Άρθρο 08 – Ένταξη μελών Δ.Ε.Π.

1. Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. εντάσσονται στα Τμήματα του ΔΙ.ΠΑ.Ε. ως εξής:
α) Μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας:
αα) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
ββ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
γγ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
δδ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
εε) Τα μέλη Δ.Ε.Π. της εισαγωγικής κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
στστ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. της εισαγωγικής κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
ζζ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
ηη) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
θθ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
β) Μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:
αα) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
ββ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
γγ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται στο Τμήμα Φυσικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
δδ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται στο Τμήμα Χημείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
εε) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται στο Τμήμα Πληροφορικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
στστ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
ζζ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται στο Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
ηη) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται στο Παράρτημα του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε., με έδρα το Διδυμότειχο.
θθ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται με πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής σε ένα από τα Τμήματα του ΔΙ.ΠΑ.Ε. της παρ. 1 του άρθρου 2, με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Η αίτηση κατατίθεται μέσα σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες και η απόφαση εκδίδεται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
γ) Μέλη Δ.Ε.Π. του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης:
αα) Τα μελη ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
ββ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
γγ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
δδ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
εε) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Νοσηλευτικής του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
στστ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μαιευτικής του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τμήμα Μαιευτικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
ζζ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τμήμα Βιοιατρικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
ηη) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
θθ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
ιι) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
ιαια) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανολόγων Οχημάτων και του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
ιβιβ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
ιγιγ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τμήμα Γεωπονίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
ιδιδ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
ιειε) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
2. Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. με την ένταξή τους αποκτούν τους ακαδημαϊκούς τίτλους των μελών Δ.Ε.Π. του ΔΙ.ΠΑ.Ε., κατ’ αντιστοίχιση των θέσεων που κατέχουν, δηλαδή καθηγητές α΄ βαθμίδας, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουροι καθηγητές, υπηρετούντες λέκτορες, και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, σύμφωνα με την παρ. 3.
3. α) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση μέλους Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας προσωποπαγή θέση μέλους Δ.Ε.Π. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και όσοι κατέχουν τακτική θέση επί θητεία μέλους Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας οργανική θέση επί θητεία μέλους Δ.Ε.Π. του ΔΙ.ΠΑ.Ε., με την επιφύλαξη της περίπτ. δ΄.
β) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τακτική θέση μέλους Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. ή προσωποπαγή θέση είτε δυνάμει της περίπτ. στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) είτε δυνάμει της περίπτ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 78 σε συνδυασμό με τις περιπτ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011, εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας προσωποπαγή θέση μελών Δ.Ε.Π. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και ζητούν τη μετατροπή της θέσης τους σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, η οποία διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, ως εξής:
αα) οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλλουν αίτηση για μετατροπή της θέσης τους σε οργανική της ίδιας βαθμίδας, σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η μετατροπή συντελείται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που εκδίδεται χωρίς τήρηση άλλης διαδικασίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής ισχύει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος.
ββ) οι καθηγητές α΄ βαθμίδας υποβάλλουν αίτηση για μετατροπή της θέσης τους στη Γραμματεία του Τμήματος, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και βιογραφικό σημείωμα. Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 31 Αυγούστου 2024 στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και κρίνονται από πενταμελή επιτροπή κρίσης, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή των προβλεπόμενων στο στοιχείο iii της υποπερίπτ. γγ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προσόντων. Συγκροτείται μία επιτροπή κρίσης για κάθε Σχολή του ΔΙ.ΠΑ.Ε., στην οποία μετέχουν καθηγητές πανεπιστημίου α΄ βαθμίδας συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό πεδίο κάθε Σχολής. Οι επιτροπές του προηγούμενου εδαφίου συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τα μέλη τους έχουν ετήσια θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραμματέας κάθε επιτροπής, που είναι υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή του Ιδρύματος. Οι αιτήσεις εξετάζονται το αργότερο εντός διμήνου από την υποβολή τους με πλήρη φάκελο. Αίτημα μετατροπής θέσης υποβάλλεται έως δύο (2) φορές. Η δεύτερη αίτηση υποβάλλεται μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την έκδοση της αρνητικής απόφασης. Σε περίπτωση απόρριψης και της δεύτερης αίτησης, ο καθηγητής παραμένει στην προσωποπαγή θέση την οποία κατέχει. Οι αποφάσεις των επιτροπών υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για έλεγχο νομιμότητας και κοινοποιούνται στη Διοικούσα Επιτροπή. Αν δεν αναπεμφθούν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την περιέλευσή τους στο Υπουργείο, θεωρούνται εγκεκριμένες και ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική πράξη που μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι πράξεις μετατροπής ισχύουν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον ο αιτών υποβάλλει αίτηση έως 31.8.2019, άλλως την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.
γ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. που παραμένουν σε προσωποπαγείς θέσεις διατηρούν το μισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Όσοι εντάσσονται σε οργανικές θέσεις υπάγονται στο μισθολογικό καθεστώς μέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου από τις 1-1-2020, εφόσον η πράξη μετατροπής εκδοθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, διαφορετικά από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.
δ) Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές εφαρμογών), εντάσσονται σε οργανικές θέσεις επί θητεία ή σε προσωποπαγείς θέσεις λεκτόρων εφαρμογών, ανάλογα με τη θέση που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και διατηρούν το μισθολογικό καθεστώς καθηγητή εφαρμογών Τ.Ε.Ι.. Η κατηγορία αυτή ανήκει στα μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου και υπάγεται:
αα) στις κείμενες πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 διατάξεις για τους καθηγητές εφαρμογών,
ββ) στις διατάξεις του ν. 4485/2017 που αφορούν τους υπηρετούντες λέκτορες για το δικαίωμα του εκλέγειν και το δικαίωμα συμμετοχής στα συλλογικά όργανα διοίκησης του ιδρύματος. Για το ωράριο διδακτικής απασχόλησης ισχύει η νομοθεσία που διέπει τους υπηρετούντες λέκτορες Πανεπιστημίου. Όποιος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος υποβάλλει αίτηση μέχρι τις 31-12-2022 στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει για τη μετατροπή της θέσης σε οργανική θέση επί θητεία ή σε προσωποπαγή θέση λέκτορα. Για γνωστικό αντικείμενο εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, στο οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης, η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης, για τη μετατροπή της θέσης αποφασίζει, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, πενταμελής επιτροπή που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. τουλάχιστον της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή, ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό του αιτούμενου τη μετατροπή. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου και δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη της προέρχονται από άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι αποφάσεις της επιτροπής υποβάλλονται στον Πρύτανη για έλεγχο νομιμότητας, ο οποίος πραγματοποιείται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική πράξη μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης με συνημμένο το απαιτούμενο δικαιολογητικό, σε περίπτωση μετατροπής της θέσης με προσκόμιση διδακτορικού διπλώματος, διαφορετικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παρέλευση της τριακονθήμερης προθεσμίας για τον έλεγχο νομιμότητας. Η πράξη μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευσή της. Ο έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι πράξεις μετατροπής ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, αν, κατά την ημερομηνία αυτή, ο αιτών είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ή κατέχει τα προσόντα, διαφορετικά ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης. Η υπαγωγή στο ακαδημαϊκό καθεστώς λέκτορα Πανεπιστημίου γίνεται με την έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής, ενώ η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται την 1η-1-2020, εφόσον η πράξη εκδοθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, διαφορετικά από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.
4. Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται και υπάγονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλλης διάταξης.

