Άρθρο 04 – Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο ΔΙ.ΠΑ.Ε.

1. Στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. ιδρύεται Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) ως ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, με έδρα την Θεσσαλονίκη.
2. Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι: α) η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, β) η συμβολή στην εξειδίκευση νέων επιστημόνων, η εκπαίδευση και πρακτική άσκηση, γ) η παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, δ) η διευκόλυνση του Πανεπιστημίου να ανταποκριθεί στην αποστολή του και ειδικότερα στα θέματα που αφορούν την ανάπτυξή του, τον διεθνή χαρακτήρα του και την υποστήριξη των φοιτητών του.
3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Π.Ε.Κ.:
α) υλοποιεί ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράμματα και έργα, εκπονεί μελέτες και παρέχει υπηρεσίες προς τρίτους που συνάδουν με τους σκοπούς του,
β) συνεργάζεται με παραγωγικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και προωθεί την οικονομική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του,
γ) συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, το Ελληνικό Δημόσιο, άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, συνεταιρισμούς, επιστημονικές ενώσεις και φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, και διαμεσολαβεί στη διασύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση, την οικονομία, την κοινωνία και τον πολιτισμό,
δ) συνεργάζεται με Έλληνες και ξένους εμπειρογνώμονες σε θέματα που άπτονται των αντικειμένων του,
ε) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους παραπάνω σκοπούς.
4. Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α) επιστημών ζωής, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
β) πετρελαίου, με έδρα την Καβάλα,
γ) τουρισμού και φιλοξενίας, με έδρα την Καβάλα,
δ) αστικού περιβάλλοντος, με έδρα τις Σέρρες,
ε) κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
στ) διαχείρισης προσφυγικών ροών και κρίσεων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
ζ) αγροτικής βιομηχανίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
η) βιομηχανικής καινοτομίας και ψηφιακής γεωργίας, με έδρα τις Σέρρες.
5. Διοίκηση του Π.Ε.Κ.:
α) Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθυντές των Ινστιτούτων ως μέλη. Ο Αντιπρόεδρος και οι Διευθυντές επιλέγονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 7.
β) Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου.
γ) Το Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες: αα) αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στη διοίκηση και τη λειτουργία του Π.Ε.Κ, ββ) ρυθμίζει θέματα λειτουργίας και χρήσης των υποδομών και των εξοπλισμών του, γγ) συντάσσει και υποβάλλει προς τη Σύγκλητο τον τετραετή αναπτυξιακό προγραμματισμό του Π.Ε.Κ., δδ) διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και την οργανωτική δομή του Π.Ε.Κ, εε) διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα ερευνητικά αποτελέσματα από τις δραστηριότητές του, στστ) αποφασίζει για τη διάθεση των πόρων των περ. α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παρ. 9 του παρόντος άρθρου και συντάσσει τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του, και ζζ) λαμβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται με την εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 13.
δ) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. συγκαλεί το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών του και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος του Συμβουλίου και επιβλέπει την εφαρμογή της πολιτικής και την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Π.Ε.Κ,
ε) Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. έχει τις εξής αρμοδιότητες: αα) Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου, ββ) συντάσσει κάθε δυο έτη την έκθεση απολογισμού του Π.Ε.Κ την οποία υποβάλλει το Συμβούλιο στη Σύγκλητο, γγ) υπογράφει ως επιστημονικός υπεύθυνος τις συμβάσεις προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Π.Ε.Κ. στο πλαίσιο του έργου της περίπτ. α΄ της παρ. 10 και δδ) κάθε άλλη αρμοδιότητα που παρέχεται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 13.
6. Κάθε Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ. διοικείται από τριμελή συντονιστική επιτροπή, στην οποία μετέχει ο Διευθυντής του Ινστιτούτου ως Πρόεδρος.
α) Η τριμελής συντονιστική επιτροπή έχει τις εξής αρμοδιότητες: αα) καταρτίζει την ερευνητική και αναπτυξιακή πολιτική του Ινστιτούτου, ββ) συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό που αφορά στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου, γγ) εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα τον προϋπολογισμό και τη σύναψη συμβάσεων προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Ινστιτούτο στο πλαίσιο του έργου του εδαφίου δ΄ της παρ. 10 και δδ) λαμβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται με την εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 13.
β) Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου έχει τις εξής αρμοδιότητες: αα) φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ινστιτούτου, ββ) εισηγείται στο Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ινστιτούτου, γγ) προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου και δδ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. ή που ορίζεται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 13. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως μέλος του Συμβουλίου, τα καθήκοντα αυτά ασκούνται από μέλος της τριμελούς συντονιστικής επιτροπής, το οποίο ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής, ύστερα από μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως μέλους της τριμελούς συντονιστικής επιτροπής, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.
7. Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα μέλη των συντονιστικών επιτροπών είναι μέλη Δ.Ε.Π. του ΔΙ.ΠΑ.Ε., τα οποία έχουν διοικητική πείρα και ερευνητική δραστηριότητα σχετική με τα αντικείμενα των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ, εμπειρία στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων ερευνητικών προγραμμάτων ή έργων και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Για την επιλογή τους εκδίδεται προκήρυξη από τον Πρύτανη που αναρτάται στην ιστοσελίδα του ιδρύματος. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από πενταμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο ορισμός αυτών που επιλέχθηκαν από την επιτροπή γίνεται με πράξη του Πρύτανη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, στις ανωτέρω θέσεις τοποθετούνται μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος, που επιλέγονται από τη Σύγκλητο και ορίζονται με πράξη του Πρύτανη, και γίνεται εκ νέου προκήρυξη μέσα σε ένα (1) έτος. Η θητεία του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου, των Διευθυντών των Ινστιτούτων και των μελών των συντονιστικών επιτροπών είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης. Η κατοχή των ανωτέρω θέσεων δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή θέσης μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης στο Α.Ε.Ι..
8. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στο Π.Ε.Κ. χώροι και εξοπλισμοί του ΔΙ.ΠΑ.Ε. για την εγκατάσταση και λειτουργία του. Με εισήγηση του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. και απόφαση της Συγκλήτου μπορεί να ιδρύονται γραφεία και παραρτήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
9. Πόροι του Π.Ε.Κ. είναι:
α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και τις Δημόσιες Επενδύσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που χορηγούνται στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. ειδικά για τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου,
β) χρηματοδοτήσεις από ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισμών και του Ελληνικού Δημοσίου,
γ) δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, χορηγίες από τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές ημεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων,
δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση μελετών και κλινικών μελετών και την εκτέλεση ή την αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό τρίτων,
ε) έσοδα από την εκμετάλλευση διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας του Π.Ε.Κ.,
στ) μέρος της παρακράτησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) από τα έργα που υλοποιούνται μέσω των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.,
ζ) ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, μπορεί να διατίθενται πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος για την ανάπτυξη του Π.Ε.Κ..
10. Η διαχείριση των πάσης φύσεως πόρων πραγματοποιείται ως εξής: α) η οικονομική διαχείριση των εσόδων που προέρχονται από τους πόρους των περ. α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παρ. 9 γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε και ως Επιστημονικός Υπεύθυνος αυτού ορίζεται ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ., β) η οικονομική διαχείριση των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων κάθε Ινστιτούτου γίνεται μέσω του ΕΛΚΕ και οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των έργων αυτών είναι μέλη του Ινστιτούτου, γ) ο επιστημονικός ή άλλος εξοπλισμός που αποκτάται μέσω των έργων των Ινστιτούτων ανήκει στον κοινό εξοπλισμό του Π.Ε.Κ., δ) μέρος της παρακράτησης υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. διατίθεται σε διακριτό κωδικό έρευνας για τις γενικές λειτουργικές και αναπτυξιακές ανάγκες του Ινστιτούτου, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Διευθυντή του. Το μέρος της παρακράτησης που διατίθεται για τις γενικές ανάγκες των Ινστιτούτων καθορίζεται από τη Σύγκλητο μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και περιλαμβάνεται στον εσωτερικό κανονισμό του Π.Ε.Κ. Η συνολική παρακράτηση για κάθε έργο των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ. είναι ίση ή μεγαλύτερη από εκείνη των άλλων αντίστοιχων έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εσόδων του έργου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 59 έως 67 του ν. 4485/2017.
11. Στο Π.Ε.Κ. τοποθετείται διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Στο Π.Ε.Κ. απασχολείται και προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου ή με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο των προγραμμάτων-έργων που αυτό διαχειρίζεται.
12. Τα μέλη του Συμβουλίου της παρ. 5 και της συντονιστικής επιτροπής της παρ. 6 δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ημερήσια αποζημίωση, έξοδα διαμονής και μετακίνησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ. του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 6 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ. του ίδιου νόμου.
13. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται μέσα σε εννέα (9) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ερευνητικού κέντρου. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ρυθμίζονται ιδίως τα εξής θέματα:
α) ο τρόπος λειτουργίας του Π.Ε.Κ. και των Ινστιτούτων του,
β) τα πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα μέλη των τριμελών συντονιστικών επιτροπών,
γ) η διαδικασία παύσης μελών του Συμβουλίου και των μελών των τριμελών συντονιστικών επιτροπών,
δ) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Π.Ε.Κ.,
ε) οι λεπτομέρειες σχετικά με την με τη διάθεση των πόρων του Π.Ε.Κ,
στ) οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των επιστημονικών υπευθύνων και λοιπού προσωπικού,
ζ) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την απασχόληση, τις αμοιβές και τις μετακινήσεις των απασχολουμένων στα έργα του ερευνητικού κέντρου,
η) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων του,
θ) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας,
ι) θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας,
ια) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση του ερευνητικού κέντρου, την εύρυθμη λειτουργία του και την εκπλήρωση του σκοπού του.
14. Τα Ινστιτούτα του Π.Ε.Κ. ιδρύονται, μετονομάζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Ιδρύματος.

 • Η προτεινόμενη ίδρυση στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου αποτελεί εξαιρετική πρωτοβουλία για τη στήριξη και ενδυνάμωση της έρευνας στο ίδρυμα.
  Αναφορικά όμως με το Ινστιτούτο Τουρισμού & Φιλοξενίας, προτείνουμε η έδρα του να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και όχι στην Καβάλα διότι:
  – Στην Καβάλα δεν υφίστανται υποδομές που να μπορούν να υποστηρίξουν το συγκεκριμένο ινστιτούτο (δεν υπάρχει κανένα μέλος ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ με γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τον Τουρισμό, δεν προσφέρονται ούτε προπτυχιακές ούτε μεταπτυχιακές σπουδές στον Τουρισμό, δεν λειτουργεί κάποιο σχετικό ερευνητικό εργαστήριο Τουρισμού).
  – Αντίθετα, στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί από το 1983 προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Φιλοξενίας (ως εισαγωγική Κατεύθυνση στο υπάρχον Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, το οποίο μάλιστα με το παρόν νομοσχέδιο αναβαθμίζεται σε Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού και στο οποίο υπηρετούν 21 μέλη ΔΕΠ και 3 μέλη ΕΔΙΠ τα οποία καλύπτουν με τα γνωστικά τους αντικείμενα ένα ευρύ πεδίο του Τουρισμού όπως, τουριστική ανάπτυξη, τουριστική πολιτική, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, τουριστικού μάρκετινγκ, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων, διοίκηση φιλοξενίας, πληροφορική στον τουρισμό, κ.α. και τα οποία διαθέτουν πλούσιο ερευνητικό, δημοσιευμένο και διδακτικό έργο σε αντικείμενα του Τουρισμού). Επιπρόσθετα, στο ίδιο Τμήμα στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία το μοναδικό στην Ελλάδα χωρίς τέλη φοίτησης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών (όλα τα υπόλοιπα μεταπτυχιακά τουρισμού σε άλλα Ελληνικά Α.Ε.Ι. λειτουργούν με τέλη φοίτησης). Ακόμα, στο ίδιο Τμήμα στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί θεσμοθετημένο ερευνητικό Εργαστήριο Διοίκησης Τουρισμού & Φιλοξενίας το οποίο έχει υλοποιήσει και υλοποιεί σημαντικά ερευνητικά έργα σε αντικείμενα του Τουρισμού και παράλληλα επικουρεί τις ερευνητικές και διδακτικές δραστηριότητες του Τμήματος σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων του τουρισμού. Τέλος, στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν ήδη διαθέσιμες όλες οι αναγκαίες υποδομές (κτηριακές, εξοπλισμός, ανθρώπινοι πόροι, κ.α.) ώστε να στηρίξουν άμεσα τη λειτουργία του προτεινόμενου Ινστιτούτου Τουρισμού & Φιλοξενίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε να εξεταστεί η πρόταση το προτεινόμενο Ινστιτούτο Τουρισμού & Φιλοξενίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. να έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη, ώστε να λειτουργήσει εκεί όπου αφενός υπάρχουν όλες οι σχετικές υποδομές και αφετέρου το έργο του να συνδράμει στο μέγιστο βαθμό με τις ερευνητικές του δραστηριότητες εκεί όπου ήδη προσφέρονται σπουδές στον τουρισμό και αναπτύσσεται σχετική έρευνα.
  Ευάγγελος Χρήστου
  Καθηγητής Τουριστικού Μάρκετινγκ
  Κοσμήτορας Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας, ΑΤΕΙΘ
  Υ.Γ. Το παρόν σχόλιο δημοσιεύεται εκ μέρους όλου του υπάρχοντος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΑΤΕΙΘ

 • Η ίδρυση στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου αποτελεί εξαιρετική πρωτοβουλία για τη στήριξη και ενδυνάμωση της έρευνας στο ίδρυμα.
  Αναφορικά όμως με το Ινστιτούτο Τουρισμού & Φιλοξενίας, προτείνουμε η έδρα του να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και όχι στην Καβάλα διότι:
  – Στην Καβάλα δεν υφίστανται υποδομές που να μπορούν να υποστηρίξουν το συγκεκριμένο ινστιτούτο (δεν υπάρχει κανένα μέλος ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ με γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τον Τουρισμό, δεν προσφέρονται ούτε προπτυχιακές ούτε μεταπτυχιακές σπουδές στον Τουρισμό, δεν λειτουργεί κάποιο σχετικό ερευνητικό εργαστήριο Τουρισμού).
  – Αντίθετα, στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί από το 1983 προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Φιλοξενίας (ως εισαγωγική Κατεύθυνση στο υπάρχον Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, το οποίο μάλιστα με το παρόν νομοσχέδιο αναβαθμίζεται σε Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού και στο οποίο υπηρετούν 21 μέλη ΔΕΠ και 3 μέλη ΕΔΙΠ τα οποία καλύπτουν με τα γνωστικά τους αντικείμενα ένα ευρύ πεδίο του Τουρισμού όπως, τουριστική ανάπτυξη, τουριστική πολιτική, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, τουριστικού μάρκετινγκ, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων, διοίκηση φιλοξενίας, πληροφορική στον τουρισμό, κ.α. και τα οποία διαθέτουν πλούσιο ερευνητικό, δημοσιευμένο και διδακτικό έργο σε αντικείμενα του Τουρισμού). Επιπρόσθετα, στο ίδιο Τμήμα στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία το μοναδικό στην Ελλάδα χωρίς τέλη φοίτησης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών (όλα τα υπόλοιπα μεταπτυχιακά τουρισμού σε άλλα Ελληνικά Α.Ε.Ι. λειτουργούν με τέλη φοίτησης). Ακόμα, στο ίδιο Τμήμα στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί θεσμοθετημένο ερευνητικό Εργαστήριο Διοίκησης Τουρισμού & Φιλοξενίας το οποίο έχει υλοποιήσει και υλοποιεί σημαντικά ερευνητικά έργα σε αντικείμενα του Τουρισμού και παράλληλα επικουρεί τις ερευνητικές και διδακτικές δραστηριότητες του Τμήματος σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων του τουρισμού. Τέλος, στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν ήδη διαθέσιμες όλες οι αναγκαίες υποδομές (κτηριακές, εξοπλισμός, ανθρώπινοι πόροι, κ.α.) ώστε να στηρίξουν άμεσα τη λειτουργία του προτεινόμενου Ινστιτούτου Τουρισμού & Φιλοξενίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε να εξεταστεί η πρόταση το προτεινόμενο Ινστιτούτο Τουρισμού & Φιλοξενίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. να έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη, ώστε να λειτουργήσει εκεί όπου αφενός υπάρχουν όλες οι σχετικές υποδομές και αφετέρου το έργο του να συνδράμει στο μέγιστο βαθμό με τις ερευνητικές του δραστηριότητες εκεί όπου ήδη προσφέρονται σπουδές στον τουρισμό και αναπτύσσεται σχετική έρευνα.
  Ευάγγελος Χρήστου
  Καθηγητής Τουριστικού Μάρκετινγκ
  Κοσμήτορας Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας, ΑΤΕΙΘ
  Υ.Γ. Το παρόν σχόλιο δημοσιεύεται εκ μέρους όλου του υπάρχοντος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΑΤΕΙΘ

 • 21 Φεβρουαρίου 2019, 20:01 | Δημήτρης Χατζηπλής

  Παρατηρώ την εξειδίκευση όλων των Ινστιτούτων του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) εκτός του Ινστιτούτου Επιστημών Ζωής. Για ποιό λόγο συμβαίνει αυτό; Με ποιά κριτήρια αποφασίστηκαν τα αντικείμενα που θα θεραπεύουν τα Ινστιτούτα; Συζητήθηκαν και εκφράστηκαν οι απόψεις των μελών ΔΕΠ των αντιστοιχών Τμημάτων και Σχολών; Ποιός φορέας τεκμηρίωσε τα αντικείμενα που θα έπρεπε να θεραπεύουν τα Ερευνητικά Ινστιτούτα; Πως τεκμηριώθηκε ότι υπάρχει ερευνητικό προσωπικό στα Ιδρύματα που μπορεί να πλαισιώσει και να στηρίξει μια τέτοια προσπάθεια; Ρωτήθηκε το προσωπικό αυτό εάν επιθυμεί να συμμετάσχει;

  Δυστυχώς, με έκπληξη μου παρατηρώ στην νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας την δημιουργία Ινστιτούτων χωρίς ουδέποτε να ζητηθεί η άποψη και η γνώμη των μελών ΔΕΠ των αντίστοιχων Τμημάτων και Σχολών. Μετά λύπης μου δηλώνω ότι μια τέτοια πράξη στερείται ακαδημαϊκότητας. Δε αποτελεί ακαδημαϊκή τιμή για τις διοικήσεις των Ιδρυμάτων να μην φέρουν προς συζήτηση στα μέλη ΔΕΠ των αντίστοιχων Τμημάτων και Σχολών ένα τόσο σημαντικό ζήτημα ερευνητικής στρατηγικής αλλά ούτε του Υπουργείου που δεν ζήτησε την από τις διοικήσεις των Ιδρυμάτων αντίστοιχες προτάσεις των μελών ΔΕΠ των Σχολών ή/και των Τμημάτων των Ιδρυμάτων προς συνένωση.

  Προσωπικά, ως όφειλα ως μέλος ΔΕΠ, απέστειλα εγκαίρως σε πρωθύστερο χρόνο, και στην διοίκηση του Τμήματος μου και του Ιδρύματός μου, αλλά και στην διοίκηση αντίστοιχης Σχολής άλλου προς συνένωση Ιδρύματος, εμπεριστατωμένο σχέδιο για την δημιουργία Ινστιτούτου (είτε κατά μόνας από το νέο Ίδρυμα, είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς) στον τομέα του γνωστικού πεδίου που θεραπεύω. Το σχέδιο ουδέποτε συζητήθηκε ούτε σε επίπεδο Τμήματος, ούτε Σχολής αλλά ούτε και Ιδρύματος. Εάν η Πολιτεία επιθυμεί την δημιουργία ισχυρών ερευνητικών πόλων εντός των Πανεπιστημίων της θα πρέπει να απαιτεί από τις διοικήσεις των Ιδρυμάτων την άποψη των μελών ΔΕΠ των αντίστοιχων ερευνητικών τομέων και να μη επαφίεται στην γνώμη ολίγων που είναι αδύνατον να έχουν εμπεριστατωμένη άποψη για όλα τα επιστημονικά πεδία. Δυστυχώς με μια πρώτη ανάγνωση η δημιουργία των Ερευνητικών Ινστιτούτων στην νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας φαίνεται να είναι απόφαση ολίγων και δημιουργεί την αίσθηση προώθησης φιλοδοξιών ολίγων.

 • 21 Φεβρουαρίου 2019, 05:55 | AM

  Ινστιτούτα, ερευνητικά κέντρα, κέντρα διεθνών προγραμμάτων σπουδών. Τόσα λίγα μέλη ΔΕΠ .. Μάθημα στους προπτυχιακούς φοιτητές θα γίνεται;

 • Υπάρχει μια συγκέντρωση όλων των υπηρεσιών του νέου ιδρύματος στην Θεσσαλονίκη. Αυτή η συγκέντρωση των υπηρεσιών του ιδρύματος κεντρικά στην Θεσσαλονίκη πέραν των διοικητικών υπηρεσιών αφορά και την δημιουργία Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Ανάπτυξης καθώς και την συγχώνευση των Ε.Λ.Κ.Ε. κεντρικά στην Θεσσαλονίκη. Η αποκέντρωση του ιδρύματος θα πρέπει να είναι ο στόχος μας και όχι ο συγκεντρωτισμός στην Θεσσαλονίκη.

 • 19 Φεβρουαρίου 2019, 12:40 | Μάκης Μουρατίδης

  Σύμφωνα με το άρθρο 2 του νομοσχεδίου, στο ΔΙΠΑΕ ιδρύεται Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών με 4 τμήματα εκ των οποίων τα δύο (Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας) έχουν έδρα τη Δράμα, η οποία ορίζεται και ως έδρα της Σχολής.
  Παραδόξως όμως στο άρθρο 4 παρ. 4 που αναφέρεται στη διάρθρωση του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου ΔΙΠΑΕ, αγνοείται πλήρως η ύπαρξη των δύο Τμημάτων της Δράμας και οι σημαντικοί επιστημονικοί τομείς στους οποίους αυτά αναφέρονται.Ιδιαίτερα τονίζεται ότι με την προτεινόμενη στο ΝΣ διάρθρωση του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου ΔΙΠΑΕ προτείνονται Ινστιτούτα σε όλες τις έδρες Σχολών πλην Δράμας (4 Ινστιτούτα στη Θεσσαλονίκη και από 2 σε Καβάλα, Σέρρες)!!!!!!
  Σε συνέχεια των παραπάνω προτείνεται η συμπλήρωση της παρ. 4 του άρθρου 4 όπως παρακάτω:
  ……………..
  θ) διατήρησης της βιοποικιλότητας, με έδρα τη Δράμα
  η) οίνου, αμπέλου και ποτών, με έδρα τη Δράμα.
  Ειδικότερα αναφέρεται (και ως επιπλέον τεκμηρίωση της πρότασης) η υψηλότατου ερευνητικού ενδιαφέροντος βιοποικιλότητα στην ευρύτερη περιοχή της Δράμας (προστατευόμενες περιοχές Εθνικού Πάρκου Ροδόπης κλπ) καθώς και η δραστηριοποίηση μεγάλων και διεθνούς φήμης οινοποιητικών επιχειρήσεων.

 • 19 Φεβρουαρίου 2019, 06:17 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

   Στο άρθρο 3, Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών. Θεσμοθετούνται για πρώτη φορά, τα δίδακτρα στις προπτυχιακές σπουδές, τα πολλά προγράμματα σπουδών σε ένα τμήμα, και εργαστηριακές δραστηριότητες εξ αποστάσεως.

 • 17 Φεβρουαρίου 2019, 16:52 | Αντωνία

  Είμαι φοιτήτρια του ΤΕΙ Διδυμοτείχου. θεωρώ λοιπόν ότι η έκβαση αυτή είναι μια πολύ θετική εξέλιξη καθως δίνεται η ευκαιρία να αναβαθμίσουμε το πτυχίο μας,να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας και γενικότερα να υπάρξει ανάπτυξη και ευκαιρία για ποιοτικές σπουδές.

 • 13 Φεβρουαρίου 2019, 15:25 | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.

  Παρατηρούμε οτι ουδεμία πρόβλεψη υπάρχει στο σχέδιο νόμου για τους απόφοιτους των τμημάτων που παύουν να υφίστανται. Ως αποφοιτος μηχανικός οχηματων Τ.Ε. το 2012 εχω να πω οτι καταργείται ουσιαστικά με αυτή σας την συγχώνευση με το τμήμα Αυτοματισμού και υα δύο αυτά τμήματα τα οποία είναι πολύ εξειδικευμένα ως αντικείμενα και δίνετε ένα γενικότερο αλλά αναβαθμισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο. Απόφοιτος τμήματος οχημάτων , ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ παρακαλώ που τόσα χρόνια μας κοροϊδεύανε οι εκάστοτε κυβερνήσεις σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα τα οποία είναι μη υπαρκτά. Η αδεια ασκησεως επαγγέλματος του τμήματος οχημάτων είναι αυτή του τεχνολογου μηχανικού των ΚΑΤΕΕ!!! Ποτέ εδω και12 χρόνια δεν εχω δει εστω και μια προκήρυξη του Δημοσίου στην οποια να ζητείται ενας απόφοιτος του τμήματος Οχημάτων. Και ενω η κυβέρνηση σας καλώς παει να παψει αυτο τον κακό διαχωρισμό ανάμεσα σε αποφοίτους Τ.Ε. και Π.Ε. με αυτη σας την ενέργεια ισως και άθελά σας καταδικάζετε τους αποφοίτους των τμημάτων αυτών σε αφανισμό!!! Αφου ουτε επαγγελματικά δικαιώματα είχαν ούτε και θα έχουν αφού θα αφανιστει το τμημα τους οπως το δικο μου.
  Ζηταμε απο την υπεύθυνη για το πόρισμα επιτροπή και απο το υπουργείο Παιδείας να υπάρξει μέριμνα για όλους τους απόφοιτους τμηματων ΤΕΙ που αποφοίτησαν απο το 2001 και μετα, οπου τα ΤΕΙ εγιναν τεχνολογικος τομεας της ΑΝΏΤΑΤΗΣ εκπαίδευσης. Να ενταχθούν ολοι οι απόφοιτοι μετα το 2001 στα νέα τμήματα με νέα πτυχία που θα φέρουν και τα αντίστοιχα νέα επαγγελματικά δικαιώματα. Οτιδήποτε λιγότερο απο αυτό θα είναι άδικο. Επίσης ειναι λάθος να αναφερεται πως οσοι εν ενεργεία φοιτητές το επιθυμούν θα μπορουν να λαβουν τον τιτλο του ΤΕΙ διοτι ΤΕΙ δεν θα υφίστανται. Ειναι επαγγελματικος αποκλεισμός αυτός και οι νεοι αποφοιτοι των εν λογω τμημάτων θα είναι εκτος ανταγωνισμού. Θα ήθελα να προτείνω οι παλαιοί απόφοιτοι των τμημάτων Οχημάτων και Αυτοματισμού να λαμβανουν και αυτοί των νεο τιτλο σπουδων «Μηχανικων Παραγωγης και Διοικησης» και να δηλωνεται και μια κατεύθυνση ή εξειδίκευση οπως π.χ. Πτυχιουχος Μηχανικος Παραγωγής και Διοίκησης με κατεύθυνση τη Μηχανολογία Οχηματων ή με κατεύθυνση τον Αυτοματισμό. Φαίνεται ως η πιο δίκαια λύση για ολους! Παλαιούς και νεους αποφοίτους ωστε και να μην χαθει εξολοκλήρου το αντικείμενο σπουδών των παλαιών αλλα και να λάβουν τον νεο τιτλο ώστε να εξασφαλιστούν και αυτοί δικαίως στην αγορά εργασίας με ίσους όρους με τους νέους απόφοιτους. Εξάλλου τα προγράμματα σπουδών των τμημάτων αυτών περιλαμβάνουν πληθώρα μαθημάτων παραγωγής και διοίκησης.

 • 13 Φεβρουαρίου 2019, 13:46 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Κοινωνικές επιστήμες ονομάζονται οι επιστήμες που μελετούν πτυχές της κοινωνικής ζωής των ανθρώπινων ομάδων.Τα πεδία των κοινωνικών επιστημών είναι τα εξής: Ψυχολογία
  Παιδαγωγική ή Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης
  Ιστορία
  Κοινωνιολογία
  Νομική
  Πολιτική επιστήμη ή Πολιτικές επιστήμες
  Οικονομικά ή Οικονομικές Επιστήμες
  Κοινωνική Εργασία

  Tα οκονομικά εντάσσονται στις κοινωνικές επιστήμες αμόρφωτοι!Ενδεικτικό του επιπέδου σπουδών που θα προσφέρει το έρμο το ΤΕΙΠΑΕ. Τα Πανεπιστήμια προσφέρουν ΕΠΙΣΤΗΜΗ – ΟΧΙ ΣΠΟΥΔΕΣ.