Άρθρο 17 Επιβολή προστίμων για την παρεμπόδιση του τελωνειακού ελέγχου – Τροποποίηση του άρθρου 147 του ν. 2960/2001

 

Στο άρθρο 147 του ν. 2960/2001 (Α΄265) προστίθεται παρ. 11, ως εξής:

«11. Εφόσον δεν προβλέπεται άλλη κύρωση από ειδικότερη διάταξη, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ σε βάρος του ελεγχόμενου, σε περίπτωση που, στο πλαίσιο διενέργειας ελέγχου για τη διαπίστωση της τήρησης ή μη των εθνικών και ενωσιακών διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας, δεν συνεργαστεί με την τελωνειακή αρχή ή δεν προσκομίσει τα ζητούμενα στοιχεία και αρχεία. Για την εφαρμογή της παρούσας, η μη ανταπόκριση σε αίτημα της τελωνειακής αρχής για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων σε χρόνο που ορίζεται από την τελωνειακή αρχή, ο οποίος δεν δύναται να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες ούτε να υπολείπεται των πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, νοείται ως μη συνεργασία. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος του ελεγχόμενου σε περίπτωση που, κατά τη διενέργεια ελέγχου, αυτός δεν επιτρέψει στην τελωνειακή αρχή την είσοδο σε οποιοδήποτε χώρο της επαγγελματικής εγκατάστασής του ή του μεταφορικού του μέσου.».