Άρθρο 13 Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Ε.Κ.Κ. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αποτελείται από πρόσωπα που προέρχονται από το χώρο των Τεχνών, των Γραμμάτων και των Επιστημών ή που διαθέτουν αξιόλογη πείρα στη διοίκηση οργανισμών ή επιχειρήσεων. Η θητεία του παρατείνεται μέχρι τον ορισμό νέου, πάντως όχι πέραν των έξι (6) μηνών. Με την απόφαση διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος.

2. Η ιδιότητα του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή του Ε.Κ.Κ. δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

3. Η ιδιότητα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου συνδικαλιστικού ή επαγγελματικού σωματείου του οπτικοακουστικού τομέα. Δεν επιτρέπεται η εκλογή, ο διορισμός και η άσκηση καθηκόντων μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από πρόσωπα που βρίσκονται σε υπαλληλική σχέση με το Ε.Κ.Κ.

4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται. Μέλος που διορίζεται σε αντικατάσταση άλλου διανύει το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζεται η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε συνεδρίαση.

6. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού συμπληρώνεται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν μέλος εκπέσει ή αποχωρήσει ή με οποιονδήποτε τρόπο χάσει την ιδιότητά του πριν από τη λήξη της θητείας του.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, ο οποίος και προεδρεύει των συνεδριάσεών του. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και εισηγείται τα θέματά της μόνος ή με την σύμπραξη μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορίζει εισηγητή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Κ.Κ., ο οποίος εκτελεί χρέη εισηγητή στο διοικητικό συμβούλιο για θέματα των αρμοδιοτήτων του. Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος του Ε.Κ.Κ., οριζόμενος με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Τον ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος ελλείπει, η αναπλήρωσή του από τον Αντιπρόεδρο δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν των τριών (3) μηνών.
9. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείριση του Ε.Κ.Κ., με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία αποκλειστικά αρμόδιος είναι ο Γενικός Διευθυντής. Ιδίως έχει τις εξής αρμοδιότητες :

α. Χαράσσει, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, την πολιτιστική πολιτική και στρατηγική του Ε.Κ.Κ. μέσα στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, του εσωτερικού κανονισμού και των οικονομικών δυνατοτήτων του.

β. Εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ε.Κ.Κ. που εισηγείται ο Γενικός Διευθυντής και τον υποβάλλει προς οριστική έγκριση στους Υπουργούς Πολιτισμού και Τουρισμού και Οικονομικών

γ. Αποδέχεται δωρεές, εισφορές, χορηγίες, συνάπτει δάνεια και προβαίνει σε κάθε νόμιμη εκμετάλλευση εσόδων.

δ. Ασκεί πειθαρχική εξουσία δευτέρου βαθμού για όλο το προσωπικό του Ε.Κ.Κ.

ε. Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, την ετήσια έκθεση πεπραγμένων και τον οικονομικό απολογισμό.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα στην έδρα του Ε.Κ.Κ. και είναι σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Η αντιπροσώπευση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του από άλλο μέλος ή τρίτο πρόσωπο δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε συνεδρίαση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου απευθύνει στα μέλη πρόσκληση στην οποία αναγράφεται η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, τα οποία υπογράφονται από τους παρόντες στη συνεδρίαση.

11. Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει από τις συνεδριάσεις ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο για διάστημα πέραν των τριών (3) μηνών, εκπίπτει αυτοδικαίως και αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

12. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται, επί ποινή ακυρότητας της σχετικής σύμβασης, να συμβάλλονται με το Ε.Κ.Κ.. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για τους συζύγους τους καθώς και για τους συγγενείς αυτών, εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού και εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού. Άκυρη είναι και κάθε σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Ε.Κ.Κ. και νομικών προσώπων, των οποίων η διοίκηση ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από τα ανωτέρω πρόσωπα. Ο έλεγχος αυτός νοείται σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 703/1977.

 • 4 Νοεμβρίου 2010, 22:53 | ΣΤΡΑΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ

  Μακάρι να ήταν έτσι απλά τα πράγματα, αλλά δεν βλέπω τι διασφαλίζει ότι τα άτομα που θα επιλέγει ο εκάστοτε υπουργός πολιτισμού θα είναι πιο αξιόλογα από αυτά που μέχρι τώρα τοποθετούσαν τα σωματεία….το συγκεκριμένο υπουργείο έχει δεινοπαθήσει πολλάκις από άστοχες επιλογές υπουργών και υφισταμένων…

 • 4 Νοεμβρίου 2010, 19:43 | E MANΩΛΙΔΟΥ

  Che fece …. il gran rifiuto
  Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα
  που πρέπει το μεγάλο Ναι ή το μεγάλο το Οχι
  να πούνε. Φανερώνεται αμέσως όποιος τόχει
  έτοιμο μέσα του το Ναι, και λέγοντάς το πέρα

  πηγαίνει στην τιμή και στην πεποίθησί του.
  Ο αρνηθείς δεν μετανοιώνει. Αν ρωτιούνταν πάλι,
  όχι θα ξαναέλεγε. Κι όμως τον καταβάλλει
  εκείνο το όχι — το σωστό — εις όλην την ζωή του.

  Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1901)

  Για την αντιγραφή,
  Ε. Μανωλιδου,
  άνθρωπος των Τεχνών, Γραμμάτων και Επιστημών, υποψήφια μ’ολα τα απαραιτητα πιστοποιητικα, ετοιμη να υπηρετησω την κιν/φικη Τεχνη μ’όλες μου τις δυναμεις.

 • 3 Νοεμβρίου 2010, 16:33 | Κατερίνα Μαρινάκη

  Η εμπειρία μου από τη θέση της γενικής γραμματέως (2 χρόνια) και της προέδρου (4 χρόνια) της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος, μου επιτρέπει να διαβεβαιώσω ότι η εκλογή των αιρετών μελών του Δ.Σ. ήταν αποτέλεσμα συντεχνιών και κομματικού συνδικαλισμού. Εξάλλου, εξαιτίας αυτής της γενικής νοοτροπίας παραιτήθηκα. Για το λόγο αυτό συμφωνώ με την τοποθέτηση της Κωνσταντίνας Βούλγαρη.
  Συμφωνώ επίσης με την πρόταση των Αγγελίδη, Βαλντέν, Ευαγγελάκου, Θεοδωράκη, Πατρώνη, Σεβαστίκογλου ότι « ότι θα ήταν ορθότερο τα 4 από τα 7 μέλη του ΔΣ να είναι άτομα με αναγνωρισμένο κύρος στον κινηματογραφικό χώρο.” και προτείνω για μεγαλύτερη εξασφάλιση αξιοκρατίας να υιοθετηθεί αυτό που θέσπισε ο Ομπάμα στην Αμερική για τα μέλη της κυβέρνησής του. Δηλαδή οι Διευθυντές και τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ. μετά τη λήξη της θητείας τους και για 3 χρόνια, να μην μπορούν να χρηματοδοτηθούν από προγράμματα στα οποία άσκησαν εξουσία.
  Αναρωτιέμαι επίσης γιατί ένας φιλόλογος όπως π.χ. ο καθηγητής φιλολογίας κ. Μαρωνίτης δεν θα ήταν ικανός να συνεννοηθεί με έναν σκηνοθέτη ή παραγωγό, όπως θεωρεί ο κ.Γκουζιώτης.
  Τέλος, αν δεν κάνω λάθος, το σχέδιο νόμου μιλά για αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. και όχι για μισθό. Πράγμα που πιστεύω πως είναι λογικό γιατί διαφορετικά μόνο αργόσχολοι θα δεχτούν να συμμετάσχουν.
  Κατερίνα Μαρινάκη –Σεναριογράφος

 • Τα προσωπα του ΔΣ πρεπει να εχουν ουσιαστικη σχεση με το αντικειμενο
  και οχι απλα μια γενικη εποπτεια. Πρεπει να προερχονται κυριως απο τον χωρο του κινηματογραφου για να μπορουν να συμμετεχουν ουσιαστικα στη χαραξη πολιτικης και οχι απλα να ασκουν ενα τυπικο ελεγχο.
  Εννοειται οτι αυτο ισχυει ιδιαιτερα για τον Γενικο Διευθυντη αλλα και τους υπολοιπους Διευθυντες.

 • 30 Οκτωβρίου 2010, 11:02 | Α.Αγγελίδη, Ρ.Βαλντέν, Κ.Ευαγγελάκου, Σ.Θεοδωράκη, Κ.Πατρώνη, Π.Σεβαστίκογλου

  Μας ανησυχούν δύο ζητήματα ως προς το ΔΣ του ΕΚΚ:

  α/ Το γεγονός ότι είναι εξ’ολοκλήρου διορισμένο. Πρόκειται για μια αλλαγή που ενώ αποφεύγει τις συντεχνιακές αγκυλώσεις του παρελθόντος, δημιουργεί έλλειμμα δημοκρατίας.

  β/ Η δυνατότητα να αποτελείται εξ’ολοκλήρου από πρόσωπα που δεν γνωρίζουν τίποτα από κινηματογράφο. Η διατύπωση της §1 επιτρέπει ένα ΔΣ αποκλειστικά από μάνατζερ ή … μοριακούς βιολόγους. Αναγνωρίζουμε τον πλούτο που μπορούν να προσφέρουν στον κινηματογράφο άτομα με εμπειρία σε διαφορετικούς χώρους. Παρ’όλα αυτά, νομίζουμε ότι θα ήταν ορθότερο τα 4 από τα 7 μέλη του ΔΣ να είναι άτομα με αναγνωρισμένο κύρος στον κινηματογραφικό χώρο.

