Άρθρο 06

1. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας), το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) και το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης) καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και εντάσσονται στο ΔΙ.ΠΑ.Ε., το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις των Τ.Ε.Ι., ως οιονεί καθολικός διάδοχός τους, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα. Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των Τμημάτων και Σχολών των Τ.Ε.Ι. μεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8, Τμήματα και Σχολές του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Αν ανήκουν σε Τομείς μεταφέρονται στα αντίστοιχα Τμήματα. Αν ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες ανήκουν στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μεταφέρονται στο Ίδρυμα. Εκκρεμείς δίκες με διάδικους τα Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται από το ΔΙ.ΠΑ.Ε. χωρίς διακοπή της δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται για τα Τ.Ε.Ι. ισχύουν έναντι του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
2. Οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Τ.Ε.Ι. εντάσσονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε., ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, και τις υποχρεώσεις τους και ο οποίος συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα έργα-προγράμματα των Ε.Λ.Κ.Ε. των Τ.Ε.Ι., συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς που χρηματοδοτούν έρευνα ή δράσεις. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνονται και όσα απορρέουν από συμβάσεις εργασίας και έργου μέχρι τη λήξη τους. Οι Μονάδες Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) ενσωματώνονται στην αντίστοιχη μονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και χρέη προϊσταμένου της μονάδας (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. τελεί ο οικείος προϊστάμενος του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των προγραμμάτων-έργων εξακολουθούν να ευθύνονται έως την ολοκλήρωση του έργου τους. Η επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ανασυγκροτείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη της διοικητικής λειτουργίας των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν και προστίθενται ως μέλη εκπρόσωποι των νέων Τμημάτων με θητεία έως τη λήξη της θητείας των ήδη ορισμένων μελών. Το ειδικό επταμελές όργανο της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4485/2017 δεν ανασυγκροτείται λόγω της συνένωσης ούτε επανεκλέγεται ο Αντιπρόεδρος. Στην επιτροπή ερευνών και διαχείρισης μετέχουν έως την 31.8.2022, ως επιπλέον μέλη, οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρόεδροι των επιτροπών ερευνών και διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε. των Τ.Ε.Ι.. Σε περίπτωση απουσίας τους για οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύματος, καθώς και αν κάποιος παραιτηθεί ή εκλείψει, τον αναπληρώνει ένα εκ των μελών Δ.Ε.Π. της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Τ.Ε.Ι., το οποίο επιλέγεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε..

 • 21 Φεβρουαρίου 2019, 18:48 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΦΛΩΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΕΙ ΑΜΘ

