Προτεινόμενες δεσμεύσεις για τη διαμόρφωση του 3ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership)

Οι αξίες και οι στόχοι της Ανοικτής Διακυβέρνησης αποτελούν προτεραιότητα που διαχρονικά διαπνέει τη στρατηγική όχι μόνο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αλλά και της Ελληνικής Κυβέρνησης στο σύνολο της. Η ανοικτότητα, η συμμετοχικότητα και η λογοδοσία συνιστούν θεμελιώδεις αρχές οι οποίες αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για τη χάραξη και άσκηση των εθνικών πολιτικών.  Αποκορύφωμα της σαφούς προσήλωσης στην υπεύθυνη ανοικτή διακυβέρνηση είναι η ενεργή και αδιάλειπτη συμμετοχή της χώρας στη διεθνή συνεργατική πρωτοβουλία του Open Government Partnership (OGP) και η υιοθέτηση των αξιών της, μέσω της κατάρτισης και εφαρμογής των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την ανοικτή διακυβέρνηση (http://www.opengovpartnership.org/countries/greece), την οποία συντονίζω ενεργά ως εκπρόσωπος της χώρας.
Στην παρούσα φάση, ολοκληρώθηκε η εκπόνηση του αρχικού κειμένου του τρίτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση για την περίοδο 2016 (β΄εξάμηνο) – 2018 (α’ εξάμηνο), ακολουθώντας μία ανοικτή, καινοτομική διαδικασία για την ουσιαστική «συν-διαμόρφωση» του, μέσα από μία δομημένη συνεργατική διαδικασία διαβούλευσης ανάμεσα στους φορείς της δημόσιας διοίκησης και της Κοινωνίας των Πολιτών. Οι δίαυλοι επικοινωνίας και το σύνολο των συνεργατικών διαδικασιών που δρομολογήθηκαν σε αγαστή συνεργασία με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και το σύνολο των φορέων της δημόσιας διοίκησης, ανέδειξαν συγκεκριμένες θεματικές περιοχές όπου η προώθηση της ανοικτής διακυβέρνησης αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ουσιαστική ενίσχυση της λογοδοσίας, της ακεραιότητας και της ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Αξιοποιώντας τόσο τη τεχνογνωσία των στελεχών της Μονάδας Υποστήριξης (support unit) του OGP όσο και γειτονικών χωρών μελών στην πρωτοβουλία OGP, δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις και, εν γένει, γόνιμο έδαφος για μία ανοικτή σε όλους διαδικασία έτσι ώστε το νέο σχέδιο δράσης να αποτελέσει προϊόν κοινής και συλλογικής προσπάθειας τόσο της δημόσιας διοίκησης όσο και των πολιτών.
Απόρροια των διαδικασιών είναι η διαμόρφωση ενός κειμένου, το οποίο περιλαμβάνει ένα σύνολο αρχικών δεσμεύσεων, όπως έχουν διαμορφωθεί έως τώρα. Οι δεσμεύσεις αυτές, προερχόμενες, μεταξύ άλλων, από τις θεματικές της Διοικητικής Ανασυγκρότησης, της Παιδείας, της Οικονομίας, του Πολιτισμού, της Δικαιοσύνης και της Ναυτιλίας, εντάσσονται στην εξελισσόμενη πολιτική για τη διοικητική ανασυγκρότηση της χώρας, διασφαλίζοντας ότι η ανοικτή διακυβέρνηση, η διαφάνεια, η συμμετοχή και η λογοδοσία εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε σχετικής ενέργειας και πρωτοβουλίας. Υπογραμμίζεται, ότι για πρώτη φορά στο εθνικό σχέδιο αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στην προώθηση της ανοικτής διακυβέρνηση σε τοπικό επίπεδο, ενσωματώνοντας συγκεκριμένες δράσεις σε περιφερειακό επίπεδο όπου η σχέση πολιτών – δημόσιας διοίκησης είναι εγγύτερη.
Συμμετέχοντας, προτείνοντας και υλοποιώντας, δίνεται στους πολίτες ουσιαστική δύναμη, εφαρμόζοντας τις αρχές της ανοικτής διακυβέρνησης στην πράξη και διαμορφώνοντας μια ουσιαστική σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στη δημόσια διοίκηση και την Κοινωνία των Πολιτών. Για το λόγο αυτό, και επιδιώκοντας την περαιτέρω συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία διαμόρφωσης των δεσμεύσεων που θα αναλάβει η χώρα μας, ξεκινάμε το διάλογο και θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση, από την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016 έως και την Τρίτη 5 Ιουλίου 2016, το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σας καλώ να συμμετέχετε ενεργά στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, καταθέτοντας τις προτάσεις, τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας στο opengov.gr, προκειμένου όλοι μαζί να συμβάλλουμε αφενός στη διαμόρφωση ενός φιλόδοξου σχεδίου Δράσης και αφετέρου στη διασφάλιση της επιτυχούς εφαρμογής του στη συνέχεια.

Η διαβούλευση παρατείνεται έως τη Δευτέρα 11 Ιουλίου και ώρα 09:00

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών

και  Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Χριστόφορος Βερναρδάκης