Άρθρο 10 – Περιγραφή Αυτοτελών Γραφείων

1. Γραφείο Περιφερειακής Πολιτιστικής Πολιτικής
Αντικείμενο του εν λόγω Γραφείου είναι:
α. η εκπόνηση και η δημοσίευση σε ετήσια βάση Σχεδίου Σύγκλισης της περιφερειακής πολιτιστικής πολιτικής του ACROPOLE CREATIVE HUB που θα προβλέπει προγράμματα δράσεων,
β. η προκήρυξη σε ετήσια βάση ανταγωνιστικών προγραμμάτων με δυνατότητα συμμετοχής Περιφερειών και Δήμων, καθώς και άλλων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων με στόχους που θα προκύπτουν από το ως άνω Σχέδιο,
γ. η παροχή υποστήριξης και η ενημέρωση για την εκπόνηση μελετών και ερευνών που αφορούν την περιφερειακή πολιτική του ACROPOLE CREATIVE HUB,
δ. ο προσδιορισμός υποχρεωτικών προδιαγραφών που αφορούν σε υποδομές, λειτουργίες και οργάνωση περιφερειακών μονάδων,
ε. η παροχή πιστοποίησης σε τομείς νευραλγικής σημασίας,
στ. ο διάλογος με τις Περιφέρειες και τους Δήμους, προς τον σκοπό διαμόρφωσης συνολικής άποψης σχετικά με τις ανάγκες, τις λειτουργίες, τις προοπτικές των αντίστοιχων Επιχειρησιακών Σχεδίων εφαρμογής της πολιτιστικής δράσης του ACROPOLE CREATIVE HUB,
ζ. η τεχνική υποστήριξη για την κατάρτιση των Περιφερειακών και Δημοτικών Πολιτιστικών Επιχειρησιακών Σχεδίων,
η. η διοργάνωση ετήσιων συναντήσεων Προγραμματισμού και Απολογισμού της πολιτιστικής πολιτικής των περιφερειών και καθορισμού νέων στόχων και
θ. η αξιολόγηση των πολιτιστικών περιφερειακών και δημοτικών επιχειρησιακών σχεδίων εφαρμογής της πολιτιστικής δράσης του ACROPOLE CREATIVE HUB.
2. Γραφείο Επικοινωνίας, Προβολής και Τύπου
Αντικείμενο του Γραφείου Επικοινωνίας, Προβολής και Τύπου είναι η ανάπτυξη, η διαχείριση και ο συντονισμός των θεμάτων επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων του ACROPOLE CREATIVE HUB, η ανάπτυξη και ο συντονισμός προγραμμάτων διεύρυνσης του κύκλου ενδιαφερομένων για τις δραστηριότητες του ACROPOLE CREATIVE HUB, η υποδοχή, ενημέρωση και εξυπηρέτηση του κοινού, ο σχεδιασμός και η επιμέλεια έντυπου και ψηφιακού πληροφοριακού υλικού, η λειτουργία και η διαχείριση πληροφοριακού διαδικτυακού κόμβου, καθώς η χρήση των κοινωνικών δικτύων και η διενέργεια ερευνών κοινού, η ενημέρωση των ΜΜΕ και η εν γένει προβολή των πολιτιστικών, εκθεσιακών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και εκδοτικών παραγωγών και προγραμμάτων του ACROPOLE CREATIVE HUB.
3. Γραφείο Νομικής Υποστήριξης
Το Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης, υπάγεται απευθείας στο Δ.Σ. και συνεργάζεται με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή και με τις υπόλοιπες οργανωτικές μονάδες του ACROPOLE CREATIVE HUB (Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία). Αναλυτικότερα:
α) Υποστηρίζει νομικά το Δ.Σ. κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
β) Γνωμοδοτεί στο Δ.Σ. επί εισηγήσεων και ερωτημάτων νομικού χαρακτήρα.
γ) Έχει την ευθύνη της νομικής υποστήριξης των λειτουργιών και δράσεων του ACROPOLE CREATIVE HUB.
δ) Παρίσταται σε δικαστήρια και Διοικητικές Αρχές για θέματα που αφορούν το ACROPOLE CREATIVE HUB.
ε) Υποστηρίζει τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή και τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κατά την προετοιμασία σύνταξης εισηγήσεων και ερωτημάτων.
στ) Αντιμετωπίζει εν γένει τα νομικά θέματα και παρέχει σχετικές γνωμοδοτήσεις.
ζ) Υποστηρίζει νομικά την προκήρυξη και διενέργεια διαγωνισμών ανάθεσης μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και κατά την υπογραφή και εκτέλεση των συμβάσεων.
η) Παρακολουθεί, ενημερώνεται και ενημερώνει τις υπηρεσιακές μονάδες για θέματα αρμοδιότητάς τους αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι δικηγόροι του Γραφείου συνδέονται με το ACROPOLE CREATIVE HUB με σχέση έμμισθης εντολής, αμείβονται με πάγια αντιμισθία και παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4194/2013 (Α’ 208).