Άρθρο 27 Γενικός Διευθυντής

1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται ο Γενικός Διευθυντής του ΦΕΣΤΙΒΑΛ με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται. Ο Γενικός Διευθυντής είναι πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους από τον χώρο του ελληνικού ή παγκόσμιου κινηματογράφου. Η θητεία του Γενικού Διευθυντή παρατείνεται μέχρι τον ορισμό νέου, πάντως όχι πέραν των έξι (6) μηνών.

2. Οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή του ΦΕΣΤΙΒΑΛ καθώς και κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις που καταβάλλονται σ’ αυτόν, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Ο Γενικός Διευθυντής του ΦΕΣΤΙΒΑΛ έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες καθώς και όσες άλλες του αναθέσει το Διοικητικό Συμβούλιο:

α.   Προΐσταται όλων των Υπηρεσιών του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και διευθύνει το έργο τους.

β.   Λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος νόμου και του εσωτερικού κανονισμού του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.

γ.   Εξειδικεύει τους στόχους και την πολιτική του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και εισηγείται τον ετήσιο προϋπολογισμό, για την τήρηση του οποίου είναι υπεύθυνος.

δ.   Εκπροσωπεί το ΦΕΣΤΙΒΑΛ δικαστικά και εξώδικα.

ε.   Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.

στ.       Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.

ζ.   Συνομολογεί, υπογράφει και εκτελεί κάθε σύμβαση που έχει εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο.

η.   Κατόπιν εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό και τους συνεργάτες του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, ορίζει την νομική μορφή της απασχόλησής τους και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού του.

θ.   Ασκεί πειθαρχική εξουσία πρώτου βαθμού για όλο το προσωπικό του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.

ι.    Εγκρίνει τις λειτουργικές δαπάνες του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και κάθε Διεύθυνσής του στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιου προϋπολογισμού.

4. Ο Γενικός Διευθυντής επικουρείται στο έργο του από τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. Με απόφασή του μπορεί να μεταβιβάσει σε αυτούς ορισμένες από τις αρμοδιότητές του, ενημερώνοντας σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή συνεδρίαση.

5. Η θέση του Γενικού Διευθυντή είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

6. Οι περιορισμοί της παρ. 14 του άρθρου 26 του παρόντος νόμου ισχύουν και για τον Γενικό Διευθυντή.

 • 3 Νοεμβρίου 2010, 19:42 | ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ

  Δεν δικαιολογείται στο εισαγωγικό σημείωμα του ΥΠΠΟΤΟΥΡ πουθενά για ποιούς λόγους προτείνεται η αλλαγή της νομικής μορφής του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου ΕΚΚ και θα επιθυμούσαμε να γίνει δέσμευση, ότι δεν θα αλλάξει η νομική μορφή της λειτουργίας του ΕΚΚ από ΑΕ σε ΝΠΙΔ, επειδή εκτός της αδιαφανούς και πολυδάπανης λειτουργίας του προτεινόμενου νέου, δεν προβλέπεται η εκπροσώπηση του χώρου των καταξιωμένων κινηματογραφιστών (που γνωρίζουν τα προβλήματά του χώρου και θα μπορούν να προτείνουν τις σωστές λύσεις) στα όργανά του, ούτε γνωμοδοτικό Συμβούλιο Κρίσεων Σεναρίων, Φακέλων Παραγωγής αλλά και κανένα εποπτικό-ελεγκτικό όργανο της διοικητικής και οικονομικής του λειτουργίας.
  Στον τομέα διαχείρισης και διοίκησης του εν νέου μοντέλου του ΕΚΚ και στην εποχή ισχνών αγελάδων και του ΔΝΤ είναι περιττό να μιλάμε για ένα τόσο πολυέξοδο και δύσκαμπτο ΕΚΚ με τόσες διευθύνσεις. Οι συγγραφείς του νομοσχεδίου δεν έχουν ακούσει μάλλον για το λεγόμενο LEAN MANAGEMENT, δηλαδή τα μικρά και ευέλικτα σχήματα διοίκησης επιχειρήσεων.

  – Εφόσον αλλάξει η νομική μορφή του ΕΚΚ σε ΝΠΙΔ θα ήταν απαραίτητο να εκπληρωθούν τα άνω αναφερθέντα (Συμμετοχή Κινηματογραφιστών σε Επιτροπές με συγκεκριμένα κριτήρια, όπως πχ. συμμετοχή σε παραγωγή ταινιών τα τελευταία 10 χρόνια, βραβευμένη πορεία στον κινηματογράφο κλπ., να υπάρχει εποπτεία και εσωτερικός έλεγχος στο ΕΚΚ) και να γίνει δέσμευση για ανεξάρτητη, διάφανη πλήρωση των θέσεων του Προέδρου, των μελών του Δ.Σ. και των άλλων Διευθύνσεων του ΕΚΚ, Οργανισμό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, γραφείο EURIMAGES και άλλων αντίστοιχων γραφείων (MEDIA DESK HELLAS, IOM κ.λ.π.) με διαφάνεια και ανεξαρτησία στις δομές, τρόπο διοίκησης και λειτουργίας του ΕΚΚ. Στις θέσεις αυτές θα πρέπει όλοι να προσλαμβάνονται μέσω ΑΣΕΠ ή μέσω προκήρυξης παρόμοιο με την ΕΡΤ Α.Ε. και σημαντικά κριτήρια πρέπει να αποτελούν, ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν προηγούμενη εμπειρία στον κινηματογραφικό τομέα είτε στην Ελλάδα, είτε διεθνώς και να παρουσιάσουν πριν την εκλογή τους το ΟΡΑΜΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ανοικτό hearing.

  Το καταστατικό του ΕΚΚ, Οργανισμού Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και ο εσωτερικός του Κανονισμός τους να καταρτιστούν από ανεξάρτητη ΟΜΑΔΑ έγκριτων νομικών, οικονομολόγων, κινηματογραφιστών εγνωσμένου τόσο εθνικού όσο και διεθνούς κύρους, οι οποίοι θα δεσμευτούν από την αρχή γραπτώς, ότι με κανέναν τρόπο και για κανένα λόγο μελλοντικά δεν θα έχουν οιαδήποτε εμπλοκή στην στελέχωση, διοίκηση και τρόπο λειτουργίας του ΕΚΚ.
  Δεν είναι δυνατόν να διοριστεί πρώτα ένα ΔΣ και ένας Γενικός Διευθυντής και αυτός μετά να συντάξει έναν Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΚΚ κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του!
  Αυτό θα αποτελέσει ακόμα μια παγκόσμια πρωτοτυπία της Ελλάδας.
  Αυτοί που θα επιλεγούν να διοικήσουν το ΕΚΚ θα πρέπει απλά να υπηρετήσουν τις από το νόμο προβλεπόμενες διατάξεις και τον από την ανεξάρτητη επιτροπή συνταχθέντα κανονισμό λειτουργίας του ΕΚΚ.

  Υπάρχει μια υπερβολική παντοδυναμία ΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ διορισμένου από τον ΥΠΠΟΤΟΥΡ ανθρώπου, του Γενικού Διευθυντή (όπως και του συνολικού διορισμένου 7-ελούς ΔΣ), ό οποίος εν είδη Λουδοβίκου (L’ ETAT C’ EST MOI) χωρίς ένα Συμβούλιο εμπειρογνωμόνων σεναριογράφων, παραγωγών, σκηνοθετών θα αποφασίζει ερήμην και κατά το δοκούν. Έτσι δεν διασφαλίζονται τα εχέγγυα στις όποιες κρίσεις. ΄Ενας άνθρωπος έχει συγκεκριμένες κινηματογραφικές προτιμήσεις, ένα συμβούλιο δύναται να συνθέτει και να προωθεί διαφορετικά είδη κινηματογραφικής γραφής!
  Ποιος ενδείκνυται για αυτή τη θέση του Γενικού Διευθυντή? Γιατί εδώ ζητείται ένας ΗΡΩΑΣ, που να έχει εκτεταμένες γνώσεις και εμπειρία για να προΐσταται όλων των Διευθύνσεων του ΕΚΚ!
  Όμως γεννάται το ερώτημα πώς θα στελεχωθεί αυτή η θέση εφόσον υπάρχει έλλειψης εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού επιπέδου στον κινηματογράφο από δεκαετίες με συνέπεια και έλλειψη στην εκπαίδευση ικανών media-μάνατζερ με γνώσεις παραγωγής, σκηνοθεσίας, σεναρίου, Διεύθυνσης Φωτογραφίας, διανομής, προώθησης, του διεθνώς γίγνεσθαι, νομικών γνώσεων στο πεδίο entertainment.
  Και αν κάνει κάποιος ένα απλό κλικ σε κάποια websites κινηματογραφικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού θα διαπιστώσει ότι τέτοιοι εκπαιδεύονται . Από δεκαετίες.
  Και στελεχώνουν οργανισμούς σαν το ΕΚΚ, Τμήματα Κινηματογράφου των αντιστοίχων ΥΠΠΟ, που συντάσσουν νόμους με ΑΡΧΗ, ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ, τους αναπροσαρμόζουν στα νέα δεδομένα κάθε εποχής, διδάσκουν σε αντίστοιχα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και εκπαιδεύουν νέα στελέχη κλπ.
  Στην Γερμανία με τα σχεδόν 20 Δημόσια (Κρατιδιακά και Ομόσπονδα) Γραφεία Χρηματοδότησης ταινιών, με ετήσιους πόρους για τον κινηματογράφο συνολικά άνω των € 300 εκατ. υπάρχει μόνο ένα, εκείνο του Πότδαμ – Μπάμπελσμπεργκ, το οποίο λειτουργεί υπό την εποπτεία ενός ανδρός, ο οποίος όμως και πάλι πλαισιώνεται από πολυπληθή ομάδα εισηγητών-συμβούλων, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στους τομείς σεναρίου, παραγωγής, χρηματοδότησης, προώθησης ταινιών. Ο κινηματογράφος αποτελεί μια εξαιρετικά σύνθετη και ακριβή τέχνη για να την αφήσουν ακόμη και οι Γερμανοί στα χέρια ενός και μοναδικού ανδρός, παρότι διαθέτουν τα από τις κινηματογραφικές Ακαδημίες επαρκώς εκπαιδευμένα στελέχη με διεθνή εμπειρία.
  Ποιός καταξιωμένος στον κινηματογράφο ΕΛΛΗΝΑΣ του εσωτερικού Η του εξωτερικού, όπως λέει το νομοσχέδιο θα μπορεί να κάνει αυτήν τη δουλειά του Γενικού Διευθυντή; Και εφόσον δεν υπάρχει κατά την άποψή μου δεν θα έπρεπε να συνεπικουρείται από μια ομάδα έμπειρων κινηματογραφιστών από όλους τους τομείς?

  ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ
  Σκηνοθέτης, Παραγωγός
  Ιδρυτικό Μέλος της Γερμανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου
  Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου
  Διπλωματούχος, Πρ. Αναπλ. Καθηγητής Σκηνοθεσίας & Σεναρίου και Μέλος της Συγκλήτου στην Ανωτάτη Κρατική Ακαδημία και Τηλεόρασης του Μονάχου