Άρθρο 8 Ανάκληση άδειας ΤΚΚ

1.      Η Άδεια Τύπου ανακαλείται έπειτα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της ΕΕΤΤ, ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α.   Όταν τεκμηριωμένα διαπιστωθεί σφάλμα στην τεχνική προδιαγραφή του τύπου της κατασκευής το οποίο οδηγεί σε μη συμμόρφωση με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

β.   Όταν ανακληθεί η χορηγηθείσα σύμφωνη γνώμη άλλης υπηρεσίας που αποτελεί  απαραίτητο δικαιολογητικό για τη χορήγηση Άδειας Τύπου κ

Κατασκευής Κεραίας από την ΕΕΤΤ.

γ.   Κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος του κατόχου της Άδειας Τύπου.

2.      Σε περίπτωση ανάκλησης της Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας της ΕΕΤΤ, ο κάτοχος ΤΚΚ υποχρεούται στην άμεση παύση λειτουργίας και στην απομάκρυνση εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος όλων των ΤΚΚ που καλύπτονται από την εν λόγω Άδεια.

 • Η ισχύς και η διάρκεια ισχύος της Άδειας Τύπου επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της οποιασδήποτε εμπλεκόμενης υπηρεσίας, δεδομένου ότι ο οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος φορέας μπορεί να προβεί οποτεδήποτε στην ανάκληση της χορηγηθείσας σύμφωνης γνώμης του. Θα πρέπει να προβλέπονται συγκεκριμένοι λόγοι και κριτήρια, καθώς και προθεσμίες ανάκλησης.
  Σημειωτέον ότι μία ανάκληση μίας τέτοιας Άδειας Τύπου επισύρει την ανάκληση από την ΕΕΤΤ όλων των βεβαιώσεων εγκατάστασης όλων των ΤΚΚ που υπάγονται στη συγκεκριμένη Άδεια Τύπου, γεγονός που δε συνάδει με τη φιλοσοφία της αδιάκοπης και αδιάλειπτης λειτουργίας της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης και θέτει σε ομηρία όλους τους παρόχους που αναλαμβάνουν ήδη υψηλά ρίσκα επενδύσεως, επωμίζονται υψηλά κόστη από τη νέα τεχνολογία και επιβαρύνονται από την ανάπτυξη μιας οργανωμένης επικοινωνιακής πολιτικής για την υλοποίηση του εθνικού εγχειρήματος της μετάβασης στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση.

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 14:39 | ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

  Αυθαίρετη εγκατάσταση κεραίας κιν. Τηλ. σε ακίνητο στην οδό Λεβιδίου 6 στα Μελίσσια.
  Η ομάδα μας 20 και πλέον κατοίκων αποτρέψαμε την αυθαίρετη και με απόκρυψη εγκατάσταση της κεραίας στην υπ όψιν οδό η οποία βρίσκεται στην Δικαστική προσφυγή.
  Εκ των αυτοψιών τεκμηριώνεται ότι η επιλαχούσα θέση εγκατάστασης από την COSMOTE δεν είχε σαν κριτήριο την τήρηση των κανόνων σεβασμού των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων αλλά την προσφορά με σχέση αντιμισθίας του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

 • 7 Δεκεμβρίου 2010, 15:26 | Νικος

  Σύμερα, οι υπάρχουσες κεραίες πρέπει να ελεγκθόυν και να μειώθουν κατα πολύ!Οι συχνότητες που λειτουργούν στα GSM,3-G,LTE-θα είναι δαπάνει πόλλων δισ.ευρώ στην υγεία των πολητων!