 • 21 Φεβρουαρίου 2019, 22:50 | Φαίδρα Ελευθερίου

  To Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων καλύπτει όλα τα κριτήρια που απαιτούνται για παραμείνει ως αυτόνομο Τμήμα με την ονομασία Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών στο νέο Πανεπιστήμιο, με βάση τις αποφάσεις των Συνελεύσεων του Τμήματος και της Συγκλήτου.

  Προτείνουμε τη διόρθωση του Σχεδίου Νόμου ως εξής:

  1η πρόταση

  Άρθρο 2, παρ.1
  γ) Επιστημών Υγείας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
  αα) Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
  ββ) Μαιευτικής, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
  γγ) Βιοϊατρικών Επιστημών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
  δδ) Φυσικοθεραπείας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
  εε) Νοσηλευτικής, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και παράρτημα του Τμήματος, με έδρα το Διδυμότειχο.
  στστ)Κοσμητολογίας – Αισθητικής

  Άρθρο 2, παρ.4(να προστεθεί στη σειρά 6)
  Ειδικότερα το Τμήμα Αισθητικής & Κοσμητολογίας συνεχίζει τη λειτουργία του χωρίς εισαγωγή φοιτητών και προβλέπεται η επαναϋποδοχή εισακτέων ύστερα από τη στελέχωσή του με ικανό αριθμό διδακτικού προσωπικού

  Άρθρο 8, παρ. 1
  ιειε)Τα μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τμήμα Κοσμητολογίας-Αισθητικής.

  2η πρόταση

  Άρθρο 8, παρ. 1
  ιειε)Τα μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στη Σχολή Επιστημών Υγείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ένα από τα Τμήματα της Σχολής με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες των Τμημάτων και του Ιδρύματος, ύστερα από αίτησή τους, τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος Υποδοχής και αιτιολογημένη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, με πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής.

  Άρθρο 11, παρ.1
  Οι φοιτητές του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμετολογίας συνεχίζουν τις σπουδές του Προγράμματος Σπουδών Αισθητικής και Κοσμητολογίας η λειτουργία του οποίου συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο ΤΕΙ. Η λειτουργία του προγράμματος Σπουδών εξυπηρετείται όπως ορίζεται στις παρ. 2 και 3.

  Άρθρο 11, παρ. 4
  Για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Αισθητικής, των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας κατά την ψήφιση του παρόντος νόμου, αρμόδια είναι η Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος στην οποία Συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και συμπληρώνεται από μέλη ΔΕΠ της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Για την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους του Τμήματος αρμόδια είναι η γραμματεία της Σχολής Επιστημών Υγείας.

  Άρθρο 11, παρ.5 (Nα προστεθεί στη σειρά 10)

  Ειδικότερα, οι φοιτητές του Τμήματος Αισθητικής που το επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση σε οποιοδήποτε Τμήμα της Σχολής Επιστημών Υγείας και να πάρουν πτυχίο Πανεπιστημίου του αντίστοιχου Τμήματος μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος που θα καθορίσει το σύνολο των μαθημάτων που πρέπει να ολοκληρώσουν προκειμένου να πάρουν πτυχίο του Τμήματος.

  3η πρόταση

  Άρθρο 8, παρ.1
  ιειε)Τα μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στη Σχολή Επιστημών Υγείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ένα από τα Τμήματα της Σχολής με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες των Τμημάτων και του Ιδρύματος, ύστερα από αίτησή τους, τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος Υποδοχής και αιτιολογημένη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, με πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής.

  Άρθρο 11, παρ.1
  Οι φοιτητές του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας εντάσσονται στο Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας αλλά ολοκληρώνουν τις σπουδές τους μόνο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2.

  Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων

 • 21 Φεβρουαρίου 2019, 22:31 | Φαίδρα Ελευθερίου

  Συγνώμη που αναγκάζομαι να κάνω ένα σχόλιο που δεν αφορά το Σχέδιο Νόμου. Τα μέλη του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων δεν μίλησαν απαξιωτικά για κανέναν.
  Η αναφορά στο αντικείμενο ενός μέλους ΔΕΠ δεν μπορεί να είναι απαξιωτική. Το αντικείμενο στηρίζεται στην εκπαίδευση (προπτυχιακή, μεταπτυχιακή, διδακτορική διατριβή) αλλά και στη λοιπή διδακτική, επιστημονική, επαγγελματική δραστηριότητα και πρέπει να είναι ανάλογο με το διδακτικό και ερευνητικό αντικείμενο που καλείται να καλύψει στο Τμήμα όπου υπηρετεί ως μέλος ΔΕΠ. Δεν υπάρχουν καλύτερα ή χειρότερα αντικείμενα, σημαντικά ή μη σημαντικά παρά μόνο συναφή και μη συναφή. Γιατί να είναι απαξιωτικό να λες για κάποιον το αντικείμενό του;

 • 21 Φεβρουαρίου 2019, 21:30 | ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

  Στο άρθρο 8, παράγραφος 1β, εδάφιο ηη: στο τέλος του εδαφίου ηη, προστίθεται το εξής: Συνιστώνται επιπλέον στο παράρτημα Νοσηλευτικής 8 (οκτώ) θέσεις νέων μελών ΔΕΠ.

 • 21 Φεβρουαρίου 2019, 21:20 | Γιώργος Σ.

  Είμαι φοιτητής 5ου έτους ιατρικής και παρακολουθώντας τις εξελίξεις σχετικά με τη συγχώνευση του τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων με το τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας, θα ήθελα να παραθέσω την άποψη μου: Μέσα από τα μαθήματα των σπουδών, καθώς και από τη κλινική άσκηση που πραγματοποιούμε κάθε χρόνο ως προπτυχιακοί φοιτητές της Ιατρικής συνειδητοποίησα το πόσο πολύτιμη είναι η συνεργασία Γιατρού – Τεχνολόγου στη διάγνωση και κατ’ επέκταση τη θεραπεία οποιασδήποτε νόσου. Αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο και στο εξωτερικό όπου σπουδάζω είναι ευρέως γνωστοί ως Βιοϊατρικοί Επιστήμονες (Biomedical Scientists). Η συγχώνευση τους με ένα τμήμα που έχει μηδενική συνάφεια με το αντικείμενο τους αλλά και με τη διάγνωση και θεραπεία γενικότερα, δημιουργεί έτσι μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση όπου θα αποφοιτούν Βιοϊατρικοί Επιστήμονες με ελάχιστη εξειδίκευση, μη έχοντας τις απαραίτητες και επαρκείς γνώσεις ώστε να χειριστούν κατάλληλα τα παθολογικά υλικά με αποτέλεσμα τη πιθανή αλλοίωση των αποτελεσμάτων για τη διάγνωση και τη θεραπεία πολλών ασθενειών (πχ.ογκολογία). Υποβαθμίζοντας την εκπαίδευση τους, υποβαθμίζεται η υγεία και η αξιοπιστία της εργαστηριακής ανάλυσης και προσέγγισης στις διαγνωστικές και θεραπευτικές μελέτες.

 • 21 Φεβρουαρίου 2019, 12:24 | ΗΛΙΑΣ ΣΑΡΑΦΗΣ

  Στα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπάρχουν και καθηγητές του προ ΑΘΗΝΑ Ι Τμ.Μηχανολογίας που εντάσσονται στο Τμήμα Χημείας που έχει τελείως διαφορετικό αντικείμενο από το καταργούμενο Τμήμα.

  Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη να εντάσσονται σε όποιο άλλο Τμήμα επιθυμούν κατόπιν αίτησής τους.

 • 21 Φεβρουαρίου 2019, 12:10 | Δέσποινα Ν.

  Νιώθω πραγματικά ντροπή για τους καθηγητές των ιατρικών εργαστηρίων και τον απαξιωτικό τρόπο με τον οποίο αναφέρονται για τη συνάδελφο τους μέλος ΔΕΠ της αισθητικής, συμπεριφορά που αναπαράγεται στη συνέχεια και από τους φοιτητές του ιδίου τμήματος…
  Γράφουν στην ανακοίνωση τους: «Επιπλέον, το μοναδικό μέλος ΔΕΠ της Αισθητικής & Κοσμητολογίας με ειδικότητα Αισθητική – Αποτρίχωση και συναφή με την εν λόγω ειδικότητα διδακτική και επαγγελματική εμπειρία ουδεμία συνάφεια έχει και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συμβάλει στο διδακτικό και επιστημονικό έργο του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων.»

  Γιατί αποκρύπτετε το γεγονός ότι η εν λόγω συνάδελφος σας είναι και βιολόγος και μάλιστα με διδακτορικό στη Μοριακή Βιολογία;

 • 21 Φεβρουαρίου 2019, 08:12 | Γεώργιος Μάλιαρης

  Η ένταξη μελών ΔΕΠ καταργούμενων τμημάτων σε νέα θα δημιουργήσει προβλήματα σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου το αντικείμενο του νέου τμήματος διαφοροποιείται σημαντικά από αυτό που καταργείται. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στα μέλη ΔΕΠ που πλήττονται από την αυτόματη ένταξη να μπορούν να μετακινηθούν σε τμήμα όπου το γνωστικό τους αντικείμενο υφίσταται ή σχετίζεται με αυτά κάποιου θεσμοθετημένου εργαστηρίου.
  Σε διαφορετική περίπτωση τίθεται εν αμφιβόλω η ομαλή ένταξη και δημιουργούνται προβλήματα όπως τα εξής:
  α) Η ανάθεση μαθημάτων από τη ΓΣ γίνεται βάσει του γνωστικού αντικειμένου των μελών ΔΕΠ. Εάν το γνωστικό αντικείμενο είναι είτε ξένο είτε περιφερειακό του αντικειμένου της σχολής/ τμήματος τότε δημιουργείται σοβαρό ζήτημα με το συγκεκριμένο θέμα.
  β) Η περαιτέρω ανάπτυξη ενός γνωστικού αντικειμένου σε τμήμα το οποίο δεν το υποστηρίζει, προφανώς είναι αδύνατη με αποτέλεσμα η αδυναμία της εξέλιξης του μέλους ΔΕΠ.
  γ) Αυτόματα περιορίζεται και η δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα καθότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη εργαστηρίου με σχετικό εξοπλισμό και προφανώς είναι αδύνατη η δημιουργία εργαστηρίου με αντικείμενο ξένο προς το τμήμα.