  Προκειμένου να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στις πληρωμές προμηθευτών, συμβασιούχων, των ασφαλιστικών τους εισφορών, των φόρων, των βεβαιώσεων αποδοχών και παρακράτησης φόρων προμηθευτών λόγω αλλαγής ΑΦΜ, καθώς και καθυστερήσεις των χρηματοδοτήσεων από ευρωπαϊκά έργα, προτείνουμε την αναδιατύπωση της παραγράφου 2 του άρθρου 6 ως εξής: (μέσα σε εισαγωγικά οι προτεινόμενες προσθήκες)
  2. Οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Τ.Ε.Ι. εντάσσονται «από 1-1-2020», στον Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε., ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, και τις υποχρεώσεις τους και ο οποίος συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα έργα-προγράμματα των Ε.Λ.Κ.Ε. των Τ.Ε.Ι., συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς που χρηματοδοτούν έρευνα ή δράσεις. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνονται και όσα απορρέουν από συμβάσεις εργασίας και έργου μέχρι τη λήξη τους. Οι Μονάδες Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) ενσωματώνονται στην αντίστοιχη μονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε., «διοικητικά οργανώνονται σε επίπεδο τμήματος, με προϊστάμενο τον Προϊσταμένο Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του ΕΛΚΕ κάθε ΤΕΙ. Το νέο τμήμα του ΕΛΚΕ κάθε ΤΕΙ διοικητικά υπάγεται στη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. η οποία οργανώνεται σε επίπεδο διεύθυνσης» και χρέη Προϊσταμένου της μονάδας (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. τελεί ο οικείος προϊστάμενος του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε, «ο οποίος πρέπει να ορίζεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε., σύμφωνα με το ν. 4485/2017».
  «Η Οικονομική λειτουργία των Μονάδων Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης και ο ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου) των ΤΕΙ εξακολουθούν να λειτουργούν έως 31-12-2019, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις οικονομικές συναλλαγές τους με προμηθευτές, προσωπικό, τράπεζες, ΕΦΚΑ και Δ.Ο.Υ (καταβολή φόρων) οι οποίες προκύπτουν από υπάρχουσες και ήδη συμφωνημένες συμβατικές υποχρεώσεις τους. Μέχρι 31-12-2019 τα οικονομικά αντικείμενα των έργων που διαχειρίζονται οι ΕΛΚΕ των ΤΕΙ μεταφέρονται στον ΕΛΚΕ του ΔΙΠΑΕ καθώς και οι συμβάσεις του προσωπικού των έργων αυτών.»
  Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των προγραμμάτων-έργων εξακολουθούν να ευθύνονται έως την ολοκλήρωση του έργου τους. Η επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ανασυγκροτείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη της διοικητικής λειτουργίας των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν και προστίθενται ως μέλη εκπρόσωποι των νέων Τμημάτων με θητεία έως τη λήξη της θητείας των ήδη ορισμένων μελών. Το ειδικό επταμελές όργανο της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4485/2017 δεν ανασυγκροτείται λόγω της συνένωσης ούτε επανεκλέγεται ο Αντιπρόεδρος. Στην επιτροπή ερευνών και διαχείρισης μετέχουν έως την 31.8.2022, ως επιπλέον μέλη, οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρόεδροι των επιτροπών ερευνών και διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε. των Τ.Ε.Ι.. Σε περίπτωση απουσίας τους για οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύματος, καθώς και αν κάποιος παραιτηθεί ή εκλείψει, τον αναπληρώνει ένα εκ των μελών Δ.Ε.Π. της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Τ.Ε.Ι., το οποίο επιλέγεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε..

 • 21 Φεβρουαρίου 2019, 07:21 | ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΖΑΦΡΑΚΑΣ, Καθηγητής

  Το άρθρο αυτό θα πρέπει να αναδιατυπωθεί εκτενώς, ώστε να είναι ξεκάθαρο ένα λεπτομερές σχέδιο σχετικά με τη σύσταση και τον τρόπο λειτουργίας του νέου ενιαίου ΕΛΚΕ του ΔΙΠΑΕ. Ο νέος ΕΛΚΕ είναι κομβικής σημασίας για την ανάπτυξη του διεθνούς χαρακτήρα του νέου Διεθνούς Πανεπιστημίου, αφού θα κληθεί να διαχειριστεί τα ήδη εν εξελίξει και μελλοντικά διεθνή, διασυνοριακά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Τα καίρια ερωτήματα είναι: Που θα είναι η έδρα του νέου ΕΛΚΕ; Τι θα γίνει με τις εγκαταστάσεις και το προσωπικό των ΕΛΚΕ των τεσσάρων ιδρυμάτων που συνενώνονται; Ο νέος ΕΛΚΕ θα πρέπει να οργανωθεί ώστε να αποφεύγονται απαράδεκτες καθυστερήσεις στην απορρόφηση κονδυλίων από τα διεθνή προγράμματα και στην υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων. Για παράδειγμα, ο χρόνος για τη δημοσιοποίηση ενός διαγωνισμού από τον ΕΛΚΕ του ΑΤΕΙΘ ξεπερνά σήμερα ακόμη και τους έξι (6) μήνες, όταν σε άλλους φορείς του δημοσίου η διεκπεραίωση γίνεται πολύ πιο γρήγορα (εβδομάδες ή και μέρες).
  Μενέλαος Ζαφράκας, Καθηγητής

 • 21 Φεβρουαρίου 2019, 05:46 | EM

  Προϋπολογισμοί ΕΛΚΕ οικ. Έτους 2019 (ΔΙ@υγεια)
  6.628.725,1 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  4.472.919,52 ΤΕΙ ΑΜΘ
  3.543.354,64 ΝΥΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  Οι έσχατοι έσονται πρώτοι!!

