Άρθρο 03 – Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών

1. Συνιστάται Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών, ως ακαδημαϊκή μονάδα του ιδρύματος, στο οποίο εντάσσονται οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Σχολές του ΔΙ.ΠΑ.Ε., που ιδρύθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3391/2005, όπως τροποποιούνται με το παρόν. Σκοπός του Κέντρου είναι η παροχή ανώτατης εκπαίδευσης, σε ξένη γλώσσα, σε έλληνες και σε αλλοδαπούς.
2. α) Το Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτείται με πράξη του Πρύτανη ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται: αα) από τους Κοσμήτορες των Σχολών του Κέντρου που αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους, ββ) τρεις από τους Κοσμήτορες των υπολοίπων Σχολών του ιδρύματος που αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους και γγ) τέσσερα (4) μέλη της Συγκλήτου με τους αναπληρωτές τους. Τα μέλη των υποπερίπτ. ββ΄ και γγ΄ επιλέγονται από τη Σύγκλητο. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται και ο Πρόεδρος μεταξύ των τεσσάρων (4) μελών της Συγκλήτου.
β) Για όσο διάστημα τα Τμήματα του Κέντρου δεν είναι αυτοδύναμα διοικούνται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και ο Πρόεδρος Τμήματος και η Συνέλευση Τμήματος ασκούν και χρέη Κοσμήτορα και Κοσμητείας, αντίστοιχα. Όταν τα Τμήματα καταστούν αυτοδύναμα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4485/2017 για τη διοίκηση μονοτμηματικών σχολών.
3. Στις υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, Σχολές του ΔΙ.ΠΑ.Ε. που εντάσσονται στο Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών, σύμφωνα με την παρ.1, επέρχεται η εξής τροποποίηση: Η Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Σπουδών συγχωνεύονται σε μία σχολή, την Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Σπουδών. Ο παρεχόμενος τίτλος σπουδών στους φοιτητές που έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και στη Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Σπουδών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. φέρει τον υφιστάμενο κατά το χρόνο εισαγωγής τίτλο και τύπο.
4. Στο Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών ιδρύονται τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Σπουδών, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Σπουδών. Στο Τμήμα Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Σπουδών εντάσσονται το προσωπικό και οι φοιτητές της υφιστάμενης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών και Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Σπουδών του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
β) Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστήμης και Τεχνολογίας. Στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας εντάσσονται το προσωπικό και οι φοιτητές της υφιστάμενης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας ιδρύεται και λειτουργεί Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανικών Πετρελαίου στην αγγλική γλώσσα, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) εξαμήνων, με έδρα την Καβάλα.
5. Στα Τμήματα του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών οργανώνονται προγράμματα σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου σε ξένη γλώσσα και απονέμονται τίτλοι σπουδών αντίστοιχοι και ισότιμοι με τους τίτλους σπουδών που διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα και απονέμονται από Τμήματα Α.Ε.Ι.. Για τους αλλοδαπούς φοιτητές μπορούν παράλληλα να λειτουργήσουν ειδικά προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, μετά από τεκμηριωμένη πρόταση του Προέδρου του οικείου Τμήματος και απόφαση του Συμβουλίου του Κέντρου.
6. Για τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου ισχύουν τα εξής:
α) Ιδρύονται, καταργούνται, κατατέμνονται, μετονομάζονται ή μεταβάλλεται το γνωστικό τους αντικείμενο με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μετά από πρόταση της Συγκλήτου του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Η πρόταση της Συγκλήτου εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, η οποία συνοδεύεται από αναλυτική έκθεση βιωσιμότητας και σκοπιμότητας, και σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών. Η σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι δόθηκε και η απόφαση της Συγκλήτου λαμβάνεται νομίμως μετά την άπρακτη παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος σε αυτό. Για την έκδοση της απόφασης του Υπουργού ζητείται η γνώμη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) και του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.).
