Άρθρο 22 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου καθορίζονται ο αριθμός και η ιδιότητα των μελών της Επιτροπής του άρθρου 1, οι ειδικότερες αρμοδιότητες καθώς και οι λεπτομέρειες σχετικά με τη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία της. Με πράξη του ίδιου ως άνω οργάνου καθορίζεται και η συγκρότηση της Επιτροπής.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., συγκροτείται το Συμβούλιο Διοίκησης του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου του άρθρου 6 του ν. 4410/2016, όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 2 του παρόντος.
3. Κάθε θέμα, αναφορικά με την οργάνωση, τη δομή, τη λειτουργία και τις υποδομές του Σ.Ε.Κ. καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..
4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται οι επιμέρους κατηγορίες αλκοολούχων ποτών, για τις οποίες όταν ασκείται επιτήδευμα του άρθρου 84Α του ν. 2960/2001 (Α΄265), είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο μητρώο, τα ειδικότερα στοιχεία που καταχωρίζονται σε αυτό, ο χρόνος καταχώρισης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ζήτημα.
5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται οι συναλλαγές της εφοδιαστικής αλυσίδας και οι επιμέρους κατηγορίες έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών για τα οποία εφαρμόζεται υποχρεωτικά το άρθρο 85Α του ν. 2960/2001, τα ειδικότερα στοιχεία που καταχωρίζονται στο ηλεκτρονικό μητρώο, ο χρόνος καταχώρισης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την εφαρμογή του ίδιου άρθρου ζήτημα. Με όμοια απόφαση είναι δυνατή η επέκταση της εφαρμογής του παρόντος και σε άλλα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.
6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται ειδικότερα το πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 4, οι όροι και προϋποθέσεις, οι υπόχρεοι και η διαδικασία της ηλεκτρονικής απογραφής, το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, η πρόσβαση των υπηρεσιών στα δεδομένα του μητρώου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 4.
7. Με κοινή απόφαση των οργάνων της παρ. 6 εξειδικεύονται οι παραβάσεις της παρ. 2 του άρθρου 4, η διαδικασία και τα όργανα επιβολής των κυρώσεων και προβλέπονται τα κριτήρια για τον ακριβή καθορισμό του ύψους των διοικητικών προστίμων για κάθε παράβαση, εντός των ορίων που προβλέπονται στην ίδια παράγραφο του άρθρου 4 καθώς και η διαδικασία είσπραξης των διοικητικών προστίμων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.
8. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και τα όργανα επιβολής της σφράγισης και αποσφράγισης, τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται, ο τρόπος και ο χρόνος δημοσιοποίησης, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 119 Α του ν. 2960/2001 , όπως προστίθεται με το άρθρο 5 του παρόντος.».
9. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται οι διαδικασίες και οι προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου των ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών για τις αποθήκες αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 2960/2001, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 6 του παρόντος, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
10. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται οι διαδικασίες και οι προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου των ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών – εκροών για τις φορολογικές αποθήκες ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 6 του παρόντος, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
11. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι προδιαγραφές, η διαδικασία και οι όροι εγκατάστασης του συστήματος της υποπερ. ββ’ της παρ. 8 α του άρθρου 15 του ν. 3054/2002, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 7 του παρόντος, το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, οι συγκεκριμένες κατηγορίες βυτιοφόρων (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.) και πλωτών εφοδιαστικών μέσων που υπάγονται στην ανωτέρω ρύθμιση, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του συστήματος με το οποίο θα αντλούνται και θα αξιοποιούνται οι πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού προσδιορισμού (GPS) των μεταφορικών μέσων.
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται τα συγκεκριμένα είδη που υπάγονται στην παρ. 12 του άρθρου 15 του ν. 3054/2002, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 8 του παρόντος, και ρυθμίζονται τεχνικά ζητήματα για την εφαρμογή της ως άνω παραγράφου ανά είδος υγρών καυσίμων και υγραερίων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
11. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εξειδικεύονται οι παραβάσεις για τις οποίες επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 17Α του ν. 3054/2002, όπως προστίθεται με το άρθρο 9 του παρόντος και δύναται να ορίζεται το ύψος των διοικητικών προστίμων για κάθε παράβαση μέσα στα όρια που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 17Α του ν. 3054/2002, όπως αυτό προστίθεται με το άρθρο 9 του παρόντος. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η διαδικασία και τα όργανα επιβολής των προστίμων, καθώς και η διαδικασία είσπραξής τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 17Α του ν. 3054/2002. Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με όμοια απόφαση δύνανται να ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών και των κατά περίπτωση παραβάσεων και προστίμων, ο τρόπος, ο χρόνος και το μέσο δημοσιοποίησης, η αποστολή των στοιχείων αυτών στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Καταπολέμησης του Λαθρεμπορίου που συστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 4410/2016, καθώς και κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια.
12. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση, την τροποποίηση, την ανάκληση και τον χρόνο ισχύος της άδειας της παρ. 5 του άρθρου 100Α του ν. 2960/2001, όπως αυτή αντικαθίσταται με το άρθρο 11 του παρόντος, την αδειοδότηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με άλλες κρίσιμες πρώτες ύλες για την παραγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.
13. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές για την διαχείριση, την ενημέρωση και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του μητρώου της παρ.2 του άρθρου 100Β του ν. 2960/2001, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 12 του παρόντος, οι λεπτομέρειες ως προς την ανταλλαγή πληροφοριών και διασταύρωση στοιχείων για τον έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών, τσιγαρόχαρτου και λοιπών κρίσιμων υλών για την παραγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών, τηρουμένης της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και ο τύπος και το περιεχόμενο της ειδικής δήλωσης καταχώρισης στο ΕΚΜΕΑ που προβλέπεται από την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, όπως αυτό αντικαθίσταται από το άρθρο 12 του παρόντος.
14. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, δύναται να εξειδικεύονται οι παραβάσεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του ν. 2960/2001, όπως προστίθεται με την παρ. 1 του άρθρου 21 του παρόντος και να ρυθμίζεται το ύψος των προστίμων για κάθε παράβαση μέσα στα όρια που προβλέπονται σε αυτό.

 • 19 Οκτωβρίου 2020, 17:10 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Για το άρθρο 11 στο σημείο «Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του συστήματος με το οποίο θα αντλούνται και θα αξιοποιούνται οι πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού προσδιορισμού (GPS) των μεταφορικών μέσων» θα προτείναμε την αντικατάσταση του GPS με τον όρο AIS καθώς όλα τα μεταφορικά μέσα είναι εφοδιασμένα σύμφωνα με τη νομοθεσία με AIS που περιλαμβάνει το GPS.

 • 19 Οκτωβρίου 2020, 08:10 | ΜΑΚΡΥΒΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Για την εφαρμογή του άρθρου 22 μπορεί να υπάρχουν καλές προθέσεις αλλά, ΌΠΟΥ ΛΑΛΟΎΝ ΠΟΛΛΟΊ ΚΟΚΌΡΟΙ ΑΡΓΕΊ ΝΑ ΞΗΜΕΡΏΣΕΙ …
  Ο έλεγχος της παράνομης διακίνησης πετρελαιοειδών-ενεργειακών προϊόντων και υγραερίων τα τελευταία 30 χρόνια που ασχολούμαι με το θέμα υπό διάφορες ιδιότητες, ήταν ΟΝΕΙΡΟ ΑΠΑΤΗΛΟ, εύχομαι η ψήφιση του νέου Σ/Ν να αλλάξει τα δεδομένα !!!

 • 17 Οκτωβρίου 2020, 12:47 | ΒΟΥΤΣΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

  Όσον αφορά την παράγραφο 11 : Σημειώνεται ότι για τα πλωτά – εφοδιαστικά μέσα οι προδιαγραφές έχουν καθορισθεί στο ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ 0001160 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 1262/Β/2016) και συγκεκριμένα στο Κεφαλαίο ΙΙΙ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ , ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ». Κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση / επανεξέταση των προδιαγραφών του συγκεκριμένου Κεφαλαίου, διότι είναι ελλιπείς και δεν μπορούν να εφαρμοστούν.