Άρθρο 02 – Σχολές και Τμήματα του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

1. Στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. ιδρύονται οι εξής Σχολές και Τμήματα ως εξής:
α) Οικονομίας και Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
αα) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα τις Σέρρες,
ββ) Οικονομικών Επιστημών, με έδρα τις Σέρρες,
γγ) Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, με έδρα την Κατερίνη,
δδ) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα την Καβάλα,
εε) Διοίκησης Οργανισμών, Μαρκετινγκ και Τουρισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
στστ) Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
ζζ) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με έδρα την Καβάλα,
ηη) Δημόσιας Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
β) Κοινωνικών Επιστημών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
αα) Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
ββ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
γγ) Ανατολικών Γλωσσών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
γ) Επιστημών Υγείας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
αα) Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
ββ) Μαιευτικής, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
γγ) Βιοϊατρικών Επιστημών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
δδ) Φυσικοθεραπείας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
εε) Νοσηλευτικής, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και παράρτημα του Τμήματος, με έδρα το Διδυμότειχο.
δ) Μηχανικών, με έδρα τις Σέρρες, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
αα) Μηχανολόγων Μηχανικών, με έδρα τις Σέρρες,
ββ) Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, με έδρα τις Σέρρες,
γγ) Πολιτικών Μηχανικών, με έδρα τις Σέρρες,
δδ) Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, με έδρα τις Σέρρες,
εε) Μηχανικών Περιβάλλοντος, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
ζζ) Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
ε) Σπουδών Σχεδιασμού, με έδρα τις Σέρρες, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
αα) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, με έδρα τις Σέρρες,
ββ) Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης, με έδρα το Κιλκίς,
στ) Θετικών Επιστημών, με έδρα την Καβάλα, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
αα) Φυσικής, με έδρα την Καβάλα,
ββ) Χημείας , με έδρα την Καβάλα,
γγ) Πληροφορικής, με έδρα την Καβάλα,
δδ) Γεωλογίας, με έδρα την Καβάλα.
ζ) Γεωτεχνικών Επιστημών, με έδρα τη Δράμα, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
αα) Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, με έδρα τη Δράμα,
ββ) Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας, με έδρα τη Δράμα,
γγ) Γεωπονίας, με έδρα την Θεσσαλονίκη,
δδ) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με έδρα την Θεσσαλονίκη.
2. Σε κάθε Σχολή και Τμήμα συνιστάται Γραμματεία για τη διοικητική και γραμματειακή τους υποστήριξη, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).
3. Στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, το Τμήμα Ανατολικών Γλωσσών και το Τμήμα Γεωλογίας συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.).
4. Η ακαδημαϊκή λειτουργία Σχολών και Τμημάτων και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με εξαίρεση το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, το Τμήμα Ανατολικών Γλωσσών και το Τμήμα Γεωλογίας, η εκπαιδευτική λειτουργία των οποίων καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έως τις 30 Ιουνίου του προηγούμενου έτους από το έτος έναρξης της εκπαιδευτικής λειτουργίας. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου είναι αποκλειστική.
5. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων της παρ. 1 διαρκεί οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα, με εξαίρεση τα Τμήματα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας, Γεωπονίας, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, στα οποία ο πρώτος κύκλος σπουδών διαρκεί δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
6. Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του παρόντος γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195). Τα προγράμματα αυτά θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως και 72 και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011.

 • 22 Φεβρουαρίου 2019, 11:16 | Ιωάννα Λεονταρίδου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Κύριε Υπουργέ,
  Το τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας του ΑΤΕΙΘ, από το 1981, διδάσκει τα αντικείμενα της επιστήμης της Αισθητικής και πιο πρόσφατα και της Κοσμητολογίας, σε υψηλό επίπεδο, γεγονός που αποδεικνύεται και από την σημαντική παρουσία των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια, τα αντικείμενα της Αισθητικής συχνά διεκδικούνται και από πολλούς ακόμη επιστημονικούς κλάδους, γεγονός που αποδεικνύει το ενδιαφέρον που αυτά παρουσιάζουν για τη ζωή των ανθρώπων.
  Η υγιής εμφάνιση, ως απότοκο της εξειδικευμένης φροντίδας του δέρματος, συνδέεται με την ευρύτερη κατάσταση της υγείας ενός ατόμου, γεγονός που καταδεικνύει και την ανάγκη η φροντίδα του να βρίσκεται στην ευθύνη «ειδικών» με γνώσεις και δεξιότητες ιδιαίτερες, όπως συμβαίνει με τους αποφοίτους του τμήματος αυτού.
  Το τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας, σε μεγάλο βαθμό και διαχρονικά, επιλέγεται από τους φοιτητές του, οι οποίοι ως απόφοιτοι δεν αντιμετωπίζουν ανεργία και δεδομένου ότι στην πλειοψηφία τους είναι γυναίκες, υποστηρίζουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στη χώρα μας.
  Σήμερα, το τμήμα αυτό δυστυχώς είναι υποστελεχωμένο, ωστόσο η ενίσχυσή του στο πλαίσιο δημιουργίας του ΔΙΠΑΕ μοιάζει να είναι αυτονόητη και σε αυτή την κατεύθυνση παρακαλώ να ενεργήσετε.
  Με εκτίμηση

 • 22 Φεβρουαρίου 2019, 10:44 | Δημήτριος Κωνσταντινίδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αναφορικά με την αλλαγή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ σε Τμήμα Περιβάλλοντος που τέθηκε στη διαβούλευση θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω τα ακόλουθα:
  1. Το έτος 2019, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών εορτάζει τα 60 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας ως Τμήμα με το γνωστικό αντικείμενο του Πολιτικού Μηχανικού.

  2. Από το 1959 που ιδρύθηκε έως και σήμερα, έλαβαν το πτυχίο τους 3500 φοιτητές που είναι από τους μεγαλύτερους αριθμούς αποφοίτων μεταξύ των Τμημάτων Ελληνικών ΑΕΙ.

  3. Ως κομμάτι της ιστορίας του Τμήματος στο χώρο της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης καταγράφηκε η πεζή πορεία των σπουδαστών του Τμήματος από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 1960 στην προσπάθεια για αναγνώριση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.

  4. Ήταν το Τμήμα που, μαζί με το αντίστοιχο του ΤΕΙ Αθηνών θέσπισε ιστορικά και καταξίωσε επιστημονικά την έννοια του Τεχνολόγου Μηχανικού, αποτελώντας τη βάση του θεσμού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

  5. Το Τμήμα σήμερα συμμετέχει σε δύο Διιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το πρώτο με την Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ, την Ιατρική Σχολή του ΔΠΘ και το Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ και το δεύτερο με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ. Συγχρόνως, συμμετέχει ισότιμα σε πρόγραμμα Erasmus Mundus για την απονομή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συνεργασία με άλλα 30 Τμήματα του εξωτερικού κι αναπτύσσει με ίδιες δυνάμεις ένα αυτοδύναμο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

  6. Διαβλέποντας τη δυνατότητα ολοκλήρωσης του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών εντός του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, η Συνέλευση του Τμήματος ομόφωνα πρότεινε τη μετονομασία του σε Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ακολουθώντας πιστά τις σύγχρονες τάσεις σε αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Τμήματα του εξωτερικού στην επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού και σε πλήρη αρμονία με τη στρατηγική του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που συνέδεσε ευθέως τη δόμηση με το περιβάλλον, ιδιαίτερα μετά από τις καταστροφές που έπληξαν την Μάνδρα και το Μάτι.

  7. Tο γεγονός ότι η επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, όπως αυτή είναι διατυπωμένη σε σειρά αποφάσεων κι οδηγιών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) και σε Εθνικά Κοινοβούλια κρατών όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, η Κύπρος κ.α., ώθησε ήδη από τη δεκαετία του ’80 τις ακαδημαϊκές κοινότητες να τροποποιήσουν τα προγράμματα σπουδών στη νέα τους υφιστάμενη μορφή του Πολιτικού Μηχανικού και Μηχανικού Περιβάλλοντος (Civil and Environmental Engineering). Έτσι, η συντριπτική πλειοψηφία των πανεπιστημίων διεθνώς παρέχουν σπουδές Πολιτικού Μηχανικού και Μηχανικού Περιβάλλοντος ως μία επιστημονική ολότητα, που θα πρέπει να υιοθετηθεί από το νέο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, επενδύοντας στην διεπιστημονικότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος και στη διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή.

  8. Τούτο εξάλλου θα αποτελούσε και μία δίκαιη πράξη ακαδημαϊκής ολοκλήρωσης προς όφελος των φοιτητών κι αποφοίτων του Τμήματος ισοδύναμης κι αντίστοιχης με αυτή που έγινε για τους φοιτητές του συνιδρυθέντος το 1959 αδελφού Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών πλέον, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

  Επειδή η πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος
  • είναι πλήρως εναρμονισμένη με την ακαδημαϊκή προσέγγιση ενός Πανεπιστημίου Διεθνούς εμβέλειας,
  • διατηρεί αναλλοίωτη την ιστορική του διαδρομή, που είναι απαραίτητη και διεθνώς προβαλλόμενη για την προσέλκυση φοιτητών της ημεδαπής και αλλοδαπής
  • έχει αποδεδειγμένη διαχρονική βιωσιμότητα 60 ετών
  • βασίζεται στη διεπιστημονικότητα του εκπαιδευτικού του προσωπικού και την υφιστάμενη υλικοτεχνική υποδομή δίχως να απαιτείται νέα,
  • διασφαλίζει τους φοιτητές κι αποφοίτους του, και
  • τυγχάνει ομόφωνης αποδοχής,

  καταθέτουμε εκ νέου, στα πλαίσια της διαβούλευσης, την πρόταση για μετονομασία σε Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος.

  Το Τμήμα είναι στη πλήρη διάθεση των αρμοδίων για τη διευκρίνιση οποιουδήποτε στοιχείου ζητηθεί.

  Δημήτριος Κωνσταντινίδης Dipl(Eng), MSc, PhD, DIC, EURING
  Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
  IVLP State Department on Career Centers at US Universities
  Marie Curie Alumni Member
  Dr. Imperial College

 • 22 Φεβρουαρίου 2019, 10:01 | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΒΙΒΙΛΑΚΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Κύριε Υπουργέ
  Θα ήθελα να αναφερθώ αποκλειστικά στον όρο «Αισθητική» και στα διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα που διαμορφώνονται πάνω σε αυτό τον τίτλο με βάση την Ευρωπαϊκή Ένωση διότι είναι απαράδεκτο να προωθείται η πεποίθηση προς τα έξω ότι οι πτυχιούχοι ΤΕΙ Αισθητικής & Κοσμητολογίας ασχολούνται αποκλειστικά με αποτρίχωση και μακιγιάζ!!! Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι απόφοιτοι των τμημάτων μας μπορούν να εργαστούν και ως εκπαιδευτικοί στην β/μια εκπαίδευση και τα ΙΕΚ. Δηλαδή σε επίπεδα 5, 4 και 3. Είναι λοιπόν λογικό και αυτονόητο να υπάρχουν στα ΤΕΙ νυν ΑΕΙ μαθήματα επιλογής που τα παρακολουθούν οι φοιτητές για να μπορούν να πραγματοποιήσουν αντίστοιχα μαθήματα στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα ΙΕΚ!
  Τα επαγγελματικά δικαιώματα που λαμβάνουν οι απόφοιτοι στα αντίστοιχα επίπεδα σπουδών σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ είναι τα παρακάτω :
  Επίπεδο 3 : Απόφοιτοι σεμιναρίων – Επαγγελματικά δικαιώματα Μανικιούρ – Πεντικιουρ
  Το επίπεδο 4: Απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΕΠΑΛ – τμημάτων Αισθητικής τέχνης ανήκουν οι Βοηθοί Αισθητικοί
  Στο επίπεδο 5: ΙΕΚ και Τάξη Μαθητείας δίνονται Ποδολογίας – Αισθητικής άκρων κ.α
  Επίπεδο 6 (πανεπιστημιακού Επιπέδου) Ο τίτλος είναι Αισθητικής – Κοσμητολογίας Οι πτυχιούχοι των τμημάτων Αθήνας & Θεσσαλονίκης εκπαιδεύονται τόσο σε διαδικασίες παραγωγής και αξιολόγησης καλλυντικών προϊόντων, όσο και σε τεχνικές εφαρμογής και προώθησης. Έχουν επαγγελματικά δικαιώματα για έναρξη ινστιτούτου Αισθητικής και είναι οι μόνοι που μπορούν να απασχοληθούν στην β/μια εκπαίδευση και τα ΙΕΚ
  Συνεπώς δεν μπορούμε να πάρουμε εμείς τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατώτερων επιπέδων, ούτε τα κατώτερα επίπεδα του επιπέδου 6!!!!
  Τέλος σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες η Ελλάδα αλλά και όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής κοινότητας πρέπει να οδηγηθούν προς την κατεύθυνση της εξάλειψης των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων μεταξύ των κρατών μελών (89/48 21/Δεκεμβρίου 1988 Οδηγία του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων). Βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής κοινότητας είναι η ισότιμη αντιστοίχιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων για να μπορούν να εξασκούν επαγγελματική δραστηριότητα όλα τα μέλη της. Είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες , είτε ως μισθωτοί σε οποιοδήποτε κράτος μέλος εκτός από εκείνο στο οποίο απέκτησαν τα επαγγελματικά τους προσόντα. Συνεπώς όλοι οι Αισθητικοί κατατάσσονται με βάση το ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ είτε είναι από Ελλάδα είτα από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης!
  Με εκτίμηση
  Ελισσάβετ.Γ Βιβιλάκη – Ακουμιανάκη
  M.Ed Εκπαιδευτική Ηγεσία & Διοίκηση
  Αισθητικός – Κοσμητολόγος .
  Εκπαιδευτικός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 1ο ΕΠΑΛ Ρεθύμνου
  Υπεύθυνη Εργαστηρίου Αισθητικής ΕΚ Ρεθύμνου

 • 22 Φεβρουαρίου 2019, 10:13 | Αρετή
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων πρέπει να μείνει αυτόνομο. Πληροί όλα τα ακαδημαϊκά κριτήρια και το πρόγραμμα σπουδών του ταυτίζεται πλήρως με τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Μια συγχώνευση με το τμήμα της Αισθητικής-Κοσμητολογίας θα ηταν καταστροφική και για τα δύο τμήματα. Επιπλέον η απόφαση της Συγκλήτου και των υπολοίπων θεσμικών οργάνων του ΑΤΕΙ μιλάει για την αυτονομία του τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων και την ένταξή του στο ΔΙ.ΠΑ.Ε με τίτλο Βιοϊατρικών Επιστημών.

 • 22 Φεβρουαρίου 2019, 10:49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com

  Αρ. Πρωτ.: 42

  Αθήνα, 21/02/2019

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας θεωρεί θετικό το γεγονός ότι στο κείμενο που έχει αναρτηθεί στη δημόσια διαβούλευση το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης μετατρέπεται και αυτό σε Πανεπιστημιακό. Επιμένει όμως στη θέση που είχε διατυπώσει από πέρσι και είναι αντίθετο στη μετονομασία του τμήματος καθώς θεωρεί ότι η προηγούμενη ονομασία κατοχύρωνε πλήρως το γνωστικό αντικείμενο σπουδών και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων.

  Ουσιαστικά παρατηρούμε ότι γίνεται κάτι αντίστοιχο με αυτό που συνέβη το προηγούμενο χρονικό διάστημα κατά την ένταξη των Τμημάτων της Αθήνας και των Ιωαννίνων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Με το ίδιο σκεπτικό λοιπόν ιδρύεται και το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών.

  Τέλος, επισημαίνουμε ότι είναι απαράδεκτο που δεν δίνεται ούτε στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου η δυνατότητα στους αποφοίτους των πρώην ΤΕΙ Προσχολικής Αγωγής να μετατρέψουν το πτυχίο τους σε Πανεπιστημιακό. Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να προχωρήσει άμεσα με νομοθετική ρύθμιση στην εξομοίωση των πτυχίων για να εξαλειφθούν όλες οι ανισότητες μεταξύ παλιών και νέων πτυχιούχων.Στα πλαίσια αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας αλλά και η Τοπική Διοίκηση του Π.Τ. Μακεδονίας & Θράκης του Σωματείου μας δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις παρεμβάσεις για τη συνολική αναβάθμιση της εκπαίδευσης των πτυχιούχων του κλάδου μας, με ταυτόχρονη διαφύλαξη των θεσμοθετημένων επαγγελματικών δικαιωμάτων.

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΧΕΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

 • 22 Φεβρουαρίου 2019, 10:12 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ82
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η σχολή νοσηλευτικής στο Διδυμότειχο είναι υψίστης ζωτικής σημασίας για την πόλη του Διδυμοτείχου καθώς συμβάλλει στην οικονομική, εκπαιδευτική και δημογραφική αναβάθμιση της τοπικής ακριτικής κοινωνίας.
  Ζητούμε λοιπόν: 1)την αναβάθμιση της σχολής νοσηλευτικής Διδυμοτείχου από Τ.Ε.Ι σε Α.Ε.Ι ,2)την ανάπτυξη νέων σχολών με άλλα αντικείμενα και 3) την δημιουργία κτηριακών υποδομών για την πλήρη λειτουργία τους.
  Αναμένοντας την θετική ανταπόκριση των δίκαιων αιτημάτων μας, σας ευχαριστούμε
  εκ των προτέρων.

 • 22 Φεβρουαρίου 2019, 10:32 | Χριστινα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων πρέπει να μείνει αυτόνομο. Πληροί όλα τα ακαδημαϊκά κριτήρια και το πρόγραμμα σπουδών του ταυτίζεται πλήρως με τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Μια συγχώνευση με το τμήμα της Αισθητικής-Κοσμητολογίας θα ηταν καταστροφική και για τα δύο τμήματα. Επιπλέον η απόφαση της Συγκλήτου και των υπολοίπων θεσμικών οργάνων του ΑΤΕΙ μιλάει για την αυτονομία του τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων και την ένταξή του στο ΔΙ.ΠΑ.Ε με τίτλο Βιοϊατρικών Επιστημών.

 • 22 Φεβρουαρίου 2019, 10:58 | Ραφαηλία
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων πρέπει να μείνει αυτόνομο. Πληροί όλα τα ακαδημαϊκά κριτήρια και το πρόγραμμα σπουδών του ταυτίζεται πλήρως με τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Μια συγχώνευση με το τμήμα της Αισθητικής-Κοσμητολογίας θα ηταν καταστροφική και για τα δύο τμήματα. Επιπλέον η απόφαση της Συγκλήτου και των υπολοίπων θεσμικών οργάνων του ΑΤΕΙ μιλάει για την αυτονομία του τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων και την ένταξή του στο ΔΙ.ΠΑ.Ε με τίτλο Βιοϊατρικών Επιστημών.

 • 22 Φεβρουαρίου 2019, 10:05 | Λαλαιτά Ευγενία
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Κύριε Υπουργέ,
  Είμαι αναπληρώτρια εκπαιδευτικός Αισθητικός – Κοσμητολόγος ΠΕ8703 και διδάσκω στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πλατανιά. Θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένο ο Αισθητικός να έχει επιστημονική κατάρτιση διότι το πεδίο που δουλεύει έχει επίκεντρο τον άνθρωπο. Ο Αισθητικός κοσμητολόγος είναι επάγγελμα υγείας που συνεισφέρει στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Συνεργάζεται με πολλές ιατρικές ειδικότητες και παραπέμπει σε αυτούς περιστατικά για προληπτικό έλεγχο π.χ ενδοκρινολόγους , δερματολόγους κ.α
  Επιπλέον ο τομέας της ομορφιάς είναι ο μεγαλύτερα αναπτυσσόμενος αυτή τη στιγμή στον κόσμο και υπολογίζεται να φτάσει στα 805,61 δις δολάρια μέχρι το 2023. Μπορούμε να αφήσουμε την Ελλάδα να μείνει έξω; Και τέλος θα ήθελα να σας επισημάνω ότι η Αισθητική και Κοσμετολογία είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τμήματα κατά την προτίμηση των φοιτητών με 0% ανεργία!!!

 • 22 Φεβρουαρίου 2019, 09:11 | Μαρίνα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων πρέπει να μείνει αυτόνομο. Πληροί όλα τα ακαδημαϊκά κριτήρια και το πρόγραμμα σπουδών του ταυτίζεται πλήρως με τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Μια συγχώνευση με το τμήμα της Αισθητικής-Κοσμητολογίας θα ηταν καταστροφική και για τα δύο τμήματα. Επιπλέον η απόφαση της Συγκλήτου και των υπολοίπων θεσμικών οργάνων του ΑΤΕΙ μιλάει για την αυτονομία του τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων και την ένταξή του στο ΔΙ.ΠΑ.Ε με τίτλο Βιοϊατρικών Επιστημών.

 • 22 Φεβρουαρίου 2019, 09:29 | Παρασκευη
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων πρέπει να μείνει αυτόνομο. Πληροί όλα τα ακαδημαϊκά κριτήρια και το πρόγραμμα σπουδών του ταυτίζεται πλήρως με τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Μια συγχώνευση με το τμήμα της Αισθητικής-Κοσμητολογίας θα ηταν καταστροφική και για τα δύο τμήματα. Επιπλέον η απόφαση της Συγκλήτου και των υπολοίπων θεσμικών οργάνων του ΑΤΕΙ μιλάει για την αυτονομία του τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων και την ένταξή του στο ΔΙ.ΠΑ.Ε με τίτλο Βιοϊατρικών Επιστημών.

