Άρθρο 17 – Προϋπολογισμός

1. α) Τον προϋπολογισμό του ACROPOLE CREATIVE HUB για κάθε διαχειριστική χρήση συντάσσει η αρμόδια υπηρεσία του (Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών), υπό την καθοδήγηση και την εποπτεία του Προϊσταμένου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και σύμφωνα με τα σχέδια και τις προτάσεις των υπηρεσιών του, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του ACROPOLE CREATIVE HUB και τον προτεινόμενο καλλιτεχνικό σχεδιασμό του εκάστοτε έτους.
β) Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής προτείνει στο Δ.Σ. προς έγκριση τον ετήσιο προϋπολογισμό, κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.
γ) Ο προϋπολογισμός υλοποιείται από τις υπηρεσίες του ACROPOLE CREATIVE HUB με την καθοδήγηση, εποπτεία και ευθύνη του Προϊσταμένου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.