Άρθρο 23 Μεταβατικές – Καταργούμενες διατάξεις

 

1. Με τη σύσταση της Διυπουργικής Επιτροπής στρατηγικού σχεδιασμού και επιχειρησιακής εποπτείας για την περιστολή του λαθρεμπορίου του άρθρου 1 παύει αυτοδικαίως η ισχύς της υπό στοιχεία Υ 209/2.12.2016 απόφασης του Πρωθυπουργού (Β΄ 3920) σχετικά με τη σύσταση επιτροπής επιχειρησιακού σχεδιασμού με τίτλο Επιτροπή Καταπολέμησης του Λαθρεμπορίου στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.» και της υπό στοιχεία Δ61096805/27.06.2014 Α.Υ.Ο. (ΑΔΑ: 7ΛΝΥΗ – ΝΞ7) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων ολοκλήρωσης της εγκατάστασης των συστημάτων καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και της νοθείας καυσίμων».
2. Η τρέχουσα θητεία του Προέδρου και των μελών του Σ.Ε.Κ. παρατείνεται έως τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 5 του άρθρου 2, και πάντως όχι πέραν της 31ης.12.2020. Η θητεία του προσωπικού που συνεπικουρεί το έργο του Σ.Ε.Κ. και υπηρετεί σε αυτό κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, παρατείνεται έως και τις 31.12.2020.
3. Οι κανονιστικές πράξεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δυνάμει της παρ. 12 του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 (Α΄230) για την υποχρεωτική σήμανση υγρών καυσίμων εξακολουθούν να ισχύουν.
4. Οι διατάξεις της παρ. 5Α του άρθρου 119Β, όπως προστίθενται με την παρ. 4 του άρθρου 14, καταλαμβάνουν και περιπτώσεις κατασχεθέντων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος γνήσιων λαθραίων βιομηχανοποιημένων καπνών για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί καταλογιστική πράξη από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής.