Άρθρο 06 – Λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.

1. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα, εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος ή, απουσιάζοντος αυτού, ο αναπληρωτής του και τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
2. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
3. Αν η συζήτηση της υπόθεσης διαρκεί περισσότερες από μια συνεδριάσεις, η απόφαση λαμβάνεται από τα μέλη που μετέχουν στην τελευταία, αφού προηγουμένως τα μέλη που δεν μετείχαν στις προηγούμενες συνεδριάσεις ενημερωθούν πλήρως ως προς τα ουσιώδη σημεία των συζητήσεων. Η ενημέρωση πρέπει να προκύπτει από δήλωση των μελών αυτών, η οποία και καταχωρείται στα πρακτικά. Η ψηφοφορία είναι φανερή.
4. Οι συζητήσεις των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης διεξάγονται υπό τη διεύθυνση του Προέδρου του Δ.Σ. Αρχικά δίδεται ο λόγος στον εισηγητή για την ανάπτυξη της εισήγησής του. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο σε όσα μέλη του Δ.Σ. το επιθυμούν, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Πρόεδρος φροντίζει ώστε με πνεύμα ισότητας και με την τήρηση ευλόγων χρονικών ορίων να εκφραστούν όλες οι απόψεις. Στη συνεδρίαση και στη συζήτηση μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ACROPOLE CREATIVE HUB.
5. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δύναται να παρίσταται και νομικός σύμβουλος χωρίς δικαίωμα ψήφου. Επίσης, το Δ.Σ. δύναται να καλέσει οποιοδήποτε πρόσωπο κρίνει σκόπιμο για την παροχή πληροφοριών αναλόγως του συζητούμενου θέματος, το οποίο αποχωρεί όταν πληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο προσκλήθηκε και πάντως πριν την ψηφοφορία.
6. Για τη λήψη των αποφάσεών του το Δ.Σ. λαμβάνει υπόψη του την εισήγηση του εισηγητή, η οποία πρέπει να διανέμεται στα μέλη του Δ.Σ. τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη συζήτηση του θέματος, ώστε να μπορούν να προετοιμαστούν.
7. Οι αποφάσεις καταχωρούνται σε πρακτικό, στο οποίο μνημονεύονται τα ονόματα των παρισταμένων μελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική αναφορά στο περιεχόμενό τους, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν. Στο πρακτικό καταχωρούνται οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν και τα ονόματα αυτών. Το πρακτικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα παριστάμενα στη συνεδρίαση μέλη του Δ.Σ. Το πρακτικό συντάσσεται από τον Γραμματέα και επικυρώνεται από τον Πρόεδρο. Τα πρακτικά του Δ.Σ. τηρούνται με ευθύνη του Γραμματέα και, σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού, με ευθύνη του Προέδρου του Δ.Σ.
7. Για κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και τη λήψη των αποφάσεών του εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ν. 2690/1999 (Α΄45).