Άρθρο 2 Ορισµοί

1.      Κατασκευή Κεραίας: Το σύστημα κεραιών εκπομπής ή/και λήψης ραδιοσημάτων μετά των κατασκευών στήριξής τους, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων και παρελκομένων.

2.      Τύπος Κατασκευής Κεραίας: Τεχνική προδιαγραφή που περιγράφει επακριβώς και με σαφήνεια  το σύνολο των χαρακτηριστικών κατασκευής κεραίας με σκοπό να χρησιμοποιηθεί – εφαρμοσθεί κατ’ επανάληψη. Όλες οι κατασκευές κεραιών που συμμορφώνονται με την τεχνική προδιαγραφή υπάγονται στον αντίστοιχο τύπο.

3.      Άδεια Τύπου  Κατασκευής Κεραίας (Άδεια Τύπου): Άδεια που παρέχεται για συγκεκριμένο τύπο κατασκευής κεραίας και περιλαμβάνει τους όρους τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς  που οφείλει να ικανοποιεί κατά την εγκατάσταση και λειτουργία κάθε κατασκευή κεραίας που υπάγεται στον συγκεκριμένο τύπο. Η  Άδεια Τύπου εκδίδεται κατόπιν ειδικής αίτησης, στην οποία αποτυπώνεται με ακρίβεια και σχεδιαστική λεπτομέρεια ο Τύπος της Κατασκευής Κεραίας, δηλαδή τα γενικά και ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά της υποψήφιας για τυποποίηση κατασκευής κεραίας.

4.      Τυποποιημένη Κατασκευή Κεραίας (ΤΚΚ): Κατασκευή κεραίας η οποία συμμορφώνεται πλήρως με συγκεκριμένη Άδεια Τύπου.

5.      Δήλωση Εγκατάστασης Τυποποιημένης Κατασκευής Κεραίας (Δήλωση Εγκατάστασης): Δήλωση που υποβάλλει ο κάτοχος της Κατασκευής Κεραίας και βεβαιώνει ότι η εν λόγω Κατασκευή Κεραίας είναι Τυποποιημένη. Η Δήλωση υποβάλλεται πριν την εγκατάσταση και λειτουργία κάθε ΤΚΚ.

6.      Ορθή τεχνική πρακτική: Η πρακτική που εφαρμόζεται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης για να διασφαλιστεί ότι οι ΤΚΚ ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.

7.      Κάτοχος ΤΚΚ : Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ιδιοκτήτης ΤΚΚ ή έχει την ευθύνη λειτουργίας ΤΚΚ.

8.      Τεχνικός υπεύθυνος ΤΚΚ : Ο τεχνικός που έχει τα κατά νόμο δικαιώματα και ορίζεται από τον κάτοχο ΤΚΚ ως υπεύθυνος για την εγκατάσταση, τη συντήρηση  και την τεχνική εποπτεία λειτουργίας της ΤΚΚ σύμφωνα με την ορθή τεχνική πρακτική.

  • 7 Δεκεμβρίου 2010, 15:27 | Νικος

    Και πάλη,μην «κώλλατε» στα τεχνηκά και γραφειοκρατίκα ζυτήματα του θέματος….Κεραίες κηνιτών και διαφόρων ασύρματων συσκευών δημηουργούν βλάβες στην υγεία οχι μόνο ανθρώπων,αλλά ακόμα και των δεντρών!