Άρθρο 02 – Όργανα Διοίκησης

Όργανα Διοίκησης του ACROPOLE CREATIVE HUB είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής.