Άρθρο 16 – Διαχείριση εσόδων ACROPOLE CREATIVE HUB

1. Τα έσοδα από τους πάσης φύσεως πόρους του ACROPOLE CREATIVE HUB διατίθενται:
α) Για την κάλυψη των κάθε μορφής εξόδων λειτουργίας του,
β) Για κάθε δραστηριότητα που συνάδει με το νόμο και τους σκοπούς του. Το υπάρχον εκάστοτε υπόλοιπο με το τέλος του έτους, εφόσον δεν προκύπτουν οφειλές προς τρίτους, πρέπει να χρησιμοποιείται παραγωγικά ή να τοποθετείται κατά τρόπο επωφελή και οπωσδήποτε ασφαλή για το ACROPOLE CREATIVE HUB με στόχο τη δημιουργία αποθεματικού.
2. α) Οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα του ACROPOLE CREATIVE HUB, υπό την καθοδήγηση και την εποπτεία του Προϊστάμενου Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ως εκ του νόμου υπεύθυνου για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του φορέα, φροντίζουν για την έγκαιρη διασφάλιση των εν δυνάμει εσόδων του. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνούν για την έγκαιρη πληροφόρηση για τις πάσης φύσεως δυνατότητες εξασφάλισης εσόδων, καθώς και για τη διενέργεια των σχετικών αναγκαίων προκαταρκτικών ενεργειών. Μετά την έγκριση των διαφόρων εσόδων από το Δ.Σ., οι ως άνω διευθύνσεις και τα τμήματα του ACROPOLE CREATIVE HUB προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την πραγματοποίηση και είσπραξη των εσόδων.
β) Η έγκριση των εσόδων εκ μέρους του Δ.Σ. παρέχεται, για μεν τα γενικά, καθώς και τα προϋπολογισθέντα έσοδα, στο πλαίσιο της έγκρισης του ετήσιου προϋπολογισμού, για δε τα τυχόν έκτακτα έσοδα με ειδικές προς τούτο αποφάσεις του Δ.Σ., οι οποίες λαμβάνονται με τη διαδικασία που καθορίζεται ανωτέρω στις σχετικές με το Δ.Σ. διατάξεις του παρόντος.