  Γεώργιος Μάλιαρης
  Αναπληρωτής Καθηγητής

 • 21 Φεβρουαρίου 2019, 07:36 | ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΖΑΦΡΑΚΑΣ, Καθηγητής

  Στην παράγραφο 8 αυτού του άρθρου παρέχεται η δυνατότητα μετακίνησης μελών ΔΕΠ με απόφαση της Συγκλήτου «κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 16 του ν.4009/2011». Με τη διάταξη αυτή υπάρχει ο κίνδυνος ορισμένα Τμήματα να χάσουντην αυτοδυναμία τους (τόσο την τυπική όσο και την ουσιαστική και λειτουργική). Ήδη, αρκετά Τμήματα είναι οριακά αυτοδύναμα (όπως το Τμήμα Μαιευτικής), ενώ πολλά Τμήματα αν και αυτοδύναμα έχουν περιορισμένο αριθμό μελών ΔΕΠ (πολύ λιγότερα μέλη ΔΕΠ από 20) και άρα και περιορισμένες δυνατότητες ανάπτυξης. Συνεπώς, θα πρέπει να διασφαλιστεί η στελέχωση και ανάπτυξη των Τμημάτων, με στόχο τουλάχιστον 20 μέλη ΔΕΠ ανά Τμήμα.

  ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΖΑΦΡΑΚΑΣ, Καθηγητής

 • Δεν γίνεται καμία αναφορά για τις νέες απαιτήσεις σε προσωπικό των καινούργιων τμημάτων και σχολών που θα δημιουργηθούν, παρά μόνο για τις μεταφορές του υπάρχοντος προσωπικού, που πιστεύουμε ότι δεν επαρκεί για τις ανάγκες των νέων τμημάτων και σχολών.

 • 20 Φεβρουαρίου 2019, 12:00 | Φαίδρα Ελευθερίου

  Ζητούμε, το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Θεσσαλονίκης να παραμείνει ως αυτόνομο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών γιατί:

  α) Καλύπτει όλα τα τυπικά και ακαδημαϊκά κριτήρια που του επιτρέπουν να σταθεί ως αυτόνομο Τμήμα
  -12 μέλη ΔΕΠ με κατάλληλα αντικείμενα,
  – επικαιροποιημένο πρόγραμμα σπουδών (http://www.mls.teithe.gr)
  – αντιστοίχιση με προγράμματα σπουδών Biomedical Scientists
  Πανεπιστημίων του εξωτερικού με βάση και την επιστημονική άποψη των
  εξωτερικών αξιολογητών του Τμήματος ήδη από το 2012(βλέπε Εξωτερική
  Αξιολόγηση EER, page 8, https://mlsteithe.webs.com/ και
  https://www.modip.teithe.gr/?r=ektheseis/ektheseis-eksoterikis-
  aksiologisis-tmimaton)
  «The External Evaluation Committee (EEC) is satisfied that the
  programme achieves the Department goals and objectives detailed in
  IER. ..
  These objectives were set against relevant International Standarts
  such as for example: BSc of Biomedical Sciences …»
  – Απορροφησιμότητα αποφοίτων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό όπου
  αναγνωρίζονται και εργάζονται, η εντάσσονται σε Μεταπτυχιακά ή
  εκπονούν διδακτορικές διατριβές ως Biomedical Scientists
  (https://mlsteithe.webs.com/graduates'%20career%20study%20.pdf)
  Με βάση το ΦΕΚ καθορισμού των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων (ΦΕΚ
  118, 14/06/96, ΦΕΚ 34/Α/20-3-2017), οι απόφοιτοι του Τμήματος
  πραγματοποιούν όλες τις Εργαστηριακές εξετάσεις για τη διάγνωση
  ασθενειών του ανθρώπου κατ αναλογία με τους Βιοϊατρικούς Επιστήμονες
  του εξωτερικού (https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/biomedical-
  scientist)
  – To Τμήμα βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις των υποψηφίων (βάση
  εισαγωγής: 15418 μόρια, μέσος όρος 3ετίας).
  – Διεξαγωγή Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης στις Μοριακές και
  Βιοϊατρικές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία ασθενειών σε
  συνδιοργάνωση με την Ιατρική του Δημοκρίτειου από το 2015 (ΦΕΚ
  έγκρισης αρ. 3353 /12-12-2014, επανίδρυση εντός 2018).
  – Συμμετοχή σε τριμελείς Επιτροπές Διδακτορικών Διατριβών και στην
  επίβλεψη της ερευνητικής εργασίας στα πλαίσια Sandwich PhD του
  Erasmus Mundus
  – Eρευνητικό και επιστημονικό έργο που συνίσταται σε:
  . ερευνητικές εργασίες σε έγκριτα Επιστημονικά Περιοδικά με
  συντελεστή απήχησης, Ιmpact Factor (μέγιστο I.F. δεκαετίας:6.081,
  μεγ.I.F. 2017:3.550, μεγ. I.F.2018:3.268, μεγ. I.F.2019:3.374)
  (δείτε ιστοσελίδα Τμήματος – έρευνα- ενδεικτικές εργασίες: 2009-
  Ιανουάριο 2018: http://www.mls.teithe.gr/?page_id=3906 και Current
  Topics in Medicinal Chemistry – Abstract ahead of print για 2019)
  . ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων(>195 στη 10ετία, 70 σε Διεθνή)
  . βραβεύσεις εργασιών
  . συγγραφή βιβλίων και κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους ελληνικών και
  Διεθνών Εκδοτικών Οίκων
  -αναγνώριση που συνίσταται σε:
  . αναφορές ξένων ερευνητών στο δημοσιευμένο έργο (ετεροαναφορές)
  . προσκλήσεις ως ομιλητές σε Διεθνή Συνέδρια
  . συμμετοχή σε Editorial Board

  β)Το Τμήμα έχει ζητήσει με ομόφωνη απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης την
  διατήρησή του στο νέο Πανεπιστήμιο ως αυτοδύναμο Τμήμα με την ονομασία
  Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, απόφαση την οποία στήριξε και η
  σύγκλητος.
  Μετονομασία με προσθήκη του προθέματος bio- πρότειναν οι εξωτερικοί
  αξιολογητές ήδη από το 2012 (External Evaluation Report, page 22,
  (https://mlsteithe.webs.com/ και https://www.modip.teithe.gr/? r=ektheseis/ektheseis-eksoterikis-aksiologisis-tmimaton)

  Γνωρίζοντας τη διάθεση του Υπουργείου να σεβαστεί τις αποφάσεις αυτοδύναμων Τμημάτων, ζητούμε την τροποποίηση του Σχεδίου νόμου με τον τρόπο που πρότεινε σε σχόλιό του ο κ. Δημοσθένης Σταμάτης, μέλος της Επιτροπής ή όπως προτάθηκε σε σχόλιο της κ. Μήτκα Στέλλας, καθηγήτριας του Τμήματος και σε κάθε περίπτωση με τρόπο που να επιτρέπει την διατήρηση της αυτοδυναμίας του Τμήματος όπως προτάθηκε από την Γενική του Συνέλευση.

  Προτείνουμε τη διόρθωση του Σχεδίου Νόμου ως εξής:

  Άρθρο 8, παρ. 1
  ιειε)Τα μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στη Σχολή Επιστημών Υγείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ένα από τα Τμήματα της Σχολής με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες των Τμημάτων και του Ιδρύματος, ύστερα από αίτησή τους, τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος Υποδοχής και αιτιολογημένη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, με πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής.

  Άρθρο 11, παρ.1
  Οι φοιτητές του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμετολογίας συνεχίζουν τις σπουδές του Προγράμματος Σπουδών Αισθητικής και Κοσμητολογίας η λειτουργία του οποίου συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο ΤΕΙ. Η λειτουργία του προγράμματος Σπουδών εξυπηρετείται όπως ορίζεται στις παρ. 2 και 3.

  Άρθρο 11, παρ. 4
  Για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Αισθητικής, των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας κατά την ψήφιση του παρόντος νόμου, αρμόδια είναι η Προσορινή Συνέλευση του Τμήματος στην οποία Συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και συμπληρώνεται από μέλη ΔΕΠ της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Για την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους του Τμήματος αρμόδια είναι η γραμματεία της Σχολής Επιστημών Υγείας.

  Άρθρο 11, παρ.5 (Nα προστεθεί στη σειρά 10)
  Ειδικότερα, οι φοιτητές του Τμήματος Αισθητικής που το επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση σε οποιοδήποτε Τμήμα της Σχολής Επιστημών Υγείας και να πάρουν πτυχίο Πανεπιστημίου του αντίστοιχου Τμήματος μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος που θα καθορίσει το σύνολο των μαθημάτων που πρέπει να ολοκληρώσουν προκειμένου να πάρουν πτυχίο του Τμήματος.

  Εναλλακτική πρόταση για το Άρθρο 8, παρ. 1, χωρίς επιπλέον προσθήκη στο Άθρο 11 της παρ.5 όπως γράφηκε από τον Δημοσθένη Σταμάτη.
  Οι φοιτητές του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας εντάσσονται στο Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας αλλά ολοκληρώνουν τις σπουδές τους μόνο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2

 • 19 Φεβρουαρίου 2019, 11:14 | ΚΜ

  Καλημέρα.
  Με βάση ότι είχε εφαρμοστεί στο παρελθόν (1982)για τους επιστημονικούς συνεργάτες θα πρότεινα την παρακάτω ρύθμιση:
  «Όσοι κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού υπηρετούν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ ως Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. και πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογής στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87), όπως αυτό ίσχυε κατά τη δημοσίευση του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) και τροποποιήθηκε με Άρθρο 9 ν.4521/2018 (Α 38), έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την ένταξή τους σε μόνιμη προσωποπαγή θέση Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, μετά από κρίση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση στη γραμματεία του οικείου ή άλλου Τμήματος με συναφές γνωστικό αντικείμενο, του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι.. Η διαδικασία κρίσης ολοκληρώνεται εντός εξαμήνου από την ημερομηνία της αίτησης. Σε περίπτωση θετικής κρίσης το υπηρεσιακό τους καθεστώς και οι δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξης των ενταχθέντων καθορίζονται από τα ισχύοντα για τους υπηρετούντες μόνιμους Λέκτορες ή Επίκουρους Καθηγητές.
  Η ένταξη στις προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση της σχετικής πράξης του Πρύτανη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης, ο υποψήφιος διατηρεί τη θέση στην οποία κατείχε, δύναται δε να υποβάλει εκ νέου αίτηση για ένταξη σε προσωποπαγή θέση μόνιμου Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή μετά την παρέλευση τουλάχιστον δύο (2) ετών από την προηγούμενη αρνητική κρίση.»

 • 18 Φεβρουαρίου 2019, 16:11 | Μήτκα Στέλλα

  Προτείνουμε τη διόρθωση του Σχεδίου Νόμου ως εξής:
  Άρθρο 8, παρ. 1
  ιειε)Τα μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στη Σχολή Επιστημών Υγείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ένα από τα Τμήματα της Σχολής με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες των Τμημάτων και του Ιδρύματος, ύστερα από αίτησή τους, τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος Υποδοχής και αιτιολογημένη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, με πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής.

  Άρθρο 11, παρ.1
  Οι φοιτητές του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμετολογίας συνεχίζουν τις σπουδές του Προγράμματος Σπουδών Αισθητικής και Κοσμητολογίας η λειτουργία του οποίου συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο ΤΕΙ. Η λειτουργία του προγράμματος Σπουδών εξυπηρετείται όπως ορίζεται στις παρ. 2 και 3.
  Άρθρο 11, παρ. 4
  Για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Αισθητικής, των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας κατά την ψήφιση του παρόντος νόμου, αρμόδια είναι η Προσορινή Συνέλευση του Τμήματος στην οποία Συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και συμπληρώνεται από μέλη ΔΕΠ της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Για την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους του Τμήματος αρμόδια είναι η γραμματεία της Σχολής Επιστημών Υγείας.
  Άρθρο 11, παρ.5 (Nα προστεθεί στη σειρά 10)
  Ειδικότερα, οι φοιτητές του Τμήματος Αισθητικής που το επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση σε οποιοδήποτε Τμήμα της Σχολής Επιστημών Υγείας και να πάρουν πτυχίο Πανεπιστημίου του αντίστοιχου Τμήματος μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος που θα καθορίσει το σύνολο των μαθημάτων που πρέπει να ολοκληρώσουν προκειμένου να πάρουν πτυχίο του Τμήματος.
  Εναλλακτική πρόταση για το Άρθρο 8, παρ. 1, χωρίς επιπλέον προσθήκη στο Άθρο 11 της παρ.5

 • 18 Φεβρουαρίου 2019, 16:06 | Μήτκα Στέλλα

  Με βάση τη σημερινή ανάρτηση προς διαβούλευση του σχεδίου Νόμου για το προς ίδρυση Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών εντάσσονται τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων και τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Αισθητικής& Κοσμητολογίας (άρθρο 8, παρ. 1). Ανάλογα εντάσσονται και οι φοιτητές των αντίστοιχων Τμημάτων (άρθρο 11, παρ. 1).
  Η εξέλιξη αυτή είναι αντίθετη στις αποφάσεις των συνελεύσεων των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων που ομόφωνα και επανειλημμένα εξέφρασαν την αντίθεσή τους στη συνένωση με το Τμήμα Αισθητικής & Κοσμητολογίας και παρουσίασαν τεκμηριωμένα τα προβλήματα που θα δημιουργούσε στο Τμήμα μια τέτοια συνένωση.
  Με βάση τις αποφάσεις του Τμήματος, το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων μπορεί να παραμείνει αυτοδύναμο με την ονομασία Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών διότι διαθέτει 12 μέλη ΔΕΠ κατάλληλων ειδικοτήτων, πληροί τα ακαδημαϊκά κριτήρια και παρέχει εκπαίδευση ανάλογη με Τμήματα Βιοϊατρικών Επιστημών (Biomedical Sciences) Πανεπιστημίων του εξωτερικού με βάση και την επιστημονική, τεκμηριωμένη άποψη των εξωτερικών αξιολογητών του Τμήματος (2012) που πρότειναν τη μετονομασία του με προσθήκη του προθέματος Bio.
  Παρ΄ όλα αυτά, κατά παράκαμψη όλων των αποφάσεων των Συνελεύσεων του Τμήματος, παρ’ ότι δεν υπήρξε ποτέ απόφαση του Τμήματος ή της Συγκλήτου για ένταξη της Αισθητικής & Κοσμητολογίας ή των μελών ΔΕΠ της στο Τμήμα και παρά τις διαβεβαιώσεις τόσο της πρυτανείας όσο και του Υπουργείου ότι δε θα γινόταν κάτι ενάντια στις επιθυμίες του Τμήματος, μεθοδεύθηκε τελικά η συνένωση του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων με το Τμήμα Αισθητικής σε ένα Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών.

  Επισημαίνουμε για άλλη μια φορά ότι το ένα μέλος ΔΕΠ της Αισθητικής δεν μπορεί να στηρίξει κατεύθυνση Αισθητικής στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, ούτε τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων μπορούν να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή λόγω μη κατάλληλων αντικειμένων. Και η ύπαρξη μιας μη βιώσιμης κατεύθυνσης θα οδηγήσει σε ένα μη βιώσιμο Τμήμα, καταδικάζοντας και το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων.
  Επιπλέον, το μοναδικό μέλος ΔΕΠ της Αισθητικής& Κοσμητολογίας με ειδικότητα Αισθητική – Αποτρίχωση και συναφή με την εν λόγω ειδικότητα διδακτική και επαγγελματική εμπειρία ουδεμία συνάφεια έχει και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συμβάλει στο διδακτικό και επιστημονικό έργο του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων. Σε κάθε περίπτωση, η ένταξη ενός μέλους ΔΕΠ σε ένα Τμήμα προϋποθέτει την έκφραση της διάθεσης του μέλους ΔΕΠ να ενταχθεί αλλά και την απόφαση του Τμήματος, μέσα από θεσμικά όργανα, να δεχθεί το μέλος ΔΕΠ. Στην περίπτωση αυτή, το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων ουδέποτε αποδέχθηκε μια τέτοια πρόταση.
  Προτείνουμε την ένταξη των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Αισθητικής& Κοσμητολογίας στη Σχολή Επιστημών Υγείας
  Όσον αφορά την ένταξη των φοιτητών της Αισθητικής & Κοσμητολογίας έως τη λήψη του πτυχίου τους σε ένα Τμήμα, αν αυτό είναι απαραίτητο να γίνει, θα εξυπηρετούσε καλύτερα ένα Τμήμα που μέλη του διδάσκουν στο Τμήμα Αισθητικής. Κανένα μέλος του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων δε διδάσκει στο Τμήμα Αισθητικής στην παρούσα φάση. Υπενθυμίζουμε ωστόσο ότι ανάλογη ένταξη σε άλλο τμήμα δεν έγινε σε άλλες μεταβατικές καταστάσεις στο παρελθόν (Τμήμα Ιχθυοκαλλιεργειών Μουδανιών).
  Δεν είμαστε ενάντια στην ύπαρξη του Τμήματος Αισθητικής – Κοσμητολογίας. Πιστεύουμε όμως στην ανάγκη δημιουργίας ενός υγιούς βιώσιμου Τμήματος Κοσμητολογίας – Αισθητικής.
  Σε ένδειξη της αντίθεσής μας με το παρόν σχέδιο νόμου αποφασίζουμε ομόφωνα την αποχή των μελών ΔΕΠ από τις εξετάσεις και τα διδακτικά τους καθήκοντα ζητώντας την άμεση τροποποίησή του.

  Προτείνουμε τη διόρθωση του Σχεδίου Νόμου ως εξής:
  Άρθρο 8, παρ. 1
  ιειε)Τα μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στη Σχολή Επιστημών Υγείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ένα από τα Τμήματα της Σχολής με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες των Τμημάτων και του Ιδρύματος, ύστερα από αίτησή τους, τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος Υποδοχής και αιτιολογημένη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, με πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής.

  Άρθρο 11, παρ.1
  Οι φοιτητές του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμετολογίας συνεχίζουν τις σπουδές του Προγράμματος Σπουδών Αισθητικής και Κοσμητολογίας η λειτουργία του οποίου συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο ΤΕΙ. Η λειτουργία του προγράμματος Σπουδών εξυπηρετείται όπως ορίζεται στις παρ. 2 και 3.
  Άρθρο 11, παρ. 4
  Για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Αισθητικής, των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας κατά την ψήφιση του παρόντος νόμου, αρμόδια είναι η Προσορινή Συνέλευση του Τμήματος στην οποία Συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και συμπληρώνεται από μέλη ΔΕΠ της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Για την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους του Τμήματος αρμόδια είναι η γραμματεία της Σχολής Επιστημών Υγείας.
  Άρθρο 11, παρ.5 (Nα προστεθεί στη σειρά 10)
  Ειδικότερα, οι φοιτητές του Τμήματος Αισθητικής που το επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση σε οποιοδήποτε Τμήμα της Σχολής Επιστημών Υγείας και να πάρουν πτυχίο Πανεπιστημίου του αντίστοιχου Τμήματος μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος που θα καθορίσει το σύνολο των μαθημάτων που πρέπει να ολοκληρώσουν προκειμένου να πάρουν πτυχίο του Τμήματος.
  Εναλλακτική πρόταση για το Άρθρο 8, παρ. 1, χωρίς επιπλέον προσθήκη στο Άθρο 11 της παρ.5

 • 16 Φεβρουαρίου 2019, 09:48 | Τ.B.

  Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει ξεκάθαρη πρόβλεψη για μετακινήσεις μελών ΔΕΠ σε άλλα τμήματα με απλή αίτηση και έγκριση της Συγκλήτου. Καθώς δημιουργούνται νέα τμήματα με διαφορετικά προγράμματα σπουδών είναι πολύ πιθανό κάποια μέλη ΔΕΠ να έχουν γνωστικό αντικείμενο που ταιριάζει καλύτερα σε ένα άλλο τμήμα παρά σε αυτό που μετεξελίχθηκε το προηγούμενό τους Τμήμα.

 • 15 Φεβρουαρίου 2019, 14:35 | ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΖΑΦΡΑΚΑΣ

  Στην παράγραφο δ)ββ) του άρθρου 8, προβλέπεται για τους πρώην καθηγητές εφαρμογών να συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης του ιδρύματος. Ωστόσο, καθηγητές εφαρμογών που οι ίδιοι δεν έχουν ολοκληρώσει τον τρίτο κύκλο σπουδών, δηλαδή δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, θα πρέπει ρητώς να εξαιρούνται από διοικητικές πράξεις και όργανα διοίκησης που προϋποθέτουν την κατοχή γνωστικού αντικειμένου που απορρέει από την κατοχή διδακτορικού διπλώματος, όπως συμμετοχή στη Συνέλευση Τμήματος για καθορισμό γνωστικού αντικειμένου μελών ΔΕΠ, καθορισμό εκλεκτορικών σωμάτων με βάση τη συνάφεια γνωστικού αντικειμένου, καθορισμό μητρώου Αξιολογητών με βάση τη συνάφεια γνωστικού αντικειμένου, θέματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα οποία δεν έχουν το δικαίωμα συμμετοχής με την ιδιότητα του διδάσκοντος.

  Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Μαιευτικής του ΑΤΕΙΘ

 • 15 Φεβρουαρίου 2019, 11:34 | Ευάγγελος Χατζόπουλος

  Είμαι φοιτητής των ιατρικών εργαστηρίων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και θα ήθελα να ρωτήσω τι σημαίνει η ένταξη των μελών ΔΕΠ(του ενός μέλους ΔΕΠ) του τμήματος Αισθητικής στο νέο τμήμα Βιοιατρικών επιστημών, για το μέλλον των φοιτητών της αισθητικής και για το μέλλον του τμήματος των Βιοιατρικών επιστημών.

