Άρθρο 09 – Αρμοδιότητες και διάρθρωση των Διευθύνσεων

1. Αντικείμενο των Διευθύνσεων του ACROPOLE CREATIVE HUB είναι η μέριμνα και διεκπεραίωση των πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, διοικητικών και οικονομικών θεμάτων του ACROPOLE CREATIVE HUB, η προώθηση και διαχείριση των εμπορικών του δραστηριοτήτων καθώς και η μέριμνα και διαχείριση των τεχνικών-τεχνολογικών θεμάτων και των θεμάτων ασφάλειας και φύλαξης του ACROPOLE CREATIVE HUB.
2. Το αντικείμενο και οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων καθορίζονται ειδικότερα ως εξής:
α. Η Διεύθυνση Πολιτιστικών Δράσεων έχει ως αντικείμενο τη μέριμνα για το σχεδιασμό και την άσκηση της πολιτιστικής δραστηριότητας του ACROPOLE CREATIVE HUB με προγραμματισμό και οργάνωση περιοδικών εκθέσεων, ανάπτυξη συνεργασιών και ανταλλαγών με αντίστοιχους φορείς και ιδρύματα, παραγωγή νέων έργων τέχνης, προγραμματισμό και οργάνωση παράλληλων πολιτιστικών και διακαλλιτεχνικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο των εκθέσεων, ανάπτυξη συνεργασιών με φυσικά πρόσωπα και καλλιτεχνικούς φορείς άλλων τεχνών, με εκπόνηση και εφαρμογή καλλιτεχνικών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καλλιτεχνικών εργαστηρίων, σεμιναρίων και ξεναγήσεων για διαφορετικές κατηγορίες κοινού στο πλαίσιο των μονίμων συλλογών και των περιοδικών εκθέσεων καθώς και με τον σχεδιασμό και επιμέλεια συνοδευτικού έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού και την τήρηση και διαχείριση του Αρχείου του ACROPOLE CREATIVE HUB. Οι επιμέρους αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματά της ως εξής:
αα) Το Τμήμα Υποστήριξης Καλλιτεχνικών Δράσεων έχει ως αντικείμενο τον προγραμματισμό, την οργάνωση και διακίνηση των παραγωγών, διαγωνισμών και περιοδικών ή μη εκθέσεων του ACROPOLE CREATIVE HUB, την ανάπτυξη συνεργασιών και ανταλλαγών με αντίστοιχους φορείς και ιδρύματα, την παραγωγή νέων έργων τέχνης, τον προγραμματισμό και την οργάνωση των παράλληλων πολιτιστικών και διακαλλιτεχνικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο ή μη των εκθέσεων, την ανάπτυξη συνεργασιών με φυσικά πρόσωπα και καλλιτεχνικούς φορείς άλλων τεχνών.
αβ) Το Τμήμα Εκδόσεων, Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Τεκμηρίωσης, Ψηφιακού Αποθετηρίου-Βιβλιοθήκης και Αρχείου έχει ως αντικείμενο αφενός τον σχεδιασμό και την άσκηση της πολιτιστικής δραστηριότητας του ACROPOLE CREATIVE HUB δια εκπόνησης και εφαρμογής καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καλλιτεχνικών εργαστηρίων, σεμιναρίων και ξεναγήσεων για διαφορετικές κατηγορίες κοινού (παιδιά, σχολικές ομάδες, ενήλικες, οικογένειες, άτομα με αναπηρίες, κ.ά.) στο πλαίσιο των μονίμων συλλογών και των περιοδικών εκθέσεων, με τον σχεδιασμό και επιμέλεια συνοδευτικού έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού, αφετέρου την τήρηση και τη διαχείριση φυσικού, φωτογραφικού και οπτικοακουστικού αρχείου εκθέσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
β. Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών έχει ως αντικείμενο τη μέριμνα και τη διεκπεραίωση του συνόλου των διοικητικών και οικονομικών θεμάτων του ACROPOLE CREATIVE HUB, καθώς και την προώθηση και διαχείριση των εν γένει οικονομικών δραστηριοτήτων του. Οι επιμέρους αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματά της ως εξής:
βα. Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Λειτουργίας έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του συνόλου των θεμάτων που αφορούν το προσωπικό του ACROPOLE CREATIVE HUB, την ανάπτυξη προγραμμάτων εθελοντικής απασχόλησης, πρακτικής άσκησης και επιστημονικής εξειδίκευσης σε διάφορους τομείς δραστηριοτήτων του ACROPOLE CREATIVE HUB, τη διεκπεραίωση διοικητικών θεμάτων και υποχρεώσεών του, τη γραμματειακή υποστήριξη του Δ.Σ. του ACROPOLE CREATIVE HUB και την τήρηση Βιβλίου Πρακτικών, καθώς και την τήρηση, ηλεκτρονική τεκμηρίωση, αρχειοθέτηση και φύλαξη Πρωτοκόλλου αλληλογραφίας και διοικητικού αρχείου.
