Άρθρο 11 – Ένταξη φοιτητών

1. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές, των Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες από το πρόγραμμα σπουδών υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδίκαια στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. με δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις παρ. 2 και 5. Η ένταξη των φοιτητών γίνεται αυτοδίκαια στα Τμήματα του ΔΙ.ΠΑ.Ε., σύμφωνα με την αντιστοιχία της παρ. 1 του άρθρου 8. Οι φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται στο Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής ή στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΔΙ.ΠΑ.Ε. με πράξη του Προέδρου του οικείου Τμήματος, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται στη γραμματεία του Τμήματος έως τις 30-9-2019, η οποία δεν ανακαλείται.
2. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, φοιτητών, οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι.. Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται έως την ολοκλήρωση του προγράμματος από εγγεγραμμένους έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος φοιτητές, οι οποίοι ολοκληρώνουν το πρόγραμμα και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου.
3. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών, αρμόδια είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα αντίστοιχα Τμήματα Τ.Ε.Ι. και οι οποίοι συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειμένα σε αυτούς διδακτικά καθήκοντα στο Τμήμα προέλευσης, σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και όσα τους ανατεθούν με απόφαση των οργάνων του Τμήματος του Πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσονται. Σχετικές αρμοδιότητες μπορεί να ανατίθενται και σε άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του ιδρύματος.
4. Για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τμημάτων αυτών αρμόδια είναι τα όργανα των αντίστοιχων, σύμφωνα με την παρ. 1, Τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
5. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, έχουν τη δυνατότητα με αίτηση, που καταθέτουν στη γραμματεία του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται σύμφωνα με την παρ. 1, αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με την παρ. 2, να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος Πανεπιστημίου και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η αίτηση υποβάλλεται έως τις 15.9.2019, διαφορετικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα και είναι δυνατόν να ανακληθεί με νέα αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής δήλωσης. Τα επιπλέον μαθήματα καθορίζονται με πράξη του Προέδρου του Τμήματος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και με την οποία γίνεται αντιστοίχιση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, του προηγούμενου εδαφίου, με τους πρόσθετους όρους λήψης πτυχίου Πανεπιστημίου, εκδίδεται έως την 30-6-2019 και σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή της αίτησης από τους φοιτητές. Δεν αντιστοιχείται με μάθημα και δεν λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση, εκτός αν περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση και στο αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου. Για τα μαθήματα που ολοκλήρωσε επιτυχώς ο φοιτητής και την πρακτική άσκηση, που δεν λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.
6. Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν μόνο το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι.

 • 22 Φεβρουαρίου 2019, 10:54 | Καραγιάννης Ευάγγελος

  Δηλώνω τη στήριξή μου στην ένταξη του τμήματος αισθητικής & κοσμητολογίας στο διεθνές Πανεπιστήμιο.
  Είναι μια εξειδικευμένη ειδικότητα με ακαδημαϊκό υπόβαθρο και επιστημονικές γνώσεις.
  Αξίζουν κάτι καλύτερο, αξίζουν την υποστήριξη όλως μας!!

 • 22 Φεβρουαρίου 2019, 10:56 | Βάνα Σταμούδη

  Κύριε Υπουργέ,
  Ονομάζομαι Βάνα Σταμούδη. Είμαι δευτεροετής φοιτητής του τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. και πιστεύω πως το τμήμα μου δεν θα πρέπει να κλείσει διότι,στο πρόγραμμα σπουδών εντάσσονται ποικίλα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα υψηλού επιστημονικού και τεχνολογικού επιπέδου. Επιπλέον, προσφέρεται απόκτηση εμπειρίας πάνω στις εφαρμογές της ειδικότητας τόσο του Αισθητικού (dermascience) όσο και του Κοσμητολόγου (cosmetic science).

 • 22 Φεβρουαρίου 2019, 10:11 | Λιόλιου Σοφία

  Είμαι απόφοιτη (1995) του ΑΤΕΙΘ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ, του τμήματος ΣΕΥΠ. Επιθυμώ την ένταξη του τμήματος στο Νέο Πανεπιστήμιο, είτε ως αυτόνομο, είτε ως κατεύθυνση στο τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών.
  Είναι καθαρά παραϊατρικό επάγγελμα, απαιτεί μεγάλη ακαδημαϊκη γνώση, σοβαρότητα και υπευθυνότητα, συνεχώς εξελισσόμενο, με μεγάλη απορροφησιμότητα στην εργασία. Χρήζει μεγάλης εκτίμησης από τους πελάτες που μας εμπιστεύονται καθημερινά καθώς συμβάλλει με ενεργό τρόπο όχι μόνο στην αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων αλλά τονώνοντας και την αυτοεκτίμηση και την καλή ψυχολογία τους.
  Μην επιτρέψετε το μέλλον της Αισθητικής & Κοσμετολογίας να πέσει σε λάθος χέρια που δεν θα ξέρουν να εκτιμήσουν σωστά τον άνθρωπο και τις πραγματικές του ανάγκες.

 • 22 Φεβρουαρίου 2019, 10:18 | Ελπίς

  Ως απόφοιτη του τμηματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας αιτώ την ένταξη της Αισθητική και Κοσμητολογίας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο.
  Οι απόφοιτοι Αισθητικής και Κοσμητολογίας
  απασχολούνται κυρίως στον ιδιωτικό τομέα και συμβάλουν στην οικονομία
  Το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων είναι παράλληλα και επιχειρηματίες με προσωπικό και συμβάλουν στην μείωση της ανεργίας
  Είναι επιβεβλημένο ο Αισθητικός να έχει επιστημονική κατάρτιση διότι το πεδίο που δουλεύει έχει επίκεντρο τον άνθρωπο
  Το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων είναι γυναίκες και αυτό συμβάλει στην γυναικεία επιχειρηματικότητα
  Ο κλάδος της αισθητικής συνδέεται άμεσα με τον τομέα του ιαματικού τουρισμού, στελεχώνοντας με αποφοίτους τους χώρους του.
  Ο τομέας αυτός αξίζει να πάει ένα βήμα παραπέρα και σε καμία περίπτωση να καταργηθεί. Επίσης πρέπει να δοθεί η δυνατότητα ένταξης σε όλους τους αποφοίτους, να εισέλθουν στο νέο Πανεπιστήμιο για την λήψη Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών, διατηρώντας τα εργασιακά τους δικαιώματα.

 • 22 Φεβρουαρίου 2019, 10:02 | Μάρθα Χονδρολίδου

  Κυριε υπουργιε
  Ειμαι εκπαιδευτικος της δευτεροβαθμιας εκπαιδευσης και θεωρω αναγκαια την ενταξη του τμηματος αισθητικης στο πανεπιστημιο. Οι μαθητές της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης επιθυμούν και επιλέγουν την εισαγωγή τους στο τμήμα αισθητικής, σε μεγάλο ποσοστό. Εαν καταργηθεί η ειδικότητα της αισθητικής τα άτομα αυτά οδηγούνται στην ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Η ειδικότητα απαιτει την επιστημονική κατάρτιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και όχι την επιφανειακή γνώση των σεμιναρίων.
  Με εκτίμηση
  Χονδρολίδου Μαρθα
  ΠΕ8703

 • 22 Φεβρουαρίου 2019, 10:45 | Ουρανία Καπακτσή

  Κ.Υπουργέ,
  είμαι απόφοιτη του τμήματος Αισθητικής και Κοσμετολογίας Θεσσαλονίκης, διορισμένη στην Β΄Εκπαίδευση καθώς και εκπαιδεύτρια ενηλίκων.Διδάσκω 18 έτη στην ειδικότητα Αισθητικής και μπορώ να σας μεταφέρω την προτίμηση πολλών μαθητών για την είσοδο τους στο τμήμα του ΤΕΙ Αισθητικής θεσσαλονίκης. Θεωρώ ότι η μη ύπαρξη του τμήματος στη Βόρεια Ελλάδα θα αποκλείσει τη δυνατότητα στους μαθητές να σπουδάσουν το αντικείμενο που έχουν επιλέξει διότι όπως όλοι γνωρίζουμε,για τις περισσότερες οικογένειες δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα σπουδών στην Αθήνα . Αυτό σημαίνει τον αποκλεισμό μιας μεγάλης μερίδας μαθητών απο την πρόσβαση τους σε μια ειδικότητα που έχει μεγάλα ποσοστά ζήτησης στην αγορά εργασίας. Για τον παραπάνω λόγο θεωρώ ότι η ειδικότητα πρέπει να προσαρτηθεί στο τμήμα Βιοιατρικών Επιστημών του νεοσύστατου Πανεπιστημίου για την επιστημονική κατάρτιση των σπουδαστών.
  Με εκτίμηση
  Καπακτσή Ουρανία
  ΠΕ8703/Εκπαιδευτικός/ Εκπαιδεύτρια

 • 22 Φεβρουαρίου 2019, 10:10 | Παναγιώτης Παπαδόπουλος

  Ως πρωτοετής φοιτητής των ιατρικών εργαστηρίων θεωρώ πλήρως ασύλληπτη και  ανεπίτρεπτη τη συγχώνευση με το τμήμα αισθητικής και κοσμητολογίας, την οποία ευνοεί η συγκεκριμένη διαβούλευση. Με αυτήν την αδικαιολόγητα βεβιασμένη ένωση, οι επενέργειες πλήττουν, για την ακρίβεια καταστρατηγούν τα επαγγελματικά δικαιώματά μας ως τεχνολόγοι και υποβαθμίζουν πλήρως την αξία του πτυχίου μας. Χωρίς να υπάρχει ίχνος μνησικακίας ή υπεροπτισμού στοχευμένο στους σπουδαστές του τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας, ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΎΜΕ ΤΟ ΚΛΕΊΣΙΜΟ ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ, ωστόσο θα ήταν αλόγιστο να υιοθετήσουμε μια παθητική στάση έναντι της αναιτιολόγητης αδικίας που τελείται κατά του τμήματός μας. Ένα τμήμα με αξιοσημείωτη ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΆ ΣΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ, γενικότερα πλούσιο σε ερευνητικές εργασίες, ετεροαναφορές και πιστοποιήσεις τόσο στην χώρα μας όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. ΑΡΝΟΎΜΑΣΤΕ κατηγορηματικά ως τμήμα τη δημιουργία κατευθύνσεων στο νεοσύστατο τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, διότι το τμήμα μας ΤΗΡΕΊ όλες τις προαπαιτούμενες ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ κερδίζοντας αξία το δικαίωμα της αυτονομίας. ΖΗΤΆΜΕ την τροποποίηση της διαβούλευσης ώστε να βρεθεί μια ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΉ ΛΎΣΗ δίχως να υπονομευτεί κανένα από τα δύο τμήματα, στηρίζοντας το δίκαιο και ακαδημαϊκά ορθό.

 • 22 Φεβρουαρίου 2019, 10:26 | Μορφουλα

  Κύριε υπουργέ,
  Ζητούμε την κατάργηση του αρθρου 12 παράγραφος 6.
  Πρόκειται για μια αδικαιολογητως άνιση μεταχειρηση των εν ενέργεια φοιτητων