Άρθρο 12 – Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

1. α) Το Ίδρυμα διοικείται προσωρινά, και μέχρι την 31-8-2022 οπότε και αναδεικνύονται Πρύτανης και Αντιπρυτάνεις με εκλογική διαδικασία, από Διοικούσα Επιτροπή, η οποία έχει τις αρμοδιότητες της Συγκλήτου και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η Διοικούσα Επιτροπή είναι εικοσιπενταμελής και αποτελείται από τους υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις των Τ.Ε.Ι. και μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., ενεργά ή αφυπηρετήσαντα, που επιλέγονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο Πρόεδρος ορίζεται στην απόφαση συγκρότησης και ασκεί καθήκοντα Πρύτανη. Αντιπρόεδροι είναι οι Πρυτάνεις των Τ.Ε.Ι. και ένα ακόμη από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, που ορίζεται στην απόφαση συγκρότησης. Οι Αντιπρόεδροι ασκούν καθήκοντα Αντιπρυτάνεων. Με απόφαση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ορίζεται ο τομέας ευθύνης κάθε Αντιπροέδρου, κατ’ αντιστοιχία με τους τομείς ευθύνης των Αντιπρυτάνεων όπως ορίζονται στην περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017. Ο Πρόεδρος μπορεί με απόφασή του και προς υποβοήθηση του έργου του να μεταβιβάζει, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής, συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε μέλη της Διοικούσας Επιτροπής. Για την παροχή της γνώμης δεν μετέχει στη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής το μέλος στο οποίο μεταβιβάζεται η συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να συγκροτεί ομάδες εργασίας για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της και να αναθέτει, με αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων της, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε επιτροπές που συγκροτεί από μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος. Η συμμετοχή στη Διοικούσα Επιτροπή δεν είναι ασυμβίβαστη με τη συμμετοχή στις επιτροπές του προηγούμενου εδαφίου.
β) Μέχρι τη συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής σύμφωνα με την περίπτ. α΄ συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά της η υπηρετούσα έως την έναρξη ισχύος του παρόντος Διοικούσα Επιτροπή.
2. α) Στις Σχολές της παρ. 1 του άρθρου 2, έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης της Σχολής με εκλογική διαδικασία, λειτουργεί προσωρινή Κοσμητεία, η οποία ορίζεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και αποτελείται από:
αα) τον προσωρινό Κοσμήτορα, στη θέση του οποίου ορίζεται, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, καθηγητής α΄ βαθμίδας ή αναπληρωτής καθηγητής του Ιδρύματος, συναφούς γνωστικού αντικειμένου,
ββ) τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής,
γγ) τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος.
β) Οι εκλογές για ανάδειξη Κοσμήτορα προκηρύσσονται από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής μέχρι τις 31-5-2019 και οι διαδικασίες συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των Σχολών ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι τις 31-8-2019. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να δοθεί παράταση έως δύο (2) φορές, στις προθεσμίες των προηγούμενων εδαφίων.
3. Στα Τμήματα της παρ.1 του άρθρου 2 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), έως τις 31-8-2019, οπότε και αναδεικνύεται Πρόεδρος με εκλογική διαδικασία σύμφωνα με τα άρθρο 23 του ν. 4485/2017, διαφορετικά μέχρι τα Τμήματα αυτά να καταστούν αυτοδύναμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Οι Πρόεδροι των Τμημάτων, προσωρινοί ή μη, καθώς και τα μέλη Δ.Ε.Π. αυτών συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 4485/2017.
4. Διαδικαστικά και άλλα ζητήματα, που ανακύπτουν από την ένταξη των Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης στο ΔΙ.ΠΑ.Ε., καθώς και ζητήματα που ρυθμίζονται από τον Οργανισμό και τον Κανονισμό του Ιδρύματος, και μέχρι την έκδοσή τους, όπως ιδίως η σύσταση και οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος και η κατανομή σε αυτές του προσωπικού, ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Ως προς την τοποθέτηση προϊσταμένων εφαρμόζεται το άρθρο 18 του ν. 4492/2017 (Α΄ 156).
5. Οι κενές θέσεις πάσης φύσεως προσωπικού των Τ.Ε.Ι. μεταφέρονται στο ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Θέσεις μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. για την προκήρυξη των οποίων έχει εκδοθεί εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280) προκηρύσσονται από το ΔΙ.ΠΑ.Ε..
6. Εκκρεμείς υποθέσεις μελών Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. ενώπιον του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου παραπέμπονται και κρίνονται από το αρμόδιο πλέον πειθαρχικό συμβούλιο μελών Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων.
7. Οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, και οι διαδικασίες εξέλιξης ή μονιμοποίησης για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόμενο για εξέλιξη μέλος Δ.Ε.Π. μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και οι διαδικασίες μετακίνησης που εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ολοκληρώνονται από τα όργανα του Τμήματος του ΔΙ.ΠΑ.Ε., στο οποίο εντάσσεται τ μέλος Δ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις και τα πραγματικά περιστατικά που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης ή υποβολής της αίτησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εφαρμόζονται όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 8. Οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλλουν αίτηση για μετατροπή της θέσης τους σε οργανική της ίδιας βαθμίδας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 3 και 9, σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησής τους.
8. Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο ίδιο Τμήμα, που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. προς τα Τμήματα της παρ. 1 του άρθρου 2 και αφορά και τους ήδη υπηρετούντες Καθηγητές του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν μόνο για αιτήσεις που κατατίθενται έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους έναρξης της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Τμήματος υποδοχής. Για την πρώτη μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. προς τα Τμήματα της παρ. 1 του άρθρου 2, το μέλος Δ.Ε.Π. καταθέτει αίτηση στη Γραμματεία της Συγκλήτου και αποφασίζει η Σύγκλητος με βάση το γνωστικό αντικείμενο και τις ανάγκες του ιδρύματος, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 4009/2011.
9. Τα έτη που τα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν διανύσει στην εκάστοτε βαθμίδα ως μέλη Δ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι. συνυπολογίζονται, μετά την ένταξή τους στο Πανεπιστήμιο, σαν να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα καθηγητή Πανεπιστημίου.
10. Οι εκκρεμείς διαδικασίες κρίσης και μονιμοποίησης μελών Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π. ολοκληρώνονται από τα όργανα του Τμήματος του ΔΙ.ΠΑ.Ε., στο οποίο εντάσσονται.
11. Εκκρεμείς διαδικασίες υπηρεσιακών μεταβολών, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
12. Μέλος Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης που εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. με δικαίωμα μετατροπής της θέσης του σε οργανική, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8, έχει δικαίωμα να εκλεγεί ή να οριστεί Κοσμήτορας, Πρόεδρος Τμήματος ή Διευθυντής Τομέα, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο ν. 4485/2017. Σε θέση Πρύτανη και Αντιπρύτανη εκλέγονται μόνο όσοι κατέχουν οργανική θέση στο ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Αν μέλος Δ.Ε.Π. επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για Πρύτανης ή Αντιπρύτανης η αίτηση μετατροπής της θέσης του εξετάζεται κατά προτεραιότητα. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση στα Τ.Ε.Ι. και παραμένουν σε προσωποπαγή θέση στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. δεν έχουν δικαίωμα εκλογής σε θέση μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης. Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης Τμημάτων και Τομέων και στα εκλεκτορικά σώματα για ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων.
13. Μέλη Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης που εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, με δικαίωμα μετατροπής της θέσης τους σε οργανική, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8, μετέχουν στα εκλεκτορικά σώματα του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 εκτός αν για τη συμμετοχή απαιτείται η ιδιότητα του καθηγητή α΄ βαθμίδας, οπότε μετέχουν μόνο οι Καθηγητές α΄ βαθμίδας που κατέχουν τακτική θέση στο ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Εκλεκτορικά σώματα που έχουν ήδη συγκροτηθεί δεν θίγονται.
14. Μετεγγραφές φοιτητών στα Τμήματα των Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και οι φοιτητές λαμβάνουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 5 του άρθρου 11.
15. Τα προγράμματα που παρέχονται από τα Κέντρα Επιμόρφωσης και Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις ως προς τους εγγεγραμμένους σπουδαστές από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
16. Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το Κ.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης και το Κ.Τ.Ε. Σερρών που ιδρύθηκαν με το π.δ. 36/2004 (Α΄ 30) εντάσσονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις του εντασσόμενου Κ.Τ.Ε. και η ένταξη αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή. Οι δίκες του Κ.Τ.Ε. συνεχίζονται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους, λόγω της ένταξης. Το Κ.Τ.Ε. λύεται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση και το σύνολο της περιουσίας του, ενεργητικό και παθητικό, μεταβιβάζεται στον Ε.Λ.Κ.Ε., ο οποίος καθίσταται αποκλειστικός κύριος, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου του εντασσόμενου νομικού προσώπου, με την επιφύλαξη των διατάξεων για δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες και των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα. Το με κάθε σχέση εργασίας προσωπικό των ανωτέρω νομικών προσώπων μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στον Ε.Λ.Κ.Ε., διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχέση εργασίας που ισχύουν κατά το χρόνο συγχώνευσης.