 • 22 Φεβρουαρίου 2019, 09:36 | Ο.Σ.Ε.Δ.Α.Ε.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ομοσπονδία Συλλόγων Επαγγελματιών Αισθητικών Ελλάδας (Ο.Σ.Ε.Δ.Α.Ε.)
  Αξιότιμε Υπουργέ,
  Σας μεταφέρουμε τα συγχαρητήρια των μελών μας και τις ευχές μας για καλή ευόδωση των εργασιών της ίδρυσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας.
  Μελετήσαμε με προσοχή το προσχέδιο του Ιδρυτικού Νόμου του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας και θα θέλαμε να θέσουμε υπόψιν σας τα κάτωθι, με την ελπίδα να φανούν χρήσιμα στην ομαλή ένταξη του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας του Αλεξανδρείου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης στο υπό ίδρυση Διεθνές Πανεπιστήμιο.

  Σχόλιο 1ο: Σας διαβιβάζουμε το πρώτο αίτημα των φοιτητών του Τμήματος, που επιθυμούν : «Την ένταξη του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας της Σ.Ε.Υ.Π. του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος στην υπό ίδρυση Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας (με έδρα τη Σίνδο) του Διεθνούς Πανεπιστημίου αυτοδύναμα καθώς αυτό υπαγορεύει το περιεχόμενο των σπουδών μας και η αναγκαιότητα παροχής αξιόπιστων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους πολίτες που θα αναζητήσουν στο μέλλον την αρωγή της Αισθητικής και της Κοσμητολογίας.

  Σχόλιο 2ο: Σας διαβιβάζουμε το δεύτερο αίτημα των φοιτητών του Τμήματος: Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, επιθυμούμε το Τμήμα μας να ενταχθεί στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών κατά αντιστοιχία με τους συναδέλφους μας συμφοιτητές του αντίστοιχου Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας στην Αθήνα, δηλαδή ως Κατεύθυνση με διακριτό τίτλο «Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας» και τα επαγγελματικά μας δικαιώματα άρτια και εμπλουτισμένα ώστε να συνάδουν με το πρόγραμμα σπουδών όπως αυτό προκύψει

  Σχόλιο 3ο: Προς διασαφήνιση και διάκριση των δύο Σχολών που σύμφωνα με το προσχέδιο νόμου που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, στο άρθρο 2, παράγραφος 1γγ) Να γίνει η προσθήκη κατά αλφαβητική σειρά και κατά αντιστοιχία του Πίνακα Δ, όπως διατυπώνεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος Β/285 07.02.2019:
  Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Κατεύθυνση Αισθητικής και Κοσμητολογίας
  Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

  Σχόλιο 4ο :Επιθυμούμε να ληφθεί σοβαρά υπόψιν η αναγκαιότητα διατήρησης του αριθμού των αποφοίτων του Τμήματος αλλά και πιθανότητα αύξησής του έτσι ώστε να καλυφθεί η αυξανόμενη αύξηση ζήτησης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας της Βορείου Ελλάδας, μίας αγοράς εργασίας που έχει επενδύσει στην ανάπτυξη του Ιαματικού Τουρισμού και Θερμαλισμού και έχει άμεση ανάγκη από τους αποφοίτους του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας προκειμένου να ιδρύσει και να στελεχώσει Εργαστήρια Αισθητικής και Κέντρα Ευεξίας όπου γίνεται χρήση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος των αποφοίτων για την αδειοδότηση και ίδρυση αυτών.

  Σχόλιο 5ο: Δε θα μπορούσαμε να παραλείψουμε να αναφέρουμε ότι οι φοιτητές του Τμήματος δεν έχουν προβεί σε κατάληψη ή διαμαρτυρία, παρά διοργάνωσαν εθελοντική αιμοδοσία, δημιούργησαν μικρά ενημερωτικά βίντεο για το πρόγραμμα σπουδών και την αναγκαιότητα ύπαρξης της Σχολής τους και συγκεντρώνουν ηλεκτρονικές υπογραφές συμπαράστασης (8.888 έως τώρα) στον ιστότοπο:
  https://secure.avaaz.org/el/community_petitions/Ypoyrgos_Paideias_Ereynas_kai_Thriskeymaton_LEME_OHI_STO_KLEISIMO_TOY_TMIMATOS_TIS_AISThITIKIS_KOSMITOLOGIAS_TOY_ATEITh/?cslATdb&utm_source=sharetools&utm_medium=copy&utm_campaign=petition-661709-Ypoyrgos_Paideias_Ereynas_kai_Thriskeymaton_LEME_OHI_STO_KLEISIMO_TOY_TMIMATOS_TIS_AISThITIKIS_KOSMITOLOGIAS_TOY_ATEITh&utm_term=slATdb%2Bel&fbclid=IwAR2–kZhU812t21hvpkkGbPhfEbTYLi8dZQJ6D76A9eTsoeLNvAQAUCQYuc

  Σχόλιο 6ο: Η Ο.Σ.Ε.Δ.Α.Ε. έχει ενημερώσει σχετικά και έχει λάβει επιστολή συμπαράστασης από τους ακόλουθους κοινωνικούς φορείς: Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Ε.Α. και Ε.Ε.Θ., Π.Σ.Α.Μ.Κ.Α., Π.Σ.Β.Α.Κ., ενώ ερώτηση στη Βουλή σχετικά με την εξέλιξη του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας έχει τεθεί από τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές.

  Προς ενημέρωσή σας, παραθέτουμε ακολούθως το πλήρες κείμενο του ψηφίσματος των φοιτητών του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας όπως αυτό μας διαβιβάστηκε, ευελπιστώντας ότι θα το αξιολογήσετε ανάλογα.

  Με ιδιαίτερη εκτίμηση, παραμένοντας στη διάθεσή σας για κάθε σχετική πληροφορία ή αρωγή,

  Το Δ.Σ. της Ο.Σ.Ε.Δ.Α.Ε.

  Πρόεδρος: Ελένη Τσικούρη
  Αντιπρόεδρος Α : Ευαγγελία Μαρκάκη
  Αντιπρόεδρος Β: Μαγδαληνή Χουρίδου
  Γραμματέας Α: Κωνσταντίνα Φραγκοδημητροπούλου
  Γραμματέας Β: Ελένη Γλυκού
  Ταμίας: Βασιλική Γιαμούκη
  Μέλη: Ιωάννα Βεργέτη, Ευπραξία Κυριακού, Αικατερίνη Παπασάββα, Βασίλειος Καραμπάσης

  «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  Σίνδος Θεσσαλονίκης, 16 Ιανουαρίου 2019
  ΠΡΟΣ:
  1. ΠΡΥΤΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΖΙΩΝΑ
  2. ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, κ. ΚΩΣΤΑ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
  ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΣΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ TΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
  Αξιότιμε κύριε Τζιώνα
  Αξιότιμε κύριε Γαβρόγλου
  Πληροφορηθήκαμε πρόσφατα από το esos ότι εκδόθηκε το τελικό πόρισμα της επιτροπής για τη συγχώνευση του Διεθνούς Πανεπιστημίου με τα ΤΕΙ κεντρικής Μακεδονίας, ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και Θεσσαλονίκης.
  Σύμφωνα με αυτό προβλέπεται η ίδρυση Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο θα ενταχθούν οι σχολές των ανωτέρω ΤΕΙ. Σε αυτό το «Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο» προβλέπεται η λειτουργία Σχολής Επιστημών Υγείας με τμήματα Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Βιοϊατρικών Επιστημών, Φυσικοθεραπείας, κλινικής Διατροφής και Διαιτολογίας.
  Το ερώτημα των φοιτητών του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας είναι λοιπόν : Πού βρίσκεται η Αισθητική και Κοσμητολογία του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης;
  Αίτημα του τμήματός μας, εκφρασμένο ρητά εδώ και καιρό, είναι η ένταξή μας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο ως αυτοδύναμο Τμήμα και εάν αυτό δεν εγκριθεί τότε να ακολουθήσουν το πρότυπο του αντίστοιχου τμήματος στην Αθήνα στο τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών.
  Στη συνάντηση που είχαμε μαζί σας στις 12-12-2018, δεσμευτήκατε ότι θα εισηγηθείτε στη δεκαεπταμελή επιτροπή την ικανοποίηση αυτού του αιτήματος, καθόσον:
  α) υπάρχει το προηγούμενο της Αθήνας και
  β) αυτό υπαγορεύεται από την κοινή λογική
  Για τον λόγο αυτό, σας καλούμε να δώσετε γραπτές εξηγήσεις σχετικά με το μέλλον του Τμήματός μας:
  Η Αισθητική και Κοσμητολογία της Σ.Ε.Υ.Π. του Αλεξανδρείου Τεχνολογικού Ιδρύματος θα συνεχίσει να υπάρχει, ενταγμένη στην υπό ίδρυση Σχολή Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου ενσωματωμένη στις Βιοϊατρικές Επιστήμες ή θα εξαφανιστεί ολοκληρωτικά από τον χάρτη των Πανεπιστημίων της Βορείου Ελλάδος;
  Αν επιθυμούν κάποιοι να συμβεί το δεύτερο, όπως υποψιαζόμαστε, ζητούμε πειστικές εξηγήσεις:
  Γιατί δεν χρειάζεται να υπάρχει στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης το τμήμα της Αισθητικής και Κοσμητολογίας, ένα τμήμα με μηδενική ανεργία των αποφοίτων του, ένα τμήμα που υφίσταται από το 1980, ένα τμήμα, δηλαδή , με ιστορία τεσσάρων δεκαετιών;
  Ως φοιτητές βρισκόμαστε σε απορία. Πώς ένας υπουργός παιδείας προοδευτικός και με όραμα παραδίδει την εκπαίδευση των αυριανών αισθητικών- κοσμητολόγων στα χέρια των ιδιωτών;
  Γιατί, είναι προφανές πως όταν δεν θα υπάρχει τμήμα Αισθητικής στο δημόσιο πανεπιστήμιο οι ανάγκες της ελληνικής αγοράς στον χώρο της αισθητικής θα καλυφτούν από ιδιωτικά εκπαιδευτικά κέντρα.
  Πιστεύουμε ακράδαντα ότι είναι δίκαιο και επιβεβλημένο να συνεχίσει να υπάρχει το Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας της Θεσσαλονίκης για τους παρακάτω λόγους:
  1ον. Το τμήμα μας λειτουργεί από το έτος 1978- ως Κ.Α.Τ.Ε.Ε. τότε, ενταγμένο στην τότε Σχολή Στελεχών Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας. Από το 1983 ανήκει στη σχολή επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π) και βρίσκεται πάντα στις πρώτες θέσεις προτίμησης των υποψηφίων φοιτητών ανάμεσα στα υπόλοιπα τμήματα του ΤΕΙ. Συγκεκριμένα βρίσκεται μέσα στην πεντάδα πρώτης επιλογής στις εισαγωγικές πανελλήνιες εξετάσεις (από όλα τα τμήματα του ΤΕΙ), με τη βάση εισαγωγής να ξεπερνά τα 12.500 μόρια.
  2ον. Στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης εντάσσονται ποικίλα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα υψηλού επιστημονικού και τεχνολογικού επιπέδου. Επιπλέον, προσφέρεται απόκτηση εμπειρίας πάνω στις εφαρμογές της ειδικότητας τόσο του Αισθητικού (dermascience) όσο και του Κοσμητολόγου (cosmetic science).
  3ον. Το Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας διαθέτει αποφοίτους με σαφή και θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα (νόμος 361/69, Π.Δ. 83/89, πρόσφατη υπουργική εγκύκλιος ΑΔΑ: 7ΤΩΧ465ΦΥΟ-ΑΤΗ που αναγνωρίζει ότι «Η αποτρίχωση με μηχανήματα λέϊζερ (laser) διενεργείται α) από «…» β) από κατόχους πτυχίου του Τμήματος Αισθητικής – Κοσμητολογίας των ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή πτυχίου ισότιμου και αντίστοιχου της αλλοδαπής). Με την εγκύκλιο αυτή θεσμοθετήθηκε ένα επιπλέον επαγγελματικό μας δικαίωμα αναγνωρίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος μας κατέχουν υψηλότατο υπόβαθρο επιστημονικής κατάρτισης και σε αυτό το επιστημονικό πεδίο.
  4ον. Η επιστημονικότητα του επαγγέλματός μας, η οποία δυστυχώς δεν είναι ευρέως γνωστή και διαδεδομένη, μεταξύ άλλων αποδεικνύεται από :
  -τη συμπτωματική αντιμετώπιση ενδοκρινολογικών, δερματολογικών και παθολογικών προβλημάτων, όπως θεραπεία ακμής, ουλών, απομάκρυνση ανεπιθύμητης τριχοφυίας με σύγχρονες βιοχημικές μεθόδους και LASER.
  -την ανάπτυξη, έρευνα και παραγωγή καλλυντικών
  -την παραγωγή καλλυντικών σε βιομηχανική κλίμακα
  -την αποτελεσματικότητα των καλλυντικών
  -τον ποιοτικό έλεγχο καλλυντικών προϊόντων
  -την αντιμετώπιση και πρόληψη δερματικών παθήσεων
  -την αντιμετώπιση αισθητικών προβλημάτων ασθενών, όπως είναι η αντιμετώπιση ουλών και ανεπιθύμητων παρενεργειών (π.χ. αλωπεκία), η αποκατάσταση θηλαίας άλω μετά από μαστεκτομή μέσω της διορθωτικής ψιμυθίωσης διαρκείας (medical camouflage).
  – την φωτοανάπλαση, τις ηλεκτροθεραπείες, τη μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, που αποτελούν τα νέα πεδία της Δερμοαισθητικής -cosmeceuticals, (cosmetics +pharmaceuticals).
  -τις δραστικές δερμοκαλλυντικές ουσίες με βιοχημικό μηχανισμό δράσης και τις νέες επιστημονικές εξελίξεις όπως η νανοκοσμητολογία
  -τον Κανονισμό καλλυντικών προϊόντων (EC 1223/2009): Αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα για όλο και πιο επιστημονική και εξειδικευμένη γνώση, ασφάλεια και μελέτη για τοξικότητα των καλλυντικών ,προκειμένου τα καλλυντικά που κυκλοφορούν να παράγονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις εξελίξεις των διεθνών επιτροπών αξιολογήσεων (SCCS, REACH, CLP)
  5ον. Λειτουργούν αντίστοιχα προγράμματα Bachelor τετραετούς φοίτησης στον Ευρωπαϊκό χώρο: Bachelor in Cosmetic Science, University of Sunderland, United Kingdom (4 years BS) / Department of Pharmacy and Cosmetic Science De Montfort University, England (4 years BS) / Master on Cosmetic Science, University of Arts, London (Intergated 5 years) / Department of Toxicology, Dermato-cosmetology and Pharmacognosy, Vrije Universiteit, Brussels (4 years BS) Λειτουργούν αντίστοιχα προγράμματα Bachelor τετραετούς φοίτησης στον Διεθνή χώρο: Bachelor in Dermal Sciences, Victoria University, Australia (4 years BS) / Bachelor in Pharmaceutical Sciences, Cosmetic Science & Formulation Design, University of Toledo, Ohio, United States (4 years BS) / Department of Cosmetic Science, Providence University, Taiwan (4 years BS) / Department of Cosmetic Science, University of Taiwan (4 years BS) / Department of Fragance & Cosmetic Science, Kaohsing Medical University (4 years BS).
  6ον. Το Τμήμα μας εκπόνησε Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Οργάνωση, Διοίκηση, και Θεραπευτικές Πρακτικές Μονάδων Ευεξίας και SPA” , του οποίου οι απόφοιτοι ορκίστηκαν πολύ πρόσφατα (4 Δεκεμβρίου του 2018) και ήδη δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στον αναπτυσσόμενο κλάδο του Ιαματικού Τουρισμού και Τουρισμού Ευεξίας.
  7ον. Το Τμήμα μας προσφέρει εξαιρετική μαθησιακή εμπειρία και η εργασιακή απορρόφηση των αποφοίτων είναι ιδιαίτερα υψηλή, κάτι το οποίο αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι στους χαλεπούς καιρούς της Χώρας μας, οι απόφοιτοι του τμήματός μας έχουν υψηλότατο ποσοστό άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης.
  8ον.Το Τμήμα μας υστερεί ουσιαστικά μόνο αριθμητικά όσον αφορά τα μέλη Δ.Ε.Π. Για το γεγονός αυτό δεν ευθυνόμαστε εμείς οι φοιτητές αλλά η αδιαφορία και η εγκατάλειψη που βίωσε συνολικά η παιδεία μας την πρόσφατη περίοδο οικονομικής δυσκολίας στη χώρα μας. Αυτό όμως ουδέποτε δυσκόλεψε ως τώρα την παροχή υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκής γνώσης προς εμάς τους φοιτητές χάρη στην αξιέπαινη προσπάθεια των διδασκόντων.
  Αξιότιμε κύριε Τζιώνα,
  Αξιότιμε κύριε Γαβρόγλου,
  Επειδή ως φοιτητές αισθανόμαστε να αδικούμαστε μόνο και μόνο επειδή το Τμήμα όπου φοιτούμε παρουσιάζει αριθμητικές ελλείψεις σε μέλη Δ.Ε.Π.,
  Επειδή με τη μη ένταξή μας στο υπό ίδρυση Διεθνές Πανεπιστήμιο θα στερηθούμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε τις επιστημονικές μας γνώσεις στην επαγγελματική μας ζωή, στην κοινωνία και πάνω από όλα στον Άνθρωπο που καλούμαστε να υπηρετούμε,
  Επειδή σήμερα είμαστε φοιτητές ,που αγωνιούμε για το μέλλον και τις σπουδές μας, αφού μέσα από τη διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων και των κατατακτήριων εξετάσεων φοιτούμε συνειδητά στο Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας,
  Επειδή το Τμήμα μας εκπροσωπεί μια επιστήμη που αναπτύσσεται ραγδαία και μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης για νέους φοιτητές και εργαλείο ανάπτυξης της οικονομίας της Βορείου Ελλάδας,
  Επειδή το αντίστοιχο αίτημα των συμφοιτητών μας του Τμήματος της Αθήνας ικανοποιήθηκε και σήμερα αυτό είναι ενταγμένο στο νεοϊδρυθέν Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
  Αξιότιμε Κύριε Τζιώνα
  Επειδή βασιζόμαστε στον λόγο σας, κατά τη συνάντησή μας στις 12 Δεκεμβρίου 2018, αλλά και στην ευσυνειδησία και τον οραματισμό που σας διακατέχει,
  Αξιότιμε κύριε Γαβρόγλου
  Επειδή γνωρίζουμε και θαυμάζουμε το όραμά σας για ενιαία ανώτατη εκπαίδευση
  Επειδή είμαστε βέβαιοι ότι κατανοείτε πως εμείς και οι γονείς μας, όπως και όσοι νέοι ονειρεύονται να δραστηριοποιηθούν στο μέλλον στον χώρο της Αισθητικής, ουδεμία ευθύνη φέρουν για το αν το Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας του ΑΤΕΙΘ δεν πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης του στο Διεθνές Πανεπιστήμιο,
  Επειδή τέλος, έχουμε τη πεποίθηση ότι το Τμήμα μας θα έχει μόνο θετική παρουσία στο Πανεπιστήμιο και την κοινωνία
  ΖΗΤΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΑΥΤΗ:
  Την ένταξη του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας της Σ.Ε.Υ.Π. του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος στην υπό ίδρυση Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας (με έδρα τη Σίνδο) του Διεθνούς Πανεπιστημίου, είτε αυτοδύναμα είτε στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών καθώς αυτό υπαγορεύει το περιεχόμενο των σπουδών μας και η αναγκαιότητα παροχής αξιόπιστων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους πολίτες που θα αναζητήσουν στο μέλλον την αρωγή της Αισθητικής και της Κοσμητολογίας.
  Οι διαμαρτυρόμενοι φοιτητές του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας του ΑΤΕΙΘ, εκπροσωπούμενοι από τους φοιτητές:
  Ακολουθεί ενυπόγραφη κατάσταση των διαμαρτυρομένων φοιτητών Αισθητικής και Κοσμητολογίας για την αναγκαιότητα ένταξης μας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο. Επιπλέον, δεσμευόμαστε να καταθέσουμε ηλεκτρονικά έγγραφο μορφής excel με τις ηλεκτρονικές ή/και φυσικές υπογραφές φοιτητών/εκπαιδευτικών/αποφοίτων οι οποίοι συμφωνούν πλήρως με το περιεχόμενο και το αίτημα αυτής της επιστολής»

 • 22 Φεβρουαρίου 2019, 09:45 | ΝΙΚΟΣ Π.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Κύριε Υπουργέ
  Το ψυχικό και οικονομικό κόστος ενός γονέα είναι τεράστιο για να καταφέρει να σπουδάσει ένα παιδί!!! Τόσο τα φροντιστήρια 3 χρόνια πριν , όσο και η διαμονή για σπουδές φοίτησης είναι κάτι που ανατρέπει εντελώς τον οικογενειακό προγραμματισμό!!! Τουλάχιστον η κόρη μου παραδέχομαι ότι θα έχει μια σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση από το τμήμα Αισθητικής & Κοσμητολογίας και πάνω από όλα θα κάνει αυτό που έχει επιλέξει!!!!!
  Προσωπικά έχω τελειώσει Πάντειο Πανεπιστήμιο και ασχολούμαι με εντελώς διαφορετικό αντικείμενο από αυτό που σπούδασα. Θεωρώ ζημία τις σπουδές μου για το κράτος, για εμένα και την οικογένεια μου. Αναρωτιέμαι ειλικρινά τι σημασία έχει στις εποχές που ζούμε να μπαίνουμε σε αυτήν την διαδικασία σκέψης για το αν κλείσουν σχολές που έχουν απορρόφηση στην αγορά εργασίας και για το αν θα παραμείνουν σχολές που βγάζουν αποκλειστικά ΑΝΕΡΓΟΥΣ αλλά έχουν τα απαιτούμενα μέλη ΔΕΠ!