 • 19 Φεβρουαρίου 2019, 00:14 | Μήτκα Στέλλα

  Με βάση το Σχέδιο Νόμου για την Ίδρυση του νέου Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε), Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Θεσσαλονίκης που διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να διατηρηθεί ως αυτόνομο Τμήμα γίνεται κατεύθυνση.
  Η εξέλιξη αυτή γίνεται κατά παράκαμψη όλων των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Τμήματος και του Ιδρύματος που στήριξαν τη δυνατότητα και το δικαίωμα του Τμήματος να παραμείνει ως αυτόνομο Τμήμα με την ονομασία Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών.
  Η διοίκηση του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης δηλώνει οτι η πρόταση του Ιδρύματος και της Διοικούσας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. την οποία προώθησαν στο Υπουργείο (Κυριακή 10-02-2019) ήταν σύμφωνη με τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων και ορισμένα σημεία του Σχεδίου Νόμου τροποποιήθηκαν στη συνέχεια με αποτέλεσμα το Σχέδιο Νόμου που ανέβηκε για Διαβούλευση να είναι διαφορετικό.
  Είναι ΕΝΑ ΛΑΘΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ
  Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, έχει τα απαραίτητα μέλη ΔΕΠ και από πλευράς αριθμού (12) και από πλευράς κατάλληλων ειδικοτήτων ώστε να μπορεί να σταθεί ως αυτοδύναμο Τμήμα. Επιπλέον, έχει όλα τα ακαδημαϊκά κριτήρια που του επιτρέπουν να σταθεί επάξια στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως:
  – πρόγραμμα σπουδών επικαιροποιημένο και αντίστοιχο με αυτό Τμημάτων Πανεπιστημίων του εξωτερικού,
  – ερευνητικό έργο και επιστημονική αναγνώριση που αποδεικνύεται από ερευνητικές εργασίες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, ετεροαναφορές, προσκλήσεις μελών του για ομιλίες σε διεθνή συνέδρια, συμμετοχή σε editorialboard και ως κριτές σε Διεθνή επιστημονικά περιοδικά κλπ).
  – Όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν εικασίες και αποδεικνύονται και από τις αξιολογήσεις του Τμήματος (εσωτερικές και εξωτερικές) και από την έκθεση σκοπιμότητας και βιωσιμότητας του Τμήματος.
  Δρ Στέλλα Μήτκα
  Ιατρός Βιοπαθολόγος
  Καθ. Κλινικής Χημείας – Ιατρικής Μικροβιολογίας
  Διευθύντρια Τομέα Εξειδίκευσης Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων ΑΤΕΙΘ

 • 18 Φεβρουαρίου 2019, 19:43 | Μάριος

  Κύριε Υπουργέ δώστε μεταβατικότητα τουλάχιστον 6 μηνών στη λειτουργία των ΕΛΚΕ. Θα εκτεθούμε στα Προγράμματα που διαχειριζόμαστε. Μαθαίνουμε ότι δεν υπάρχει Σχέδιο συννένωσης των ΕΛΚΕ. Αληθεύει;