β) Κάθε Τμήμα μπορεί να παρέχει περισσότερα από ένα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου και για κάθε πρόγραμμα σπουδών ορίζεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακαδημαϊκός υπεύθυνος μέλος Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος με γνωστικό αντικείμενο συναφές με το πρόγραμμα.
γ) Είναι διάρκειας τουλάχιστον οκτώ (8) εξαμήνων.
δ) για τη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων, ακολουθείται η μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εξ ολοκλήρου ή σε κάθε περίπτωση σε ποσοστό πάνω από ογδόντα τοις εκατό (80%) με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας, με δυνατότητα διεξαγωγής και ομαδικών συμβουλευτικών συναντήσεων. Ο αριθμός των συναντήσεων αυτών καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Στις συναντήσεις συμμετέχουν ένας από τους διδάσκοντες και οι φοιτητές, οι οποίοι συμμετέχουν είτε δια ζώσης είτε μέσω ηλεκτρονικών χώρων επικοινωνίας και μάθησης. Η ολοκλήρωση των πειραμάτων και των εργαστηριακών δραστηριοτήτων διεξάγεται είτε εξ αποστάσεως είτε σε εργαστηριακές εγκαταστάσεις του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
ε) Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών ανά πρόγραμμα σπουδών και ανά διδάσκοντα καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος.
στ) Η επιλογή των φοιτητών γίνεται ύστερα από διεθνή πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και η οποία κοινοποιείται και στις Πρεσβείες της Ελλάδας σε όλες τις χώρες στις οποίες απευθύνεται, κατά περίπτωση, η πρόσκληση.
ζ) Γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απολυτήριο λυκείου) ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και επιλέγονται κατά προτεραιότητα οι υποψήφιοι με τον μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου. Απαραίτητες επιπλέον προϋποθέσεις για την εγγραφή των προπτυχιακών φοιτητών είναι:
αα) η επαρκής γνώση της γλώσσας διεξαγωγής του προγράμματος. Το επίπεδο γλωσσομάθειας που απαιτείται και τυχόν σχετική διαδικασία εξέτασης ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της παρ. 7.
ββ) η παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από τη λήψη του απολυτήριου τίτλου του πρώτου εδαφίου της παρούσας περίπτωσης.
η) οι φοιτητές επιβαρύνονται για την απόκτηση του απαραίτητου εκπαιδευτικού, πληροφοριακού και υλικού αξιολόγησης και συμμετέχουν στις ιδιαίτερες δαπάνες επικοινωνίας, που συνδέονται με την εφαρμογή του συστήματος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στους φοιτητές τρίτων χωρών μπορεί να επιβάλλονται και δίδακτρα. Το ύψος της συμμετοχής αυτής και των διδάκτρων, καθώς και τα κοινωνικά κριτήρια και τα κριτήρια επίδοσης για τη χορήγηση υποτροφιών μερικής ή ολικής απαλλαγής από τις ανωτέρω διατάξεις, ορίζονται, ύστερα από εισήγηση της Συγκλήτου του ΔΙ.ΠΑ.Ε., μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Στο πλαίσιο του Εσωτερικού Κανονισμού του ιδρύματος η Συνέλευση κάθε Τμήματος του Κέντρου μπορεί να καταρτίζει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας , σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4485/2017, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου. Στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας καθορίζονται ειδικότερα θέματα για την οργάνωση των προπτυχιακών σπουδών όπως ιδίως:
α) ο απαιτούμενος αριθμός μαθημάτων για τη χορήγηση τίτλου σπουδών βάσει του αντίστοιχου προγράμματος σπουδών,
β) η ποσοστιαία αναλογία μεταξύ υποχρεωτικών και μαθημάτων επιλογής στο πρόγραμμα σπουδών,
γ) οι προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στις εξεταστικές περιόδους, η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων και οι όροι και η διαδικασία επανεξέτασης των φοιτητών,
δ) ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία εξετάσεων και άλλων μεθόδων αξιολόγησης των φοιτητών,
ε) η διαδικασία επιλογής εισακτέων και τα κριτήρια επιλογής σε περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων και υπάρχει ισοβαθμία στον βαθμό του απολυτηρίου,
στ) το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, οι ελάχιστες διδακτικές ώρες ανά μάθημα και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3374/2005,
ζ) τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών,
η) η δυνατότητα τμηματικής καταβολής των διδάκτρων και της οικονομικής συμμετοχής,
θ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος.
8. Τα προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου ιδρύονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017. Η εισήγηση της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 διαβιβάζεται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος μόνο εφόσον έχει και τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Π.Μ.Σ. του άρθρου 45 του ν. 4485/2017 καταρτίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο. Οι παρ. 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 δεν εφαρμόζονται για πολίτες τρίτων χωρών.

