Άρθρο 8 Φορολογική σήμανση υγρών καυσίμων και υγραερίων

Η παρ. 12 του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 (Α’ 230) αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Τα υγρά καύσιμα και τα υγραέρια που διατίθενται στην κατανάλωση ή διακινούνται ή αποθηκεύονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας, σημαίνονται με κατάλληλα μόρια τα οποία χρησιμοποιούνται ως εθνικοί δείκτες φορολογικής σήμανσης (εφεξής εθνικοί ιχνηθέτες).
Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης κατάλληλης σήμανσης των υγρών καυσίμων και των υγραερίων για τα οποία προβλέπεται η σήμανσή τους κατά τα ανωτέρω, αυτά θεωρούνται παράνομα, έστω και αν διαθέτουν σχετικά παραστατικά.».

 • Άρθρο 8, παρ. 12, εδάφιο α
  – Επισημαίνουμε ότι έχει ήδη εκδοθεί η με αριθμό 30/004/000/539/04.03.2019 ΚΥΑ, η οποία καθορίζει τα υγρά καύσιμα τα οποία ιχνηθετούνται και η οποία αναφέρεται σε «μοριακής τεχνολογίας ιχνηθέτες», σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη της παρ. 12 του άρθρου 15.
  – Να διευκρινισθεί εάν η προτεινόμενη διατύπωση «σημαίνονται με κατάλληλα μόρια», είναι κάτι διαφορετικό.
  – Είναι απαραίτητο κατά την έκδοση των ΥΑ που θα ακολουθήσουν σύμφωνα με το Άρθρο 22 της Διαβούλευσης, να επιλεγούν τα καύσιμα και τα υγραέρια που αποτελούν αντικείμενο λαθρεμπορίας ώστε να ιχνηθετηθούν. Δεν υφίσταται λόγος πχ. να ιχνηθετηθούν καύσιμα που δεν αποτελούν αντικείμενο λαθρεμπορίας, όπως αυτά που υπόκεινται σε υψηλό ΕΦΚ ή το Μαζούτ.

  – Θα πρέπει να εξαιρεθεί της υποχρέωσης ιχνηθέτησης η κηροζίνη κίνησης αεροσκαφών (JET-A1), καθώς κάτι τέτοιο απαιτεί την ενσωμάτωση στην προδιαγραφή JET-A1 Defense Standard που ρυθμίζεται σε διεθνές επίπεδο.

  – Επίσης προτείνεται, στις ΚΥΑ να καθορισθούν τα εξής:
  o τα ανεκτά όρια σφάλματος στην ιχνηθέτηση,
  o ως υπόχρεοι της ιχνηθέτησης των καυσίμων οι Προμηθευτές / Παραγωγοί ή οι Εισαγωγείς του προϊόντος και να καθοριστεί πού θα γίνεται η ιχνηθέτηση, κλπ.
  Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δοθεί ικανός χρόνος για προσαρμογή, λαμβάνοντας υπόψη και το κόστος υλοποίησης των υποχρεώσεων που προκύπτουν.

  Άρθρο 8, παρ. 12, εδάφιο β
  – Προτείνεται η διαγραφή του δευτέρου εδαφίου της παρ. 12. ως ανωτέρω, διότι:
  o Η περιγραφή της παραβίασης της σήμανσης είναι αόριστη και δεν προκύπτει σε ποιόν αφορά δηλαδή, ποιος έχει την υποχρέωση για κατάλληλη σήμανση ώστε να την παραβιάσει.
  o Η αναφορά σε «παράνομα» καύσιμα είναι γενική και αόριστη και δεν προσδιορίζονται οι συνέπειες που επιθυμεί ο νομοθέτης.
  o Γενικά, η αναφορά σε παράνομα καύσιμα, είναι ανακόλουθη με το σύστημα ελέγχου ποιότητας των καυσίμων που ισχύει σήμερα σύμφωνα με το ΓΧΚ (τα καύσιμα χαρακτηρίζονται ως ΝΟΘΕΥΜΕΝΑ ή ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ, ή ακατάλληλα προς κυκλοφορία κλπ).
  o Η υπό διαβούλευση διατύπωση, δεν λαμβάνει επομένως υπόψη τις υπάρχουσες αποφάσεις του ΑΧΣ με τις προδιαγραφές κάθε είδους καυσίμου και πρέπει να αναδιατυπωθεί, όταν καθοριστεί ποιες πρέπει να είναι οι συνέπειες από την μη ανίχνευση εθνικού ιχνηθέτη σε ελεγχόμενα καύσιμα ή την παραβίαση της υποχρέωσης ιχνηθέτησης με Εθνικό ιχνηθέτη των καυσίμων/υγραερίων.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
  Επομένως, το β’ εδάφιο ως έχει, δημιουργεί σύγχυση, είναι αόριστο και πρέπει να διαγραφεί.
  Εάν πρέπει να παραμείνει, προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση:
  «Σε περίπτωση παραβίασης της κατάλληλης σήμανσης από τους υπόχρεους, απαγορεύεται η διάθεσή του στην εσωτερική αγορά από αυτούς».

 • 17 Οκτωβρίου 2020, 08:09 | Βασιλης Ψαροματης

  Ειναι Πολυ Καλο να νικηθεί το λαθρεμπόριο καυσίμων και συνεχίστε