 • 18 Φεβρουαρίου 2019, 15:34 | Μήτκα Στέλλα

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ
  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Με βάση το Σχέδιο Νόμου για την Ίδρυση του νέου Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε), Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Θεσσαλονίκης που διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να διατηρηθεί ως αυτόνομο Τμήμα γίνεται κατεύθυνση.
  Η εξέλιξη αυτή γίνεται κατά παράκαμψη όλων των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Τμήματος και του Ιδρύματος που στήριξαν τη δυνατότητα και το δικαίωμα του Τμήματος να παραμείνει ως αυτόνομο Τμήμα με την ονομασία Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών.
  Η διοίκηση του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης δηλώνει οτι η πρόταση του Ιδρύματος και της Διοικούσας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. την οποία προώθησαν στο Υπουργείο (Κυριακή 10-02-2019) ήταν σύμφωνη με τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων και ορισμένα σημεία του Σχεδίου Νόμου τροποποιήθηκαν στη συνέχεια με αποτέλεσμα το Σχέδιο Νόμου που ανέβηκε για Διαβούλευση να είναι διαφορετικό.
  Είναι ΕΝΑ ΛΑΘΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ
  Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, έχει τα απαραίτητα μέλη ΔΕΠ και από πλευράς αριθμού (12) και από πλευράς κατάλληλων ειδικοτήτων ώστε να μπορεί να σταθεί ως αυτοδύναμο Τμήμα. Επιπλέον, έχει όλα τα ακαδημαϊκά κριτήρια που του επιτρέπουν να σταθεί επάξια στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως:
  – πρόγραμμα σπουδών επικαιροποιημένο και αντίστοιχο με αυτό Τμημάτων Πανεπιστημίων του εξωτερικού,
  – ερευνητικό έργο και επιστημονική αναγνώριση που αποδεικνύεται από ερευνητικές εργασίες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, ετεροαναφορές, προσκλήσεις μελών του για ομιλίες σε διεθνή συνέδρια, συμμετοχή σε editorialboard και ως κριτές σε Διεθνή επιστημονικά περιοδικά κλπ).
  – Όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν εικασίες και αποδεικνύονται και από τις αξιολογήσεις του Τμήματος (εσωτερικές και εξωτερικές) και από την έκθεση σκοπιμότητας και βιωσιμότητας του Τμήματος.

  Η εκπαίδευση που παρέχει το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Θεσσαλονίκης και επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία με αυτά των αποφοίτων Βρετανικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Πανεπιστημιακών Τμημάτων που χαρακτηρίζονται ως Biomedical Scientists (https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/biomedical-scientist), αντιστοίχιση που έκαναν και οι καθηγητές Πανεπιστημίων του Εξωτερικού κατά την Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος το 2012, προτείνοντας μάλιστα από τότε τη μετονομασία του Τμήματος με προσθήκη του προθέματος bio- (biomedical) στον τίτλο του Τμήματος για καλύτερη εναρμόνιση με τα Διεθνή Πρότυπα. Ήδη πολλοί απόφοιτοι του τμήματος με βάση το περίγραμμα των μαθημάτων του προγράμματος Σπουδών αναγνώρισαν πλήρως το πτυχίο τους σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και εργάζονται ως Biomedical Scientists, εντάσσονται σε μεταπτυχιακά, εκπονούν διδακτορικές διατριβές ή εργάζονται ως ερευνητές και μάλιστα ορισμένοι ως πρώτης βαθμίδας.

  Σύμφωνα με το ΦΕΚ 118, 14/06/96 κατοχύρωσης των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων και το ΦΕΚ 34/Α/20-3-2017 άδειας εξάσκησης επαγγέλματος (με υποβολή του πτυχίου) αποτελούν το κύριο μέρος των εργαζομένων στο χώρο της Υγείας και πραγματοποιούν εξειδικευμένες Εργαστηριακές Εξετάσεις για την διάγνωση νοσημάτων στον άνθρωπο, στελεχώνοντας τα Τμήματα μικροβιολογικό – ιολογικό, βιοχημικό, αιματολογικό, αιμοδοσίας-τράπεζα αίματος, ανοσολογικό – ιστοσυμβατότητος, πυρηνικής Ιατρικής για εκτέλεση των εξετάσεων RIA, ορμονολογικό-ενδοκρινολογικό, τοξικολογικό, παθολογοανατομικό, κυτταρολογικό, γενετικής, μοριακής βιολογίας και πειραματοζώων. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε οποιοδήποτε άλλο χώρο με βάση το αντικείμενο σπουδών τους, όπως στην βιοϊατρική έρευνα κπλ.