 • 21 Φεβρουαρίου 2019, 18:54 | Κραβαρης Νικος

  Αν δεν μπουν μεταβατικές διατάξεις στην ενοποίηση των ΕΛΚΕ για ενα χρόνο, θα υπάρξουν απεντάξεις εργων…Ποιος θα πληρώσει τα τιμολογια????Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των έργων?

 • 21 Φεβρουαρίου 2019, 18:28 | Μαρία. Καραβασίλη

  Δεν μπορεί μια Διοικούσα Επιτροπή να είναι μακροχρόνια, διαφορετικά καταλύεται το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Ακόμα, πως θα οργανωθεί ένα νέο Πανεπιστήμιο με διορισμένους εκπροσώπους; Οπωσδήποτε εκλογές σε 1 χρόνο.

 • 21 Φεβρουαρίου 2019, 12:19 | ΗΛΙΑΣ ΣΑΡΑΦΗΣ

  Η προσωρινή διοίκηση μέχρι την 31-8-2022 δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τους Κοσμήτορες?

 • 21 Φεβρουαρίου 2019, 12:17 | ΗΛΙΑΣ ΣΑΡΑΦΗΣ

  Η ένταξη μελών ΔΕΠ καταργούμενων τμημάτων σε νέα θα δημιουργήσει προβλήματα σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου το αντικείμενο του νέου τμήματος διαφοροποιείται σημαντικά από αυτό που καταργείται. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στα μέλη ΔΕΠ που πλήττονται από την αυτόματη ένταξη να μπορούν να μετακινηθούν σε τμήμα όπου το γνωστικό τους αντικείμενο υφίσταται ή σχετίζεται με αυτά κάποιου θεσμοθετημένου εργαστηρίου.
  Σε διαφορετική περίπτωση τίθεται εν αμφιβόλω η ομαλή ένταξη και δημιουργούνται προβλήματα όπως τα εξής:
  α) Η ανάθεση μαθημάτων από τη ΓΣ γίνεται βάσει του γνωστικού αντικειμένου των μελών ΔΕΠ. Εάν το γνωστικό αντικείμενο είναι είτε ξένο είτε περιφερειακό του αντικειμένου της σχολής/ τμήματος τότε δημιουργείται σοβαρό ζήτημα με τη συγκεκριμένη διαδικασία.
  β) Η περαιτέρω ανάπτυξη ενός γνωστικού αντικειμένου σε τμήμα το οποίο δεν το υποστηρίζει, προφανώς είναι αδύνατη με αποτέλεσμα η αδυναμία της εξέλιξης του μέλους ΔΕΠ.
  γ) Αυτόματα περιορίζεται και η δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα καθότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη εργαστηρίου με σχετικό εξοπλισμό και προφανώς είναι αδύνατη η δημιουργία εργαστηρίου με αντικείμενο ξένο προς το τμήμα.

 • 21 Φεβρουαρίου 2019, 09:19 | ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΣ ΠΑΙΔΑΡΟΣ

  Ως μεταβατική διάταξη και μέχρι την δημοςίευση της φετινής ΥΑ με την επικαιροποίηση της αντιστοιχίας σχολών για τις μετεγγραφές φοιτητών, να προβλέπει την δυνατότητα για τις κατ´εξαίρεση μετεγγραφές την δυνατότητα αιτήσεων στα αντίστοιχα τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 • 21 Φεβρουαρίου 2019, 07:48 | Γεώργιος Μάλιαρης

  Η ένταξη μελών ΔΕΠ καταργούμενων τμημάτων σε νέα θα δημιουργήσει προβλήματα σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου το αντικείμενο του νέου τμήματος διαφοροποιείται σημαντικά από αυτό που καταργείται. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στα μέλη ΔΕΠ που πλήττονται από την αυτόματη ένταξη να μπορούν να μετακινηθούν σε τμήμα όπου το γνωστικό τους αντικείμενο υφίσταται ή σχετίζεται με αυτά κάποιου θεσμοθετημένου εργαστηρίου.
  Σε διαφορετική περίπτωση τίθεται εν αμφιβόλω η ομαλή ένταξη και δημιουργούνται προβλήματα όπως τα εξής:
  α) Η ανάθεση μαθημάτων από τη ΓΣ γίνεται βάσει του γνωστικού αντικειμένου των μελών ΔΕΠ. Εάν το γνωστικό αντικείμενο είναι είτε ξένο είτε περιφερειακό του αντικειμένου της σχολής/ τμήματος τότε δημιουργείται σοβαρό ζήτημα με τη συγκεκριμένη διαδικασία.
  β) Η περαιτέρω ανάπτυξη ενός γνωστικού αντικειμένου σε τμήμα το οποίο δεν το υποστηρίζει, προφανώς είναι αδύνατη με αποτέλεσμα η αδυναμία της εξέλιξης του μέλους ΔΕΠ.
  γ) Αυτόματα περιορίζεται και η δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα καθότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη εργαστηρίου με σχετικό εξοπλισμό και προφανώς είναι αδύνατη η δημιουργία εργαστηρίου με αντικείμενο ξένο προς το τμήμα.

  Γεώργιος Μάλιαρης
  Αναπληρωτής Καθηγητής

 • 20 Φεβρουαρίου 2019, 23:48 | Γεώργιος Μάλιαρης

  Η ένταξη μελών ΔΕΠ καταργούμενων τμημάτων σε νέα θα δημιουργήσει προβλήματα σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου το αντικείμενο του νέου τμήματος διαφοροποιείται σημαντικά από αυτό που καταργείται. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στα μέλη ΔΕΠ που πλήττονται από την αυτόματη ένταξη να μπορούν να μετακινηθούν σε τμήμα όπου το γνωστικό τους αντικείμενο υφίσταται ή σχετίζεται με αυτά κάποιου θεσμοθετημένου εργαστηρίου.
  Σε διαφορετική περίπτωση τίθεται εν αμφιβόλω η ομαλή ένταξη και δημιουργούνται προβλήματα όπως τα εξής:
  α) Η ανάθεση μαθημάτων από τη ΓΣ γίνεται βάσει του γνωστικού αντικειμένου των μελών ΔΕΠ. Εάν το γνωστικό αντικείμενο είναι είτε ξένο είτε περιφερειακό του αντικειμένου της σχολής/ τμήματος τότε δημιουργείται σοβαρό ζήτημα με την ανάθεση μαθημάτων.
  β) Η περαιτέρω ανάπτυξη ενός γνωστικού αντικειμένου σε τμήμα το οποίο δεν το υποστηρίζει, προφανώς είναι αδύνατη με αποτέλεσμα η αδυναμία της εξέλιξης του μέλους ΔΕΠ.
  γ) Αυτόματα περιορίζεται και η δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα καθότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη εργαστηρίου με σχετικό εξοπλισμό και προφανώς είναι αδύνατη η δημιουργία εργαστηρίου με αντικείμενο ξένο προς το τμήμα.

