Άρθρο 19 – Εξουσιοδοτική διάταξη

Μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος το Δ.Σ. του ACROPOLE CREATIVE HUB, ύστερα από εισήγηση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή και προεισήγηση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών καταρτίζει Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με τον Κανονισμό ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα που αφορά την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του ACROPOLE CREATIVE HUB, το οποίο δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις του παρόντος καθώς και κάθε ανακύπτον, όπως θέματα διοίκησης και λειτουργίας των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων, η οικονομική τους διαχείριση στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ACROPOLE CREATIVE HUB, καθώς κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.