  Το τμήμα ιατρικών εργαστηρίων θα μετασχηματιστεί στο αυτόνομο τμήμα Βιοιατρικών επιστημών ή αυτος είναι ένας τρόπος ένταξης του τμήματος αισθητικής σε μια καινούρια κατεύθυνση στο νεοσυντιθέμενο τμήμα;

  Η απόφαση της διαβούλεσης γεννάει ερωτηματικά τα οποία χρείαζονται άμεση διασαφήνιση!!!

 • 14 Φεβρουαρίου 2019, 19:40 | Ελένη Συνεσίου

  Πραγματικά είναι απορίας άξιο, πώς προβλέπεται να ενταχθούν τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, χωρίς να γίνεται μνεία σε κανένα άρθρο του Σχεδίου Νόμου για την τύχη του ίδιου του Τμήματος!!! Δηλαδή οι φοιτητές, το Πρόγραμμα Σπουδών, η όποια μετονομασία του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας δεν αναφέρονται πουθενά, ως να μην υφίστανται!!! Το Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας, πληροί τις ουσιαστικές, αλλά στην παρούσα συγκυρία δυστυχώς όχι τις τυπικές προϋποθέσεις για να συνεχίσει τη λειτουργία του απρόσκοπτα ως Τμήμα του Διεθνούς Πανεπιστημίου, γιαυτό θα πρέπει να στηριχθεί και σε καμία περίπτωση να μην καταργηθεί. Με το νέο σχέδιο νόμου ιδρύονται νέα τμήματα με μηδενικό αριθμό Δ.Ε.Π.Άρα μπορεί να βρεθεί λύση και να στελεχωθεί και το τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας με άμεση προκήρυξη θέσεων προσωπικού Δ.Ε.Π. ώστε να μην αποτελεί εμπόδιο στη λειτουργία του, ο μικρός αριθμός μονίμου προσωπικού Δ.Ε.Π. Πρόκειται για ένα τμήμα με πολλά χρόνια επιτυχούς λειτουργίας και δεν είναι αποδεκτό να καταργηθεί εν μιά νυκτί, αν λάβουμε υπόψη επιπροσθέτως και το προηγούμενο του αντίστοιχου τμήματος του ΤΕΙ Αθήνας, που από πέρυσι εντάχθηκε στη Σχολή Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, διατηρώντας την αυτονομία του, ως κατεύθυνση Αισθητικής και Κοσμητολογίας, με τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτό.

 • 14 Φεβρουαρίου 2019, 17:53 | Παπαβεργή Ελευθερία

  Σύμφωνα με : ιειε) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
  Αν υπονοείται να ενταχθεί στο τμήμα Βιοϊατρικών επιστημών( δηλαδή στα Ιατρικά εργαστήρια ΑΤΕΙΘ ) το τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας είναι απαράδεκτο. ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ
  ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Δεκτή η μετονομασία του ΑΤΕΙΘ Ιατρικών Εργαστηρίων σε Βιοϊατρικών επιστημών ως αυτόνομο τμήμα . Καθώς αυτό προβλέπεται από τα ακαδημαϊκά κριτήρια και την εξωτερική αξιολόγηση 2012 ( https://mlsteithe.webs.com/Final_Report_Dept_of_Medical_Laboratory_Studies_ATEI_of_Thessaloniki.pdf ) .
  Αλλά ΟΧΙ την συνένωση με κάποιο άλλο τμήμα .

 • ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

  Παράκληση διόρθωσης εκ παραδρομής λάθους στο προσχέδιο

  Παρακαλούμε σημειώστε ότι στο άρθρο 08 πεδίο ιδιδ αναφέρεται λάθος ονομασία υπάρχοντος τμήματος. Παρακαλούμε η παράγραφος:

  ιδιδ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

  να διορθωθεί ως

  ιδιδ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

  Δηλαδή η τρέχουσα ονομασία του υπάρχοντος τμήματος είναι «Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων» χωρίς το λήμμα «και Διατροφής».

  Παρακαλώ για τη διόρθωση του παρόντος

  Καθηγητής Δημήτριος Πετρίδης
  Πρόεδρος του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων
  ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

 • 13 Φεβρουαρίου 2019, 16:14 | Ελένη

  Έχω μια εύλογη απορία! Στο συγκεκριμένο άρθρο διευκρινίζεται ότι τα μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας θα ενταχθούν στο τμήμα των Βιοϊατρικών Επιστημών. Τι θα γίνει όμως με τους φοιτητές του τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας; Θα ενταχθούν και εκείνοι στο τμήμα των Βιοϊατρικών Επιστημών ή απλώς καταργείται το τμήμα;

 • 13 Φεβρουαρίου 2019, 13:10 | Γ.Κ.

  Το σχέδιο αναφέρει ότι για την περίπτωση Καθηγητών α’ βαθμίδας ακολουθείτε η διαδικασία της αίτησης για μετατροπή της θέσης τους και κρίνονται από πενταμελή επιτροπή κρίσης, «προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή των προβλεπόμενων στο στοιχείο iii της υποπερίπτ. γγ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προσόντων».

  Ωστόσο, υπάρχουν Καθηγητές που έχουν εκλεγεί μετά το Ν.4521/2018 που με το άρθρο 9 έχει ενοποιήσει τα απαιτούμενα προσόντα για Καθηγητή α’ βαθμίδας σε ΤΕΙ και Πανεπιστήμια, και έχει ήδη διαπιστωθεί η συνδρομή των παραπάνω προβλεπόμενων.

  Συνεπώς, αυτοί θα πρέπει να ενταχθούν στα τμήματα σύμφωνα με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τους Επίκουρους και Αναπληρωτές Καθηγητές (περίπτωση αα του άρθρου 3)