  Με τα σημερινά δεδομένα στο Τομέα Υγείας, την επανεμφάνιση παλιών νοσημάτων και την οικονομική κρίση οι Βιοεπιστήμονες (Ιατρικά Εργαστήρια) η Εκπαίδευση στο χώρο της Υγείας σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να υποβαθμιστεί.

  Η μετατροπή ενός Τμήματος σε κατεύθυνση οδηγεί μοιραία σε υποβάθμιση.
  Υποβάθμιση στο χώρο της Υγείας είδαμε να γίνεται λόγω της κρίσης τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, παρακολουθήσαμε μια υποβάθμιση της Εκπαίδευσης στο χώρο της Υγείας που πραγματοποιήθηκε σταδιακά και φαινόταν να αποτελεί φυσικό αποτέλεσμα της αδυναμίας πρόσληψης νέου εκπαιδευτικού προσωπικού από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και πάλι λόγω της κρίσης.
  Όταν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων έγινε κατεύθυνση του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών και ο όρος Βιοϊατρικές Επιστήμες, που σε παγκόσμιο επίπεδο χαρακτηρίζει την εκπαίδευση των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, απλώθηκε για να χαρακτηρίσει στην Ελλάδα μια μεγάλη ομάδα διαφορετικών Επιστημών είπαμε οτι ήταν μεγάλο λάθος αλλά αναγκαίο κακό εξαιτίας της προσορινής αδυναμίας των Τμημάτων να σταθούν αυτόνομα. Ήταν μια κατάσταση στην οποία τα επιμέρους Τμήματα είχαν συμφωνήσει και ελπίζαμε οτι στο μέλλον θα μπορούσε να διορθωθεί προς όφελος της εκπαίδευσης όλων των επιμέρους ειδικοτήτων.
  Στη συνέχεια, το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων στη Λάρισσα έκλεισε αλλά η απόφαση, δικαιολογήθηκε από το γεγονός οτι είχαν μείνει λίγα μέλη ΔΕΠ.
  Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων όμως στη Θεσσαλονίκη είχε όλα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να μείνει αυτόνομο και η διάθεση και η δυνατότητα αυτονομίας επικυρώθηκε από αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Τμήματος και του Ιδρύματος τις οποίες επανειλλημένως δηλώσατε οτι το Υπουργείο θα σεβαστεί. Ωστόσο, με βάση το Σχέδιο Νόμου που κατατέθηκε προς διαβούλευση στις 13-02-2019 το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, κατά παράκαμψη όλων των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Τμήματος και του Ιδρύματος, μετατρέπεται σε κατεύθυνση του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών μαζί με την ενός μέλους ΔΕΠ Αισθητική & Κοσμητολογία. ΓΙΑΤΙ;
  Όταν ένα Τμήμα μετατρέπεται σε κατεύθυνση (δηλαδή Τομέα) και συννενώνεται με ένα άλλο Τμήμα που ουδεμία σχέση έχει με την εκπαίδευση που αυτό παρέχει, η παρεχόμενη από αυτό εκπαίδευση μοιραίως υποβαθμίζεται.
