Άρθρο 03 – Διορισμός και αρμοδιότητες Δ.Σ.

1.α. Το Δ.Σ. αποτελείται από επτά (7) μέλη, με τη σχετική ποσόστωση που προβλέπεται στην παρ. 1β του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 (Α’ 196) και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στο Δ.Σ. συμμετέχει ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και έξι αναγνωρισμένου κύρους προσωπικότητες των Τεχνών και του Σύγχρονου Πολιτισμού. Με την ίδια απόφαση, ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Χρέη Γραμματέα ασκεί υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οριζόμενος με την ίδια απόφαση. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Μέλος που διορίζεται σε αντικατάσταση άλλου, διανύει το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.
β. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στη διοίκηση του ACROPOLE CREATIVE HUB. Στο Δ.Σ. ανήκει ιδίως η αρμοδιότητα για τη χάραξη της πολιτισμικής πολιτικής και δράσης του ACROPOLE CREATIVE HUB στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και του εσωτερικού κανονισμού του, η συνομολόγηση, υπογραφή και εκτέλεση κάθε σύμβασης απαραίτητης για τη σύσταση δικαιωμάτων ή την ανάληψη υποχρεώσεων του ACROPOLE CREATIVE HUB, η αποδοχή δωρεών, εισφορών ή χορηγιών, η σύναψη δανείων, η πειθαρχική εξουσία δεύτερου βαθμού για το προσωπικό, η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού, η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης και του ισολογισμού και η διενέργεια στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης ελέγχου νομιμότητας και απολογισμού του έργου του Καλλιτεχνικού Διευθυντή. Με την επιφύλαξη των ορισμών του άρθρου 4 του παρόντος, το Δ.Σ. μπορεί να εκχωρεί αρμοδιότητές του στον Καλλιτεχνικό Διευθυντή.
2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το ACROPOLE CREATIVE HUB δικαστικά και εξώδικα, συγκαλεί το Δ.Σ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει των συνεδριάσεών του. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει με απόφασή του την εκπροσώπηση του ACROPOLE CREATIVE HUB στον Καλλιτεχνικό Διευθυντή. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και, σε κάθε περίπτωση, ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφασή του.
Χρέη εισηγητή στο Δ.Σ. εκτελεί ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ACROPOLE CREATIVE HUB ή ο Προϊστάμενος Αυτοτελούς Γραφείου κατά περίπτωση, που μετέχει στις συνεδριάσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου. Στις εισηγήσεις θεμάτων από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο προϋπολογισμός του ACROPOLE CREATIVE HUB. Κατά περίπτωση, εισηγείται ο Πρόεδρος μόνος του ή με τη σύμπραξη μέλους η μελών του Δ.Σ. ή ορίζει εισηγητή μέλος του Δ.Σ.
3. Η αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. για κάθε συνεδρίαση καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

  • 1.α. Να Αντικατασταθεί ως εξής:
    «Στο Δ.Σ. συμμετέχει ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και έξι εκπρόσωποι θεσμικών εκπροσώπων των τεχνών και συλλογικών οργάνων των καλλιτχνών ήτοι (1) ΑΣΚΤ Αθήνας (1) AICA, (1)Eπιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, ( 1) Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών (1) Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, (1) Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, (1) Πανενελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, (1) ΣΕΧΟΧΟ, οι οποίοι ορίζονται από τα θεσμικά τους όργανα.»