Άρθρο 07 – Γενική διάρθρωση

Το ACROPOLE CREATIVE HUB διαρθρώνεται σε Διευθύνσεις και Αυτοτελή Γραφεία ως εξής:
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
α) Διεύθυνση Πολιτιστικών Δράσεων, της οποίας προΐσταται ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής και η οποία συγκροτείται από δύο (2) Τμήματα:
αα) Τμήμα Υποστήριξης Καλλιτεχνικών Δράσεων
αβ) Τμήμα Εκδόσεων, Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Τεκμηρίωσης, Ψηφιακού Αποθετηρίου-Βιβλιοθήκης και Αρχείου
β) Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, της οποίας προΐσταται ο Προϊστάμενος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ε. Διοικητικού/Οικονομικού) και η οποία συγκροτείται από δύο (2) Τμήματα:
βα) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Λειτουργίας,
ββ) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, Χρηματοδοτήσεων και Χορηγιών
γ) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, της οποίας προΐσταται ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΠΕ ή ΤΕ σχετικών ειδικοτήτων) και η οποία συγκροτείται από τρία (3) Τμήματα:
γα) Τμήμα Υποδομών και Δικτύων,
γβ) Τμήμα Πληροφορικών Συστημάτων και Εγκαταστάσεων ΤΠΕ,
γγ) Τμήμα Φύλαξης, Ασφάλειας και Εποπτείας
Β. ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΑ
Στο ACROPOLE CREATIVE HUB συνιστώνται τρία (3) αυτοτελή Γραφεία που ανήκουν οργανικά στο νομικό πρόσωπο αυτού και λειτουργούν στο πλαίσιο του σκοπού και των δραστηριοτήτων του, υπαγόμενα στο Δ.Σ. του ACROPOLE CREATIVE HUB, ως ακολούθως:
α) Γραφείο Περιφερειακής Πολιτιστικής Πολιτικής,
β) Γραφείο Επικοινωνίας, Προβολής και Τύπου,
γ) Γραφείο Νομικής Υποστήριξης.
Στα Γραφεία Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Επικοινωνίας, Προβολής και Τύπου προΐσταται Προϊστάμενος Αυτοτελούς Γραφείου, ο οποίος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, με τετραετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται μία φορά. Στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης προΐσταται Προϊστάμενος Νομικής Υπηρεσίας, ο οποίος επιλέγεται με απόφαση του ACROPOLE CREATIVE HUB, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013). Οι Προϊστάμενοι Αυτοτελούς Γραφείου πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα που καθορίζονται στην οικεία προκήρυξη ανάλογα με το αντικείμενο του κάθε Αυτοτελούς Γραφείου. Οι αποδοχές τους καθώς και τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις που καταβάλλονται σε αυτούς καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με το ν. 4354/2015.
Οι ως άνω Προϊστάμενοι επιλέγονται και προσλαμβάνονται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ACROPOLE CREATIVE HUB.