 • 22 Φεβρουαρίου 2019, 09:45 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ Π.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Κύριε Υπουργέ
  Είμαι μόνιμος εκπαιδευτικός ΠΕ 8704 Ιατρικών Εργαστηρίων. Θα ήθελα να μεταφέρω τις ανησυχίες αρκετών συναδέλφων μόνιμων και αναπληρωτών σχετικά με την ειδικότητα μας και την πορεία της στην Τεχνική εκπαίδευση. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε διαφορετικά πτυχία της ειδικότητας Ιατρικών Εργαστηρίων από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία. Το ΤΕΙ Θεσσαλίας έκλεισε, συνεπώς μένουν μόνο οι σχολές Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
  Ερωτάμε λοιπόν:
  1ον Αν της Θεσσαλονίκης διαφοροποιηθεί από των Αθηνών τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στον κωδικό μας; Θα εντάσσονται οι απόφοιτοι και των δύο τμημάτων στον ίδιο κωδικό ΠΕ 8704 Ιατρικών Εργαστηρίων; Διότι της Αθήνας το Βιοϊατρικών επιστημών δίνει ακόμα κατεύθυνση Ιατρικών εργαστηρίων, ενώ της Θεσσαλονίκης θα είναι αποκλειστικά Βιοϊατρικών επιστημών με εντελώς διαφορετικό πρόγραμμα.
  2ον Τα δυο τμήματα θα έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα;
  3ον Θα μπορούμε να διεκδικήσουμε αναβάθμιση πτυχίου και σε άλλο τμήμα από αυτό που τελειώσαμε;
  4ον Θα κινδυνεύουμε να ενταχθούν στον κωδικό μας οι βιοχημικοί αλλά και άλλες εργαστηριακές ειδικότητες που θα τείνουν να μοιάζουν περισσότερο με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκη;
  Όσο και να είμαστε ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ στην συνένωση των σχολών της Αθήνας στο ΠΑΔΑ, δεν παύει να δημιουργούνται και κάποια εσωτερικά προβλήματα που πρέπει να διευκρινιστούν με την δημιουργία πτυχίων 2 ταχυτήτων. Είμαστε ένας κλάδος που έχει ταλαιπωρηθεί πολύ με την διαθεσιμότητα και δεν επιθυμούμε να δημιουργηθούν απόφοιτοι 2 ταχυτήτων, εκπαιδευτικοί 2 ταχυτήτων και επαγγελματίες 2 ταχυτήτων!

 • 22 Φεβρουαρίου 2019, 09:58 | Καραμητρούσης Ευάγγελος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, θα πρέπει να αποτελέσει τη μετεξέλιξη του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων είναι σε απόλυτη συνάφεια με το νεοϊδρυθέν τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, όπως άλλωστε είναι ο αντίστοιχος τίτλος των πανεπιστημιακών αυτών τμημάτων στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων, είναι απόλυτα εξειδικευμένο, από τα πρώτα κιόλας εξάμηνα σπουδών, εναρμονισμένο με τα αντίστοιχα μαθήματα που διδάσκονται σε αντίστοιχα τμήματα του εξωτερικού και με υψηλό επίπεδο θεωρητικής και πρακτικής-εργαστηριακής κατάρτισης των φοιτητών. Το γεγονός ότι υπηρετούν σήμερα 12 μέλη Δ.Ε.Π. στο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, με πλούσιο ερευνητικό έργο και μετεκπαίδευση στο εξωτερικό, δείχνει τη δυναμική του τμήματος και το κατατάσσει αυτόματα σε ένα από τα πιο αξιόλογα τμήματα του-πρώην-Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. Επιπρόσθετα, το τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων συνδιοργανώνει με το τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Βιο-ιατρικές και μοριακές επιστήμες στη διάγνωση και θεραπεία ασθενειών», αποδεικνύοντας ότι υπάρχουν τα εχέγγυα για μία συνεχή επιστημονική εξέλιξη του τμήματος, καθώς και η δυνατότητα συνεργασίας με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Οποιαδήποτε συγχώνευση με ένα τμήμα, το οποίο έχει εντελώς διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο, είναι άστοχη. Δεν νοείται να συγχωνεύονται δύο τμήματα, διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου σε μία κατεύθυνση, διότι χάνεται το επιστημονικό υπόβαθρο κάθε μίας από αυτές. Είναι απολύτως αναγκαίο, να διατηρηθεί η αυτονομία του (μοναδικού πλέον στην Ελλάδα) τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων στη μετεξέλιξή του σε τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, το οποίο θα προσδώσει στο νέο Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το κύρος και την αξιοπιστία που απαιτείται, ώστε να καταστεί το ίδρυμα πόλος έλξης για νέους φοιτητές, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό. Ας επικρατήσει η λογική…

  Με εκτίμηση
  Καραμητρούσης Ευάγγελος
  Ιατρός, Απόφοιτος του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

 • 22 Φεβρουαρίου 2019, 09:51 | Χριστίνα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θεωρώ ΔΙΚΑΙΟ για τα παιδιά μας να παραμείνουν στο Διεθνές Πανεπιστήμιο και στην περιοχή που επέλεξαν για να πάρουν τίτλο σπουδών. Πιστεύω ότι οι κατευθύνσεις πρέπει να αντιστοιχηθούν όπως ακριβώς και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, είναι άδικο να υπάρχουν στην αγορά πτυχία 2 ταχυτήτων.

 • 22 Φεβρουαρίου 2019, 09:16 | Δ. Κοσμίδου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Κύριε Υπουργέ,

  Είναι πολύ άσχημο να θεωρείται η Αισθητική κατώτερη από άλλα τμήματα και να γράφονται τόσα από καθηγητές άλλου τμήματος. Ωστόσο και πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών ολοκληρώθηκε επιτυχώς, από την Αισθητική & Κοσμητολογία (Οργάνωση, Διοίκηση & Θεραπευτικές πρακτικές Μονάδων Ευεξίας και SPA) και Ερευνητικά προγράμματα περατώθηκαν από το τμήμα Αισθητικής & Κοσμητολογίας στο παρελθόν:
  •Τίτλος: Μελέτη δασυτριχισμού ακμής και παχυσαρκίας σε φοιτήτριες του ΤΕΙΘ. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λεονταρίδου Ιωάννα.
  •Τίτλος: Η Αισθητική και ο ρόλος της (η βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης) στη βελτίωση της αυτοεκτίμησης και της κοινωνικής αποδοχής και επανένταξης ατόμων με βαριές ψυχικές, νοητικές και κινητικές διαταραχές. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λεονταρίδου Ιωάννα.
  •Τίτλος: Η επίδραση της ακτινοβολίας Laser και IPL αποτρίχωσης στο δέρμα και στους τριχικούς θύλακες πειραματόζωων. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λεονταρίδου Ιωάννα.
  •Τίτλος: Μορφολογική μελέτη της επίδρασης των χημικών αποτριχωτικών προϊόντων και των προϊόντων αποχρωματισμού των τριχών, σε δέρμα και τριχικούς θυλάκους μυών. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λεονταρίδου Ιωάννα.
  •Τίτλος: Φυσικές αντιοξειδωτικές ουσίες σε καλλυντικά παρασκευάσματα κατά της γήρανσης της επιδερμίδας. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δούκας Χρήστος
  •Τίτλος: Το ελαιόλαδο σε καλλυντικά παρασκευάσματα. Αντιοξειδωτική δράση και συνέργεια με άλλα φυτικά έλαια. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δούκας Χρήστος
  •Τίτλος: Διερεύνηση της δυνατότητας των τυφλών ή με μειωμένη όραση γυναικών να ασχοληθούν αποτελεσματικά με ψυμιθίωση (μακιγιάζ) του προσώπου τους. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πέπα Μαρία

  Πραγματικά πόσα θα μπορούσαν να επιτευχθούν με τη συνεργασία!!! Είναι αυτονόητο οτι η Αισθητική & Κοσμητολογία πρέπει να ενταχθεί στο νέο Διεθνές Πανεπιστήμιο!!!

 • 22 Φεβρουαρίου 2019, 08:48 | Σωτήρης Κ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ειναι αυτονόητο να γινει η συνένωση των τμηματων Αισθητικης και Κοσμητολογίας και Ιατρ. Εργαστηρίων όπως ακριβως και στο Πανεπιστήμιο Δ.Αττικής. Αντιστοιχα τμήματα, όμοια λύση. Αρκει βέβαια να δημιουργηθουν και οι αντιστοιχες κατευθύνσεις οπως εγινε και στην Αττικη. Ευτυχως οι Αισθητικοι δεν επιδιώκουν τιποτα παραπάνω απο τα επαγγελματικα δικαιώματα που ήδη κατέχουν σε αντίθεση με τα ιατρικα εργαστήρια που προφανώς δεν τους αρκουν τα δικά τους..

 • 22 Φεβρουαρίου 2019, 08:36 | Νίκη
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η Σύγκλητος και τα θεσμικά όργανα του ιδρύματος της Θεσσαλονίκης τάσσονται ΥΠΕΡ της ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ των ΙΑΤΡΙΚΏΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΩΝ ως τμημα ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ στο νέο πανεπιστήμιο. Το τμήμα αυτό, πληροί ολες τις προϋποθέσεις της αυτοδυναμίας.

 • 22 Φεβρουαρίου 2019, 08:53 | Λευθερούδης Θεόδωρος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Οι συγχωνεύσεις δεν γίνονται με επιστημονικά και ακαδημαϊκά κριτήρια, ούτε κάν με επαγγελματικά κριτήρια, γίνονται καθαρά με οικονομικά και διοικητικά κριτήρια. Αυτό από μόνο του είναι λάθος.
  Ο ηλεκτρονικός τομέας είναι από μόνος του ένα ξεχωριστό και ιδιαίτερο κομμάτι ενός γενικότερου συνόλου τεχνικών κλάδων, με ειδικές απαιτήσεις και γνώσεις.
  Μπορεί, και πρέπει να έχουμε μια βάση από άλλους επιστημονικούς κλάδους γιατί σήμερα η ηλεκτρονική τεχνολογία είναι παντού. Η ανάμιξη και άλλον επιστημονικών κλάδων δεν μας κάνει «μηχανικούς πληροφορικής» οι οποίοι έχουν την αποκλειστική ευθηνή την επεξεργασίας, μεταφοράς και διασφάλισης της πληροφορίας ως πληροφορίας και μόνο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διατηρήσεις τις σχολές της πληροφορικής ενήμερες με τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο, όπως είναι πολύ δύσκολο να διατηρήσεις ένα τμήμα αυτοματισμού που συμπεριλαμβάνει και τις 4 ειδικότητες και επιστημονικούς κλάδους.
  Το πιο δύσκολο στην Ελλάδα είναι η συνεργασία, το πιο εύκολο η συγχώνευση.
  Σας ευχαριστώ
  Με εκτίμηση
  Λευθερούδης Θεόδωρος
  Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ.

  Electronic engineering – Wikipedia

  Electronics engineer job profile | Prospects.ac.uk

  Information engineering – Wikipedia

 • 22 Φεβρουαρίου 2019, 08:00 | Δημήτρης πατέρας φοιτήτρας τμήματος Αισθητικης και Κοσμητολογιας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Μια απαραίτητη μεταρρυθμιση και μια λύση που προφανως λειτουργει ουσιαστικα στα αντίστοιχα τμηματα στο Πανεπιστημιο Δ.Αττικης. Οι φοιτητες πανω κατω ίδιου επιπέδου σε τμηματα με καλη επαγγελματικη αποκατάσταση.Πραγματι το ΔΕΠ των αισθητικων υπολείπεται αριθμητικα και αυτο προκαλει δυσαρέσκεια στο αντίστοιχο ΔΕΠ των ιατρ.εργαστηριων που προφανως επιβαρύνονται, δεν γνωρίζω ως ποιο σημείο.Το τμημα απο την άλλη θελει να υπεραναβαθμιστει απο ΤΕΙ σε ΑΕΙ παίρνοντας ταυτόχρονα τον τίτλο των βιοιατρικών επιστημών. Προφανως κανενας απο τους προηγουμενους λογους δεν αρκει για να κλεισει το τμημα Αισθητικης και Κοσμητολογιας του οποίου οι απόφοιτοι έχουν μηδενικα ποσοστα ανεργίας.

 • 22 Φεβρουαρίου 2019, 07:26 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΝΤΟΥΜΑΝΑΚΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στο τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη (θα προέλθει από την κατάργηση – μετεξέλιξη των ήδη υφισταμένων στο ΑΤΕΙΘ τμημάτων α) Μηχανολόγων Οχημάτων και β) Μηχανικών Αυτοματισμού) θα πρέπει να προβλέπονται μέσω μαθημάτων επιλογής και οι δύο (2) κατευθύνσεις: 1ο) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης με ειδίκευση στην Παραγωγή Οχημάτων και 2ο) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης με ειδίκευση στον Αυτοματισμό Παραγωγής. Είναι πολύ σημαντική για την οικονομία της χώρας μας η ύπαρξη στελεχών των δύο προαναφερομένων ειδικοτήτων (Μηχανολόγων Οχημάτων και Μηχανικών Αυτοματισμού) καθώς έχουν μεγάλη απορροφησιμότητα και καταξίωση τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά εργασίας και πρέπει να διατηρηθούν ως αυτόνομες ειδικότητες στο νέο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Επισημαίνω ότι, τμήματα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης υπάρχουν ήδη δύο:
  * στα Χανιά από το 1984
  * και στην Ξάνθη από το 2000.
  Αντιθέτως η ύπαρξη των ειδικοτήτων Μηχανολόγων Οχημάτων και Μηχανικών Αυτοματισμού ισχύει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
  Θα πρέπει επίσης, με κάποιο τρόπο οι ήδη πτυχιούχοι των καταργούμενων τμημάτων του ΑΤΕΙΘ (Μηχανολόγων Οχημάτων και Μηχανικών Αυτοματισμού) να εξομοιωθούν – ισοτιμηθούν με τις νέες ειδικότητες: α) Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης με ειδίκευση στην Παραγωγή Οχημάτων και β) Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης με ειδίκευση στον Αυτοματισμό Παραγωγής, αντίστοιχα.

 • 22 Φεβρουαρίου 2019, 07:54 | Εφη Χρήστου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Επιτελους μια μεταρρύθμιση που λυνει το χρονιο πρόβλημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσής μας εναρμονίζοντας την με την υπολοιπη Ευρώπη . Και δινει μαλιστα μια λύση που ήδη εφαρμόζεται και λειτουργει χωρις σημαντικα προβλήματα στο αντίστοιχο πανεπιστήμιο Δ.Αττικης και στα αντίστοιχα τμήματα. Υπάρχουν μόνο μικροδιαφορες τυπικες και όχι ουσιαστικες και οι λύσεις τους αυτονόητες.Κρίμα ειναι οι αντιδράσεις να προέρχονται είτε απο συντεχνιακά συμφέροντα είτε απο επιδιώξεις τμημάτων προκειμένου να αναβαθμιστουν περισσότερο απο όσο τους αξίζει. Αν το καθενα απο τα τμήματα διατηρήσει τα επαγγελματικα του δικαιώματα καμία συνένωση τμηματων δεν μπορει να αποτελεσει ουσιαστικο λογο διαφωνίας

 • 22 Φεβρουαρίου 2019, 06:35 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στη δημόσια διαβούλευση για το νέο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα υπέβαλα την παρακάτω πρόταση:
  Δεδομένου ότι το τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη του (νέου) Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος θα προέλθει από την κατάργηση – μετεξέλιξη των ήδη υφισταμένων στο ΑΤΕΙΘ τμημάτων α) Μηχανολόγων Οχημάτων και β) Μηχανικών Αυτοματισμού, θα πρέπει, τουλάχιστον, στο νέο τμήμα των Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης να προβλέπονται μέσω μαθημάτων επιλογής και οι εξής δύο (2) κατευθύνσεις: 1ο) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης με ειδίκευση στην Παραγωγή Οχημάτων και 2ο) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης με ειδίκευση στον Αυτοματισμό Παραγωγής. Θεωρώ ότι περιττεύει, να αναφερθώ στη σημαντικότητα και αναγκαιότητα για κάθε οικονομία η ύπαρξη στελεχών των δύο προαναφερομένων ειδικοτήτων (Μηχανολόγων Οχημάτων και Μηχανικών Αυτοματισμού) καθώς και στη ήδη μεγάλη απορροφησιμότητα και καταξίωση τους στην ελληνική αγορά εργασίας και ότι θα έπρεπε να διατηρηθούν ως αυτόνομες ειδικότητες στο νέο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Αντιθέτως, τμήματα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης στην Ελλάδα υπάρχουν ήδη δύο:
  * Χανιά, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, από το 1984
  * Ξάνθη, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Θράκης, από το 2000.
  Σε τι, λοιπόν, θα εξυπηρετούσε και η ύπαρξη ενός τρίτου τμήματος και κανενός στις ειδικότητες Μηχανολόγων Οχημάτων και Μηχανικών Αυτοματισμού, που οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν;
  Τέλος, εάν ισχύσει το νομοσχέδιο ως κατατέθηκε, θα πρέπει μέσω κατάλληλης νομοθετικής πρόβλεψης οι ήδη πτυχιούχοι των καταργούμενων τμημάτων τους ΑΤΕΙΘ (Μηχανολόγων Οχημάτων και Μηχανικών Αυτοματισμού) να εξομοιωθούν – ισοτιμηθούν με τις ιδιόκτητες: α) Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης με ειδίκευση στην Παραγωγή Οχημάτων και β) Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης με ειδίκευση στον Αυτοματισμό Παραγωγής, αντίστοιχα.

 • 22 Φεβρουαρίου 2019, 05:04 | Κατερίνα Μπαμπατζιάνη
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Κύριε Υπουργέ
  Ως απόφοιτη του τμήματος Αισθητικής – Κοσμητολογίας με συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα που καλύπτονται από τον νόμο ν361/1969 καθώς και με το Προεδρικό διάταγμα 83/1989 διατηρώ επιχείρηση στην περιοχή θεσσαλονίκης απο το 2005.Τα τελευταία 8 χρόνια απασχολώ 4 άτομα προσωπικό.
  Συμβάλλω ουσιαστικά στην οικονομία της χώρα μου μέσω από την υψηλή φορολογία που διέπει τις υπηρεσίες καλλωπισμού.
  Θεωρώ άδικο να μειωθεί το δυναμικό του κλάδους μας με το κλείσιμο της σχολής «Αισθητικής και Κοσμητολογίας» Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για επάγγελμα όπου στο μεγαλύτερο δυναμικό του στηρίζει την γυναικεία επιχειρηματικότητα!!
  Σας παρακαλούμε πολύ να επιληφθείτε επι του θέματος και να δώσετε κατεύθυνση στο τμήμα Βιοϊατρικών επιστημών για το τμήμα Αισθητικής & Κοσμετολογίας όπως ακριβώς έχει γίνει και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής!!!
  Με εκτίμηση
  Μπαμπατζιάνη Κατερίνα
  Εργαστήριο αισθητικής
  Μεσσήνης 2
  Πολίχνη Θεσσαλονίκης

 • 22 Φεβρουαρίου 2019, 02:43 | Εριονα Μουριζι
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το τμήμα των Ιατρικών εργαστηρίων του ΑΤΕΙΘ είναι ένα τμήμα που έχει ικανούς καθηγητές, είναι πλήρως εξοπλισμένο, καλές εξωτερικές αξιολογήσεις, μεταπτυχιακά προγράμματα. Ένα τέτοιο τμήμα δεν έχει κανένα κοινό στοιχείο με το τμήμα της αισθητικής. Δεν υπάρχουν κοινά μαθήματα δεν υπάρχουν καθηγητές να διδάξουν τα δικά τους μαθήματα. Το τμήμα των Ιατρικών εργαστηρίων έχει τόσες προοπτικές και αυτή η Ένωση με το τμήμα της αισθητικης θα το υποβαθμισει ενω εχει καταφερει τοσα χρονια επαξια να προσφερει στον τομεα της υγειας στελέχη ικανά και σωστά μορφωμένα. Η σχολή είναι ικανή να σταθεί αυτόνομη και δεν πρέπει να ενωθεί με την αισθητική

 • 22 Φεβρουαρίου 2019, 01:54 | Βασίλειος Μακρής
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων πρέπει να μείνει αυτόνομο. Πληροί όλα τα ακαδημαϊκά κριτήρια και το πρόγραμμα σπουδών του ταυτίζεται πλήρως με τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Μια συγχώνευση με το τμήμα της Αισθητικής-Κοσμητολογίας θα ηταν καταστροφική και για τα δύο τμήματα. Επιπλέον η απόφαση της Συγκλήτου και των υπολοίπων θεσμικών οργάνων του ΑΤΕΙ μιλάει για την αυτονομία του τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων και την ένταξή του στο ΔΙ.ΠΑ.Ε με τίτλο Βιοϊατρικών Επιστημών.

 • 22 Φεβρουαρίου 2019, 01:30 | Φώτιος Ματράκας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Γνωρίζω πος, στα αυτιά κάποιον, αυτά τα λόγια θα ακουστούν χυδαία ή υπερβολικά συναισθηματικά, λόγου του γεγονός ότι δεν γνωρίζω να γράφω κείμενα. Όμως έχω την ανάγκη να πω το ποσό συντετριμμένος νιώθω που το τμήμα της σχολής μας, το τμήμα αρχιτεκτονικής τοπίου, όχι απλά θα κλίση αλλά θα εξαλειφθεί (θα έλεγα ) και με ενοχλεί αφάνταστα αυτό το γεγονός μια και αγάπησα αυτή την σχολή, Συγχωρέστε με, εάν δεν είναι ο χορός καταλιλως για να ακουστούν αυτά, αλλά μιν αγνοείτε αυτά τα λόγια, Γιατί είμαστε πολύ αρχιτέκτονες που επιθυμούμε να συνεχίσουμε Και θα κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας για να το καταφέρουμε αυτό

 • 22 Φεβρουαρίου 2019, 00:36 | Αθανάσιος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων πρέπει να μείνει αυτόνομο. Πληροί όλα τα ακαδημαϊκά κριτήρια και το πρόγραμμα σπουδών του ταυτίζεται πλήρως με τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Μια συγχώνευση με το τμήμα της Αισθητικής-Κοσμητολογίας θα ηταν καταστροφική και για τα δύο τμήματα. Επιπλέον η απόφαση της Συγκλήτου και των υπολοίπων θεσμικών οργάνων του ΑΤΕΙ μιλάει για την αυτονομία του τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων και την ένταξή του στο ΔΙ.ΠΑ.Ε με τίτλο Βιοϊατρικών Επιστημών.

 • 22 Φεβρουαρίου 2019, 00:09 | Φωτιάδου Θεοφανία
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θεωρώ απόλυτα σωστό να υπάρχει η κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας στο τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του υπό σύσταση Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όπως ακριβώς και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου Τμήματος εχουν υψηλή επιστημονική κατάρτιση και η απορροφησιμότητα τους στην αγορά εργασίας είναι εξαιρετικά υψηλή.

 • 22 Φεβρουαρίου 2019, 00:41 | Θωμαΐς Κακούλη
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Πληροφορήθηκα για την πρόθεση συνέργειας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με το Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, το Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

  Παρεμβαίνω αυτή τη χρονική στιγμή καθώς πληροφορήθηκα επίσης την πρόθεση συγχώνευσης του Τμήματος Βιοϊατρικών Εργαστηρίων με το Τμήμα της Αισθητικής και Κοσμητολογίας, καθιστώντας το τμήμα Βιοϊατρικών Εργαστηρίων σε ισοδύναμη «κατεύθυνση» αυτής της Αισθητικής και Κοσμητολογίας.

  Η παρέμβασή μου προέρχεται από το γεγονός πως έχω συνεργαστεί στο παρελθόν με το Τμήμα Βιοϊατρικών Εργαστηρίων, και η συνεργασία μου δεν ήταν απλά σε διδακτικό ή ερευνητικό επίπεδο. Είχα διατελέσει μέλος της Εξωτερικής Επιτροπής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) του Τμήματος τον Μάιο του 2012, όταν μαζί με τους συναδέλφους Καθηγητή Δρ. Παναγιώτη Καράνη από το Πανεπιστήμιο Κολωνίας στη Γερμανία, και Καθηγητή Δρ. Νικόλαο Βενιζέλο από το Πανεπιστήμιο Όρεμπρο στη Σουηδία μας ανατέθηκε, από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.ΔΙ.Π) του Ελληνικού Κοινοβουλίου, η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος. Επομένως έχω άμεση και αμερόληπτη εικόνα σχετικά με την ποιότητα του Τμήματος. Με βάση τις διαπιστώσεις που έκανα μέσα από τη δουλειά μου ως μέλος της ΕΕΑ, το Τμήμα Βιοϊατρικών Εργαστηρίων Θεσσαλονίκης δύναται και αξίζει να παραμείνει ως αυτόνομο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών. Μάλιστα κάτω από δική μας σύσταση προτείναμε την ονομασία του Τμήματος σε Τμήμα Βιοϊατρικών Εργαστηρίων σε συμπόρευση με την αντίστοιχη ονοματολογία σε αντίστοιχα τμήματα στην αλλοδαπή. Αυτά είναι τα πρώτα μου σχόλια σχετικά με την αναμφισβήτητη ικανότητα για αυτονομία του Τμήματος. Όμως, με την επικείμενη συγχώνευση, τίθεται επίσης και γενικότερο θέμα εκπαιδευτικής δεοντολογίας. Πώς είναι δυνατό να συγχωνευτούν αυτά τα τμήματα και να γίνουν «συγγενείς» κατευθύνσεις, όταν τα γνωστικά τους αντικείμενα δεν είναι καν παραπλήσια; Ποιόν κοινό τίτλο (με τα απορρέοντα εργασιακά δικαιώματα) θα φέρουν οι απόφοιτοι των δύο κατευθύνσεων, κάτω από ένα κοινό μελλοντικό τμήμα, από τη στιγμή οι απόφοιτοι θα διαφέρουν τόσο μεταξύ τους;
  Εφιστώ την προσοχή λοιπόν στο Υπουργείο και συνιστώ να μην πραγματοποιήσει τη συγχώνευση καθώς θα πράξει άδικα και αναξιόπιστα, καταπατώντας κάθε έννοια λογικής και διδακτικής ποιότητας. Σαφώς και υποστηρίζω την συνέχεια ύπαρξης του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας, αλλά όχι σε βάρος του ικανού να μείνει αυτόνομο Τμήματος Βιοϊατρικών Εργαστηρίων.

  Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικά θα ήθελα σημειώσω πως είναι αδιανόητο να μην συμπεριληφθεί στη νέα ονομασία του Πανεπιστημίου ο τίτλος «Αλεξάνδρειο» που έχει κατοχυρώσει με Προεδρικό Διάταγμα το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης από το 2005.Ο όρος «Αλεξάνδρειο» θα προσδώσει κύρος στο νέο ίδρυμα και θα βοηθήσει την περαιτέρω διεθνοποίηση του.
  Με εκτίμηση
  Δρ. Θωμαΐς Κακούλη,
  Director enviroCORE | Lecturer in Biosciences, Department of Science and Health, Institute of Technology Carlow, Kilkenny Road, Carlow R93 V960, IRELAND
  http://www.envirocore.ie
  http://www.itcarlow.ie/research/researchers/dr-thomae-kakouli-duarte.htm

 • 22 Φεβρουαρίου 2019, 00:52 | ΔιδυμοΚαστροΠολίτης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η παρά φύσιν ενσωμάτωση του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ ΑΜΘ με έδρα το Διδυμότειχο στο ΔΙΠΑΕ Θεσσαλονίκης, δηλ. σε μια απόσταση 400 χλμ. μακριά και η υπαγωγή του στο Τμήμα Νοσηλευτικής της ΣΕΥΠ του ίδιου ΑΕΙ ως Παράρτημα αυτού, δηλ. όχι ως αυτόνομο και αυτοδιοικούμενο Τμήμα, μια μοναδική «πατέντα» στον ελληνικό ακαδημαϊκό χάρτη που όμοια της δεν υφίσταται πουθενά, παραβιάζει βάναυσα και κατάφορα τα ισχύοντα σε κάθε περίπτωση ακαδημαϊκά και επιστημονικά κριτήρια που αφορούν στην υπαγωγή και ενσωμάτωση Τμημάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
  Ως εκ τούτου, μοναδικός τρόπος διόρθωσης της ανωτέρω λανθασμένης απόφασης, είναι η ακύρωση της προς υλοποίηση ρύθμισης στο σχετικό εδάφιο του Σχεδίου Νόμου, δια της ενσωμάτωσης του Τμήματος Νοσηλευτικής Διδυμοτείχου στο ΔΠΘ, δηλ. στο φυσικό, γεωγραφικό και εκπαιδευτικό χώρο όπου ανήκει.
  Το ΔΠΘ έχει μεν δικαίωμα έκφρασης γνώμης, δεν έχει όμως τη δυνατότητα άρνησης εκτέλεσης μιας Πολιτικής Απόφασης, που ως τέτοια αυτή καθίσταται υποχρεωτικά εκτελεστή, τακτοποιώντας αυτή την ασυμβατότητα κατά τρόπο νόμιμο και σύμφωνα με τα ισχύοντα ακαδημαϊκά και εθνικά κριτήρια, όπως αυτά πρέπει να εφαρμόζονται σε ανάλογες περιπτώσεις και όχι να καταστρατηγούνται και να παραβιάζονται εξαιτίας ανεξήγητων εμμονικών θέσεων του ΔΠΘ, που θεωρεί εσφαλμένα ότι έχει τέτοιο δικαίωμα και δυνατότητα να τις επιβάλλει στην Ελληνική Πολιτεία.

  Με εκτίμηση
  ΔιδυμοΚαστροΠολίτης

 • 21 Φεβρουαρίου 2019, 23:34 | Μαρία Κ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το πρόβλημα ξεκινάει από τη στιγμή που γίνεται ανωτατοποίηση στην ίδια την ανώτατη εκπαίδευση κύριε υπουργέ εν έτη 2019 !!! Είναι προφανές ότι έτσι εξυπηρετούνται συμφέροντα ακαδημαϊκών καθώς δεν αλλάζει ούτε το επιστημονικό προσωπικό, ούτε ο εξοπλισμός και ήδη υπάρχει ισότητα των πτυχίων ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ στο ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων από το 2015 με βαθμό 6 στην κλίμακα κατάταξης .. Πώς ακριβώς υποστηρίζεται η πανεπιστήμιοποιηση ;;; Ας σταματήσει επιτέλους η εκάστοτε κυβέρνηση να αλλάζει την παιδεία της χώρας και ας στραφεί σε σημαντικότερα πρόβλημα !! Οι νέες γενιές είναι εδώ για να πουν ένα μεγάλο ΌΧΙ στις ανούσιες αλλαγές.

 • 21 Φεβρουαρίου 2019, 23:19 | Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΤΕΙΘ, Δημήτριος Κωνσταντινίδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αναφορικά με την αλλαγή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ σε Τμήμα Περιβάλλοντος που τέθηκε στη διαβούλευση θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω τα ακόλουθα:
  1. Το έτος 2019, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών εορτάζει τα 60 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας ως Τμήμα με το γνωστικό αντικείμενο του Πολιτικού Μηχανικού.

  2. Από το 1959 που ιδρύθηκε έως και σήμερα, έλαβαν το πτυχίο τους 3500 φοιτητές που είναι από τους μεγαλύτερους αριθμούς αποφοίτων μεταξύ των Τμημάτων Ελληνικών ΑΕΙ.

  3. Ως κομμάτι της ιστορίας του Τμήματος στο χώρο της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης καταγράφηκε η πεζή πορεία των σπουδαστών του Τμήματος από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 1960 στην προσπάθεια για αναγνώριση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.

  4. Ήταν το Τμήμα που, μαζί με το αντίστοιχο του ΤΕΙ Αθηνών θέσπισε ιστορικά και καταξίωσε επιστημονικά την έννοια του Τεχνολόγου Μηχανικού, αποτελώντας τη βάση του θεσμού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

  5. Το Τμήμα σήμερα συμμετέχει σε δύο Διιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το πρώτο με την Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ, την Ιατρική Σχολή του ΔΠΘ και το Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ και το δεύτερο με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ. Συγχρόνως, συμμετέχει ισότιμα σε πρόγραμμα Erasmus Mundus για την απονομή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συνεργασία με άλλα 30 Τμήματα του εξωτερικού κι αναπτύσσει με ίδιες δυνάμεις ένα αυτοδύναμο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

  6. Διαβλέποντας τη δυνατότητα ολοκλήρωσης του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών εντός του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, η Συνέλευση του Τμήματος ομόφωνα πρότεινε τη μετονομασία του σε Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ακολουθώντας πιστά τις σύγχρονες τάσεις σε αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Τμήματα του εξωτερικού στην επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού και σε πλήρη αρμονία με τη στρατηγική του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που συνέδεσε ευθέως τη δόμηση με το περιβάλλον, ιδιαίτερα μετά από τις καταστροφές που έπληξαν την Μάνδρα και το Μάτι.

  7. Tο γεγονός ότι η επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, όπως αυτή είναι διατυπωμένη σε σειρά αποφάσεων κι οδηγιών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) και σε Εθνικά Κοινοβούλια κρατών όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, η Κύπρος κ.α., ώθησε ήδη από τη δεκαετία του ’80 τις ακαδημαϊκές κοινότητες να τροποποιήσουν τα προγράμματα σπουδών στη νέα τους υφιστάμενη μορφή του Πολιτικού Μηχανικού και Μηχανικού Περιβάλλοντος (Civil and Environmental Engineering). Έτσι, η συντριπτική πλειοψηφία των πανεπιστημίων διεθνώς παρέχουν σπουδές Πολιτικού Μηχανικού και Μηχανικού Περιβάλλοντος ως μία επιστημονική ολότητα, που θα πρέπει να υιοθετηθεί από το νέο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, επενδύοντας στην διεπιστημονικότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος και στη διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή.

  8. Τούτο εξάλλου θα αποτελούσε και μία δίκαιη πράξη ακαδημαϊκής ολοκλήρωσης προς όφελος των φοιτητών κι αποφοίτων του Τμήματος ισοδύναμης κι αντίστοιχης με αυτή που έγινε για τους φοιτητές του συνιδρυθέντος το 1959 αδελφού Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών πλέον, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

  Επειδή η πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος
  • είναι πλήρως εναρμονισμένη με την ακαδημαϊκή προσέγγιση ενός Πανεπιστημίου Διεθνούς εμβέλειας,
  • διατηρεί αναλλοίωτη την ιστορική του διαδρομή, που είναι απαραίτητη και διεθνώς προβαλλόμενη για την προσέλκυση φοιτητών της ημεδαπής και αλλοδαπής
  • έχει αποδεδειγμένη διαχρονική βιωσιμότητα 60 ετών
  • βασίζεται στη διεπιστημονικότητα του εκπαιδευτικού του προσωπικού και την υφιστάμενη υλικοτεχνική υποδομή δίχως να απαιτείται νέα,
  • διασφαλίζει τους φοιτητές κι αποφοίτους του, και
  • τυγχάνει ομόφωνης αποδοχής,

  καταθέτουμε εκ νέου, στα πλαίσια της διαβούλευσης, την πρόταση για μετονομασία σε Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος.

  Το Τμήμα είναι στη πλήρη διάθεση των αρμοδίων για τη διευκρίνιση οποιουδήποτε στοιχείου ζητηθεί.

  Δημήτριος Κωνσταντινίδης Dipl(Eng), MSc, PhD, DIC, EURING
  Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
  IVLP State Department on Career Centers at US Universities
  Marie Curie Alumni Member
  Dr. Imperial College

 • 21 Φεβρουαρίου 2019, 23:17 | Γεωργία
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  https://www.google.com/search?q=Landscape+Architecture&client=ms-android-samsung&prmd=imnv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiQzqiM883gAhUkz6YKHTovAYIQ_AUoAXoECBQQAQ
  κοιτάξτε τι μπορούμε να κάνουμε και δεν μας δίνετε την ευκαιρία.. Δεν θα μας δίνετε την ευκαιρία εμείς οι Αρχιτέκτονες Τοπίου, να ομορφύνουμε την χώρα μας..!!

 • 21 Φεβρουαρίου 2019, 22:38 | Σοφία Χατζηλαζαρίδου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Σαν φοιτήτρια του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων θέλω να τονίσω πως μια συγχώνευση με το Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας θα ήταν καταστροφική και για τα δύο τμήματα. Επίσης θέλω να τονίσω πως κανείς μας δεν θέλει να κλείσει το Τμήμα της Αισθητικής και Κοσμητολογίας απλά να βρεθεί μια άλλη λύση για να σωθεί χωρίς τη συνένωση με τα Ιατρικά Εργαστήρια! Όλα τα επιχειρήματα που παραθέτουν οι υποστηρικτές το τμήματος Αισθητικής δεν αφορούν επιχειρήματα υπέρ της συγχώνευσης αλλά υπέρ της συνέχισης του τμήματος που έτσι και αλλιώς όπως προείπα κανείς δεν θέλει να κλείσει! Το τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων πρέπει να παραμείνει αυτόνομο γιατί πληροί όλα τα κριτήρια για να συνεχίσει έτσι γιατί οι καθηγητές και οι φοιτητές του έχουν καταφέρει να προσφέρει υψηλό επίπεδο σπουδών. Λύσεις για την Αισθητική υπάρχουν! Ας μην υποβαθμιστεί ένα τόσο αξιόλογο τμήμα σαν τα Ιατρικά Εργαστήρια!

 • 21 Φεβρουαρίου 2019, 22:37 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
  Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 2155505091 / 6930300952 sillogosvrefonipiokomonelladas@gmail.com
  Αρ. Πρωτ.: 42
  Αθήνα, 21/02/2019
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας θεωρεί θετικό το γεγονός ότι στο κείμενο που έχει αναρτηθεί στη δημόσια διαβούλευση το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης μετατρέπεται και αυτό σε Πανεπιστημιακό. Επιμένει όμως στη θέση που είχε διατυπώσει από πέρσι και είναι αντίθετο στη μετονομασία του τμήματος καθώς θεωρεί ότι η προηγούμενη ονομασία κατοχύρωνε πλήρως το γνωστικό αντικείμενο σπουδών και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων.
  Ουσιαστικά παρατηρούμε ότι γίνεται κάτι αντίστοιχο με αυτό που συνέβη το προηγούμενο χρονικό διάστημα κατά την ένταξη των Τμημάτων της Αθήνας και των Ιωαννίνων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Με το ίδιο σκεπτικό λοιπόν ιδρύεται και το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών.
  Τέλος, επισημαίνουμε ότι είναι απαράδεκτο που δεν δίνεται ούτε στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου η δυνατότητα στους αποφοίτους των πρώην ΤΕΙ Προσχολικής Αγωγής να μετατρέψουν το πτυχίο τους σε Πανεπιστημιακό. Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να προχωρήσει άμεσα με νομοθετική ρύθμιση στην εξομοίωση των πτυχίων για να εξαλειφθούν όλες οι ανισότητες μεταξύ παλιών και νέων πτυχιούχων.Στα πλαίσια αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας αλλά και η Τοπική Διοίκηση του Π.Τ. Μακεδονίας & Θράκης του Σωματείου μας δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις παρεμβάσεις για τη συνολική αναβάθμιση της εκπαίδευσης των πτυχιούχων του κλάδου μας, με ταυτόχρονη διαφύλαξη των θεσμοθετημένων επαγγελματικών δικαιωμάτων.
  Για το Διοικητικό Συμβούλιο
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΧΕΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

 • 21 Φεβρουαρίου 2019, 22:08 | Ν.Ν.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Υποστηρίζω την ένταξη του τμήματος Αισθητικής & Κοσμητολογίας στο διεθνές Πανεπιστήμιο. Οι φοιτητές της αισθητικής αξίζουν συγχαρητήρια για το ήθος και την παιδεία τους! Αντί να κάνουν καταλήψεις και αποχές, αντί να δημοσιεύουν υποτιμητικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία!

 • 21 Φεβρουαρίου 2019, 22:19 | Ειρήνη
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Από τα πιο δημοφιλή τμήματα στην προτίμηση των φοιτητών τα τελευταία έτη, το τμήμα της Αισθητικής και Κοσμητολογίας, κάθε χρόνο βλέπει τη βάση της εισαγωγής του να έχει ανοδική πορεία. Αυτό συμβαίνει γιατί στον κλάδο της αισθητικής, υπάρχει μηδενική ανεργία και άμεση απορρόφηση από την αγορά.
  Η πολιτική βούληση αν το επιθυμεί, μπορεί να δώσει λύση ώστε το τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας να παραμείνει στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στο υπο ίδρυση Διεθνές Πανεπιστήμιο.

 • 21 Φεβρουαρίου 2019, 22:51 | Ειρήνη
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Tο τμήμα της Αισθητικής και Κοσμητολογίας, είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τμήματα στην προτίμηση των φοιτητών τα τελευταία έτη και κάθε χρόνο η βάση της εισαγωγής του είχε ανοδική πορεία. Αυτό συμβαίνει γιατί στον κλάδο της αισθητικής, υπάρχει μηδενική ανεργία και άμεση απορρόφηση από την αγορά.
  Η πολιτική βούληση αν το επιθυμεί, μπορεί να δώσει λύση ώστε το τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας να παραμείνει στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στο υπο ίδρυση Διεθνές Πανεπιστήμιο.

 • 21 Φεβρουαρίου 2019, 22:13 | Λ.Κ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Μην καταδικάζετε το τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας και τους φοιτητές του, που με όνειρα και προσδοκίες το επέλεξαν και που κατέχει πολύ σημαντική θέση, ακόμη και στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. Μην επιτρέψετε να χαθούν τα δικαιώματά των αισθητικών ή να καρπωθούν από άλλους.
  Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να διατηρηθεί το τμήμα στη θέση που τόσα χρόνια επάξια κατέχει και να εισαχθεί, όπως και τα υπόλοιπα παραϊατρικά τμήματα, στην υπό ίδρυση Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο.