Άρθρο 3 Οργάνωση και πρόγραμμα ιδιωτικών σχολείων

 

Το άρθρο 4 του ν. 682/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4
Οργάνωση και Πρόγραμμα

1. Τα σχολεία του παρόντος νόμου έχουν την ίδια οργάνωση με τα αντίστοιχα δημόσια σχολεία και ακολουθούν το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας που ισχύει για αυτά, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο.
2. Επιπλέον του υποχρεωτικού ωρολόγιου προγράμματος διδασκαλίας της παρ. 1, τα ιδιωτικά σχολεία επιτρέπεται να παρέχουν πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο διευρυμένου ωρολογίου προγράμματος, όπως, ιδίως, ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση της γλωσσομάθειας, καθώς και διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων. Η παροχή των πρόσθετων εκπαιδευτικών υπηρεσιών επιτρέπεται υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) Το ανώτατο όριο του διευρυμένου εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας του ιδιωτικού σχολείου, συμπεριλαμβανομένων του υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος της παρ. 1 και των πρόσθετων εκπαιδευτικών υπηρεσιών της παρούσας, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις σαράντα (40) ώρες για κάθε τάξη κάθε σχολικής βαθμίδας,
β) Οι πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες της παρούσας αποφασίζονται από τον ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας, μετά από εισήγηση του Διευθυντή της, πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους, ισχύουν για όλη τη διάρκειά του, αφορούν όλους τους μαθητές της τάξης ή των τάξεων για τις οποίες υλοποιούνται και εντάσσονται στο διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα της σχολικής μονάδας, το οποίο γνωστοποιείται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
γ) Κατά τη διάρκεια του διευρυμένου προγράμματος, οι ώρες απασχόλησης των εκπαιδευτικών της ιδιωτικής σχολικής μονάδας στις πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες της παρούσας, υπολογίζονται ως ώρες κανονικής εβδομαδιαίας διδασκαλίας.
3. Κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων της πληροφορικής και των ξένων γλωσσών, επιτρέπεται η κατανομή των μαθητών κάθε τάξης σε περισσότερα τμήματα.
4. Στο πλαίσιο του υποχρεωτικού ή του διευρυμένου ωρολόγιου προγράμματός τους, τα ιδιωτικά σχολεία μπορούν να διδάσκουν παράλληλα περισσότερες ξένες γλώσσες και να επιλέγουν ποιες και πόσες ξένες γλώσσες θα διδάσκονται, επιπλέον των ξένων γλωσσών που προβλέπονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του δημόσιου σχολείου.
5. Μετά το πέρας του ωρολόγιου προγράμματος, υποχρεωτικού ή διευρυμένου, όπως ορίζεται στο παρόν, τα ιδιωτικά σχολεία μπορούν να διοργανώνουν και άλλες, προαιρετικής παρακολούθησης, δραστηριότητες και δράσεις, ιδίως εκπαιδευτικού, μορφωτικού ή επιμορφωτικού περιεχομένου, αθλητικές, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, καθώς και φιλοξενίας, οι οποίες γνωστοποιούνται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Οι δραστηριότητες και δράσεις αυτές διοργανώνονται από το ιδιωτικό σχολείο πέραν του διδακτικού ωραρίου ή και των διδακτικών ημερών, εφόσον εξασφαλίζεται η κατά νόμον απασχόληση και αμοιβή του προσωπικού, τηρουμένων και των διατάξεων περί χρονικών ορίων της εργασίας, σύμφωνα με την οικεία εργατική νομοθεσία. Το προσωπικό που συμμετέχει στις δραστηριότητες και δράσεις της παρούσης μπορεί να περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς και εκτός της σχολικής μονάδας.
6. Επιτρέπεται η συστέγαση των ιδιωτικών σχολείων με άλλα ιδιωτικά σχολεία, ξένα σχολεία, κέντρα δια βίου μάθησης, κέντρα ξένων γλωσσών, φροντιστήρια, καθώς και με άλλους φορείς που αναφέρονται στην παρ. Θ.3 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222).».

 • 16 Ιουλίου 2020, 20:38 | Γιάννης

  Πρέπει τα σχολεία να είναι είναι ελεύθερα να διαμορφώνουν το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα. Το υπουργείο παιδείας να βάζει τους στόχους και τα σχολεία να είναι ελεύθερα για το πως θα τους πετύχουν. Υπάρχουν σχολεία σε νησιά, σχολεία σε ορεινές περιοχές, σχολεία ib, σχολεία του δάσους κ.α. Και θα πρέπει τα σχολεία να μπορούν να εφαρμόσουν το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα όπως γίνεται και στις άλλες χώρες

 • 16 Ιουλίου 2020, 20:07 | Έλενα Γιώτη

  Διαφωνώ κάθετα με το περιεχόμενο του άρθρου 3&6 που αφορά την συστεγαση ιδιωτικών σχολείων και ΚΞΓ.

 • 16 Ιουλίου 2020, 19:58 | Εύα Λεστακη

  Διαφωνώ κάθετα με το άρθρο 3§6 σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται η συστέγαση ιδιωτικών σχολείων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών

 • διαφωνω κάθετα με το περιεχόμενο του άρθρου 3 § 6 που αναφέρει ότι επιτρέπεται η συστέγαση ιδιωτικών σχολείων και ΚΞΓ.

 • 16 Ιουλίου 2020, 19:48 | ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΡΤΗ-ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ

  ΔΙΑΦΩΝΩ ΚΑΘΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6 ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΑΠΑΛΕΙΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ.
  ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΣ.

 • 16 Ιουλίου 2020, 19:45 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Διαφωνούμε κάθετα με το περιεχόμενο. Έιναι η χαριστική βολή για όλους τους μικρομεσαίους.”  

 • 16 Ιουλίου 2020, 19:42 | Eri Roubou

  Διαφωνώ κάθετα με το άρθρο για τη συστέγαση ιδιωτικών σχολείων και ΚΞΓ. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο θα είναι πλήγμα για τον κλάδο των ΚΞΓ τα οποία είναι κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συμβάλλουν και στηρίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την Ελληνική οικονομία. Αναμφισβήτητα, η προσφορά των ΚΞΓ στην εκπαίδευση και στην κοινωνία είναι ιδιαίτερα σημαντική και θα πρέπει το κράτος να λάβει σοβαρά υπόψη την εφαρμογή αυτού του νόμου που θα οδηγήσει στον αφανισμό τους.

 • 16 Ιουλίου 2020, 19:40 | Δούρου Αγγελική

  Διαφωνώ κάθετα με τη συστέγαση ΚΞΓ και ίδιωτικων σχολείων!!! Απαράδεκτο!!!

 • 16 Ιουλίου 2020, 19:32 | Πετρακου Παναγιωτα

  Γιατί τόσο μίσος .Διαφωνώ .Τι προσπαθείτε να κάνετε .

 • 16 Ιουλίου 2020, 19:28 | Enie Matsangou

  ςΔιαφωνώ με το άρθρου 3 /6 που επιτρέπεται η στέγαση ιδιωτικών σχολείων και ΚΞΓ

 • 16 Ιουλίου 2020, 19:27 | Efie A.

  Aγαπητοί κύριοι,

  Διαφωνώ με την συστέγαση ιδιωτικών σχολείων με τα κέντρα ξένων γλωσσών. Στην περίπτωση που αυτό γίνει θα ισοδυναμεί με μεγάλο χτύπημα για όλα τα κέντρα ξένων γλωσσών που δίνουν αγώνα επιβίωσης ενώ προσφέρουν πολύτιμο έργο στον χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης και συμβάλουν στην οικονομία της χώρας μέσω φορολογίας.

  Ήδη τα κέντρα μας πλήττονται ανεπανόρθωτα λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού και παράνομων-μαύρων ιδιαίτερων μαθημάτων. Η απόφαση αυτή του υπουργείου θα αποτελέσει την χαριστική βολή σε ένα κλάδο που δίνει εργασία σε χιλιάδες ανθρώπους πανελλαδικά.

  Τα κέντρα μας είναι εξειδικευμένα στην ξενόγλωσση εκπαίδευση και για αυτό το έργο μας είναι ιδιαίτερα επιτυχημένο.

  Ελπίζω να λάβετε σοβαρά υπόψη σας τις διαφωνίες μας και να κρατήσετε την απαραίτητη ισορροπία που απαιτούν οι περιστάσεις και οι δύσκολοι καιροί που διανύουμε.

  Με εκτίμηση
  Ε.Α.

 • 16 Ιουλίου 2020, 19:25 | ΘΕΑΝΩ ΗΛΙΑ

  ΔΙΑΦΩΝΩ ΚΑΘΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ άρθρου 3 § 6 ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΙ ΤΗΝ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΙΔ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ. ΑΓΝΟΕΙ ΕΝΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΚΛΑΔΟ ΠΟΥ ΤΟΣΑ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

 • 16 Ιουλίου 2020, 19:16 | Μαρια

  Διαφωνώ με το άρθρου 3 /6 που επιτρέπεται η στέγαση ιδιωτικών σχολείων και ΚΞΓ, το θεωρώ απαράδεκτο.