  Επισημαίνουμε για άλλη μια φορά οτι το ένα μέλος ΔΕΠ της Αισθητικής δεν μπορεί να στηρίξει κατεύθυνση Αισθητικής και Κοσμητολογίας στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, ούτε τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων μπορούν να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή λόγω μη κατάλληλων επιστημονικών αντικειμένων. Και η ύπαρξη μιας μη βιώσιμης κατεύθυνσης θα οδηγήσει σε ένα μη βιώσιμο Τμήμα, καταδικάζοντας και το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων.
  Επιπλέον, το μοναδικό μέλος ΔΕΠ της Αισθητικής με ειδικότητα Αισθητική – Αποτρίχωση και συναφή με την εν λόγω ειδικότητα διδακτική και επαγγελματική εμπειρία ουδεμία συνάφεια έχει και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συμβάλει στο διδακτικό και επιστημονικό έργο του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων.
  Η επιλογή αυτή ΔΕ ΣΩΖΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ αλλά ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΣΕ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΥΓΕΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
  Δεν αξίζει στην Ελλάδα γενικότερα και στη Βόρεια Ελλάδα ειδικότερα, ένα Προβληματικό Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών που θα βγάζει αποφοίτους ελλειπούς εκπαίδευσης.
  Ένα Τμήμα με επαρκή εκπαίδευση τόσο στον Τομέα της Αισθητικής όσο και της Κοσμητολογίας θα μπορούσε να παρέχει αποφοίτους ικανούς να συμβάλλουν και στον αναπτυσσόμενο κλάδο της παρασκευής καλλυντικών στη Βόρειο Ελλάδα. Αν πραγματικά το Υπουργεί θέλει ένα τέτοιο Τμήμα στη Βόρεια Ελλάδα ας το κρατήσει αυτόνομο και ας το ενισχύσει με κατάλληλο προσωπικό ώστε να μπορεί να παρέχει αξιοπρεπώς την εκπαίδευση που αρμόζει στους φοιτητές του ή ας προβεί σε αναστολή εισακταίων με πρόβλεψη επαναλειτουργίας του με ικανό αριθμό ΔΕΠ και προϋποθέσεις, όπως έχει προβλευθεί για άλλα τμήματα. Σήμερα το Τμήμα Αισθητικής & Κοσμητολογίας Θεσσαλονίκης παρέχει 4 μαθήματα Κοσμητολογίας στα 44 παρά την παρότρυνση των εξωτερικών αξιολογητών να ανεβάσει τον αριθμό στο 1/3 του συνόλου των μαθημάτων.
  Η Βόρειος Ελλάδα χρειάζεται ένα Πανεπιστήμιο με υγιή Τμήματα που πληρούν ακαδημαϊκά κριτήρια και μπορούν να παρέχουν σπουδές υψηλού επιπέδου από τις οποίες θα προκύψουν ανάλογου επιπέδου επιστήμονες, ικανοί να προσφέρουν τα μέγιστα στον επαγγελματικό τους χώρο.

  ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 13-02-2019 ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ.

  Ελπίζουμε και πιστεύουμε οτι το Υπουργείο Παιδείας, υπηρετώντας την προσπάθεια Αναβάθμισης της Ανώτατης Εκπαίδευσης με σεβασμό στις αποφάσεις των θεσμικών συλλογικών οργάνων των Ιδρυμάτων, όπως επανειλλημένως έχει δηλώσει, θα διορθώσει το λάθος.

 • 15 Φεβρουαρίου 2019, 13:14 |

  Σε ότι αφορά στην παρ. 2 του άρθρου 6 «2. Οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Τ.Ε.Ι. εντάσσονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε.,…..Το ειδικό επταμελές όργανο της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4485/2017 δεν ανασυγκροτείται λόγω της συνένωσης ούτε επανεκλέγεται ο Αντιπρόεδρος…….»
  Νομίζω χρειάζεται διευκρίνιση καθώς ο Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε συγκροτήθηκε, όπως δηλώνεται στον ιστότοπό του, με την Αριθμ. 120521/Ζ1/21-06-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 21/02-08-2016) και όχι με τις προϋποθέσεις του ν.4485/2017.

 • 14 Φεβρουαρίου 2019, 08:31 | Αγνή Σιούλα

  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 γράφει: «Οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Τ.Ε.Ι. εντάσσονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε., ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, και τις υποχρεώσεις τους και ο οποίος συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα έργα-προγράμματα των Ε.Λ.Κ.Ε. των Τ.Ε.Ι., συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς που χρηματοδοτούν έρευνα ή δράσεις. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνονται και όσα απορρέουν από συμβάσεις εργασίας και έργου μέχρι τη λήξη τους. Οι Μονάδες Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) ενσωματώνονται στην αντίστοιχη μονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και χρέη προϊσταμένου της μονάδας (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. τελεί ο οικείος προϊστάμενος του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε.».
  Δηλαδή οι Ε.Λ.Κ.Ε. όλων των Ιδρυμάτων ενσωματώνονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και δε μένουν ούτε ως τμήματα στα περιφερειακά και υπό συγχώνευση Ιδρύματα; Και όλος αυτός ο όγκος των προγραμμάτων, που αυτή τη στιγμή τρέχουν, θα διευθετηθεί από τους λιγοστούς υπαλλήλους του ΔΙ.ΠΑ.Ε; Διαβάζουμε ένα νομοσχέδιο που χρίζει κάποιον προϊστάμενο (διεύθυνσης) χωρίς κρίσεις και δίχως να υπάρχει έστω και μία γραμμή που να υποδεικνύει το προσωρινό της υπόθεσης, μέχρι την κατάθεση του νέου οργανογράμματος. Αντιθέτως, αν μείνει ως έχει, παγιώνεται με αυτήν την παράγραφο μια κατάσταση που δεν μπορεί να αλλάξει με κανένα μελλοντικό οργανόγραμμα. Ο Υπαλληλικός Κώδικας και οι Ν. 4485/2017, Ν. 4369/2016 και Ν. 4492/2017, άρθρο 18, δεν είναι πλέον σε ισχύ; Μήπως τα υπόλοιπα Ιδρύματα, (το Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, το Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας) δεν έχουν στελέχη, με αυξημένα προσόντα και μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης στα οικονομικά, ικανά να κριθούν και να φέρουν σε πέρας αυτό το έργο;

 • 14 Φεβρουαρίου 2019, 08:15 | Αγνή Σιούλα

  Στο άρθρο 6, στην πρώτη παράγραφο γράφει: «Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των Τμημάτων και Σχολών των Τ.Ε.Ι. μεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8, Τμήματα και Σχολές του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Αν ανήκουν σε Τομείς μεταφέρονται στα αντίστοιχα Τμήματα. Αν ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες ανήκουν στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μεταφέρονται στο Ίδρυμα».
  Ωστόσο, οι βιβλιοθήκες των υπό συγχώνευση Τ.Ε.Ι. δεν είναι τμηματικές ή τομεακές, αλλά κεντρικές, ανήκουν στα κατά τόπους Ιδρύματα και λειτουργούν σε διοικητικό επίπεδο τμήματος. Φυσικά, υπάρχουν μικρές βιβλιοθήκες παραρτημάτων για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των φοιτητών, του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού και της επιστημονικής κοινότητας της πόλης που εδρεύουν. Αλλά η ύπαρξή τους αφορά στη γεωγραφική διασπορά των παραρτημάτων.
  Έτσι, πιστεύω ότι η συγκεκριμένη παράγραφος χρήζει επαναδιατύπωσης. Δηλαδή: «Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των υπό συγχώνευση Ιδρυμάτων ανήκουν πλέον στο νεοσυσταθέν ΔΙ.ΠΑ.Ε. και λειτουργούν στα κατά τόπους κτηριακά συγκροτήματα εξυπηρετώντας τις Σχολές και τα οικεία Τμήματα του Πανεπιστημίου».

 • 13 Φεβρουαρίου 2019, 19:11 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

  ΠΡΟΣΟΧΗ!

  Με βάση τις σχετικές αποφάσεις του ΑΤΕΙΘ θα πρέπει:

  Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Αισθητικής και Κοσμητολογίας του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται σε ένα από τα Τμήματα της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε., με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, με πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής.

  Οι φοιτητές του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμετολογίας εντάσσονται στο Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας αλλά ολοκληρώνουν τις σπουδές τους μόνο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2.

  ( 2. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, φοιτητών. Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται έως την ολοκλήρωση του προγράμματος από εγγεγραμμένους έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος φοιτητές. )