Άρθρο 08 – Στελέχωση – Ζητήματα Προσωπικού

1. Η πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, πάγιων ή περιοδικών, του ACROPOLE CREATIVE HUB διενεργείται, με απόφαση του Δ.Σ., κατόπιν εισήγησης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, σύμφωνα με το ν. 2190/1994 (Α` 28). Είναι δυνατή η πρόσληψη επιπλέον προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
2. Για τη στελέχωση των οριζόμενων ανωτέρω Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων του ACROPOLE CREATIVE HUB συνιστώνται τριάντα δύο (32) θέσεις πλήρους απασχόλησης. Η κατανομή των θέσεων του προσωπικού σε εκπαιδευτικές βαθμίδες, με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και έμμισθης εντολής, θα καθοριστεί με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του ACROPOLE CREATIVE HUB.
3. Το προσωπικό του ACROPOLE CREATIVE HUB κατατάσσεται, σε αντίστοιχες ή συναφείς οργανικές θέσεις προσωπικού με απόφαση του Δ.Σ., κατόπιν εισήγησης του Προϊστάμενου Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. Για την υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από ενωσιακούς πόρους, το ACROPOLE CREATIVE HUB μπορεί να απασχολεί προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4314/2014 (Α` 265) και την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4325/2015 (Α` 47).
4. Αν το υφιστάμενο προσωπικό του ACROPOLE CREATIVE HUB δεν επαρκεί για την κάλυψη αναγκών εξειδικευμένου ή τεχνικού χαρακτήρα, το σχετικό έργο ή υπηρεσία μπορεί, με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, να ανατίθεται σε κατάλληλο εργολήπτη ή πάροχο, ο οποίος επιλέγεται σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (Α` 147).
5. Ως προσόντα πρόσληψης του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ορίζονται τα προβλεπόμενα στο π.δ. 50/2001 (Α’ 39).
6. Όπου προβλέπεται ως προσόν διορισμού η γνώση ξένης γλώσσας, αυτή αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001.
7. Επιτρέπεται η απόσπαση στο ACROPOLE CREATIVE HUB προσωπικού από το δημόσιο τομέα ή από άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα σύμφωνα με τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις.