Άρθρο 9 Παύση ισχύος Δήλωσης Εγκατάστασης ΤΚΚ

1.      Η ισχύς της Δήλωσης Εγκατάστασης ΤΚΚ παύει και δεν παράγει οποιοδήποτε έννομο αποτέλεσμα έπειτα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της ΕΕΤΤ, ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α.   Όταν ανακληθεί η Άδεια Τύπου στην οποία εμπίπτει η συγκεκριμένη ΤΚΚ.

β.   Όταν ανακληθεί ή ανασταλεί το δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνότητας που χρησιμοποιείται στην εν λόγω ΤΚΚ, ή έχει παρέλθει ο χρόνος για τον οποίο έγινε Απονοµή ή Χορήγηση ∆ικαιωµάτων Χρήσης της συγκεκριμένης ραδιοσυχνότητας (λήξη Δικαιώματος  Χρήσης).

γ.   Όταν ανακληθεί η έγκριση άλλης αρμόδιας υπηρεσίας.

δ.   Κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τον κάτοχο της ΤΚΚ.

ε.   Όταν τεκμηριωμένα διαπιστωθεί από αρμόδιο φορέα ότι δεν πληρούνται είτε γενικότεροι όροι της νομοθεσίας είτε οι όροι και οι περιορισμοί της Άδειας Τύπου.

στ. Αν διαπιστωθεί από αρμόδιο φορέα ότι μια ΤΚΚ δεν συμμορφώνεται με την Άδεια Τύπου, η οποία αναφέρεται στην αντίστοιχη Δήλωση που είχε κατατεθεί στην ΕΕΤΤ.

2.      Σε περίπτωση παύσης ισχύος της Δήλωσης Εγκατάστασης ΤΚΚ, ο κάτοχος των συγκεκριμένων ΤΚΚ υποχρεούται στην άμεση παύση λειτουργίας και την απομάκρυνση αυτών.