 • 22 Φεβρουαρίου 2019, 10:54 | ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Σύλλογος Εργαζομένων Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας (Σ.Ε.-Δι.Πα.Ε.)

  ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 20-2-2019 ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

  Με αφορμή την επικείμενη απορρόφηση του ΔΙΠΑΕ από τα ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως αυτή περιγράφεται στο υπο διαβούλευση νομοσχέδιο, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος διαμαρτύρεται για:
  • την υποβάθμιση του μέχρι πρότινος αυτοδύναμου και αυτοδιοίκητου Διεθνούς Πανεπιστημίου και την μετάλλαξή του σε Πανεπιστημιακό Κέντρο, ακαδημαϊκή μονάδα, που θα διοικείται από διοικητικό συμβούλιο ες αεί, στο οποίο η πλειοψηφία αποτελείται από εκπροσώπους των άλλων προς συγχώνευση Ιδρυμάτων.
  • Το νέο Πανεπιστημιακό Κέντρο δεν έχει έδρα, όπως θα έπρεπε (Θέρμη Θεσσαλονίκης). Έτσι θεωρητικά μπορεί να μεταφερθεί οπουδήποτε, με ή χωρίς το προσωπικό του.
  • Την ανυπαρξία διατάξεων του νομοσχεδίου που προστατεύουν και διασφαλίζουν το προσωπικό (ακαδημαϊκό και διοικητικό) του νυν Διεθνούς Πανεπιστημίου.
  Ενδεικτικά:
  o αποκλεισμός του ακαδημαϊκού προσωπικού από τον τρίτο κύκλο σπουδών και, για το διοικητικό προσωπικό, μόνιμο και με συμβάσεις, κραυγαλέα αδιαφορία, εφόσον δεν υπάρχει καμία διάταξη στο νομοσχέδιο σχετική με αυτό, π.χ. που θα βρίσκεται την επόμενη ημέρα της απορρόφησης ή αν θα μετακινηθεί τη μεθεπόμενη. Ο όρος «κραυγαλέα αδιαφορία» δικαιολογείται πλήρως όταν αντιδιαστέλλεται με την ύπαρξη συγκεκριμένων προβλέψεων για το διοικητικό προσωπικό των τριών ΤΕΙ (άρθρο 10).
  o Ανυπαρξία διοικητικού πλαισίου (Οργανισμός – Κανονισμός)

  Σ’ αυτό το ζοφερό και δυσοίωνο πλαίσιο που διαμορφώνει το νομοσχέδιο για τους εργαζόμενους του νυν ΔΙΠΑΕ, ο Σύλλογος Εργαζομένων ζητάει:

  • Προσλήψεις στο ύψος των αναγκών, διοικητικού προσωπικού με μόνιμη και σταθερή δουλειά και άμεση μονιμοποίηση των συμβασιούχων υπαλλήλων (έργου και ΙΔΟΧ) του Ιδρύματος καθώς καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Και μέχρι να συμβεί αυτό, την θέσπιση 2ετών συμβάσεων που θα αντικαταστήσουν τις 7μηνες συμβάσεις ομηρίας.
  • Καμία μετακίνηση προσωπικού από τον χώρο εργασίας του.
  • Καμία μετακίνηση εργαζομένου χωρίς τη συναίνεσή του
  • Άμεση κατάρτιση Οργανισμού (και Κανονισμού Λειτουργίας) του νέου Ιδρύματος εντός 60 ημερών (από την ίδρυση)
  • Καμία αλλαγή που να χειροτερεύει τους όρους εργασίας των εργαζόμενων, αλλά αντίθετα ορθολογικός σχεδιασμός και μέριμνα για την οργάνωση και λειτουργικότητα των διοικητικών υπηρεσιών του νέου σχήματος

  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  20 Φεβρουαρίου 2019

 • 22 Φεβρουαρίου 2019, 09:22 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας (Σ.Ε.-Δι.Πα.Ε.)

  ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 20-2-2019 ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

  Με αφορμή την επικείμενη απορρόφηση του ΔΙΠΑΕ από τα ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως αυτή περιγράφεται στο υπο διαβούλευση νομοσχέδιο, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος διαμαρτύρεται για:
  • την υποβάθμιση του μέχρι πρότινος αυτοδύναμου και αυτοδιοίκητου Διεθνούς Πανεπιστημίου και την μετάλλαξή του σε Πανεπιστημιακό Κέντρο, ακαδημαϊκή μονάδα, που θα διοικείται από διοικητικό συμβούλιο ες αεί, στο οποίο η πλειοψηφία αποτελείται από εκπροσώπους των άλλων προς συγχώνευση Ιδρυμάτων.
  •Το νέο Πανεπιστημιακό Κέντρο δεν έχει έδρα, όπως θα έπρεπε (Θέρμη Θεσσαλονίκης). Έτσι θεωρητικά μπορεί να μεταφερθεί οπουδήποτε, με ή χωρίς το προσωπικό του.
  •Την ανυπαρξία διατάξεων του νομοσχεδίου που προστατεύουν και διασφαλίζουν το προσωπικό (ακαδημαϊκό και διοικητικό) του νυν Διεθνούς Πανεπιστημίου.
  Ενδεικτικά:
  – αποκλεισμός του ακαδημαϊκού προσωπικού από τον τρίτο κύκλο σπουδών και, για το διοικητικό προσωπικό, μόνιμο και με συμβάσεις, κραυγαλέα αδιαφορία, εφόσον δεν υπάρχει καμία διάταξη στο νομοσχέδιο σχετική με αυτό, π.χ. που θα βρίσκεται την επόμενη ημέρα της απορρόφησης ή αν θα μετακινηθεί τη μεθεπόμενη. Ο όρος «κραυγαλέα αδιαφορία» δικαιολογείται πλήρως όταν αντιδιαστέλλεται με την ύπαρξη συγκεκριμένων προβλέψεων για το διοικητικό προσωπικό των τριών ΤΕΙ (άρθρο 10).
  – Ανυπαρξία διοικητικού πλαισίου (Οργανισμός – Κανονισμός)

  Σ’ αυτό το ζοφερό και δυσοίωνο πλαίσιο που διαμορφώνει το νομοσχέδιο για τους εργαζόμενους του νυν ΔΙΠΑΕ, ο Σύλλογος Εργαζομένων ζητάει:

  • Προσλήψεις στο ύψος των αναγκών, διοικητικού προσωπικού με μόνιμη και σταθερή δουλειά και άμεση μονιμοποίηση των συμβασιούχων υπαλλήλων (έργου και ΙΔΟΧ) του Ιδρύματος καθώς καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Και μέχρι να συμβεί αυτό, την θέσπιση 2ετών συμβάσεων που θα αντικαταστήσουν τις 7μηνες συμβάσεις ομηρίας.
  • Καμία μετακίνηση προσωπικού από τον χώρο εργασίας του.
  • Καμία μετακίνηση εργαζομένου χωρίς τη συναίνεσή του
  • Άμεση κατάρτιση Οργανισμού (και Κανονισμού Λειτουργίας) του νέου Ιδρύματος εντός 60 ημερών (από την ίδρυση)
  • Καμία αλλαγή που να χειροτερεύει τους όρους εργασίας των εργαζόμενων, αλλά αντίθετα ορθολογικός σχεδιασμός και μέριμνα για την οργάνωση και λειτουργικότητα των διοικητικών υπηρεσιών του νέου σχήματος

  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  20 Φεβρουαρίου 2019

 • 22 Φεβρουαρίου 2019, 08:11 | Νίκος Ακαμάτης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Συμφωνώ με το κείμενο των μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και θεωρώ ότι με τη συγχώνευση του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας με ανομοιογενή ΤΕΙ αλλοιώνεται ή και καταργείται ο ειδικός σκοπός για τον οποίο ιδρύθηκε το συγκεκριμένο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ειδικότερα επισημαίνω το μειονέκτημα της συγχώνευσης της υπάρχουσας Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών σε μια Σχολή με ποικίλα και σε μεγάλο βαθμό ετερόκλητα γνωστικά αντικείμενα. Οι Ανθρωπιστικές Σπουδές πρέπει να προσφέρουν αυθύπαρκτο έργο, όπως συμβαίνει ως σήμερα με την υφιστάμενη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, με ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της, σύμφωνα με την κοινή διεθνή πρακτική. Ως προς τα Προγράμματα Σπουδών πρώτου κύκλου, η εξ ολοκλήρου ή σε ποσοστό πάνω από ογδόντα τοις εκατό εξ αποστάσεως διδασκαλία υποβαθμίζει σημαντικά την ποιότητα των σπουδών, καθώς κάνει ανέφικτη τη διδασκαλία μαθημάτων στα οποία απαιτείται φυσική παρουσία των φοιτητών, όπως η συμμετοχή σε αρχαιολογικές ανασκαφές ή η μελέτη ιστορικών αρχείων, και, ακόμη, καθιστά αδύνατη την παρακολούθηση συνεδρίων, ημερίδων, ομιλιών, καθώς και τις επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, που αναμφίβολα εμπλουτίζουν με πρακτικές εμπειρίες τη θεωρητική τους γνώση. Επίσης, η επιλογή υποψηφίων κατά προτεραιότητα με τον μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου πρέπει να συνοδεύεται και από άλλα κριτήρια.

  Επιπροσθέτως, στην παρ. 4 του άρθρου 3 αναφέρεται γενικά η ένταξη του υπηρετούντος προσωπικού των υφιστάμενων σχολών στου Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στα νέα Τμήματα Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Νομικών Σπουδών και Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών χωρίς να γίνεται αναφορά, όπως συμβαίνει στα σχετικά με το προσωπικό των ΤΕΙ άρθρα, σε επιμέρους ειδικότητες, όπως είναι λ.χ. η ειδικότητα των ακαδημαϊκών συνεργατών (διδάκτορες, με αξιόλογο επιστημονικό έργο), οι οποίοι, λόγω του ολιγομελούς μόνιμου επιστημονικού προσωπικού, καλύπτουν βασικές διδακτικές, διοικητικές και ερευνητικές ανάγκες.

 • 21 Φεβρουαρίου 2019, 15:34 | Στέφανος Κορδώσης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Συμφωνώ με την άποψη της κας Λεβαντή περί υποβιβασμού της υφιστάμενης σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Δι.Πα.Ε. Είναι πραγματικά κρίμα, κατά τη γνώμη μου, οι κλασικές ανθρωπιστικές επιστήμες, όπου ο Ελληνισμός είχε και έχει κεντρική θέση, να μην θεραπεύονται ξεχωριστά.
  Και μερικές άλλες παρατηρήσεις: Στα αγγλόφωνα προπτυχιακά προγράμματα του σχεδιαζόμενου «Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών» (που ουσιαστικά είναι η μετονομασία της υπάρχουσας δομής του Διεθνούς Πανεπιστημίου στα πλαίσια της νέας δομής), που προβλέπεται να είναι «εξ αποστάσεως» (βλ. παρ δ.) θα γίνονται δεκτοί φοιτητές, έπειτα από σχετική «διεθνή πρόσκληση ενδιαφέροντος» (βλ. παράγραφος στ.) που θα είναι «κάτοχοι τίτλου απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απολυτήριο λυκείου) ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και επιλέγονται κατά προτεραιότητα οι υποψήφιοι με τον μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου» (παρ. ζ.). Συνεπώς, ουσιαστικά το Κέντρο θα λειτουργήσει σαν ένας φορέας 2ης ευκαιρίας (δηλαδή θα είναι κάτι σαν το μέχρι τώρα ΕΑΠ) μόνο που θα προσφέρει κύκλους σπουδών στα Αγγλικά. Εκτός του ότι φαίνεται πως οι φοιτητές της νέας Σχολής «Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Σπουδών» δεν θα προέρχονται από Πανελλήνιες εξετάσεις, αναρωτιέμαι ποιος είναι ο λόγος δημιουργίας ενός δεύτερου ΕΑΠ από τη στιγμή που υπάρχει ήδη ένα;

 • 21 Φεβρουαρίου 2019, 13:08 | Ευτυχία Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  H δημιουργία μιας ενιαίας Σχολής με ανθρωπιστικές, κοινωνικές, οικονομικές, νομικές και επιστήμες διοίκησης είναι αδιανόητη και πρωτάκουστη, και υποβαθμίζει την κάθε μια από τις επιστήμες αυτές. Ιδίως μάλιστα τις ανθρωπιστικές, που ειδικά στη χώρα μας θα έπρεπε να ενισχύονται και όχι να υποβαθμίζονται. Το μέχρι τώρα έργο της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΔΙΠΑΕ, παρά το ολιγομελές προσωπικό του, είναι σημαντικό (δύο μεταπτυχιακά προγράμματα, ανασκαφή, διεθνή συνέδρια, εκδόσεις ξενόγλωσσων συλλογικών τόμων κλπ) και η Πολιτεία οφείλει να ενδυναμώσει τη Σχολή αντί να τη συγχωνεύσει με άλλες.

 • 21 Φεβρουαρίου 2019, 09:30 | Μαρία Λεβαντή
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Σε μια εποχή που όχι μόνο χαρακτηρίζεται από κρίση ανθρωπιστικών αξιών, αλλά βλέπουμε πολλά τμήματα κλασικών και ελληνικών σπουδών να κινδυνεύουν με κλείσιμο σε όλη την Ευρώπη, η συγχώνευση της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών με άλλη Σχολή θεωρώ ότι την υποβαθμίζει. Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών θα πρέπει να διατηρήσει την αυτοτέλειά της και μάλιστα να ενισχυθεί. Πόσο μάλλον από τη στιγμή που κατάφερε σε λίγα μόλις χρόνια να προσφέρει δύο μεταπτυχιακά προγράμματα με μοναδικές θεματικές και δική της πανεπιστημιακή ανασκαφή.

 • 20 Φεβρουαρίου 2019, 20:20 | ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Τα κάτωθι μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, σε συμφωνία με τη θέση που είχαμε εγγράφως διατυπώσει ήδη στις 28.03.2018 με την αριθ. πρωτ. Admin 1401/ 28.03.2018 επιστολή μας προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος, επαναλαμβάνουμε ότι διαφωνούμε με τη συγχώνευση του Πανεπιστήμιου με τα τρία ΑΤΕΙ για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην παραπάνω επιστολή.

  Επιπλέον, έχοντας μελετήσει το σχέδιο νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση, θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

  (α) Διαφωνούμε με τη μετατροπή – υποβιβασμό του Πανεπιστημίου μας σε «κέντρο».

  (β) Στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου προβλέπεται διοίκηση του «κέντρου» από διοικητικό συμβούλιο ες αεί, το οποίο μάλιστα αποτελείται και από εκπροσώπους των άλλων προς συγχώνευση Ιδρυμάτων, ενώ εκπρόσωποι του σημερινού Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος δε συμμετέχουν στη διοίκηση άλλων τμημάτων και σχολών.

  (γ) Διαφωνούμε με τη συγχώνευση της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών με τη Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών. Η συγχώνευση αυτή, εκτός των άλλων, οδηγεί και στην υποβάθμιση της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, που αυταπόδεικτα προωθεί το συγκριτικό πολιτιστικό πλεονέκτημα της χώρας μας.

  (δ) Η σημερινή Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών μετατρέπεται σε Σχολή/Τμήμα Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Σπουδών, μολονότι η πλειοψηφία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, που προσφέρονται στη Σχολή, σχετίζονται με τη Διοίκηση και τις Νομικές Επιστήμες, οι οποίες, περιέργως, δεν αντιπροσωπεύονται στο νέο τίτλο.

  (ε) Στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου δεν αναφέρεται, ελπίζουμε από παραδρομή, η οργάνωση προγραμμάτων σπουδών τρίτου κύκλου, με αποτέλεσμα την ερευνητική «αποστέωση» του ιδρύματός μας.

  (στ) Ενόψει του αυτοδιοίκητου των ανώτατων ιδρυμάτων, δεν έχουμε λόγο αναφορικά με τη συγχώνευση των λοιπών τριών Ανώτατων Ιδρυμάτων.

  Τέλος, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι, ως ακαδημαϊκό προσωπικό του ιδρύματος, δεν είχαμε καμία συμμετοχή στις διαδικασίες της συγχώνευσης/ «συνέργειας», ούτε καν σε επίπεδο κοσμητόρων, όπως έγινε με τα άλλα τρία ιδρύματα και ότι η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου μας, με την από 01.02.2018 απόφασή της, ενέκρινε τη συμμετοχή στις συζητήσεις συνεργασίας, υπό τον όρο ότι το υφιστάμενο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος θα διατηρήσει την επωνυμία και την αυτοτέλεια του. Στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου, είναι προφανές ότι δεν τηρήθηκε κανένας από τους δύο παραπάνω όρους.

  Ακολουθεί η αριθ. πρωτ. Admin 1401/ 28.03.2018, επιστολή μας προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

  Τα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

  Ελένη Ηρακλέους
  Κορίνα Κατσαλιάκη
  Κομνηνός Κόμνιος
  Στέργιος Λεβέντης
  Μανόλης Μανωλεδάκης
  Δημήτρης Μπαλτατζής
  Χρήστος Μπερμπερίδης
  Βασίλης Περιστέρας
  Σταύρος Σταυρινίδης
  Χρήστος Τζώρτζης

  Θέρμη, 28.3.2018

  Προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

  Το κείμενο που ακολουθεί προσδιορίζει την άποψη μας και τις σκέψεις μας σχετικά με τις συζητήσεις για τη συγχώνευση του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) με τα ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με σκοπό την ίδρυση ενός νέου φορέα, ως μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

  Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος είναι, με βάση τον ιδρυτικό του νόμο, ένα Ίδρυμα ειδικού σκοπού. Το όραμα ενός δημόσιου, αγγλόφωνου, οικονομικά αυτοδύναμου, εξωστρεφούς πανεπιστημίου – προτύπου, που προσφέρει προγράμματα με διεθνή προσανατολισμό, υποστηρίχθηκε διαχρονικά και με άριστα αποτελέσματα, τόσο από τις ελληνικές κυβερνήσεις, όσο και από τη Διοίκηση του Διεθνούς Πανεπιστημίου. Μάλιστα, η επίτευξη του ως άνω ειδικού σκοπού του Διεθνούς Πανεπιστημίου πιστοποιήθηκε πανηγυρικά από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας, η οποία απένειμε στο ΔΙΠΑΕ την ανώτατη διάκριση, κρίνοντάς το «άξιο θετικής μνείας». Προς επίρρωση των παραπάνω, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διατράνωσε πρόσφατα την πολλαπλώς και ποικιλοτρόπως εκδηλωθείσα εμπιστοσύνη του στο Διεθνές Πανεπιστήμιο, αναδεικνύοντάς το σε επιβλέποντα φορέα επί των αγγλόφωνων προγραμμάτων σπουδών στην Ελλάδα. Οι παραπάνω παραδοχές, σε συνδυασμό με την οικονομική αυτοτέλεια του ΔΙΠΑΕ, παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, αρκούν για να αναιρέσουν οποιαδήποτε λειτουργική ή εκπαιδευτική αναγκαιότητα για τη συγχώνευσή του.

  Εξάλλου, η ιδιαιτερότητα των στρατηγικών στόχων του Διεθνούς Πανεπιστημίου σε σχέση με τα άλλα δύο προς συγχώνευση Ανώτατα Ιδρύματα, τα οποία παρουσιάζουν μεταξύ τους προφανή ομοιογένεια και συνάφεια ακαδημαϊκών σκοπών, δεν είναι συμβατή με την επιδιωκόμενη ενοποίηση, αφού θα αλλοιώσει με βεβαιότητα το χαρακτήρα του Διεθνούς Πανεπιστημίου και θα καταργήσει στην πράξη τον ειδικό του σκοπό, όπως αυτός τέθηκε με τον ιδρυτικό του νόμο, ματαιώνοντας τη μέχρι σήμερα τεκμηριωμένα επιτυχή πορεία του.
  Άλλωστε, η διαφορά μεγέθους μεταξύ των φερόμενων ως συγχωνευόμενων Ιδρυμάτων, δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας. Η ενοποίηση ισότιμων αλλά ανόμοιων ακαδημαϊκών προτεραιοτήτων, δεν αρκεί για να μεταλαμπαδεύσει στο νέο φορέα το διεθνή προσανατολισμό που κατεξοχήν καλείται να θεραπεύσει θεσμικά το Διεθνές Πανεπιστήμιο, αλλά θα δημιουργήσει μάλλον ένα αμάλγαμα ασύνδετων ακαδημαϊκών μονάδων, που θα χαρακτηρίζονται από διάσπαση στοχοθεσίας και λειτουργική ασυμβατότητα, με προφανείς συνέπειες στην ευόδωση του εγχειρήματος.

  Με βάση τα παραπάνω και ενόψει των ειδικής φύσης χαρακτηριστικών του Ιδρύματος, δηλώνουμε ομόφωνα ότι διαφωνούμε με τη συγχώνευση του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, με οποιαδήποτε μορφή και αν αυτή επιχειρηθεί (συνένωση, ομοσπονδοποίηση ή άλλη).

  Επιπλέον θα θέλαμε να τονίσουμε ότι οι συζητήσεις που γίνονται μεταξύ των εμπλεκόμενων Ιδρυμάτων και όλα όσα δημοσιεύονται στον τύπο μπορεί να έχουν άμεσο αντίκτυπο στις αιτήσεις των φοιτητών μας καθώς δημιουργείται ένα κλίμα αμφισβήτησης της φύσης της μελλοντικής υπόστασης του ΔΙΠΑΕ και του ιδιαίτερου χαρακτήρα του.

  Με εκτίμηση,
  Τα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

  Φραγκίσκος Αρχοντάκης
  Ελένη Ηρακλέους
  Κορίνα Κατσαλιάκη
  Κομνηνός Κόμνιος
  Στέργιος Λεβέντης
  Μανόλης Μανωλεδάκης
  Δημήτρης Μπαλτατζής
  Χρήστος Μπερμπερίδης
  Βασίλης Περιστέρας
  Σταύρος Σταυρινίδης

 • 20 Φεβρουαρίου 2019, 18:15 | Ρογδάκη Κρυστιάννα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θελουμε να δοθεί η δυνατότητα ένταξης σε όλους τους ενεργούς προπτυχιακούς φοιτητές, ανεξαρτήτου εξαμήνου, να εισέλθουν στο νέο Πανεπιστήμιο για την λήψη Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών. Δεν γίνεται να χωρίζουμε τους φοιτητές σε δύο ταχύτητες ,παλιούς και καινούργιους, όταν διδάσκονται το ίδιο Πρόγραμμα Σπουδών.
  Δεν γίνεται καμία πρόβλεψη για τους χιλιάδες αποφοίτους των τμημάτων των ΤΕΙ. Πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα εισαγωγής ,όσοι το θελήσουν, στο νέο Πανεπιστήμιο αλλά και σε καμία περίπτωση να μην κινδυνεύσουν τα Επαγγελματικά τους Δικαιώματα.

 • Είναι θετική η δημιουργία Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του νέου ιδρύματος για την παροχή ανώτατης εκπαίδευσης, σε ξένη γλώσσα, σε Έλληνες και σε αλλοδαπούς. Γιατί έτσι το νέο ίδρυμα θα μπορεί να προσελκύσει φοιτητές από ξένες χώρες όπως πράττουν σήμερα οι γειτονικές μας χώρες (Βουλγαρία, Ρουμανία). Δυστυχώς όμως σε αυτό δεν εντάσσονται αρκετά από τα υπάρχοντα τμήματα των υπό συγχώνευση ιδρυμάτων ΤΕΙ, παρά μόνο αυτό των Μηχανικών Πετρελαίου στην Καβάλα. Εκτός αν τα υπόλοιπα τμήματα δεν θεωρούνται ικανά στο να προσελκύσουν ξένους φοιτητές στο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, οπότε επιβεβαιωνόμαστε για την αναγκαιότητα γενναίας οικονομικής ενίσχυσης των νέων τμημάτων για την αναβάθμιση τους.

 • 15 Φεβρουαρίου 2019, 12:59 | Νικήτας Χιωτίνης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  θεωρώ απαραίτητο τη μη κατάργηση της ελληνικής γλώσσας. Προτείνω να γίνονται κάποια μαθηματα και στα ελληνικά ή τουλάχιστον η διπλωματική εργασία ή κάποια τελική εργασία να συντάσσεται στα ελληνικά. Αυτό έχουν κάνει και μερικές χώρες του εξωτερικού (π.χ. Σουηδία). Νομίζω πως τούτο δεν θα αποτελέσει νασταλτικό παράγοντα εγγραφής φοιτητών, αντιθέτως!

 • 13 Φεβρουαρίου 2019, 16:42 | Μηχανικός Οχημάτων ΤΕ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Παρατηρούμε οτι ουδεμία πρόβλεψη υπάρχει στο σχέδιο νόμου για τους απόφοιτους των τμημάτων που παύουν να υφίστανται. Ως αποφοιτος μηχανικός οχηματων Τ.Ε. το 2012 εχω να πω οτι καταργείται ουσιαστικά με αυτή σας την συγχώνευση με το τμήμα Αυτοματισμού και τα δύο αυτά τμήματα τα οποία είναι πολύ εξειδικευμένα ως αντικείμενα και δίνετε ένα γενικότερο αλλά αναβαθμισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο. Απόφοιτος τμήματος οχημάτων , ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ παρακαλώ που τόσα χρόνια μας κοροϊδεύανε οι εκάστοτε κυβερνήσεις σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα τα οποία είναι μη υπαρκτά. Η αδεια ασκησεως επαγγέλματος του τμήματος οχημάτων είναι αυτή του τεχνολογου μηχανικού των ΚΑΤΕΕ!!! Ποτέ εδω και12 χρόνια δεν εχω δει εστω και μια προκήρυξη του Δημοσίου στην οποια να ζητείται ενας απόφοιτος του τμήματος Οχημάτων. Και ενω η κυβέρνηση σας καλώς παει να παψει αυτο τον κακό διαχωρισμό ανάμεσα σε αποφοίτους Τ.Ε. και Π.Ε. με αυτη σας την ενέργεια ισως και άθελά σας καταδικάζετε τους αποφοίτους των τμημάτων αυτών σε αφανισμό!!! Αφου ουτε επαγγελματικά δικαιώματα είχαν ούτε και θα έχουν αφού θα αφανιστει το τμημα τους οπως το δικο μου.
  Ζηταμε απο την υπεύθυνη για το πόρισμα επιτροπή και απο το υπουργείο Παιδείας να υπάρξει μέριμνα για όλους τους απόφοιτους τμηματων ΤΕΙ που αποφοίτησαν απο το 2001 και μετα, οπου τα ΤΕΙ εγιναν τεχνολογικος τομεας της ΑΝΏΤΑΤΗΣ εκπαίδευσης. Να ενταχθούν ολοι οι απόφοιτοι μετα το 2001 στα νέα τμήματα με νέα πτυχία που θα φέρουν και τα αντίστοιχα νέα επαγγελματικά δικαιώματα. Οτιδήποτε λιγότερο απο αυτό θα είναι άδικο. Επίσης ειναι λάθος να αναφερεται πως οσοι εν ενεργεία φοιτητές το επιθυμούν θα μπορουν να λαβουν τον τιτλο του ΤΕΙ διοτι ΤΕΙ δεν θα υφίστανται. Ειναι επαγγελματικος αποκλεισμός αυτός και οι νεοι αποφοιτοι των εν λογω τμημάτων θα είναι εκτος ανταγωνισμού. Θα ήθελα να προτείνω οι παλαιοί απόφοιτοι των τμημάτων Οχημάτων και Αυτοματισμού να λαμβανουν και αυτοί το νεο τιτλο σπουδων «Μηχανικων Παραγωγης και Διοικησης» και να δηλωνεται και μια κατεύθυνση ή εξειδίκευση οπως π.χ. Πτυχιουχος Μηχανικος Παραγωγής και Διοίκησης με κατεύθυνση τη Μηχανολογία Οχηματων ή με κατεύθυνση τον Αυτοματισμό. Φαίνεται ως η πιο δίκαια λύση για ολους! Παλαιούς και νεους αποφοίτους ωστε και να μην χαθει εξολοκλήρου το αντικείμενο σπουδών των παλαιών αλλα και να λάβουν τον νεο τιτλο ώστε να εξασφαλιστούν και αυτοί δικαίως στην αγορά εργασίας με ίσους όρους με τους νέους απόφοιτους. Εξάλλου τα προγράμματα σπουδών των τμημάτων αυτών περιλαμβάνουν πληθώρα μαθημάτων παραγωγής και διοίκησης.