Άρθρο 10 Σκοποί

1. Σκοποί του Ε. Κ. Κ. είναι:

α.         η προστασία, ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής παραγωγής στην Ελλάδα.

β.         η προβολή, διάδοση και προώθηση της ελληνικής κινηματογραφικής τέχνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

γ.         η προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό ως τόπου κατάλληλου για την πραγματοποίηση κινηματογραφικών και οπτικοακουστικών παραγωγών και η προσέλκυση στην Ελλάδα αλλοδαπών κινηματογραφικών και οπτικοακουστικών παραγωγών εν γένει.

2. Για την επίτευξη των σκοπών του το Ε.Κ.Κ. δύναται σύμφωνα με προγράμματα που καταρτίζει και ειδικότερους όρους και κριτήρια που καθορίζει με σχετικούς ειδικούς κανονισμούς του, ν’αναπτύσσει ιδίως τις ακόλουθες δραστηριότητες :

α.         να χρηματοδοτεί ή/και να επιδοτεί την ανάπτυξη σχεδίων παραγωγής ταινιών μεγάλου και μικρού μήκους, από τη σύλληψη της αρχικής ιδέας έως την ολοκλήρωση των δεδομένων παραγωγής τους καθώς επίσης και τη συγγραφή σεναρίων,

β.         να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο στην παραγωγή ταινιών κάθε είδους που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια των άρθρων 4 και 5 του παρόντος νόμου, σε συνεργασία με ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς δημόσιους ή/και ιδιωτικούς φορείς,

γ.         να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο στην παραγωγή ή/και να επιδοτεί αλλοδαπές οπτικοακουστικές παραγωγές, τα γυρίσματα των οποίων πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου ή κατά ένα μέρος στην Ελληνική επικράτεια, καθώς και να παρέχει κάθε σχετική διευκόλυνση,

δ.         να χρηματοδοτεί ή/και να επιδοτεί την τεχνική επεξεργασία και την ψηφιοποίηση ταινιών που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια των άρθρων 4 και 5 του παρόντος νόμου,

ε.         να χρηματοδοτεί ή/και να επιδοτεί τη διανομή και προώθηση στην Ελλάδα και το εξωτερικό ταινιών που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια των άρθρων 4 και 6 του παρόντος νόμου,

στ.       να συγκεντρώνει και δημοσιεύει στατιστικά στοιχεία καθώς και να πραγματοποιεί μελέτες που αφορούν την παραγωγή, διανομή, προώθηση και προβολή κινηματογραφικών ταινιών, την επίδραση των νέων τεχνολογιών και εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης και εκμετάλλευσης ταινιών,

ζ.         να προκηρύσσει και απονέμει υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε νέους παραγωγούς, σκηνοθέτες,  σεναριογράφους και τεχνικούς, καθώς επίσης να οργανώνει σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης,

η.         να τηρεί μητρώο παραγωγών κινηματογραφικών ταινιών,

θ.         να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού για την προώθηση των σκοπών του,

ι.          να εκπροσωπεί την Ελλάδα στο ταμείο Eurimages του Συμβουλίου της Ευρώπης

ια.        να συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη λειτουργία του γραφείου προώθησης του ευρωπαϊκού προγράμματος media (mediadesk Hellas)

ιβ.        να αναπτύσσει κάθε δραστηριότητα συναφή με τους σκοπούς του.

3. Στις περιπτώσεις α΄ έως και ε΄ της προηγούμενης παραγράφου δεν απαιτείται η τήρηση από το Ε.Κ.Κ. στοιχείων και βιβλίων κοινοπραξίας, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρ. 36 του π.δ. 186/1992. Ο παραγωγός της ταινίας εμφανίζει τις σχετικές εργασίες σε ιδιαίτερο χώρο ή σε ιδιαίτερη σειρά λογαριασμών των βιβλίων που τηρούνται από αυτόν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων όπως ισχύουν και εκδίδει για κάθε είσπραξη ποσού από το Ε.Κ.Κ. ή για κάθε καταβολή προς αυτό απόδειξη εισπράξεως ή πληρωμής κατά περίπτωση. Κατά τα λοιπά ισχύει η συμφωνία των μερών.

 • 4 Νοεμβρίου 2010, 22:19 | Νίκος Δασκαλάκης

  Άρθρο 10 παρ 1ζ Να προστεθεί η δέσμευση της ανάληψης υποτροφιών από την Γεν. Γραμματεία Νέας Γενιάς (με γνώμονα και τα οριζόμενα στο Άρθρο 10 παρ 1δ)

 • 4 Νοεμβρίου 2010, 22:06 | Νίκος Δασκαλάκης

  Άρθρο 10 παρ 1δ Να ληφθεί ιδιαίτερη μνεία στην προστασία και ενίσχυση της νεανικής κιν/φικής δημιουργίας (έως 30 ετών) και με θεματικές που αφορούν νέους και παιδιά, κυρίως με παιδοκεντρικές και νεανικιοκεντρικές προσεγγίσεις και θέσεις.

 • 4 Νοεμβρίου 2010, 21:05 | ΣΤΡΑΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ

  Συμφωνώ απολύτως με την χρηματοδότηση από το ΕΚΚ προτάσεων ανάπτυξης και παραγωγής που υποβάλλονται από τους σκηνοθέτες χωρίς την μεσολάβηση παραγωγών.

 • 4 Νοεμβρίου 2010, 21:17 | ΣΤΡΑΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ

  Δεν βλέπω σε τι θα ωφελήσει ένα κλειστό μητρώο παραγωγών. Έχουμε νομίζω ξεχάσει πως παραγωγός ονομάζεται αυτός που επενδύει δικά του χρήματα σε μια ταινία ή βρίσκει χρήματα για μια ταινία… επομένως όχι μόνο κάποιος σκηνοθέτης ή σεναριογράφος αλλά κι ένας έμπορος ή εφοπλιστής μπορεί να θέλει να χρηματοδοτήσει μια ταινία, γιατί πρέπει να αποκλειστεί;

 • 4 Νοεμβρίου 2010, 21:01 | Γρηγόρης Καραντινάκης

  Συνυπογράφω το σχόλιο του Γ.Τσεμπερόπουλου και των συναδέλφων σκηνοθετών για το AΡΘΡΟ 10:
  «Για προτάσεις που αφορούν την ανάπτυξη σεναρίου, το ΕΚΚ μπορεί να
  συμβάλλεται απευθείας με τον σκηνοθέτη και τον ή τους σεναριογράφους»

 • 4 Νοεμβρίου 2010, 19:36 | ΣΙΜΟΣ ΚΟΡΕΞΕΝΙΔΗΣ

  Συνυπογράφω με θέρμη το σχόλιο του Γ.Τσεμπερόπουλου και των συναδέλφων σκηνοθετών για το AΡΘΡΟ 10:
  «Για προτάσεις που αφορούν την ανάπτυξη σεναρίου, το ΕΚΚ μπορεί να
  συμβάλλεται απευθείας με τον σκηνοθέτη και τον ή τους σεναριογράφους»

 • 4 Νοεμβρίου 2010, 18:58 | Γιώργος Τσεμπερόπουλος

  Οι υπογράφοντες προτείνουμε την εξής προσθήκη:

  ΑΡΘΡΟ 10:
  «Για προτάσεις που αφορούν την ανάπτυξη σεναρίου, το ΕΚΚ μπορεί να
  συμβάλλεται απευθείας με τον σκηνοθέτη και τον ή τους σεναριογράφους»

  Δημήτρης Αθανίτης
  Ελένη Αλεξανδράκη
  Δήμητρα Αράπογλου
  Φρέντυ Βιανέλλης
  Κωνσταντίνα Βούλγαρη
  Λάγια Γιούργου
  Νικολέτα Γουλή
  Μενέλαος Καραμαγγιώλης
  Γιώργος Κορδέλλας
  Ελένη Κοσσυφίδου
  Αχιλλέας Κυριακίδης
  Μαργαρίτα Μαντά
  Λεία Μπίνζερ
  Δημήτρης Παντελιάς
  Γιάννης Σακαρίδης
  Βαγγέλης Σεϊτανίδης
  Νίκος Σκαρέντζος
  Σπύρος Τέσκος
  Νίκος Τριανταφυλλίδης
  Γ.Τσεμπερόπουλος
  Νίκος Φραγκιάς
  Ελισάβετ Χρονοπούλου

 • 3 Νοεμβρίου 2010, 17:28 | ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ

  Περί «Μητρώου Παραγωγού».
  Σχόλια στα Άρθρα 5, Παράγραφος 7 (ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΛΕΞΗ ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ!!!)
  και άρθρο 20, παράγραφοι του 1, 2 και 3.’

