Άρθρο 6 Επέκταση συστήματος εισροών – εκροών σε αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης και σε φορολογικές αποθήκες υγραερίων

1. Η παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 2960/2001, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Ειδικά για τις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, στις οποίες κατέχονται ενεργειακά προϊόντα της παρ. 1 του άρθρου 73, εγκαθίστανται ολοκληρωμένα συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών εκροών.».
2. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 2960/2001, αντικαθίστανται και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Οι αρμόδιες Αρχές ασκούν εποπτεία και έλεγχο κατά τρόπο διαρκή ή περιοδικό στις φορολογικές αποθήκες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ειδικά για τα βιομηχανοποιημένα καπνά οι όροι και προϋποθέσεις για την εποπτεία και τον έλεγχο των φορολογικών αποθηκών θα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Ειδικά για τις φορολογικές αποθήκες ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 εγκαθίστανται ολοκληρωμένα συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών-εκροών.».

 • 19 Οκτωβρίου 2020, 18:40 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)

  -Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου εισροών – εκροών όγκου καυσίμων σε όλα τα στάδια διακίνησης. Φορολογικές και Ελεύθερες Αποθήκες Καυσίμων, Διυλιστηρίων και Εταιριών Εμπορίας, Δημόσια και παντός είδους Ιδιωτικά Πρατήρια βιομηχανιών εργοταξίων, μεταφορικών εταιρειών και γενικότερα αμαξοστασίων, τα όποια διαθέτουν καύσιμα για τις ανάγκες τους όπως και Εγκαταστάσεις Μεγάλων Καταναλωτών, και Εγκαταστάσεις Ενόπλων Δυνάμεων και Ιχνηθέτηση Καυσίμων (Ν.3784/2009, 4072/2012, 4177/2013).

  -Όλες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη δημιουργία Επιτροπών – Φορέων κ.λπ. μέχρι του τελικού σταδίου εφαρμογής με τις Υπουργικές αποφάσεις και τις τυχόν εφαρμοστικές διατάξεις, πρέπει οπωσδήποτε να έχουν χρονοδιάγραμμα. Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι νομοθετικές πρωτοβουλίες είναι πιθανό εξαιτίας της αδικαιολόγητης καθυστέρησης να προσφέρουν άπλετο χρόνο για τη διατήρηση και αύξηση της παραβατικότητας. Εξάλλου θεωρούμε εκ του αποτελέσματος ότι η Κυβέρνηση ήδη έχει καθυστερήσει να αναλάβει πρωτοβουλίες δεδομένης της ετοιμότητάς της σε άλλες μέχρι τώρα νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχει λάβει από την πρώτη μέρα ανάληψης της εξουσίας. Είναι βέβαιο ότι κάποιες προτεινόμενες ενέργειες είναι εκ των πραγμάτων χρονοβόρες, όπως π.χ. η τοποθέτηση συστήματος εισροών εκροών στα πρατήρια για τις δεξαμενές του υγραερίου. Αναγκαίο επίσης είναι η Πολιτεία να δημιουργήσει ένα νέο αδιάβλητο λογισμικό για το σύστημα εισροών εκροών και να το επιβάλλει στις εταιρίες που το υποστηρίζουν

 • Άρθρο 6, παρ. 1.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
  Οι Εταιρίες – Μέλη του Συνδέσμου δεν διαθέτουν φορολογικές αποθήκες υγραερίων.
  Να διευκρινισθεί εάν, εκτός των υγραερίων, αφορά και σε άλλες κατηγορίες φορολογικών αποθηκών, όπως π.χ των σταθμών ανεφοδιασμού αεροσκαφών.