 • 16 Ιουλίου 2020, 19:08 | Εύα Λεστακη

  Διαφωνώ κάθετα με το περιεχόμενο του άρθρου 3§6 σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται η συστέγαση ιδιωτικών σχολείων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών

 • Διαφωνώ κάθετα με τον νομοσχέδιο. Θεωρώ πως υπάρχουν προβλήματα ύστατης σημασίας που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν όπως τα μαύρα ιδιαίτερα για τα οποία εδώ και χρόνια δεν έχει γίνει λόγος. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα προκαλέσει το κλείσιμο μας.

 • 16 Ιουλίου 2020, 19:07 | Ηλίας Παπανικολάου

  Συστέγαση ιδιωτικών σχολείων με ΚΞΓ

  Η κίνησή σας αυτή, σε συνδυασμό τόσο με τη μάστιγα των μαύρων ιδιαιτέρων μαθημάτων και των παράνομων οικοδιδασκαλείων, για τα οποία επανειλημμένως σας έχουμε προτείνει εφικτές λύσεις τις οποίες έχετε αγνοήσει,όσο και με την επιβολή των περιοριστικών μέτρων λειτουργίας των ΚΞΓ λόγω Covid-19 αποτελεί ταφόπλακα για την ύπαρξή μας.

  Θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι εφόσον επιτρέψετε τη συνλειτουργία των ιδιωτικών σχολείων με τα ΚΞΓ, συνειδητά καταδικάζετε το Κλάδο μας σε αφανισμό και στέλνετε τους ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών στην ανεργία.

  Σας καλούμε:Να απαλείψετε άμεσα το επίμαχο άρθρο από το Σχέδιο Νόμου

  Να μην επιτρέψετε τη συστέγαση ιδιωτικών σχολείων με τα κέντρα ξένων γλωσσών

 • 16 Ιουλίου 2020, 19:04 | Μανώλης Πρωτόπαπας

  Διαφωνώ κάθετα με το περιεχόμενο του άρθρου 3&6 που αναφέρει ότι επιτρέπεται η συστέγαση ιδιωτικών σχολείων και ΚΞΓ.

 • 16 Ιουλίου 2020, 19:04 | Ελένη Φαλίδα

  Θεωρώ απαράδεκτο και διαφωνώ κάθετα με το περιεχόμενο του άρθρου 3 § 6 που αναφέρει ότι επιτρέπεται η συστέγαση ιδιωτικών σχολείων και ΚΞΓ. Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η ύπαρξη ΚΞΓ που ήδη λειτουργούν προσφέροντας εισόδημα στο κράτος και θέσεις εργασίας συμβάλοντας στη μείωση ανεργίας.
  Θα πληγεί ανελέητα ένας ολόκληρος κλάδος!
  Αιτούμαι:
   Να απαλείψετε άμεσα το επίμαχο άρθρο από το Σχέδιο Νόμου
   Να μην επιτρέψετε τη συστέγαση ιδιωτικών σχολείων με τα κέντρα ξένων γλωσσών

 • 16 Ιουλίου 2020, 19:02 | Ειρήνη Πρωτόπαπα

  Διαφωνώ κάθετα με το περιεχόμενο του άρθρου 3 παρ 6 που επιτρέπει την συστέγαση ιδιωτικών σχολείων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών. Θεωρώ ότι το κράτος θα πρέπει να είναι αρωγός στις μικρές επιχειρήσεις που θα πληγούν ανεπανόρθωτα από τον άνισο ανταγωνισμό με τα ιδιωτικά σχολεία.

 • 16 Ιουλίου 2020, 19:01 | James Papageorgiou

  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ.

  ΔΙΝΕΙ ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΝΑ ΧΑΣΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 • 16 Ιουλίου 2020, 18:57 | Θανάσης Παπαθωμάς

  Διαφωνώ κάθετα με το άρθρο 3 παρ 6 που αναφέρει ότι επιτρέπεται η συστέγαση ιδιωτικών σχολείων και ΚΞΓ.

  Διαμαρτυρόμαστε έντονα,διότι:χωρίς καμιά προηγούμενη ενημέρωση ή διαβούλευση με τον κλάδο μας προωθείτε Σχέδιο Νόμου που επιτρέπει τη συστέγαση των ιδιωτικών σχολείων με Κέντρα Ξένων Γλωσσών.παρά τα επανειλημμένα αιτήματά μας για συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για φλέγοντα και άμεσα ζητήματα του Κλάδου των Κέντρων Ξένων Γλωσσών, ουδέποτε μας έχετε συναντήσει.Κυρία Υπουργέ,Θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι εφόσον επιτρέψετε τη συλλειτουργία των ιδιωτικών σχολείων με τα ΚΞΓ, συνειδητά καταδικάζετε το Κλάδο μας σε αφανισμόκαι στέλνετε τους ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών στην ανεργία.

 • 16 Ιουλίου 2020, 18:55 | Στρατηγακη Αικατερίνη

  Διαφωνω καθετα με το αρθρο 3 παραγραφος 6 που προβλέπει τηννσυστεγαση ιδιωτικων εκπαιδευτηριων με Κ. Ξ. Γλωσσων. Ο κλαδος μας εχει ηδη πολλα αλυτα προβληματα δεκαετιες τωρα όπως τα αδηλωτα ιδιαιτερα, τα οικοδιδασκαλεια κτλ. Αυτο, εαν περασει, θα αποτελεσει ενα ακομα σοβαρο πληγμα στα πανταχοθεν βαλλομενα Κεντρα Ξενων Γλωσσων.

 • 16 Ιουλίου 2020, 18:55 | Δελημιχαλη Λια

  Διαφωνώ με το άρθρου 3 /6 που επιτρέπεται η στέγαση ιδιωτικών σχολείων και ΚΞΓ.

 • 16 Ιουλίου 2020, 18:53 | Αννα Σάλτη

  Συστέγαση ιδιωτικών σχολείων με ΚΞΓΑξιότιμη κα Υπουργέ,Στο νέο Σχέδιου Νόμου: «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» με το άρθρο 3“επιτρέπεται η συστέγαση των ιδιωτικών σχολείων με άλλα ιδιωτικά σχολεία, ξένα σχολεία, κέντρα δια βίου μάθησης, κέντρα ξένων γλωσσών, φροντιστήρια, καθώς και με άλλους φορείς που αναφέρονται στην παρ. Θ.3 του ν. 4093/2012 (Α ́ 222)”. Για μια ακόμη φορά διαπιστώνουμε ότι όχι μόνο αγνοείτε παντελώς τον Κλάδο μας αλλά επιπλέον προωθείτε διατάξεις που αποβαίνουν καταστροφικές για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών.Θεωρούμε άκρως απαράδεκτο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ΚΞΓ που ανήκουν στην ραχοκοκκαλιά της εθνικής οικονομίας και έχουν προσφέρει τα μέγιστα στην ελληνική κοινωνία, να παραδίδονται στα συμφέροντα των μεγάλων ιδιωτικών σχολείων.Η κίνησή σας αυτή, σε συνδυασμό τόσο με τη μάστιγα των μαύρων ιδιαιτέρων μαθημάτων και των παράνομων οικοδιδασκαλείων, για τα οποία επανειλημμένως σας έχουμε προτείνει εφικτές λύσεις τις οποίες έχετε αγνοήσει,όσο και με την επιβολή των περιοριστικών μέτρων λειτουργίας των ΚΞΓ λόγω Covid-19 αποτελεί ταφόπλακα για την ύπαρξή μας

  Διαμαρτυρόμαστε έντονα,διότι:χωρίς καμιά προηγούμενη ενημέρωση ή διαβούλευση με τον κλάδο μας προωθείτε Σχέδιο Νόμου που επιτρέπει τη συστέγαση των ιδιωτικών σχολείων με Κέντρα Ξένων Γλωσσών.παρά τα επανειλημμένα αιτήματά μας για συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για φλέγοντα και άμεσα ζητήματα του Κλάδου των Κέντρων Ξένων Γλωσσών, ουδέποτε μας έχετε συναντήσει.

  Κυρία Υπουργέ,Θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι εφόσον επιτρέψετε τη συνλειτουργία των ιδιωτικών σχολείων με τα ΚΞΓ, συνειδητά καταδικάζετε το Κλάδο μας σε αφανισμό και στέλνετε τους ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών στην ανεργία.

  Σας καλούμε:

  Να απαλείψετε άμεσα το επίμαχο άρθρο από το Σχέδιο Νόμου

  Να μην επιτρέψετε τη συστέγαση ιδιωτικών σχολείων με τα κέντρα ξένων γλωσσών