Άρθρο 16 Κατασχέσεις καπνικών – Τροποποίηση του άρθρου 171 του ν. 2960/2001

Η παρ. 4 του άρθρου 171 του ν. 2960/2001 (Α΄265) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Βιομηχανοποιημένα καπνά, που κατάσχονται, ως αντικείμενο λαθρεμπορίας, καταστρέφονται ως ακολούθως:
α) Ως προς τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 119Β, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την κατάσχεση, με την προϋπόθεση ότι έχουν διενεργηθεί και ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες, στην παρ. 3 του προαναφερόμενου άρθρου, δειγματοληψίες και σε κάθε περίπτωση αμέσως μετά από τη γνωστοποίηση των Εκθέσεων Εξέτασης Δειγμάτων του Γενικού Χημείου του Κράτους στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή και στην εταιρεία καπνικών, για τις περιπτώσεις που υποβάλλεται αίτημα σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 119Β.
β) Ως προς τα λοιπά προϊόντα, πλην των αναφερομένων στην παρ. 2 του άρθρου 119Β ή για ποσότητες μικρότερες των 50.000 τεμαχίων, παρερχομένων απράκτων των προθεσμιών που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 167.
γ) Τα αναφερόμενα στις περ. α’ και β’ βιομηχανοποιημένα καπνά καταστρέφονται ενώπιον τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από έναν υπάλληλο της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής, ως πρόεδρο, έναν υπάλληλο των κατά τόπο αρμόδιων αστυνομικών ή λιμενικών αρχών και έναν υπάλληλο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., ως μέλη. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με σχετική απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, κατόπιν εισήγησης των υπηρεσιών προέλευσής τους. Ως αναπληρωτής του υπαλλήλου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., δύναται να ορίζεται και υπάλληλος του κατά τόπον αρμόδιου Δήμου. Για την καταστροφή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο.
δ) Ομοίως καταστρέφονται μετά από την τήρηση της διαδικασίας της περ. γ’ τα ανωτέρω προϊόντα σε περίπτωση δήμευσής τους από δικαστήριο.
ε) Η κατά τα ανωτέρω καταστροφή δεν κωλύει τη διερεύνηση και τον κολασμό τυχόν διοικητικών και ποινικών αδικημάτων.».