Άρθρο 6 Διαδικασία Εγκατάστασης ΤΚΚ

1.      Επιτρέπεται η εγκατάσταση ΤΚΚ υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου από τον φορέα στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η σχετική Άδεια Τύπου.

2.      Πριν την εγκατάσταση και λειτουργία κάθε ΤΚΚ  απαιτείται η κατάθεση Δήλωσης Εγκατάστασης ΤΚΚ στην ΕΕΤΤ, με κοινοποίηση στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, την αρμόδια Περιφέρεια (ή την κατά  περίπτωση αρμόδια για περιβαλλοντικά θέματα κεραιών υπηρεσία) και την ΕΕΑΕ.

3.      Η Δήλωση που κατατίθεται στην ΕΕΤΤ προκειμένου να είναι έγκυρη, βεβαιώνει, με ευθύνη του κατόχου της κατασκευής,  ότι η εν λόγω Κατασκευή Κεραίας είναι τυποποιημένη και περιλαμβάνει κατ ελάχιστον: α) τον αριθμό της Απόφασης χορήγησης του δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνότητας,  β) τον αριθμό της Απόφασης της ΕΕΤΤ για την  Άδεια Τύπου Κατασκευής Κεραίας με την οποία συμμορφώνεται  η εν λόγω κατασκευή, γ) τα στοιχεία του κατόχου της ΤΚΚ και τον αριθμό του μητρώου Γενικών Αδειών που κατέχει, (δ) κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη θέση εγκατάστασης ΤΚΚ, ε) τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) σχετικά με την ασφάλεια της αεροπλοΐας και, στ) τα πλήρη στοιχεία του Τεχνικού Υπευθύνου ΤΚΚ, ο οποίος συνυπογράφει τη Δήλωση. Για την εγκατάσταση ΤΚΚ σε περιοχές ειδικής προστασίας απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των κατά περίπτωση αρμόδιων υπηρεσιών ή και της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠ.Α.Ε), η οποία λαμβάνεται από τον ενδιαφερόμενο.

4.      Η ΕΕΤΤ παραλαμβάνει τη Δήλωση και εφόσον αυτή είναι πλήρης, δημιουργεί τη σχετική εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Κεραιών, δίνει μοναδικό αριθμό εγγραφής και εκδίδει βεβαίωση για την ορθή υποβολή της Δήλωσης Εγκατάστασης της ΤΚΚ, εφόσον δεν έχει ληφθεί τεκμηριωμένη αρνητική γνώμη από τις συναρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 2 του παρόντος άρθρου εντός τριμήνου από την κατάθεση της δήλωσης.

5.      Αν η Δήλωση δεν είναι πλήρης, η ΕΕΤΤ δεν χορηγεί αριθμό εγγραφής και βεβαίωση μέχρι να συμπληρωθεί πλήρως εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής, η ΕΕΤΤ απορρίπτει τη Δήλωση.

6.      Μετά την ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων επιτρέπεται η εγκατάσταση της Κατασκευής Κεραίας.

7.      Η σύνδεση των ΤΚΚ με τα δίκτυα των κοινωφελών οργανισμών επιτρέπεται με την προσκόμιση της βεβαίωσης της παρ. 4.

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 17:11 | Ορέστης Αλεβίζος

  Στην πρόταση πρέπει οπωσδήποτε να προστεθεί η ακόλουθη ρύθμιση.

  Συγκεκριμένα η μελέτη που αφορά την προστασία του κοινού από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (και η έγκρισή της από την ΕΕΑΕ) πρέπει να γίνεται ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ και όχι για κάθε τύπο.

  Αυτό είναι αυτονόητο καθώς η έκθεση του κοινού δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη για όλες τις εγκαταστάσεις κάθε τύπου (έστω και αν ο περιβάλλον χώρος προσδιοριστεί ως αστικός, ημιαστικός κτλ) αλλα είναι διαφορετική σε κάθε εγκατάσταση. Η ένταση του πεδίου κατά τη λειτουργία ενός ΤΚΚ εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και πρέπει να υπολογίζεται με μελέτη ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

  Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι αν μία εγκατάσταση Α γίνει σε δώμα ή ταράτσα η οποία βρίσκεται στο ίδιο ύψος με κατοικημένα διαμερίσματα άλλων κτιρίων αυτό και μία άλλη Β σε σημείο το οποίο βρίσκεται σε πολύ μεγαλύτερο ύψος από τα γύρω κτίρια η έκθεση του κοινού στην περίπτωση Α μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη από την Β.

  Εάν δεν προστεθεί αυτή η απαίτηση δεν διασφαλίζεται η προστασία του κοινού και η εφαρμογή των υφιστάμενων ορίων έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

  Ορέστης Αλεβίζος
  διπλ. Ηλ/γος Μηχ/κος – Μηχ/κος Η/Υ.

 • 1) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΟΙ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝ. ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.
  2) ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΘΕΣΠΙΣΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΚΤ. ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
  3) ΤΟ ΙΣΧΥΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΙΩΝ ΜΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΣΧΟΛΙΑ, ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΛΠ. ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΑ ΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΧΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΤΩΝ.
  4) Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΠΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΘΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ.

 • Η «σύμφωνη γνώμη» της ΕΠΑΕ πρέπει να υπάρχει σε κάθε περίπτωση εγκατάστασης ΤΚΚ στον αστικό και περιαστικό ιστό μίας πόλης, αφού, η όποια εγκατάσταση με όποιο συνοδό έργο επηρεάζει αισθητικά και λειτουργικά το Περιβάλλον.

  Επίσης, πρέπει να συνοδεύεται όταν αποστέλλεται στην ΕΠΑΕ και από «τεχνική έκθεση στατικής επάρκειας», υπογεγραμμένη από διπλ. Πολιτικό Μηχανικό ( βάσει του Αντισεισμικού Κανονισμού που αποτελεί νόμο αλλά, και των ΕΚ είναι ο μόνος αρμόδιος), εφόσον τοποθετείται ως πρόσθετο στοιχείο (προσθήκη) σε υφιστάμενο κτίριο (στο οποίο πιθανόν να απαιτούνται ή όχι, κατά περίπτωση, και ενισχύσεις του.

  ΚωνσταΝτίνος Διαμάντος
  διπλ. Πολτικός Μηχανικός
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε.Ε. Κεντρ. & Δυτ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 • Προτείνω να προστεθεί διάταξη που να θεσπίζει την υποχρέωση της ΕΕΤΤ να διαθέτει από τον ιστότοπό της σε ηλεκτρονική μορφή ως ανοικτά δεδομένα το Εθνικό Μητρώο Κεραιών.