ββ) Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, Χρηματοδοτήσεων και Χορηγιών έχει ως αντικείμενο την μέριμνα για τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού, την εκτέλεση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, τη σύνταξη του απολογισμού-ισολογισμού, την είσπραξη των πάσης φύσεως εσόδων, τη διεκπεραίωση των οικονομικών υποχρεώσεων του ACROPOLE CREATIVE HUB, την τήρηση και φύλαξη των αναγκαίων Βιβλίων και του σχετικού Αρχείου, την ανάπτυξη και διαχείριση της εμπορικής δραστηριότητάς του (οργάνωση και λειτουργία του Καταστήματος, ενοικιάσεις χώρων σε τρίτους, φιλοξενία εκδηλώσεων, πωλήσεις εισιτηρίων κ.ά.), τη μέριμνα για την παραγωγή, προμήθεια, αποθήκευση, φύλαξη, προώθηση και διακίνηση των προς πώληση πολιτιστικών προϊόντων του ACROPOLE CREATIVE HUB εντός και εκτός αυτού, την αποτύπωση, την ιεράρχηση, την εξειδίκευση, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των προτάσεων των οργανωτικών μονάδων, ώστε να εξασφαλίζεται η χρηματοδότησή τους μέσω επιχειρησιακών προγραμμάτων της Ε.Ε. ή άλλων διακρατικών, διασυνοριακών ή εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων και χορηγιών, την εξεύρεση πόρων και την παρακολούθηση εφαρμογής πράξεων ανάλωσης. καθώς και κάθε σχετικό θέμα.
γ. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των μηχανολογικών, κτιριακών, πληροφοριακών και επικοινωνιακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του ACROPOLE CREATIVE HUB, της εγκατάστασης των εκθέσεων και των συναφών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, καθαριότητας και υγιεινής, καθώς και κάθε σχετικό θέμα. Το αντικείμενο των Τμημάτων της Διεύθυνσης και οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται ως εξής:
γα. Το Τμήμα Υποδομών και Δικτύων έχει ως αντικείμενο την παρακολούθηση, συντήρηση, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη των μηχανολογικών και κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων του ACROPOLE CREATIVE HUB,
γβ. Το Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων και Εγκαταστάσεων ΤΠΕ έχει ως αντικείμενο την συντήρηση και αποθήκευση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του ACROPOLE CREATIVE HUB, την προμήθεια, την τεχνική υποστήριξη των πληροφοριακών, ψηφιακών και επικοινωνιακών εγκαταστάσεων, τον σχεδιασμό, εγκατάσταση, διαχείριση και ασφάλεια συστημάτων και δικτύων του ACROPOLE CREATIVE HUB, καθώς και τη μέριμνα για την παρακολούθηση, συντήρηση και αναβάθμισή τους,
γγ. Το Τμήμα Φύλαξης, Ασφάλειας και Εποπτείας έχει ως αντικείμενο την φύλαξη, τον έλεγχο της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, τη διαχείριση του λοιπού υλικοτεχνικού του εξοπλισμού και των μεταφορικών του μέσων, καθώς και τη μέριμνα για την τήρηση των κανόνων και μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και των επισκεπτών του ACROPOLE CREATIVE HUB.
2. Τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας δύνανται να ανατίθενται σε εργαζόμενο του ACROPOLE CREATIVE HUB ή σε εξωτερικές υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης μετά την σύναψη σχετικής σύμβασης. Τα προσόντα του Τεχνικού Ασφαλείας προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία [ν. 3850/2010 (Α’ 84)].