Άρθρο 09 – Ένταξη μελών Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Τ.Ε.Π.

Τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εντάσσονται σε Τμήματα/Σχολές του ΔΙ.ΠΑ.Ε., σύμφωνα με την αντιστοιχία της παρ. 1 του άρθρου 8, ή στο Ίδρυμα, αναλόγως με το που ανήκουν οι θέσεις τους. Εάν οι θέσεις τους είναι κατανεμημένες σε Τομείς, εντάσσονται στο αντίστοιχο Τμήμα του Πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσονται και τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τ.Ε.Ι. στο οποίο ανήκε ο Τομέας. Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται με πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής σε ένα από τα Τμήματα του ΔΙ.ΠΑ.Ε. της παρ. 1 του άρθρου 2, με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Η αίτηση κατατίθεται μέσα σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες και η απόφαση εκδίδεται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα μέλη της παρούσας παραγράφου εντάσσονται με την ίδια εργασιακή σχέση και την ίδια θέση που κατέχουν, οργανική ή προσωποπαγή, και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. Πανεπιστημίου και στο αντίστοιχο μισθολογικό καθεστώς. Η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται από τις 1-1-2020. Αν προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ως εργαζόμενοι σε Τ.Ε.Ι., η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Η εν λόγω προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών, πλην της χορήγησης παροχών και επιδομάτων που προβλέπονται στο άρθρο 155 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83). Οι Τεχνικοί Εργαστηρίων μεταφέρονται στο ΔΙ.ΠΑ.Ε., άλλως στην οικεία ακαδημαϊκή μονάδα εάν ανήκουν σε Τομέα, Τμήμα ή Σχολή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, σε προσωποπαγείς θέσεις, με τον ίδιο βαθμό και το μισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

  • 15 Φεβρουαρίου 2019, 20:58 | ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΖΑΦΡΑΚΑΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

    Το παρόν νομοσχέδιο βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση αναβάθμισης των υφιστάμενων ιδρυμάτων. Ωστόσο, δημιουργούνται διάφορα ακαδημαϊκά παράδοξα όσον αφορά κυρίως τα μέλη ΕΔΙΠ και τους πρώην καθηγητές εφαρμογών. Για παράδειγμα, ένα παράδοξο σε επίπεδο Συνέλευσης Τμήματος είναι το εξής: Σύμφωνα με το νόμο 4485/2017, Άρθρο 21, παράγραφος 1δ) τα μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ εκπροσωπούνται με έναν εκπρόσωπο ανά κατηγορία στη Συνέλευση του Τμήματος, ενώ οι πρώην καθηγητές εφαρμογών με τα ίδια ή και λιγότερα προσόντα και ειδικά καθηγητές εφαρμογών που δεν κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα συμμετέχουν ως μέλη ΔΕΠ αυτοπροσώπως και σε μερικές περιπτώσεις σε πολύ μεγαλύτερη αναλογία! Συνεπώς, με βάση τα προσόντα και τα αντικειμενικά ακαδημαϊκά κριτήρια αξιοκρατίας θα πρέπει να γίνουν βελτιώσεις προς την κατεύθυνση περιορισμού της συμμετοχής των πρώην καθηγητών εφαρμογών στα όργανα διοίκησης (συμπεριλαμβανομένου και να τους δοθεί η δυνατότητα να μεταπηδήσουν σε θέσεις ΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ) ή προς την αναβάθμιση των λοιπών κατηγοριών προσωπικού (ειδικά των μελών ΕΔΙΠ κατόχων διδακτορικού διπλώματος). Σε ορισμένα μάλιστα Τμήματα (όπως το Τμήμα Μαιευτικής), οι καθηγητές εφαρμογών που δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος παραδόξως υπερτερούν αριθμητικά έναντι όλων των άλλων μελών ΔΕΠ συνολικά!

    Μενέλαος Ζαφράκας
    Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Μαστολογίας-Χειρουργικής Μαστού
    Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Μαιευτικής του ΑΤΕΙΘ