Άρθρο 3 Γενικές Αρχές

1.      Κατασκευές κεραιών που συμμορφώνονται πλήρως με τα οριζόμενα στη σχετική Άδεια Τύπου μπορούν να εγκαθίστανται και να λειτουργούν σύμφωνα με τους όρους της άδειας εφόσον ακολουθείται η προβλεπόμενη στην παρούσα απόφαση διαδικασία.

2.      Για την υπαγωγή Κατασκευής Κεραίας στο καθεστώς της ΤΚΚ απαιτείται Δήλωση Εγκατάστασης του κατόχου της Κατασκευής Κεραίας που βεβαιώνει ότι η εν λόγω Κατασκευή Κεραίας συμμορφώνεται πλήρως με Άδεια  Τύπου Κατασκευής Κεραίας που εκδίδεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

3.      Η Άδεια Τύπου εκδίδεται για την υλοποίηση ασύρµατων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε περιοχές συχνοτήτων για τις οποίες έχουν εκδοθεί και υφίστανται  δικαιώματα χρήσης και στο όνομα παρόχων που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας και κατέχουν σχετικά δικαιώματα

4.      Η Άδεια Τύπου αφορά συγκεκριμένο τύπο  κατασκευής κεραίας και περιλαμβάνει  τους γενικούς και ειδικούς όρους και περιορισμούς που πρέπει να πληροί κάθε εγκατάσταση ΤΚΚ που υπάγεται στον συγκεκριμένο τύπο.

5.      Για την έκδοση της Αδειας απαιτείται η κατάθεση αίτησης που περιλαμβάνει λεπτομερή τεχνική προδιαγραφή του Τύπου Κατασκευής Κεραίας και συνοδεύεται από σχετική μελέτη που αποτιμά τις πιθανές επιπτώσεις στο ανθρώπινο και φυσικό περιβάλλον από εγκατάσταση κατασκευής κεραίας του τύπου της αίτησης.

6.      Για την εκτίμηση των ανωτέρω θα πρέπει στη σχετική αίτηση να προσδιορίζεται το ειδικότερο σκοπούμενο περιβάλλον και υπόβαθρο εγκατάστασης (π.χ αστικός ιστός, αγροτική περιοχή, επί οροφής κτιρίου, επί εδάφους) εντός του οποίου θα γίνεται η εγκατάσταση των κατασκευών κεραιών του τύπου.

7.      Η σχετική μελέτη θα πρέπει να εξετάζει, διασφαλίζει και βεβαιώνει ότι η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας στο σκοπούμενο περιβάλλον ικανοποιεί αθροιστικά:

α.  Τις απαιτήσεις του Προεδρικού Διατάγματος 44, όπως ισχύει, και συγκεκριμένα α) την απαίτηση για την ασφάλεια του χρήστη ή τρίτου, β) την απαίτηση προστασίας για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, γ) την απαίτηση για αποτελεσματική χρήση του φάσματος και την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών.

β.  Την απαίτηση προστασίας του κοινού από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (βασιζόμενη στα πρότυπα τεχνικών μελετών που εκδίδει η ΕΕΑΕ και στα σχετικά εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα), συνυπολογίζοντας με ποσοτικά στοιχεία την ένταση του ηλεκτρομαγνητικού υποβάθρου στη σκοπούμενη περιοχή εγκατάστασης της ΤΚΚ, ορίζοντας σαφώς την περιοχή εντός της οποίας ενδέχεται να παρατηρηθεί υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων (με κατάλληλα σχεδιάγραμματα) καθώς και τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης του κοινού.

γ.  Τη στατική επάρκεια της εγκατάστασης, λαμβανομένης υπόψη και της αντοχής του υποβάθρου στερέωσης και τη συμμόρφωση προς τις γενικότερες πολεοδομικές και αρχιτεκτονικές ρυθμίσεις, ιδίως τις σχετιζόμενες με την εγκατάσταση κατασκευών κεραιών.

δ.  Την αποτροπή της ρύπανσης και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

 • 10 Δεκεμβρίου 2010, 12:06 | Δημήτρης Παπαθανασόπουλος

  Άρθρο 3 Γενικές Αρχές

  5. Η κεραία ΤΚΚ ως ανεξάρτητη μονάδα δεν είναι δυνατόν να έχει μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η μελέτη εξαρτάτε από πολλούς παράγοντες όπως η τοποθεσία, το περιβάλλον και το ύψος που θα τοποθετηθεί. 6. Η γενική θεώρηση ως προς την χρήσει (αστικός ιστός, αγροτική περιοχή, επί οροφής κτιρίου) δεν είναι επαρκής ως προς την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και αυθαίρετη.

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 17:15 | Ελπίδα Αλεβίζου

  Όπως έχουν σημειώσει διακεκριμένοι ερευνητές (πχ. Δρ. Λ. Μαργαρήτης, Δρ. Χ. Γεωργίου) πρέπει να μειωθούν (δηλαδή να γίνουν πιο αυστηρά) τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στην Ελλάδα και φθάσουν στα επίπεδα άλλων χωρών (πχ. Αυστρία, Γαλλία) καθώς τα υφιστάμενα όρια δεν διασφαλίζουν επαρκώς την προστασία του κοινού.

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 16:48 | Παναγιώτης Καριώρης

  Στα αναγκαία μέτρα προφύλαξης του κοινού από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, πρέπει να εξεταστεί ιδιαίτερα η αδειοδότηση εγκατάστασης όταν στην περιοχή λειτουργούν σχολεία!!!

 • 7 Δεκεμβρίου 2010, 19:17 | Στέργιος

  Στους τεχνικούς όρους θα πρέπει να προστεθούν τα εξής:
  – Να υπάρχει περίφραξη γύρω από τον ιστό και τον οικίσκο.
  – Να διασφαλίζεται η ύπαρξη φωτείνής σήμανσης στην κορυφή του ιστού.
  – Να εξασφαλίζονται τα κριτήρια καθαρότητας αεροδιαδρόμων, σε περίπτωση που ο ιστός εγκαθίσταται πλησίον πολιτικού ή στρατιωτικού αεροδρομίου.

  Επίσης, εκτός από την ΕΕΤΤ, ο φάκελος που αφορά στη φυσική ασφάλεια θα πρέπει να ελέγχεται και να εγκρίνεται από την ΑΔΑΕ, λόγω αρμοδιότητας.

 • Στην υπό διαβούλευση ΥΑ δεν καθορίζεται ποιοι έχουν το δικαίωμα εκπόνησης της σχετικής μελέτης και επίβλεψης της κατασκευής των ΤΚΚ. Επειδή, όμως:
  (α) οι ΤΚΚ υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2867/2000 (στον οποίο – για ακατανόητους λόγους – δεν γίνεται καν μνεία στο σκεπτικό της ΥΑ),
  (β) δεν έχει εκδοθεί ακόμη το πδ που προβλέπεται στην παρ.11 του άρθρου 13 του Ν.2867/2000,

  προτείνω να συμπεριληφθεί η εξής προσθήκη στο άρθρο 3 της ΥΑ:

  (προσθήκη νέας παραγράφου με α.α. 8): «Οι ανωτέρω κατασκευές κεραιών, όσον αφορά τα θέματα μελέτης, κατασκευής, επίβλεψης της κατασκευής, επίβλεψης λειτουργίας ή/και συντήρησης, υπάγονται στην Ειδικότητα Β των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του άρθρου 3 του ΒΔ. 14/25 Οκτ. 1937 όπως κάθε φορά ισχύει.»

  Χ.Γ. Κουτρούλης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός