Άρθρο 13 – Διενέργεια δαπανών

Το Δ.Σ. και κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης αυτού ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής, εγκρίνει τις λειτουργικές δαπάνες εντός των ορίων του ετήσιου εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών ανατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) περί δημοσίων συμβάσεων.