Άρθρο 14 – Έλεγχος δαπανών

Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του ACROPOLE CREATIVE HUB ασκείται από δύο νόμιμους ελεγκτές του ν. 3693/2008 (Α’174) που ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και ελέγχουν τη νομιμότητα της οικονομικής διαχείρισης. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορεί να διατάσσεται οποτεδήποτε έκτακτος έλεγχος στο ACROPOLE CREATIVE HUB, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.