Άρθρο 8 Διευθυντές και Υποδιευθυντές

 

1. Το άρθρο 25 του ν. 682/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 25
Διευθυντές και υποδιευθυντές

1. Κάθε ιδιωτική σχολική μονάδα διευθύνει εκπαιδευτικός, που κατέχει τα προσόντα που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 34, ο οποίος διορίζεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας. Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας μπορεί να αντικατασταθεί με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας.
2. Αν αποδεδειγμένα δεν προσφέρεται ή δεν ευρίσκεται ιδιωτικός εκπαιδευτικός που έχει τα προσόντα της παρ. 2, για να αναλάβει τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας, η διεύθυνση μπορεί να ανατεθεί σε ιδιωτικό εκπαιδευτικό με βαθμό κατώτερο αυτού που ορίζεται για τους Διευθυντές, έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας.
3. Αν το φυσικό πρόσωπο, στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια ιδιωτικού σχολείου, ή μέλος, εταίρος ή μέτοχος του νομικού προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια ιδιωτικού σχολείου, ή μέλος της ένωσης προσώπων, στην οποία έχει χορηγηθεί άδεια ιδιωτικού σχολείου, είναι και εκπαιδευτικός της αντίστοιχης βαθμίδος εκπαίδευσης, μπορεί να ορίζεται Διευθυντής της σχολικής μονάδας, εφόσον κατέχει τον βαθμό που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 34.
4. Με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας, μπορεί να ορίζονται ένας ή περισσότεροι υποδιευθυντές, ανάλογα με τις ανάγκες και την οργάνωση της ιδιωτικής σχολικής μονάδας και τον μαθητικό της πληθυσμό. Με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας, μπορούν να αντικαθίστανται οι υποδιευθυντές ή και να καταργούνται οι θέσεις υποδιευθυντών.
5. Οι διευθυντές και υποδιευθυντές των ιδιωτικών σχολείων δεν μπορούν να υπηρετούν παράλληλα σε άλλο εκπαιδευτήριο οποιουδήποτε τύπου και είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στο σχολείο καθ` όλες τις εργάσιμες ώρες. Οι διευθυντές και υποδιευθυντές των ιδιωτικών σχολείων μπορούν να διδάσκουν σε άλλη σχολική μονάδα του ίδιου ιδιοκτήτη.
6. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ορισμού ή αντικατάστασης διευθυντή ή υποδιευθυντή, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης οφείλει να ελέγξει αν ο προτεινόμενος κατέχει τα προσόντα ορισμού που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 34 ή αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση σε αυτόν της πρότασης του ιδιοκτήτη, και να προβεί στο διορισμό του. Σε διαφορετική περίπτωση, αναπέμπει εντός της ίδιας προθεσμίας την πρόταση στον ιδιοκτήτη, προκειμένου να προταθεί νέος υποψήφιος. Σε περίπτωση που η προθεσμία της παρούσης παρέλθει άπρακτη, θεωρείται ότι έχει εγκριθεί ο διορισμός του προτεινόμενου προσώπου και ο διευθυντής και οι υποδιευθυντές ορίζονται με απόφαση του ιδιοκτήτη.».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 682/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής των ιδιωτικών σχολικών μονάδων πρέπει να πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις που ισχύουν για τα αντίστοιχα όργανα των δημόσιων σχολικών μονάδων.».

 • Είναι θετική η αναγνώριση της ελευθερίας κάθε σχολείου να καθορίζει το οργανόγραμμά του. Η διατήρηση ωστόσο της προϋπόθεσης της πλήρωσης των τυπικών προσόντων του Δημοσίου για την επιλογή των στελεχών καταλήγει να καθιστά το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο δημόσιο ως προς τις επιλογές, ιδιωτικό ως προς το κόστος των επιλογών. Οι ιδιοκτήτες των σχολικών μονάδων θα πρέπει να έχουν τον πλήρη έλεγχο επιλογής των στελεχών τους.

 • 16 Ιουλίου 2020, 14:36 | ΑΝΝΑ

  Σε πολλά σχολεία ο ιδιοκτήτης είναι και διευθυντής και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του συλλόγου.Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει αυτή η τρομοκρατία του κακού ιδιοκτήτη που θα πιεί το αίμα του εκπαιδευτικού. Εργάζομαι πολλά χρόνια στην εκπαίδευση και ξέρω, ότι ο εργατικός και υπεύθυνος εκπαιδευτικός δε φοβάται ούτε την αξιολόγηση, ούτε τον ιδιοκτήτη. Κύριο μέλημά του είναι η εκπαίδευση και πρόοδος των μαθητών.

 • 16 Ιουλίου 2020, 12:59 | Δ.Σ. του Συλλόγου Καθηγητών της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

  Τα αξιολογικά κριτήρια για τους διευθυντές και τους υποδιευθυντές των Ιδιωτικών σχολείων, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένα και να ακολουθούν τα κριτήρια που τίθενται για τους διευθυντές και τους υποδιευθυντές των Δημοσίων σχολείων.
  Τα υποψήφια διευθυντικά στελέχη του σχολείου πρέπει να επιλέγονται από τον ιδιοκτήτη βάσει αξιοκρατικών κριτηρίων και όχι βάσει ευνοιοκρατίας ή συγγενικής σχέσης.
  Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης πρέπει να ελέγχουν τη νομιμότητα και να εγκρίνουν την επιλογή των διευθυντικών στελεχών του σχολείου μετά από πρόταση του ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας και τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων.
  Τα διευθυντικά στελέχη της σχολικής μονάδας μπορούν να αντικατασταθούν με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας και τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων.
  Από την αντικατάσταση του άρθρου 25 του ν. 682/1977 παρατηρείται η έλλειψη του προηγούμενου Άρθρου 6. σύμφωνα με το οποίο “Τον διευθυντήν ιδιωτικού σχολείου, απόντα ή κωλυόμενον, αναπληροί έτερος εκπαιδευτικός του αυτού σχολείου, οριζόμενος υπό του οικείου Επιθεωρητού κατά την έναρξιν του σχολικού έτους, μετά πρότασιν του ιδιοκτήτου”.
  Τα διευθυντικά στελέχη της σχολικής μονάδας πρέπει να χαίρουν της εκτίμησης των καθηγητών και των μαθητών για την αναβάθμιση και την ομαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 • 16 Ιουλίου 2020, 12:54 | ΗΛΙΑΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ

  Το σχέδιο νόμου δεν αλλάζει τα προσόντα διορισμού των Διευθυντών και απαιτείται και πάλι απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης.
  Είναι ορθή και η επιλογή του νομοθέτη να προβλέψει την ύπαρξη περισσότέρων Υποδιευθυντών για ευχερή κατανομή των αρμοδιότητων και αποτελεσματικότητα στην εξυπηρέτηση της γραφειοκρατίας της σχολικής μονάδας. Άραγε όσοι αντιδρούν και σε αυτό γνωρίζουν πόσο φόρτο δημιουργεί η καθημερινή λειτουργία μιας σχολικής μονάδας ειδικά με την συμμετοχή σε ποικίλα προγράμματα και δράσεις, όπως τα MUN, τα μαθητικά ERASMUS και οι πανελλήνιοι και διεθνείς διαγωνισμοί;

 • 16 Ιουλίου 2020, 01:39 | Γιάννης

  Θα πρέπει το ιδιωτικό σχολείο να έχει τη δυνατότητα να επιλέγει το ίδιο τον Διευθυντή του. Άλλωστε ποιο σχολείο θα έβαζε για διευθυντή κάποιον ανίκανο;;; Οι γονείς θα άλλαζαν αμέσως σχολείο και το σχολειο θα είχε πρόβλημα. Αφήστε επιτέλους την εκπαίδευση ελεύθερη από αγκυλώσεις και στρεβλώσεις. Και την ιδιωτική αλλά και την δημόσια. Η αγορά (οι μαθητές και οι γονείς) θα τα ρυθμίσει όλα!!

 • 16 Ιουλίου 2020, 01:15 | Μαρία

  Το ποιος θα μπει Διευθυντής ή υποδιευθυντής ο ιδιοκτήτης το ορίζει . Εκείνος γνωρίζει ποιος είναι ο πιο κατάλληλος για τη θέση και μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του σχολείου του. Το ιδιωτικό σχολείο δεν είναι σαν το δημόσιο που τη θέση πρέπει να την πάρει ο παλαιότερες και ας μην έχει προσόντα . Τη θέση τη παίρνει ο πιο ικανός και αυτό μόνο ο ιδιοκτήτης το αποφασίζει

 • 15 Ιουλίου 2020, 20:27 | Άννα Κ.

  Το ιδιωτικό σχολείο είναι μια ιδιωτική επιχείρηση … και φυσικά πρέπει να αποφασίζει ο ιδιοκτήτης για το μέλλον της και όχι η Πολιτεια … ας γίνει επιτέλους κάτι σωστό και για τα ιδιωτικά σχολεία, που νομίζουν όλοι ότι τα χρήματα για τους μισθούς είναι κρεμασμένα στα δέντρα ή ότι προέρχονται από το δημόσιο!

 • 15 Ιουλίου 2020, 12:09 | Α.Β.

  Είναι ότι καλύτερο μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή για την αναβάθμιση της ιδιωτικής εκπαίδευσης.Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο θα βοηθήσει και θα εξελίξει όσους εμπλέκονται με την ιδιωτική εκπαίδευση.

 • 15 Ιουλίου 2020, 11:53 | Μαρία Δες

  Τι να σχολιάσει κανείς σε αυτό το άρθρο! Ότι ο ιδιοκτήτης είναι ένας μικρός δικτάτορας που αποφασίζει για όλους και για όλα μέσα σε ένα εκπαιδευτήριο; Αν αυτό θέλουν οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων να τα κλείσουν και να ανοίξουν σουπερμάρκετ! Είναι δυνατόν η ιδιωτική εκπαίδευση να γίνει προσωπικό φέουδο του κάθε ιδιοκτήτη; Μήπως παραβιάζεται η αρχή του άρθρου 16 του Συντάγματος «της δια της λειτουργίας και ιδιωτικών σχολείων ενισχύσεως και βελτιώσεως της υπό των δημοσίων εκπαιδευτηρίων παρεχομένης εκπαιδεύσεως.»; Εδώ πρόκειται μάλλον για την ενίσχυση και βελτίωση της θέσης και της τσέπης του ιδιοκτήτη! Αν είναι δυνατόν!

 • 15 Ιουλίου 2020, 11:49 | Κων/να Ρουμανά

  Πρέπει να ισχύουν τα ίδια κριτήρια επιλογής διευθυντών-τριων που ισχύουν και στα δημόσια σχολεία. Όχι να είναι εντελώς στην προαίρεση των ιδιοκτητών, κοινώς να είναι εκτελεστικά όργανα των συμφερόντων των ιδιοκτητών

 • 15 Ιουλίου 2020, 09:59 | Γιάννης Π.

  Εισάγεται και εδώ μια διαφοροποίηση ανάμεσα σε ιδιωτικά και δημόσια σχολεία. Ο κανονισμός πρέπει να είναι ίδιος και στις δύο περιπτώσεις. Δεν μπορεί να αφήνεται στη διάθεση του ιδιοκτήτη ο διορισμός υποδιευθυντή (για να γλυτώσει ενδεχομένως το μισθολογικό κόστος) εις βάρος της σωστής λειτουργίας του σχολείου.

 • 15 Ιουλίου 2020, 02:15 | ΕΙΡΗΝΗ Ι.

  Είναι απαραίτητο να υπάρχουν σαφή διαφανή αξιοκρατικά αξιολογικά κριτήρια επιλογής διευθυντών και υποδιευθυντών για κάθε σχολική μονάδα είτε ιδιωτικής είτε δημόσιας εκπάιδευσης. Έτσι η εποτεία της πολιτείας βρίσκεται κοντά στο σχολείο και στους εκπαιδευτικούς και αποφεύγονται αυθαιρεσίες, ευνοιοκρατία, ασυδοσίες και προβλήματα σε πολλά επίπεδα.

 • 14 Ιουλίου 2020, 21:08 | ΓΒ

  Τα κριτήρια επιλογής είναι απαραίτητο να είναι ακριβώς αντίστοιχα με αυτά των δημοσίων εκπαιδευτικών.

  Υποψηφιότητες/μόρια/συνέντευξη

  Αυτό θα δώσει την ευκαιρία οι καταλληλότεροι και ισχυροί επιστημονικά και εκπαιδευτικά να αναλαμβάνουν το συγκεκριμένο ρόλο προς όφελος των σχολικών μονάδεων

 • 14 Ιουλίου 2020, 14:50 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Φ.

  Καθήκον του Διευθυντή είναι να εφαρμόζει τους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, τις κανονιστικές αποφάσεις, τις εγκυκλίους και τις υπηρεσιακές εντολές των Στελεχών Διοίκησης, είναι υπεύθυνος για την τήρησή τους και υλοποιεί τις αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων. Όμως δεν υπάρχουν εγγυήσεις από την ελεύθερη επιλογή του Ιδιοκτήτη ότι ο Διευθυντής θα κάνει υπέρβαση των αρμοδιοτήτων του που δυσχεραίνουν το Σχολείο εις όφελος του εργοδότη.

 • 14 Ιουλίου 2020, 14:45 | ΖΩΗ Σ.

  Ακόμα κι αν δεν έχουν προσόντα- κανένας Eκπαιδευτικός δεν πρόκειται να διεκδικήσει τη θέση λόγω της απειλής της απόλυσης. Ο Διευθυντής είναι ο Πρόεδρος του Συλλόγου Διδασκόντων και για αυτό η επιλογή του θα πρέπει να είναι αξιοκρατική.

 • 14 Ιουλίου 2020, 14:44 | ΔΗΜΟΥ Γ.

  Τα διευθυντικά στελέχη επιλέγονται από τον ιδιοκτήτη χωρίς κανένα επί της ουσίας κριτήριο.
  Ο Σύλλογος των διδασκόντων θα πρέπει να έχει λόγο στην επιλογή του διευθυντή.

 • 14 Ιουλίου 2020, 14:44 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΩ Γ.

  Ο Διευθυντής θα πρέπει να φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του Σχολείου, φροντίζει να γίνει το Σχολείο στοιχειώδης μονάδα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα διοικητικά, παιδαγωγικά και επιστημονικά. Στην πράξη η επιλογή από τον Ιδιοκτήτη χωρίς κριτήρια καταστρατηγεί όλα τα παραπάνω.

 • 14 Ιουλίου 2020, 14:43 | ΤΖΕΝΗ ΚΩΣΤΟΥΣΗ

  Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται στην κορυφή της Σχολικής κοινότητας και είναι διοικητικός αλλά και επιστημονικός παιδαγωγικός υπεύθυνος στο χώρο αυτό. Καθοδηγεί τη Σχολική κοινότητα ώστε να θέσει υψηλούς στόχους και να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την επίτευξή τους για ένα σχολείο δημοκρατικό και ανοικτό στην κοινωνία. Καθοδηγεί και βοηθάει τους Εκπαιδευτικούς στο έργο τους, και ιδιαίτερα τους νεότερους, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα και οφείλει να αποτελεί παράδειγμα. Η επιλογή του καταλληλότερου είναι προϋπόθεση για την καλύτερη και δημοκρατικότερη λειτουργία του Σχολείου. Με το παρόν άρθρο στερείτε τη δυνατότητα στον Ιδιωτικό εκπαιδευτικό να έχει εξέλιξη στην ιεραρχία του Σχολείου.

 • 14 Ιουλίου 2020, 11:07 | Βασίλης

  Προκαλεί ερωτηματικά πως θα διασφαλιστεί η ήρεμη λειτουργία της σχολικής μονάδας όταν η αποδοχή των προσώπων της διεύθυνσης είναι πιθανόν να μην έχει την γνώμη των εκπαιδευτικών της μονάδας. Μάλλον προχωράμε προς τον διορισμό μάνατζερ στις εκπαιδευτικές δομές!

 • 13 Ιουλίου 2020, 17:05 | Δημήτρης Κ

  Ιδιωτική επιχείρηση είναι και το ιδιωτικό σχολείο. Σαφώς προς την σωστή κατεύθυνση και αυτό το άρθρο

 • 13 Ιουλίου 2020, 13:46 | Κατερίνα Γλέζου

  Το Υπουργείο πρέπει να θέσει σαφή αξιολογικά κριτήρια για τους διευθυντές και τους υποδιευθυντές των Ιδιωτικών σχολείων, τα οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι ακολουθούν τα κριτήρια που τίθενται για τους διευθυντές και τους υποδιευθυντές των Δημοσίων σχολείων.
  Τα υποψήφια διευθυντικά στελέχη του σχολείου πρέπει να επιλέγονται από τον ιδιοκτήτη βάσει αξιοκρατικών κριτηρίων και όχι βάσει ευνοιοκρατίας ή συγγενικής σχέσης.
  Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης πρέπει να ελέγχουν τη νομιμότητα και να εγκρίνουν την επιλογή των διευθυντικών στελεχών του σχολείου μετά από πρόταση του ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας και τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων.
  Τα διευθυντικά στελέχη της σχολικής μονάδας μπορούν να αντικατασταθούν με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας και τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων.  
  Τα διευθυντικά στελέχη της σχολικής μονάδας πρέπει να χαίρουν της εκτίμησης των καθηγητών και των μαθητών για την αναβάθμιση και την ομαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 • 12 Ιουλίου 2020, 19:19 | Δημήτρης

  Κυβέρνηση και σχολαρχες έχουν κάνει σημαία τους την αριστεία. Δεν τη βλέπω όμως πουθενά σε αυτό το άρθρο, καθώς διευθυντές μπορούν να γίνονται οι αρεστοί κι όχι οι άριστοι.

 • 12 Ιουλίου 2020, 14:37 | Αλέξανδρος

  Στην ουσία υποβαθμίζεται η ιδιωτική εκπαίδευση αφού δεν απαιτούνται προσόντα ισάξια Διευθυντών του δημοσίου. Επιπλέον οι Διευθυντές θα είναι αναλώσιμοι και χειραγωγήσιμοι

 • 12 Ιουλίου 2020, 14:08 | Liana

  Άλλο ένα άρθρο που νομιμοποιεί την αυθαιρεσία και καθιστά τον ιδιοκτήτη «Βασιλιά-Ήλιο». Σα να μιλάμε για μια οποιαδήποτε ξενοδοχειακή μονάδα που φιλοξενεί παιδιά.

 • 12 Ιουλίου 2020, 12:29 | Στέλιος

  ένα ακόμα βήμα, έστω και δειλό, προς την κοινή λογική. Προς μεγαλύτερη αυτονομία. Προφανώς και ο διευθυντής θα έπρεπε να είναι επιλογή του σχολείου και να υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης. Και θα έπρεπε να μην υπάρχουν περιορισμοί του τύπου «όπως και το δημόσιο»

 • 12 Ιουλίου 2020, 12:14 | Έλενα

  Πώς διασφαλίζεται η ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η διατήρηση του ήρεμου σχολικού κλίματος με Διευθυντές και Υποδιευθυντές που μόνο τους προσόν θα είναι η εύνοια του ιδιοκτήτη, άρα και οι ίδιοι θα είναι ευάλωτοι σε οποιεσδήποτε πιέσεις, αλλά και θύματα της πιθανής απειρίας τους; Οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις που θέτει το Υπουργείο για τους Διευθυντές και Υποδιευθυντές Δημόσιων σχολείων θα έπρεπε να είναι τα ελάχιστα προσόντα για τους Διευθυντές και τους Υποδιευθυντές των Ιδιωτικών. Αν δεν υπάρχει εκπαιδευτικός που έχει αυτά τα ελάχιστα προσόντα, που ορίζει το Υπουργείο, τότε κάτι «τρέχει»…

 • 12 Ιουλίου 2020, 09:33 | ΟΙΕΛΕ

  Στο άρθρο 8ΣχΝ, στην παρ.6β δεν προβλέπεται διορισμός Υποδιευθυντών. Τα διευθυντικά στελέχη επιλέγονται από τον ιδιοκτήτη χωρίς κανένα επί της ουσίας κριτήριο, αφού –ακόμα κι αν δεν έχουν προσόντα- κανένας εκπαιδευτικός δεν πρόκειται να διεκδικήσει τη θέση λόγω της απειλής της απόλυσης. Έτσι, ο ιδιοκτήτης θα μπορέσει να κάνει Δ/ντρια, για παράδειγμα, την πρωτοδιόριστη κόρη του. Άραγε, ποια θα ήταν η αντίδραση της κοινωνίας αν ένας Υπουργός Παιδείας διόριζε ως Δ/ντρια σε δημόσιο σχολείο την πρωτοδιόριστη κόρη του;

 • 12 Ιουλίου 2020, 00:17 | Χάρης

  Ο Σύλλογος των διδασκόντων δεν πρέπει να έχει λόγο στην επιλογή του διευθυντή, παρά μόνο ο πεφωτισμένος ιδιοκτήτης; Ο διευθυντής δεν μπορεί να είναι μάνατζερ σε ένα σχολείο. Χρειάζεται να απολαμβάνει την πλήρη αποδοχή των καθηγητών, δασκάλων και το σεβασμό των μαθητών. Σε αντίθετη περίπτωση η παρουσία του είναι δυσλειτουργική. Αυτός που το εμπνεύστηκε μάλλον δεν έχει ιδέα από εκπαίδευση,

 • 11 Ιουλίου 2020, 21:45 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

  ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΑΚΡΑΙΑ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ.ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΑΥΤΙΣΗ ΜΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ.
  ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ, ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ ΤΟΥ.
  ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ/ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ ΟΤΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΕΝ ΒΕΛΤΙΩΝΕΤΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ, ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ ΤΟ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΩΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
  ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΟΤΙ ΔΙΑΚΥΒΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΙΣΟΤΙΜΟ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.

 • 10 Ιουλίου 2020, 15:25 | Λεοπόλδος Αυγερινός

  ένα ακόμη άθρθρο που αποκακρύνει την εποπτεία της Πολιτείας από το ιδιωτικό σχολείο. Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης απλώς θα παρακολουθούν αμέτοχοι τον όποιο Διευθυντή θα επιλέγει ο ιδιοκτήτης, ακόμη κι αν είναι ακατάλληλος.