  Κατ’ αρχάς ο ΥΠΠΟΤΟΥΡ δεν δικαιολογεί στο εισαγωγικό του σημείωμα στο νόμο γιατί δεν δύνανται να ισχύουν μελλοντικά τα ήδη υπάρχοντα 3-4 ΜΗΤΡΩΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ. Επίσης στο νέο νόμο υπάρχουν αοριστίες ως προς το ποιοι θα είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής στο ΝΕΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΚΚ!
  Δεν νοείται κάθε αοριστία, κενό και θολούρα στον υπάρχοντα νόμο να παραπέμπεται για διακανονισμό στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΕΚΚ από ένα μόνο άνθρωπο, τον Γενικό Διευθυντή. Σε αυτό πρέπει να δοθεί έτοιμο το πλαίσιο λειτουργίας του ΕΚΚ και αυτός θα κληθεί να το υλοποιήσει.
  Πάντως το συμπέρασμα είναι ότι ΕΝΑ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ «ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ» το ποιός εγγράφεται σε αυτό ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ «ΑΝΟΙΓΕΙ» το επάγγελμα ….Αλλιώς γιατί το προβλέπει ο νομοθέτης?

  Παράγραφος 2: «Με απόφαση του Δ.Σ. ορίζονται τα δικαιολογητικά». Παράγραφος 3: «Η εγγραφή στο Μητρώο αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε χρηματοδοτική ενίσχυση προς τον παραγωγό…»,

  Ίδρυση/σύσταση ενός «μητρώο παραγωγού» γίνεται προκειμένου να τεθούν περιοριστικές και αυστηρές διατάξεις ως προϋπόθεση εγγραφής σε αυτό, αλλιώς δεν έχει νόημα.
  Ένα αλλοδαπό νομικό ή φυσικό πρόσωπο που εμπορεύεται αγροτικά προϊόντα ας πούμε στη Γαλλία θα υποχρεωθεί να εγγραφεί σε ελληνικό μητρώο για να εκτελέσει τη συναλλαγή; Αυτό όμως, αντίκειται απόλυτα στο ευρωπαϊκό δίκαιο που αφορά στην ελεύθερη ασκούμενη επιχειρηματικότητα εντός Ε.Ε., κανόνες ελεύθερης εγκατάστασης και ελεύθερου ανταγωνισμού κλπ. Εν ολίγοις, αυτό που ισχύει είναι ότι όποιος είναι νόμιμος στη Γαλλία με τις προϋποθέσεις που θέτει η εκεί νομοθεσία, είναι αυτόματα και στην Ελλάδα χωρίς την ανάγκη εγγραφής σε κάποιο μητρώο ή άλλη διαδικασία.
  «Επίσης ένα σημείο το οποίο προβληματίζει είναι το γεγονός ότι δεν αναφέρεται πουθενά αν θα υπάρχει «Κανονισμός Λειτουργίας του Μητρώου» το οποίο θα καθορίζει ποια θα είναι τα παραπτώματα στα οποία θα επιβάλλονται διοικητικές ποινές σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το ν/σ ,ότι οι προβλεπόμενες πράξεις όπως «εγγραφή», «διαγραφή» αλλά και «αναστολή», δεν είναι οι μόνες που θα έπρεπε να περιέχονται στο ν/σ.
  Η μη τήρηση ΠΟΙΩΝ κανόνων, θα συνεπάγεται την αναστολή του ή την πρόσκαιρη διαγραφή του «παραγωγού» από το Μητρώο και εάν επαναληφθεί, την οριστική διαγραφή του.
  Με αυτή τη λογική οδηγούμεθα σε κλειστό επάγγελμα τη στιγμή που η τάση είναι για άνοιγμα των επαγγελμάτων (βλ. φορτηγατζήδες, φαρμακοποιοί, μηχανικοί, αρχιτέκτονες κλπ) και στον αποκλεισμό πάρα πολλών σκηνοθετών που γίνονται, κατά διαστήματα, παραγωγοί του εαυτού τους, προκειμένου να κάνουν μία ταινία με χρηματοδότηση από το ΕΚΚ.
  Προτείνεται τη διαγραφή του παρόντος άρθρου.
  Αν παραμείνει τότε προτείνεται η εξής διατύπωση, που είναι συμβατή με τους Νόμους και Συνθήκες της Ε.Ε. περί ελεύθερης εγκατάστασης, δραστηριότητας, ελεύθερου ανταγωνισμού κλπ αλλά και με τα μέχρι τώρα δυνατά, σε συμπαραγωγές με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.
  Στο μητρώο παραγωγού εγγράφεται, εφόσον το επιθυμεί, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με την ιδιότητα του σεναριογράφου, σκηνοθέτη, η παραγωγού χωρίς προϋποθέσεις παραγωγής άλλης ταινίας στο παρελθόν, που διατηρεί επαγγελματική έδρα στην Ελλάδα η σε άλλη χώρα-μέλος της ΕΕ και ασκεί στην Ελλάδα η σε άλλη χώρα-μέλος της ΕΕ παρόμοια δραστηριότητα ή διατηρεί παράρτημα στην Ελλάδα προσκομίζοντας απλή βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ, όπου εδρεύει (Ελλάδα η χώρα-μέλος της ΕΕ), ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος, ασκεί νομίμως την δραστηριότητα του σεναριογράφου, σκηνοθέτη, παραγωγού, στην Ελλάδα η στη χώρα-έδρα του, μέλους της Ε.Ε. και δεν έχει υπαχθεί στο παρελθόν, ως φυσικό πρόσωπο η ως εταίρος η ως ιδιοκτήτης εταιρείας συναφούς δραστηριότητας σε καθεστώς αναγκαστικής εκκαθάρισης, πτώχευσης, στάσης πληρωμών και όλα τα σχετικά του πτωχευτικού κώδικα, όπως επίσης μη πληρωμών προς το Δημόσιο (ΔΥΟ) και ασφαλιστικά ταμεία.
  Έτσι επιτρέπεται μόνο σε εκείνους, που έχουν καθαρό ποινικό μητρώο, που απέδειξαν χρηστή οικονομική διαχείριση των εταιρειών τους και θα αποκλείονται όλοι εκείνοι που στο παρελθόν δεν υπήρξαν συνεπείς προς τους συνεργάτες τους στον τομέα του κινηματογράφου και την Πολιτεία, μην πληρώνοντας φόρους, όντας ασυνεπείς προς τα ασφαλιστικά ταμεία κλπ. Διαφορετικά πώς θα είναι δυνατόν να υπαχθούν στα προνόμια του «ταξ σέλτερ»/ φορολογικών απαλλαγών και κινήτρων?

  Απευχθόμεθα σε κάποια μελλοντική συγκυρία τη πιθανότητα να έχουν δυνατότητα εγγραφής και να παράγουν ταινίες ασυνεπείς παραγωγοί με κάθε είδους παραβάσεις στο παρελθόν αλλά σκηνοθέτες / σεναριογράφοι παραγωγοί κάθε είδους, είτε μικρού μήκους, είτε πρωτοεμφανιζόμενοι, είτε με μακρά και επιτυχημένη θητεία να μην δύνανται να εγγραφούν στο ΜΗΤΡΩΟ και να παράξουν τις ταινίες τους αλλά να πρέπει να «περάσουν» κάποιες «κλειστές» πύλες κάποιων γραφείων παραγωγής που «εξασφάλισαν» την εγγραφή τους στο μητρώο του ΕΚΚ.

  ————————————————————————————————————————————————-
  ΥΓ: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΗΤΡΩΟ γενικότερα … διάφορες πηγές για ίδρυση ΜΗΤΡΩΩΝ σε διάφορους τομείς … όροι, προϋποθέσεις, περιορισμοί, συμβατότητα με δίκαιο Ε.Ε. κλπ.

  Προϋποθέσεις για ΕΓΓΡΑΦΗ στο ΜΗΤΡΩΟ του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ε.Ε. http://www.e-tee.org.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=126

  (Ακολουθούν πιο κάτω σχόλια από ΑΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟ ΑΛΛΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ….. για όποιον ενδιαφέρεται μόνο)

  http://www.agrotypos.gr/index.asp?mod=articles&id=58811
  ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ http://www.esfhellas.gr/categoryDetails.aspx?iden=10#1
  – Τι είναι;
  – Ποιος μπορεί να γίνει μέλος του ΕΜΑ;
  Μέλος στο ΕΜΑ μπορεί να γίνει κάθε πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ, που ενδιαφέρεται, εφόσον διαθέτει αποδεδειγμένα τουλάχιστον 3ετή συνολική επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα (ΚΥΑ 67775/2493/2.10.2008).
  ——————————————-

  ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ
  Σκηνοθέτης, Παραγωγός
  Ιδρυτικό Μέλος της Γερμανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου
  Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου
  Διπλωματούχος, Πρ. Αναπλ. Καθηγητής Σκηνοθεσίας & Σεναρίου και Μέλος της Συγκλήτου στην Ανωτάτη Κρατική Ακαδημία και Τηλεόρασης του Μονάχου

 • 3 Νοεμβρίου 2010, 07:40 | EΝΩΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  ΄Ενωση Σεναριογράφων Ελλάδος ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

  Ενίσχυση της συγγραφής σεναρίων σημαίνει κυρίως δύο πράγματα: α) αναγνώριση της αποφασιστικής σημασίας του σεναρίου στη δημιουργία μιας ταινίας και άρα αντιμετώπιση του σεναριογράφου ως επαγγελματία, και β) αναγνώριση της ανυπαρξίας εκπαίδευσης και επιδίωξη της επιμόρφωσής του με κάθε τρόπο.
  ΑNAΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ (Screenwriting and Development)