  Γεώργιος Μάλιαρης
  Αναπληρωτής Καθηγητής

 • 20 Φεβρουαρίου 2019, 10:13 | Δημήτριος Πασχαλούδης

  Για να μην μαραζώσουν/κλείσουν τα Τμήματα των κόμβων (Σέρρες, Καβάλα, Κατερίνη, Κιλκίς) με μετακινήσεις των μελών ΔΕΠ προς τα Τμήματα της Θεσσαλονίκης, επιβάλλεται να μπει φραγμός .
  Προϋπόθεση για μετακίνηση μέλους ΔΕΠ από Τμήμα σε Τμήμα νε είναι η ύπαρξη τουλάχιστον 20 μ3λών ΔΕΠ στο Τμήμα.

 • 19 Φεβρουαρίου 2019, 12:23 | Μέλος ΔΕΠ

  Σχετικά με τον ορισμό του Κοσμήτορα της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών προτείνεται αυτός να είναι μέλος ΔΕΠ ενός από τα Τμήματα με έδρα την Θεσσαλονίκη (Γεωπονίας ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων), εφόσον αυτά τα Τμήματα έχουν σχεδόν πενταπλάσιο αριθμό μόνιμων μελών ΔΕΠ σε σύγκριση με τα Τμήματα με έδρα τη Δράμα (Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας).

 • 19 Φεβρουαρίου 2019, 11:56 | Μέλος ΔΕΠ

  Σχετικά με τον ορισμό του Κοσμήτορα της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών:

  Τα δύο Τμήματα της υπό Ίδρυση Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη έχουν πολλαπλάσιο συνολικό αριθμό μελών ΔΕΠ από τα αντίστοιχα δύο της Δράμας. Είναι δίκαιο, πιστεύω, τα Τμήματα της Θεσσαλονίκης να έχουν βαρύνοντα λόγο στην επιλογή του Κοσμήτορα, ιδιαίτερα όσον αφορά στη μεταβατική Διοίκηση.

 • 18 Φεβρουαρίου 2019, 19:26 | Πελοπίδας

  Ο διορισμός Διοικούσας Επιτροπής μέχρι της 31-8-2022 δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην αυτοτέλεια του νέου Πανεπιστημίου. Τι άραγε εξυπηρετεί ένα τόσο μεγάλο διάστημα με διορισμένους από το Υπουργείο; Το σωστό θα είναι μέσα σε ένα χρόνο εκλογές…..για ανάδειξη Πρυτανικής Αρχής…..

 • 16 Φεβρουαρίου 2019, 19:53 | ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΖΑΦΡΑΚΑΣ, Καθηγητής

  Η συγκρότηση προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής αποτελεί μία συνήθη πρακτική στα νέα Πανεπιστήμια και η θητεία της ασφαλώς και θα πρέπει να έχει ικανή διάρκεια, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει και να αποδώσει. Ωστόσο, τίθενται δύο θέματα:
  1)Το θέμα δημοκρατικής εκπροσώπησης των νέων Σχολών και Τμημάτων στη Διοικούσα Επιτροπή, που σύμφωνα με το νέο νόμο «έχει τις αρμοδιότητες της Συγκλήτου». Σύμφωνα με το νόμο 4485/2017, άρθρο 13, η Σύγκλητος αποτελείται μεταξύ άλλων από τους Κοσμήτορες των Σχολών και τους Προέδρους των Τμημάτων. Αφού, σύμφωνα με το νέο νόμο θα εκλεγούν Κοσμήτορες στις νέες Σχολές και Πρόεδροι στα νέα Τμήματα του ΔΙΠΑΕ πριν από την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους, λογικό δεν θα ήταν να συμμετέχουν και στη Διοικούσα Επιτροπή/Σύγκλητο;
  2)Η θητεία διάρκειας 3,5 ετών της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής έως τις 31.08.2022 ίσως να είναι πέραν του δέοντος μακρά, ιδιαίτερα εάν δεν συμμετέχουν σε αυτή ή δεν προστεθούν στην πορεία και νέα μέλη, όπως οι Κοσμήτορες και οι Πρόεδροι, που να έχουν εκλεγεί με δημοκρατικές διαδικασίες.

