Άρθρο 10 – Ένταξη λοιπού προσωπικού

1. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στα Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης μεταφέρεται αυτοδικαίως στο ΔΙ.ΠΑ.Ε., σε θέση αντίστοιχη με αυτή που κατέχει, οργανική ή προσωποπαγή, με την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία-εκπαιδευτική βαθμίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και με το βαθμό που κατέχει και παραμένει στην ίδια έδρα (πόλη εργασίας). Είναι δυνατή, ύστερα από υποβολή αίτησης, η μετακίνηση του προσωπικού σε άλλη πόλη εργασίας. Η μετακίνηση και η τοποθέτηση γίνονται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και μέχρι τη συγκρότησή του με απόφαση της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και αφού συνεκτιμηθούν η οικογενειακή κατάσταση, λόγοι υγείας, καθώς και λοιπά κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Οι δικηγόροι με σύμβαση αορίστου χρόνου και πάγια έμμισθη εντολή των Τ.Ε.Ι. μεταφέρονται αυτοδίκαια και εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. με την ίδια εργασιακή σχέση, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια.
2. Προσωπικό των Τ.Ε.Ι. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επιστημονικοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδημαϊκοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. με το ίδιο καθεστώς, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για όσους παρέχουν τις υπηρεσίες τους με συμβάσεις έργου.

 • 21 Φεβρουαρίου 2019, 21:03 | ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στο άρθρο 10, μετά την παράγραφο 2, προστίθεται η παράγραφος 3: Επιστημονικοί συνεργάτες οι οποίοι εργάζονται – υπηρετούν στο Παράρτημα του Τμήματος Νοσηλευτικής στο Διδυμότειχο, επί δέκα (10) έτη συνεχώς, με πλήρη προσόντα Επίκουρου Καθηγητή, κατατάσσονται αυτοδίκαια σε προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης βαθμίδας και εντάσσονται στο ΔΕΠ του Παραρτήματος, ως υπεράριθμοι των οκτώ (8) νέων θέσεων μελών ΔΕΠ οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 2 (παρ. 3) και στο άρθρο 8 (παρ. 1β, εδάφιο ηη)

 • 20 Φεβρουαρίου 2019, 11:15 | Διοικητικός
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άρθρο 10 παρ. 1 «Ύστερα από υποβολή αίτησης του υπαλλήλου» και όχι «ύστερα από υποβολή αίτησης» καθώς το δεύτερο σημαίνει ότι και κάποιο μέλος της Συγκλήτου ή κάποιος Διευθυντής μπορεί να αιτηθεί – εισηγηθεί μετακίνηση υπαλλήλου.

 • 20 Φεβρουαρίου 2019, 08:05 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στο Τμήμα Νοσηλευτικής Διδυμοτείχου του ΤΕΙ ΑΜΘ δεν υπάρχει κανένα μέλος ΔΕΠ – «αρθ. 8 (ηη) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται στο Παράρτημα του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε., με έδρα το Διδυμότειχο» – αλλά εδώ και 11 χρόνια λειτουργεί με προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως επιστημονικοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες και ένα (1) ακαδημαϊκό υπότροφο κυρίως Νοσηλευτές ΤΕΙ κάτοχοι (και ορισμένοι μη) Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών.

  Στο ιδρυθέν νέο Τμήμα Νοσηλευτικής Διδυμοτείχου του ΔΙ.ΠΑ.Ε ποια θα είναι τα κριτίρια πρόσληψης των επιστημονικών συνεργατών. Θα μπορούν απόφοιτοι ΤΕΙ να διδάξουν στο νέο Πανεπιστημιακό Τμήμα;

 • 19 Φεβρουαρίου 2019, 06:23 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

   Δε λαμβάνεται υπόψη η υποστελέχωση των υπηρεσιών, και οι σοβαρές ελλείψεις των Ιδρυμάτων, σε πάσης φύσεως προσωπικό.
   Δεν υπάρχει καμία δέσμευση και αναφορά για προσλήψεις διοικητικού προσωπικού, όταν το υπάρχον εργάζεται σε συνθήκες υπερεντατικοποίησης, και επιφορτίζεται επιπλέον με τη διοικητική υποστήριξη των Κέντρων και του Ινστιτούτου που δημιουργούνται. Παραμένει το καθεστώς ομηρείας των συμβασιούχων, και αυξάνεται ο αριθμός των ομήρων.
   Δε διασφαλίζεται η θέση των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων, πλην ενός (του οικείου προϊστάμενου ΕΛΚΕ του ΔΙ.ΠΑ.Ε.), μάλλον γιατί το οικείος μετράει περισσότερο από την 15ετή εμπειρία στο αντικείμενο, άλλων προϊστάμενων ΕΛΚΕ.
  Ο Υπαλληλικός Κώδικας και οι, 4369/2016, 4485/2017 και το άρθρο 18 του Ν. 4492/2017, προφανώς δεν ισχύουν στη συγκεκριμένη περίπτωση.
   Ακόμα και η μετακίνησή των διοικητικών υπαλλήλων από πόλη σε πόλη μπορεί να γίνει με μια αίτηση, αλλά δεν προβλέπεται ρητά ότι γίνεται με δική τους αίτηση.
   Οι όποιες αναφορές εξασφάλισης θέσεων και μετακινήσεων (άρθρο 10), δεν περιλαμβάνουν τους νυν εργαζόμενους του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
   Δεν υπάρχει μεταβατικός οργανισμός των υπηρεσιών του νέου ΔΙΠΑΕ. Για την εφαρμογή του άρθρου 18 του Ν. 4492/2017 (Μεταβατικές τοποθετήσεις προϊσταμένων στις νέες οργανωτικές δομές), πρέπει να υπάρχουν νέες δομές προβλεπόμενες έστω και από μεταβατικό οργανισμό, διαφορετικά δεν υπάρχουν αρμόδιοι και υπεύθυνοι για τα διαδικαστικά και άλλα ζητήματα που ανακύπτουν από την ένταξη των Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης στο ΔΙ.ΠΑ.Ε

 • 16 Φεβρουαρίου 2019, 12:02 | Μεταταγμένοι Εκπαιδευτικοί
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Προσθήκη διάταξης
  Σε κάθε νομοσχέδιο σχετικό με τα ΑΕΙ-ΤΕΙ περιμένουμε με αγωνία να προστεθεί μία διάταξη σχετική με το παρακάτω:
  Πριν δύο χρόνια δώσατε τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς, που είναι αποσπασμένοι σε ΑΕΙ-ΤΕΙ και ασκούν βοηθητικό διδακτικό έργο, να μεταταχθούν στον Φορέα που υπηρετούν εφόσον για να είναι αποσπασμένοι σημαίνει ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. (Βλ αρθ. 28 ν.4456/2017 και άρθρο 13 του ν.4440/2016)
  Αργότερα ήρθε η διευκρίνιση ότι οι θέσεις αφορούν όχι διδακτικό αλλά διοικητικό έργο ενώ οι αποσπάσεις μας ήταν αποκλειστικά για διδακτικό έργο. (Βλ.εγκύκλιο αποσπάσεων σε φορείς αρ.Πρωτ.:67520/Ε1/20-04-2016/ΥΠΠΕΘ)
  Ως εκ τούτου, η μετάταξή τους σε διοικητικές θέσεις αποτελούσε αντίφαση όταν η απόσπαση των ιδίων έγινε για κάλυψη αναγκών διδακτικού βοηθητικού και όχι για διοικητικό έργο και βάσει αυτής τους δόθηκε η δυνατότητα μετάταξης.
  Παρ’ όλα αυτά ακόμα ήταν σε ισχύ ένας νόμος που έδινε τη δυνατότητα σε διοικητικούς υπάλληλους ΑΕΙ με σχετικό εργαστηριακό έργο και μεταπτυχιακό να ενταχθούν στην κατηγορία ΕΤΕΠ.
  Μέχρι, όμως, να ολοκληρωθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για τις μετατάξεις στον φορέα (όσων δεν είχαμε τη δυνατότητα να τις τρέξουμε πιο γρήγορα) ο νόμος που έδινε τη δυνατότητα ένταξης σε κατηγορία ΕΤΕΠ έπαψε να ισχύει!
  Βρεθήκαμε, λοιπόν, ξαφνικά μετά από χρόνια άσκησης βοηθητικού διδακτικού έργου, εργαστηριακών και πρακτικών ασκήσεων, να ασκούμε στον ίδιο φορέα έργο στις γραμματείες των Τμημάτων καθαρά διοικητικό πολύ μακριά από την εκπαίδευση και την μέχρι τότε εμπειρία μας.
  Παρακαλούμε να επαναφέρετε τη διάταξη (Ν.4452, άρθρο 20, παρ.1)με την οποία δίνεται η δυνατότητα σε διοικητικούς υπαλλήλους των ΑΕΙ να ενταχθούν σε κατηγορίες βοηθητικού διδακτικού προσωπικού καθώς δεν μπορεί το κριτήριο για την αποτελεσματική διαχείριση του προσωπικού σε έναν φορέα να είναι το ποιος πρόλαβε!

 • 14 Φεβρουαρίου 2019, 11:32 | Αντώνης Σιδηρόπουλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Πιστεύω ο νόμος θα πρέπει να μεριμνά για τον καθεστώς των εκτάκτων κατά την μεταβατική περίοδο όπου θα υποστηρίζονται και τα παλαιά αλλά και τα νέα προγράμματα σπουδών. Όταν κάποιος προσλαμβάνεται ως έκτακτος διδάσκοντας, θα προσλαμβάνεται με βάση το ΠΔ407 (όπως στα πανεπιστήμια) ή εάν του ανατεθεί εργαστηριακή διδασκαλία για το παλαιό πρόγραμμα σπουδών θα προσλαμβάνεται ως εργαστηριακός/επιστημονικός συνεργάτης όπως γινόταν μέχρι τώρα; Η μεγάλη διαφορά είναι ότι ο ΠΔ407 έχει 8ώρες ωράριο, ενώ ο εργαστηριακός συνεργάτης 16ωρες ανά εβδομάδα.
  Και τι γίνεται εαν του ανατεθεί ένα μάθημα από το νέο πρόγραμμα σπουδών και ένα από το παλαιό.
  Είναι βέβαιο, ότι πολλά τμήματα που αλλάζουν σε μεγάλο ποσοστό το πρόγραμμα σπουδών τους θα χρειαστούν αυξημένη συμμετοχή από έκτακτους διδάσκοντες.

 • 14 Φεβρουαρίου 2019, 10:15 | Διοικητικός
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Προσωπικό που μετατάχθηκε πρόσφατα σε οποιοδήποτε από τα 4 Ιδρύματα, να έχει τη δυνατότητα ανάκλησης μετάταξης λόγω αλλαγής του φορέα στον οποίο έγινε η μετάταξη.

 • 14 Φεβρουαρίου 2019, 10:35 | ΠΕ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άρθρο 10 παρ. 1 «Ύστερα από υποβολή αίτησης του υπαλλήλου» και όχι «ύστερα από υποβολή αίτησης» καθώς το δεύτερο σημαίνει ότι και κάποιο μέλος της Συγκλήτου ή κάποιος Διευθυντής μπορεί να αιτηθεί – εισηγηθεί μετακίνηση υπαλλήλου.