  Ο καλύτερος τρόπος για να ενισχυθεί ο σεναριογράφος και να αναπτυχθεί η δημιουργικότητα είναι η ενίσχυση του δημιουργού/δημιουργικότητας (creative model) και όχι η ενίσχυση του παραγωγού/παραγωγικότητας (industrial model). To μοντέλο ενίσχυσης του παραγωγού ήδη εφαρμόστηκε και δεν απέδωσε τα αναμενόμενα: οι απαιτήσεις για κέρδος και ταχύτητα του παραγωγού είναι αντικρουόμενες με τις ανάγκες του δημιουργού για ελευθερία και προσωπικό έλεγχο στο ευαίσθητο και κρίσιμο στάδιο της δημιουργικής γραφής. Η θεραπεία που επιλέχτηκε σε χώρες με «ζωντανή» κινηματογραφία (βλ. Δανία) ήταν το να δοθεί έμφαση στο στάδιο του development, και όχι στο στάδιο της παραγωγής (δηλ. της υλοποίησης). Η λογική που ακολουθήθηκε ήταν: αναπτύσσουμε εκατό ενδιαφέροντα projects για να υλοποιήσουμε δέκα απ’ αυτά –τα καλύτερα. Η ανάπτυξη πολλών projects θα έχει ως παράπλευρη συνέπεια την επανεμφάνιση των σεναριογράφων στην κινηματογραφία μας. Έμφαση στο στάδιο του development σημαίνει κυρίως δύο πράγματα: α) ουσιαστική υποστήριξη της συγγραφής σεναρίων και β) ουσιαστική υποστήριξη της διερεύνησης παραγωγής, των δυνατοτήτων εντέλει ενός σεναρίου να δώσει μια καλή ταινία. Αυτό προϋποθέτει πως αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα αλλαγής προσανατολισμού της εγχώριας κινηματογραφίας: από τον σκηνοθετοκεντρικό κινηματογράφο περνάμε σε έναν κινηματογράφο που βασίζεται στην αγαστή συνύπαρξη της δημιουργικής τριάδας σεναριογράφος-σκηνοθέτης-παραγωγός. Έτσι το μοντέλο που προτείνουμε είναι η απευθείας ενίσχυση του δημιουργού σεναριογράφου, μέσα από ενισχυμένα και πολυεπίπεδα προγράμματα χρηματοδότησης της ανάπτυξης του σεναρίου (development). {Τέτοια προγράμματα εφαρμόζονται ήδη στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες με επιτυχία (βλ. Γερμανία, Αγγλία, Ιρλανδία, Δανία κ.ά.). Αντίστοιχα, στις ΗΠΑ ο σεναριογράφος αμοίβεται 4-5 φορές περισσότερο από τον ευρωπαίο συνάδελφο του και για κάθε μια ταινία που παράγεται, χρηματοδοτείται η ανάπτυξη (development) δέκα σεναρίων, 10:1} Τα προγράμματα ανάπτυξης σεναρίων (development) είναι πολλαπλά και πολυεπίπεδα, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές κάθε φορά ανάγκες της σεναριακής γραφής (πχ. προγράμματα χρηματοδότησης της ανάπτυξης από την ιδέα στο treatment ή την πρώτη γραφή – προγράμματα χρηματοδότησης ανάπτυξης τελικού σεναρίου από treatment κ.ό.κ.) με ανάλογες χρηματοδοτήσεις ανά περίπτωση. Στα προγράμματα development οι προτάσεις γίνονται απευθείας από τους επαγγελματίες σεναριογράφους – κρίνονται και υποστηρίζονται (κατά κύριο λόγο) από σεναριογράφους – η χρηματοδότηση πηγαίνει απευθείας στους σεναριογράφους.
  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
  O δρόμος για τα παραπάνω περνάει κατεξοχήν μέσω της χρηματοδότησης της σεναριακής ανάπτυξης (development). Τον ρόλο αυτόν οφείλει να τον αναλάβει, κατά κύριο λόγο, το Ινστιτούτο Σεναρίου (ως το καθ’ύλην αρμόδιο) που θα καταρτίζει πολυεπίπεδα προγράμματα χρηματοδότησης της ανάπτυξης του σεναρίου (πχ. προγράμματα χρηματοδότησης της ανάπτυξης από την ιδέα στο treatment ή την πρώτη γραφή – προγράμματα χρηματοδότησης ανάπτυξης τελικού σεναρίου από treatment κ.ό.κ.). Η αναλογία χρηματοδοτουμένων σεναρίων προς χρηματοδοτούμενες ταινίες οφείλει να είναι τουλάχιστον της τάξεως 3:1 , ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της χρηματοδότησης των σεναρίων, τουλάχιστον το 10% του συνολικού προϋπολογισμού που διατίθεται για την παραγωγή ταινιών.

  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Άρθρο Ιδρυση
  Ιδρύεται «Ελληνικό Ινστιτούτο Σεναρίου» το οποίο αποτελεί ανώνυμη εταιρεία που ανήκει εξολοκλήρου στο Κράτος, με διάρκεια δέκα (10) ετών, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτονομία, και λειτουργεί για το δημόσιο συμφέρον σύμφωνα με όπως κανόνες όπως ιδιωτικής οικονομίας και υπό κρατική εποπτεία, όπως προβλέπεται από τον νόμο και το καταστατικό του.
  Άρθρο Σκοπός
  Οι σκοποί του «Ελληνικού Ινστιτούτο Σεναρίου» είναι (α) Η ανάδειξη και η προαγωγή της κινηματογραφικής δραματουργίας ως ενός από τους σημαντικότερους πόλους ανάπτυξης της εγχώριας κινηματογραφίας.
  (β) Η επιμόρφωση των επαγγελματιών του χώρου σε όλα τα θέματα που άπτονται της κινηματογραφικής δραματουργίας και η παροχή υποτροφιών.
  (γ) Η συγκέντρωση και παροχή πληροφοριών γύρω από το θέμα του σεναρίου, καθώς και η δημιουργία βάσεων δεδομένων.
  (δ) Η οικονομική ενίσχυση και η δημιουργική συνεργασία για τη συγγραφή σεναρίων σε όλα της τα στάδια (ιδέα, περίληψη, γραφή, διόρθωση (editing) και αξιολόγηση), καθώς και την μετάφρασή τους.
  (ε) Η συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και ανεξάρτητους παραγωγούς, για τη βελτίωση των προτεινόμενων σεναρίων (στ) Η απευθείας ενίσχυση του σεναριογράφου μέσα από πολυεπίπεδα προγράμματα χρηματοδότησης της ανάπτυξης του σεναρίου (development).
  Για την πραγματοποίηση και επίτευξη των σκοπών του, πρέπει να ασκούνται από το «Ελληνικό Ινστιτούτο Σεναρίου» οι ακόλουθες δραστηριότητες: (α) να οργανώνει σεμινάρια, διαλέξεις και εργαστήρια για επαγγελματίες με θέματα που αφορούν στο σενάριο και στην συγγραφή σεναρίου όπως ενδεικτικά: Ιστορία Δραματουργίας, Εξέλιξη Κινηματογραφικής Δραματουργίας, Ανάλυση Κλασσικής Δομής, Εναλλακτικές Δομές και Αφήγηση, Κινηματογραφικά Γένη, Δομή Οπτικοακουστικού Έργου στις Νέες Τεχνολογίες, Κριτική Ανάγνωση Σεναρίου, Μεταγραφή Λογοτεχνικού Έργου σε Σενάριο. (β) να οργανώνει εκδηλώσεις για το ευρύ κοινό όπως προβολές ταινιών και αφιερώματα με βάση το σενάριο και διαλέξεις. (γ) να επιμελείται μεταφράσεις και εκδόσεις. (δ) να δημιουργήσει εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό ιστότοπο. (ε) να αξιολογεί, να χρηματοδοτεί και να επιδοτεί την ανάπτυξη και τη συγγραφή σεναρίων, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάπτυξής τους (development) (στ) να προκηρύσσει υποτροφίες . (ζ) να επικουρείται την επανασυγγραφή και βελτίωση σεναρίων που παραπέμπονται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου .
  (η) να συνεργάζεται με επαγγελματίες, παραγωγούς, σκηνοθέτες και σεναριογράφους, για την βελτίωση των σεναρίων (script editing) σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Άρθρο Ανάπτυξη (development)
  α. Καθιερώνεται η χρηματοδότηση της σεναριακής ανάπτυξης (development) με την απευθείας ενίσχυση του δημιουργού σεναριογράφου, μέσα από πολυεπίπεδα προγράμματα χρηματοδότησης της ανάπτυξης του σεναρίου, έτσι όπως τα καταρτίζει το Ινστιτούτο (πχ. προγράμματα χρηματοδότησης της ανάπτυξης από την ιδέα στο treatment ή την πρώτη γραφή – προγράμματα χρηματοδότησης ανάπτυξης τελικού σεναρίου από treatment κ.ό.κ.). β. Οι προτάσεις προς το Ινστιτούτο γίνονται απευθείας από τους επαγγελματίες σεναριογράφους, κρίνονται και υποστηρίζονται (κατά κύριο λόγο) από σεναριογράφους και η χρηματοδότηση γίνεται απευθείας στους σεναριογράφους. γ. Τα σενάρια που έχουν περάσει από προγράμματα ανάπτυξης και επεξεργασίας του Ινστιτούτου τυγχάνουν επιπλέον σημαντικής μοριοδότησης στα προγράμματα παραγωγής του ΕΚΚ. δ. Η αναλογία χρηματοδοτουμένων σεναρίων από το Ινστιτούτο προς χρηματοδοτούμενες ταινίες από το ΕΚΚ οφείλει να είναι τουλάχιστον της τάξεως 3:1, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της χρηματοδότησης των σεναρίων, τουλάχιστον το 10% του συνολικού προϋπολογισμού που διατίθεται για την παραγωγή ταινιών.

  Άρθρο Πόροι
  Το Ινστιτούτο διαθέτει σταθερούς πόρους που αντιστοιχούν στο 10% επί των συνολικώς δαπανωμένων από το κράτος για την εγχώρια κινηματογραφική παραγωγή. Οι πόροι αυτοί προέρχονται: α) από τον Κρατικό Προϋπολογισμό
  β) από το ποσοστό του Ειδικού Φόρου που αναλύεται ως εξής: ι.Το 10% του υπόλοιπου ποσού από τον ειδικό φόρο που εισπράττεται από τα κινηματογραφικά εισιτήρια. ιι.το 17% του ειδικού φόρου Ψηφιακών Μέσων γ) Ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς οργανισμούς, επιχορηγήσεις δημόσιων ή μη φορέων και οργανισμών καθώς και κάθε έσοδο από κρατικές επιχορηγήσεις και κάθε έσοδο που προκύπτει από την εκμετάλλευση σεναρίων, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και την εκμετάλλευση των περιουσιακών του στοιχείων ή παρέχεται από ελευθεριότητα. δ) Ιδιωτικές χορηγίες, φοροαπαλλασσόμενες, βάση του σχετικού νόμου περί κινήτρων. ε) Κάθε άλλη νόμιμη πηγή εσόδων.

  Άρθρο Διοίκηση
  Το Διοικητικό Συμβούλιο του «Ελληνικού Ινστιτούτο Σεναρίου» αποτελείται από πέντε μέλη αναγνωρισμένου κύρους και σημαντικής καλλιτεχνικής συμβολής στο χώρο του ελληνικού ή παγκόσμιου κινηματογράφου, τα οποία διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από σχετική εισήγηση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Κινηματογραφίας.
  Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει έναν Διευθυντή, με αναγνωρισμένη διεθνή δραστηριότητα και εμπειρία που άπτεται των σκοπών του Ινστιτούτου. Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου είναι υποχρεωτικώς και μέλος του ΔΣ του ΕΚΚ. Ο Διευθυντής και η απόλυτη πλειοψηφία του ΔΣ του Ινστιτούτου πρέπει υποχρεωτικά να είναι «επαγγελματίες σεναριογράφοι» (ήτοι, είτε μέλη της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος είτε σεναριογράφοι που έχουν συγγράψει τουλάχιστον δύο ταινίες μεγάλου μήκους, χωρίς να τις έχουν σκηνοθετήσει οι ίδιοι)

 • 1 Νοεμβρίου 2010, 19:09 | Κινηματογραφιστές (βλ. υπογραφές)

  Για την ενίσχυση της ανάπτυξης και παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών – Θεωρούμε απαραίτητο να εξασφαλισθεί η δυνατότητα ενίσχυσης από το ΕΚΚ πρότασης ανάπτυξης (ή και παραγωγής) ταινίας που έχει κατατεθεί από το σκηνοθέτη, χωρίς να έχει ακόμα εξασφαλίσει τον παραγωγό. Οι λόγοι είναι δύο:
  (1) Είναι σημαντικό να υποστηρίζεται και να καλλιεργείται η έμπνευση και η καινοτομία. Ο σκηνοθέτης, και ειδικά ο πρωτοεμφανιζόμενος, μπορεί να δυσκολεύεται να βρει παραγωγό. Είναι χρέος του ΕΚΚ να αναγνωρίζει τις υποσχόμενες ταινίες στα αρχικά τους στάδια και να βοηθάει τους σκηνοθέτες να βρουν παραγωγό.
  (2) Η έγκριση της πρότασης ταινίας από το ΕΚΚ αποτελεί διαπραγματευτικό ατού για τον σκηνοθέτη όταν συναλλάσσεται με τους πιθανούς παραγωγούς, τόσο ως εγγύηση της ποιότητάς της όσο και ως προστασία απέναντι σε ασύμφορες προτάσεις.

  Αντουανέττα Αγγελίδη
  Ελένη Αλεξανδράκη
  Αγγελική Αντωνίου
  Ρέα Βαλντέν
  Κατερίνα Ευαγγελάκου
  Στέλλα Θεοδωράκη
  Βαγγέλης Καλαμπάκας
  Γιώργος Κορδέλλας
  Νίκος Labot
  Φώτος Λαμπρινός
  Βασίλης Λουλές
  Πένυ Παναγιωτοπούλου
  Κατερίνα Πατρώνη
  Σπύρος Πετρόπουλος
  Λουκία Ρικάκη
  Πέτρος Σεβαστίκογλου
  Σπύρος Τέσκος
  Μύρνα Τσάπα
  Νίκος Φραγκιάς
  Ελισάβετ Χρονοπούλου

  (Κινηματογραφιστές)

 • 30 Οκτωβρίου 2010, 11:20 | Α.Αγγελίδη, Ρ.Βαλντέν, Κ.Ευαγγελάκου, Σ.Θεοδωράκη, Κ.Πατρώνη, Π.Σεβαστίκογλου

  Θεωρούμε ότι πρέπει να προστεθεί στους στόχους του ΕΚΚ η προστασία, ενίσχυση και ανάπτυξη της ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ.
  Ως ελάχιστη αλλαγή, προτείνουμε τη διατύπωση της §1α ως εξής: «η προστασία, ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ παραγωγής στην Ελλάδα»

  Αντουανέττα Αγγελίδη, Ρέα Βαλντέν, Κατερίνα Ευαγγελάκου, Στέλλα Θεοδωράκη, Κατερίνα Πατρώνη, Πέτρος Σεβαστίκογλου – Κινηματογραφιστές

 • 27 Οκτωβρίου 2010, 17:33 | Γιώργος Λυκίδης

  Εδώ είναι η ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΠΤΕΡΝΑ του νομοσχεδίου. Σ’ αυτές τις λέξεις «…με προγράμματα που καταρτίζει και ειδικότερους όρους και κριτήρια που καθορίζει με σχετικούς ειδικούς κανονισμούς του.» κρύβεται η πελατειακή σχέση και η αναξιοκρατία πολλών χρόνων στο ΕΚΚ.
  Αυτοί οι ειδικοί κανονισμοί είναι: Τα προγράμματα Παραγωγής Ταινιών, οι τρόποι αξιολόγησης ταινιών προς έγκριση,αλλά και προς διανομή από το ΕΚΚ, ο τρόπος κατάρτισης επιτροπών κα.
  Ολα αφήνονται στην πατριωτική ευχέρεια του Διευθυντή.
  Κι ενώ το νομοσχέδιο εξασφαλίζει την πορεία μιας ταινίας όταν αποπερατωθεί, αφήνει στο σκοτάδι το τι ταινίες θα εγκρίνονται και γιατί.
  Πρέπει να δημοσιοποιούνται αυτοί οι «ειδικοί» κανονισμοί και να δίνεται η δυνατότητα δημόσιας διαβούλευσης όπως το νομοσχέδιο.
  Ετσι το άρθρο 2 σε μια άλλη χώρα θα μπορούσε να ήταν το εξής:
  2. Για την επίτευξη των σκοπών του το Ε.Κ.Κ. υποχρεούται σύμφωνα με προγράμματα που καταρτίζει και ειδικότερους όρους και κριτήρια που καθορίζει με σχετικούς ειδικούς κανονισμούς του, και κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης αυτών, ν’αναπτύσσει τις ακόλουθες δραστηριότητες :

  Μόνο έτσι μπορεί να ωθηθεί η κατάσταση προς την αντικειμενικότητα και την αξιοκρατία.

 • 27 Οκτωβρίου 2010, 08:53 | Δημήτρης Γκουζιώτης

  Λείπει μια βασική υποχρέωση, ίσως η σημαντικώτερη όλων του ΕΚΚ: ό,τι και αν κάνει για το καλό του ελληνικού σινεμά να το κάνει με ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ! Είναι το πιο ευάλωτο και ευαίσθητο σημείο του, για αυτήν του την αναξιοκρατία κατηγορείται από τότε που ιδρύθηκε και θα συνεχίσει να κατηγορείται. Τουλάχιστον, θεσμικά και νομικά, ας αναφέρεται στον νόμο η βασική του υποχρέωση για αξιοκρατία!