Άρθρο 26 Διοικητικό Συμβούλιο


1. To ΦΕΣΤΙΒΑΛ διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τον ορισμό νέου και πάντως όχι πέραν των έξι (6) μηνών.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται απόa:
(α) πέντε (5) μέλη που επιλέγονται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού και είναι πρόσωπα από τον χώρο των Τεχνών, των Γραμμάτων και των Επιστημών ή πρόσωπα τα οποία διαθέτουν αξιόλογη πείρα στη διοίκηση οργανισμών ή επιχειρήσεων.

(β) ένα (1) μέλος που εκπροσωπεί το Δήμο Θεσσαλονίκης και υποδεικνύεται απ’ αυτόν και

(γ) ένα (1) μέλος που εκπροσωπεί την ΕΡΤ Α.Ε. και υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

Σε περίπτωση κατά την οποία οι παραπάνω φορείς αρνούνται ή παραλείπουν μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού να υποδείξουν πρόσωπα για διορισμό, ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού διορίζει στην προβλεπόμενη θέση πρόσωπο της επιλογής του.

3. Με την απόφαση διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, οι οποίοι προέρχονται από τα απευθείας οριζόμενα από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η ιδιότητα του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή του ΦΕΣΤΙΒΑΛ δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

5. Η ιδιότητα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου συνδικαλιστικού ή επαγγελματικού σωματείου του οπτικοακουστικού τομέα. Δεν επιτρέπεται η εκλογή, ο διορισμός και η άσκηση καθηκόντων μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από πρόσωπα που βρίσκονται σε υπαλληλική σχέση με το ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
6. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται. Μέλος που διορίζεται σε αντικατάσταση άλλου διανύει το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζεται η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε συνεδρίαση.

8. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συμπληρώνεται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν μέλος εκπέσει ή αποχωρήσει ή με οποιονδήποτε τρόπο χάσει την ιδιότητά του πριν από τη λήξη της θητείας του.
9. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, ο οποίος και προεδρεύει των συνεδριάσεών του. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και εισηγείται τα θέματά της μόνος ή με την σύμπραξη μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορίζει εισηγητή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Γενικός Διευθυντής του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, ο οποίος εκτελεί χρέη εισηγητή στο Διοικητικό Συμβούλιο για θέματα των αρμοδιοτήτων του. Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, οριζόμενος με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Τον ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος ελλείπει, η αναπλήρωσή του από τον Αντιπρόεδρο δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν των τριών (3) μηνών.
11. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείριση του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και των Διευθύνσεών του, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, του εσωτερικού κανονισμού και της κινηματογραφικής πολιτικής του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, καθώς και για κάθε άλλο θέμα, με εξαίρεση αυτά για τα οποία αποκλειστικά αρμόδιος είναι ο Γενικός Διευθυντής. Και ιδίως:

α. Χαράσσει, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, την πολιτιστική πολιτική και στρατηγική του ΦΕΣΤΙΒΑΛ μέσα στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, του εσωτερικού κανονισμού και των οικονομικών δυνατοτήτων του.

β. Εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΦΕΣΤΙΒΑΛ που εισηγείται ο Γενικός Διευθυντής και τον υποβάλλει προς οριστική έγκριση στους Υπουργούς Πολιτισμού και Τουρισμού και Οικονομικών.

γ. Αποδέχεται δωρεές, εισφορές, χορηγίες, συνάπτει δάνεια και προβαίνει σε κάθε νόμιμη εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων του ΦΕΣΤΙΒΑΛ στο πλαίσιο των σκοπών του.

δ. Ασκεί πειθαρχική εξουσία δευτέρου βαθμού για όλο το προσωπικό του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.

ε. Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, την ετήσια έκθεση πεπραγμένων και τον οικονομικό απολογισμό.
στ. Διενεργεί έλεγχο νομιμότητας των πράξεων του Γενικού Διευθυντή.

12. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα στην έδρα του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και είναι σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Η αντιπροσώπευση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του από άλλο μέλος ή τρίτο πρόσωπο δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει ψήφος του Προέδρου. Τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε συνεδρίαση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου απευθύνει στα μέλη πρόσκληση στην οποία αναγράφεται η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατόπιν ομόφωνης απόφασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συζητηθεί κατά τη συνεδρίαση και θέμα το οποίο δεν είχε αρχικά συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, που υπογράφονται από τους παρόντες στη συνεδρίαση.

13. Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει από τις συνεδριάσεις ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο για διάστημα πέραν των τριών (3) μηνών, εκπίπτει αυτοδικαίως και αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

14. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται, επί ποινή ακυρότητας της σχετικής σύμβασης, να συμβάλλονται με το ΦΕΣΤΙΒΑΛ. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για τους συζύγους τους καθώς και για τους συγγενείς αυτών, εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού και εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού. Άκυρη είναι και κάθε σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και νομικών προσώπων, των οποίων η διοίκηση ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από τα ανωτέρω πρόσωπα. Ο έλεγχος αυτός νοείται σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 703/1977.

 • 4 Νοεμβρίου 2010, 22:43 | ΣΤΡΑΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ

  Εμένα δεν μου φαίνεται πολύ λογικό να μπορείς μεν να ζητάς (ως συνδικαλιστής) αλλά να μην μπορείς να επιβάλεις (ως μέλος ΔΣ) . Παρότι συχνά είναι απογοητευτικό το πνευματικό και ηθικό επίπεδο των συνδικαλιστικών εκπροσώπων, ελπίζω πως η ωρίμανση του συνόλου θα απομακρύνει αργά ή γρήγορα τέτοια άτομα, ενώ τα διορισμένα από τον υπουργό μέλη είναι εντελώς ανεξέλεγκτα

 • 3 Νοεμβρίου 2010, 19:50 | ΣΙΜΟΣ ΚΟΡΕΞΕΝΙΔΗΣ

  Αυτά τα 5 μέλη που «θα επιλέγονται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού και είναι πρόσωπα από τον χώρο των Τεχνών, των Γραμμάτων και των Επιστημών » είναι πολύ ΑΣΑΦΕΣ.
  ΔΗΛΑΔΗ από τη στιγμή που δεν καθορίζονται αυστηρά και πουθενά οι κινηματογραφικές ιδιότητες των μελών,μια πιθανή σύσταση,θα μπορούσε να είναι=
  1.Γιατρομανωλάκης Γιώργης(πανεπστημιακός),2.Γιάννης Ζουγανέλης(λίγο απ’όλα),3.George Pelekanos(συγγραφέας),4.Μαρία Χούκλη(δημοσιογράφος) και 5.Παναγιώτης Τέτσης(ζωγράφος)!
  Τους εκτιμώ όλους,αλλά εκεί που είναι κορυφαίοι.
  Τι είναι αυτό που θα τους ένωνε σε μια επιτροπή για τον κινηματογράφο,πέρα από την ίσως σινεφίλ τους αγάπη ;

  Επίσης το «ή πρόσωπα τα οποία διαθέτουν αξιόλογη πείρα στη διοίκηση οργανισμών ή επιχειρήσεων» μπορεί και να «διαβαστεί» πως οι μάνατζερ,όλοι,των πετυχημένων εταιρειών κινητής τηλεφωνίας θα μπορούσαν να είναι το 5 το καλό;;;
  Μετά δεν θα γυρίζαμε ταινίες αλλά ωραιότατες μεγάλου μήκους διαφημίσεις κι εταιρικά ! Κάνω λάθος;

  Σίμος Κορεξενίδης
  Σκηνοθέτης

 • Σωστη η προταση του Νομου που αντικαθιστα την παληα Γενικη Συνελευση, με ενα πολυ πιο μικρο σχημα, το ΔΣ.

  Τα προσωπα του ΔΣ πρεπει να εχουν ουσιαστικη σχεση με το αντικειμενο
  και οχι απλα μια γενικη εποπτεια. Πρεπει να προερχονται κυριως απο τον χωρο του κινηματογραφου για να μπορουν να συμμετεχουν ουσιαστικα στη μεγαλη προκληση που υπαρχει μπροστα μας. Την ποιοτικη αναβαθμιση του Φεστιβαλ μεσα απο τον επαναπροσανοτολισμο του, και ταυτοχρονα την ουσιαστικη παρουσια και προβολη της ελληνικης ταινιας.

  Τελος, η μηνιαια συνεδριαση του ΔΣ ειναι υπερβολικη και ανευ αντικειμενου. Το ΔΣ εχει να αντιμετωπισει κυριως τις δυο μεγαλες ετησιες εκδηλωσεις (Διεθνες και Ντοκυμαντερ)και καποιον ετησιο προγραμματισμο-απολογισμο. Τρεις-τεσσσερις συνεδριασεις τον χρονο ειναι επαρκεις. Αλλιως μετατρεπεται σε αλλη μια κοστοβορα γραφειοκρατικη διαδικασια.

 • 27 Οκτωβρίου 2010, 10:16 | Δομινίκη Μαθιουδάκη

  Aντίθετα, νομίζω ότι στο πλαίσιο του διαχωρισμού των εξουσιών είναι πολύ σημαντικό οι συνδικαλιστές ΝΑ ΜΗΝ συμμετάσχουν σε Δ.Σ κτλ…
  Οι δουλειά τους είναι να υπερασπίζονται τα συμφέροντα του κλάδου που εκπροσωπούν, να προτείνουν αλλαγές στους θεσμούς και στον τρόπο λειτουργίας τους και όχι να συμπλέουν και να αναμειγμύονται με κέντρα αποφάσεων. Για μένα υπάρχει μάλιστα θέμα ασυμβίβαστων ρόλων.

  Ευχαριστώ

  Δομινίκη Μαθιουδάκη

 • 27 Οκτωβρίου 2010, 09:43 | Δημήτρης Γκουζιώτης

  Είναι εντελώς άστοχη η εμμονή του νομοθέτη να αποκλείει τα συνδικαλιστικά όργανα του κινηματογραφικού χώρου από κάθε θεσμική αρμοδιότητα σαν να είναι μολυσμένοι. Πρόκειται για ανθρώπους που μέσα σε κατάλληλα πλαίσια μπορούν να λειτουργήσουν ιδιαίτερα ευεργετικά, αρκεί να μην τους δίδονται υπερεξουσίες, κάτι που ισχύει για τον καθέναν.