Αρθρο 21 Μεταβατικές διατάξεις

1. Εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού συγκροτεί με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Κ. Μέχρι τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ. σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος νόμου, τη διοίκηση του Κέντρου ασκεί το κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού υπάρχον Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Εντός τεσσάρων (4) μηνών από τον διορισμό του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Κ. υποβάλλει στους Υπουργούς Πολιτισμού και Τουρισμού και Οικονομικών προς έγκριση τον εσωτερικό κανονισμό του Ε.Κ.Κ. Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η θέση σε ισχύ του νέου εσωτερικού κανονισμού εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του υφιστάμενου κανονισμού λειτουργίας και οι αποφάσεις των κατά τη δημοσίευση του παρόντος οργάνων του Ε.Κ.Κ., εφόσον δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις του παρόντος.

  • 4 Νοεμβρίου 2010, 23:30 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

    Απαραίτητη η διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχειας κατά την μετάβαση στο Νέο ΕΚΚ. Με την ελληνική συνήθεια της απόλυτης παράλυσης στις μεταβατικές περιόδους, θα χαθεί μία ολόκληρη κινηματογραφική χρονιά χωρίς παραγωγή. Προτείνω ένα μήνα συγκατοίκησης του νυν Προέδρου με τον μέλλοντα Γεν.Διευθυντή.