Άρθρο 15 – Πόροι

1. Οι πόροι του ACROPOLE CREATIVE HUB είναι:
α) Επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
β) Ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς.
γ) Επιχορηγήσεις από δημόσιους ή μη φορείς και οργανισμούς.
δ) Έσοδα προερχόμενα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, καταπιστεύματα.
ε) Έσοδα από χορηγίες πάσης φύσεως, λαμβανομένης υπόψη της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 2557/1997, καθώς και από κάθε είδους κοινωνικούς πόρους.
στ) Έσοδα από εισιτήρια και εκδόσεις, από πωλήσεις αναμνηστικών αντικειμένων, καθώς και από τη μίσθωση και λειτουργία αναψυκτηρίου-εστιατορίου.
ζ) Έσοδα από εκμετάλλευση-αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων.
η) Έσοδα από διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτισμού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
θ) Έσοδα από πωλήσεις παραγόμενων καλλιτεχνικών αγαθών, από τη διαχείριση και προβολή των παραγωγών και από curating παραγωγών στο εξωτερικό,
θ) Έσοδα από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή, συναρτώμενα με την εξυπηρέτηση των σκοπών του φορέα.