Άρθρο 11 Αδειοδότηση δραστηριοτήτων σχετικά με την αγορά και τον εξοπλισμό παραγωγής καπνικών προϊόντων – Τροποποίηση του άρθρου 100Α του ν. 2960/2001

Η παρ. 5 του άρθρου 100Α του ν. 2960/2001 (Α΄265) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. α) Για την αποστολή σε άλλο κράτος-μέλος, παραλαβή από άλλο κράτος-μέλος, εισαγωγή, εξαγωγή, μεταποίηση, κατοχή, διαμεσολάβηση και χονδρική εμπορία καπνού και τσιγαρόχαρτου για την παραγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών,
β) την εισαγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών και,
γ) την κατασκευή, αποστολή, παραλαβή, εισαγωγή, εξαγωγή, κατοχή, διαμεσολάβηση και χονδρική εμπορία εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών,
απαιτείται άδεια, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια αρχή, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου.
Από την ως άνω υποχρέωση λήψης άδειας εξαιρούνται οι καπνοκαλλιεργητές καθώς και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών μεταφοράς.