Άρθρο 04 – Διορισμός και αρμοδιότητες Καλλιτεχνικού Διευθυντή

1. α) Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζει, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του ACROPOLE CREATIVE HUB με τετραετή θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.
β) Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ACROPOLE CREATIVE HUB πρέπει να διαθέτει πτυχίο Α.Ε.Ι., καθώς και μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο Α.Ε.Ι. σε γνωστικά αντικείμενα σχεδιασμού πολιτικής, διοίκησης και διαχείρισης Πολιτισμού ή συναφή με τους σκοπούς του ACROPOLE CREATIVE HUB, της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ, πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα καλλιτεχνικής ή πολιτιστικής πολιτικής, δημοσιεύσεις επιστημονικών εργασιών σε συναφή θέματα και γνώση, εκτός από την ελληνική, δύο ξένων γλωσσών, η μία από τις οποίες να είναι η αγγλική σε άριστο επίπεδο. Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος δεν απαιτείται, σε περιπτώσεις γνωστικών αντικειμένων εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης. Στις περιπτώσεις αυτές προσόν αποτελεί το εγνωσμένου κύρους καλλιτεχνικό έργο και η εν γένει εθνική ή και διεθνής αναγνώριση αυτού.
γ) Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και οι αποδοχές του, καθώς και τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις που καταβάλλονται σε αυτόν καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού.
2. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ACROPOLE CREATIVE HUB έχει τις εξής αρμοδιότητες, τις οποίες ασκεί, λαμβάνοντας υπόψη κατά περίπτωση τις σχετικές εισηγήσεις ή προεισηγήσεις των Προϊσταμένων της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών:
α) Σχεδιάζει το σύνολο του καλλιτεχνικού προγραμματισμού, σύμφωνα με τους σκοπούς και την πολιτιστική πολιτική του ACROPOLE CREATIVE HUB, καθώς και εντός του πλαισίου του εγκεκριμένου από το Δ.Σ. ετήσιου προϋπολογισμού και μεριμνά για την πραγματοποίησή του, κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ.,
β) Ασκεί τις αρμοδιότητες που του εκχωρούνται με απόφαση του Δ.Σ.,
γ) Εκπροσωπεί το ACROPOLE CREATIVE HUB δικαστικώς και εξωδίκως, εφόσον υφίσταται σχετική εκχώρηση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.,
δ) Προΐσταται όλων των υπηρεσιών του, εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία τους, επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., των νόμων και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, εγκρίνει τις λειτουργικές δαπάνες στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Δ.Σ. ετήσιου προϋπολογισμού, ασκεί κάθε αρμοδιότητα που σχετίζεται με τη λειτουργία των Υπηρεσιών του,
ε) Εισηγείται στο Δ.Σ. οποιοδήποτε θέμα έχει σχέση με το καλλιτεχνικό προσωπικό, ενώ για θέματα που αφορούν το επιστημονικό, το διοικητικό και το βοηθητικό προσωπικό εισηγείται στο Δ.Σ. κατόπιν προεισήγησης του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών,
στ) Προτείνει στο Δ.Σ. τον ετήσιο προϋπολογισμό του ACROPOLE CREATIVE HUB και υποβάλλει προς έγκριση κάθε έτος απολογισμό του έργου του στο Δ.Σ., κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.
3. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής μπορεί να επικουρείται στο έργο του από τετραμελή Καλλιτεχνική Επιτροπή, την οποία απαρτίζουν στελέχη της κατά το άρθρο 7 του παρόντος Διεύθυνσης Πολιτιστικών Δράσεων του ACROPOLE CREATIVE HUB. Η Καλλιτεχνική Επιτροπή συγκαλείται από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή και συνεδριάζει τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα, καθώς και όποτε ζητηθεί από κάποιο μέλος της. Έργο της Καλλιτεχνικής Επιτροπής είναι να εξετάζει τρόπους που διευκολύνουν και προάγουν το καλλιτεχνικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καθώς και τους στόχους του ACROPOLE CREATIVE HUB και να υποβάλει στον Καλλιτεχνικό Διευθυντή σχετικές εισηγήσεις.
4. Η διαδικασία για την πλήρωση της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή εκκινεί εντός τριμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

  • – Διορισμός και αρμοδιότητες Καλλιτεχνικού Διευθυντή
    Να Αντικατασταθεί ως εξής:
    1. α) Το ΔΣ με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζει, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του ACROPOLE CREATIVE HUB με τετραετή θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.