Άρθρο 19 Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης

1. Η Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Ενισχύει και υποστηρίζει τις αποφάσεις που λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με οικονομικά και διοικητικά θέματα που αφορούν το Ε.Κ.Κ.

β. Αναλαμβάνει τις πληρωμές του Ε.Κ.Κ. προς τους οφείλετες του, καθώς και την μισθοδοσία των υπαλλήλων και των συνεργατών του.

γ. Επιμελείται της είσπραξης των απαιτήσεων των επιχορηγήσεων και εν γένει των εσόδων του Ε.Κ.Κ. και διενεργεί τους εκάστοτε αναγκαίους διαγωνισμούς προμηθειών.

δ. Είναι αρμόδια για την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και των στελεχών του Ε.Κ.Κ., την παρακολούθηση της μισθολογικής τους εξέλιξης, την εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος πειθαρχικού δικαίου.

ε. Αναλαμβάνει την τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και τη γραμματειακή υποστήριξη του Κέντρου.

στ. Μεριμνά για τη φύλαξη, συντήρηση και καθαριότητα των χώρων, καθώς και για κάθε θέμα σχετικό με την εύρυθμη λειτουργία του Ε.Κ.Κ.

η. Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό και τον απολογισμό των εσόδων-εξόδων του Ε.Κ.Κ. καθώς και τον ισολογισμό κάθε χρήσης.

θ. Υπολογίζει τον συντελεστή κάθε ταινίας που κατατίθεται και στη συνέχεια υπολογίζει το ποσό της ενίχυσης που δικαιούται, με βάση τα κατατεθειμένα από τον παραγωγό, συμπαραγωγό ήτους συμπαραγωγούς, στοιχεία, τον αριθμό εισιτηρίων και το εισπραχθέν ποσό ειδικού φόρου.

ι. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των ειδικών συνεργατών του Ε.Κ.Κ.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, διορίζεται ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται, κατά παρέκκλιση κάθε ισχύουσας διάταξης. Ο Διευθυντής Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης πρέπει να είναι πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους, πτυχιούχος Α.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυνσης, με σημαντική εμπειρία σε θέματα οικονομικής διαχείρισης επιχειρήσεων, κατά προτίμηση στον χώρο του κινηματογράφου.

3. Η θέση του Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

4. Οι περιορισμοί της παρ. 12 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου ισχύουν και για τον Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης.

  • 4 Νοεμβρίου 2010, 22:33 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

    Περιτή αύξηση του κόστους, η αναβάθμιση του Οικονομικού τμήματος σε Διεύθυνση. Μειώστε έτσι κατά μία τις Διευθύνσεις.