 • 16 Φεβρουαρίου 2019, 19:14 | ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΖΑΦΡΑΚΑΣ, Καθηγητής

  Δεν είναι ξεκάθαρο εάν οι Τομείς καταργούνται ή εάν εξακολουθούν να υφίστανται στα νέα Τμήματα.
  Στα Άρθρα 6 και 9 δίνεται η εντύπωση ότι οι τομείς καταργούνται και εντάσσονται στα νεοϊδρυόμενα στο άρθρο 2 Τμήματα του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
  Συγκεκριμένα:
  1)Στο Άρθρο 6 αναφέρονται τα ακόλουθα: «Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των Τμημάτων και Σχολών των Τ.Ε.Ι. μεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8, Τμήματα και Σχολές του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Αν ανήκουν σε Τομείς μεταφέρονται στα αντίστοιχα Τμήματα.
  2)Στο Άρθρο 9 σχετικά με τα μέλη ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ αναφέρονται τα ακόλουθα: «Εάν οι θέσεις τους είναι κατανεμημένες σε Τομείς, εντάσσονται στο αντίστοιχο Τμήμα του Πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσονται και τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τ.Ε.Ι. στο οποίο ανήκε ο Τομέας».

  Αντίθετα, στο Άρθρο 12, στην παράγραφο 12 αναφέρονται τα εξής: «Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης Τμημάτων και Τομέων και στα εκλεκτορικά σώματα για ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων», δίνοντας την εντύπωση ότι οι Τομείς εξακολουθούν να υφίστανται.

  Συνεπώς θα ήταν καλό να γραφεί ρητώς ένα από τα παρακάτω τρία ενδεχόμενα:
  1)Το εάν οι Τομείς καταργούνται με το νέο νόμο
  2)Το εάν οι Τομείς που υπήρχαν στα παλαιά Τμήματα εξακολουθούν να υφίστανται
  3)Το εάν ανήκει στην αρμοδιότητα των νέων Τμημάτων η ίδρυση ή επανίδρυση των Τομέων

 • 15 Φεβρουαρίου 2019, 23:17 | Yiorgos

  Νπμίζω ότι είναι υπερβολικά μακρόχρονη η θητεία της Διοικούσας Επιτροπής μέχρι τις 31-8-2022. Αποτελεί έλλειμα δημοκρατικής νομιμοποίησης να μην έχει το νέο Πανεπιστήμιο εκλεγμένες Πρυτανικές αρχές σε εύλογο χρονικό ορίζοντα.
  Επίσης με 25 μέλη θα είναι ένα υπερβολικά δυσκίνητο όργανο, μία 15μελής Δοικούσα επιτροπή θα ήταν, νομίζω, πολύ πιο αποτελεσματική. Δεν πειράζει αν οι νυν Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις δεν έχουν όλοι ρόλο την επόμενη μέρα.

 • 15 Φεβρουαρίου 2019, 12:37 | μελος ΕΠ

  είναι δυνατόν το νέο ίδρυμα, με πάνω από 400 μέλη ΔΕΠ, να ‘… διοικείται προσωρινά, και μέχρι την 31-8-2022 οπότε και αναδεικνύονται Πρύτανης και Αντιπρυτάνεις με εκλογική διαδικασία, από Διοικούσα Επιτροπή …’ !! Τι προσωρινή διοίκηση είναι αυτή διάρκειας 3,5 χρόνων; Δεν μπορούν οι … πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις των τριών ιδρυμάτων να αφήσουν τις καρέκλες τους ;;

 • 13 Φεβρουαρίου 2019, 17:15 | Πέτρος

  Δεν αναφέρεται τι γίνεται με τους Ομότιμους και τους Επίτιμους Καθηγητές οι οποίοι έχουν σωρηδόν εκλεγεί στα προηγούμενα ιδρύμα, καθώς επίσης και τι γίνεται με τα θεσμοθετημένα εργαστήρια των παλιών τμημάτων.