  Επίσης, προτείνουμε τα μέλη του ΔΣ να μην είναι αμειβόμενα, ως αντισταθμιστική εξοικονόμηση πόρων, δεδομένων των τεσσάρων νέων θέσεων που θα επιβαρύνουν τα λειτουργικά έξοδα του ΕΚΚ.

  Τέλος, συμφωνούμε με το ασύμβατο της ιδιότητας του μέλους του ΔΣ του ΕΚΚ με την ιδιότητα μέλους του ΔΣ συνδικαλιστικού ή επαγγελματικού σωματείου, καθώς και με την απαγόρευση να συμβάλλονται οι ίδιοι και τα συγγενικά τους πρόσωπα με το ΕΚΚ.

  Αντουανέττα Αγγελίδη, Ρέα Βαλντέν, Κατερίνα Ευαγγελάκου, Στέλλα Θεοδωράκη, Κατερίνα Πατρώνη, Πέτρος Σεβαστίκογλου – Κινηματογραφιστές

 • 29 Οκτωβρίου 2010, 13:44 | Κωνσταντίνα Βούλγαρη

  εμένα δεν με φοβίζει η ιδέα να υπάρχουν στο ΔΣ του ΕΚΚ άνθρωποι που δεν σχετίζονται άμεσα με τον χώρο του κινηματογράφου.
  Καθώς όπως έχει αποδειχτεί πολλές φορές, ο ταλλαντούχος σκηνοθέτης δεν σημαίνει ότι έχει και διοικητικές ικανότητες, και ότι καλώς ή κακώς το ΕΚΚ είναι μια εταιρεία που πρέπει κάπως να λειτουργεί.

  Σίγουρα σε συγκεκριμένες θέσεις θα είναι άνθρωποι του κινηματογράφου, αλλά για μένα ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να είναι σε όλες, ακριβώς επειδή η διοίκηση μιας εταιρείας ζητά πολλές διαφορετικές ικανότητες που- ευτυχώς- για μένα δεν συμβαδίζουν με τη λογική και το πνεύμα ενός καλλιτεχνικού δημιουργού.
  Διοίκηση του ΕΚΚ δεν είναι μόνο ποιος επιλέγει τα σενάρια!

  Συγχαρητήρια για την γενναία απόφαση να βγουν επιτέλους τα σωματεία από τα κέντρα αποφάσεων. Ετσι ίσως να υπάρχει μια ελπίδα τα σωματεία να αποκτήσουν τον πραγματικό τους ρόλο που είναι να ελέγχουν την εκάστοτε εξουσία και να δρουν για τα συμφέροντα του χώρου, και όχι να συμμετέχουν μαζί με τους διορισμένους στις αποφάσεις.

  Ας ελπίσουμε ότι η επιλογές που θα κάνει ο κ. Γερουλάνος θα είναι οι ανάλογες της φιλοσοφίας που γράφει το νομοσχέδιο και όχι πρόσωπα που στην ουσία θα ανατρέπουν ή ακόμα χειρότερα σαμποτάρουν αυτή την αντίληψη.

  Καταλαβαίνω γιατί μπορεί να φοβίζει πολλούς αυτή η «παράδοση» στα διάφορα μελλοντικά ΥΠΠΟ, απλά για μένα ο κινηματογραφικός χώρος δεν πρέπει να διεκδικεί έναν νόμο που θα τον καθυσυχάσει και θα σταματήσει να ασχολείται και να δρα συλλογικά για τα θέματά του.

  Είναι υποχρέωσή μας σαν πολίτες πρώτα από όλα να είμαστε ενεργοί, σε εγρήγορση και να αγωνιζόμαστε για την πραγμάτωση των αιτημάτων μας, και αυτό δεν θα έπρεπε να αλλάξει με κανέναν νόμο.

  Η απάθεια και η αδιαφορία έχουν συμβάλει στο σημερινό τέλμα- και δεν μιλάω μόνο για τον κινηματογράφο-.

 • 27 Οκτωβρίου 2010, 08:29 | Δημήτρης Γκουζιώτης

  Πόσο άστοχη και τραγικά λανθασμένη η τοποθέτηση ανθρώπων των γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών σε τόσο ειδικές, αμειγώς, κινηματογραφικές θέσεις! Θα ήταν σωστό να βρίσκονται στα Δ.Σ των πανεπιστημίων σκηνοθέτες,παραγωγοί, οπερατέρ και σεναριογράφοι και να αποφασίζουν για τις έρευνες επί της μοριακής βιολογίας, της ρομποτικής και των αρχαιολογικών ανασκαφών; Πώς θα συνενοηθούν οι πυρηνικοί φυσικοί και οι φιλόλογοι με έναν παραγωγό, έναν σκηνοθέτη; Προφανώς δεν πρόκειται να συνενοηθούν ποτέ.