Άρθρο 12 Ενιαίο κεντρικό μητρώο εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών – Τροποποίηση του άρθρου 100Β του ν. 2960/2001

1. Το άρθρο 100Β του ν. 2960/2001 (Α΄265) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 100Β
Ενιαίο κεντρικό μητρώο εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών
1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «εφοδιαστική αλυσίδα» νοείται η αποστολή σε άλλο κράτος – μέλος, παραλαβή από άλλο κράτος-μέλος, εισαγωγή, εξαγωγή, μεταποίηση, διαμεσολάβηση, κατοχή και χονδρική εμπορία καπνού και τσιγαρόχαρτου για την παραγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών, η παραγωγή, αποθήκευση, μεταποίηση, αποστολή, παραλαβή, εισαγωγή, εξαγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών, η κατασκευή, εισαγωγή, εξαγωγή, αποστολή, παραλαβή, κατοχή, διαμεσολάβηση και χονδρική εμπορία του εξοπλισμού παραγωγής αυτών, καθώς και οι λοιπές δραστηριότητες στο πλαίσιο της εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς με την εξαίρεση των καπνοκαλλιεργητών.
2. Στο Πληροφορικό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών υπηρεσιών ICISnet δημιουργείται μητρώο υπό την ονομασία «Ενιαίο Κεντρικό Μητρώο Εφοδιαστικής Αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών» (ΕΚΜΕΑ).
3. Στο μητρώο αυτό καταχωρίζονται, τηρούνται και παρακολουθούνται όλες οι άδειες ή εγκρίσεις, οι οποίες χορηγούνται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και εν γένει σε νομικές οντότητες, τα οποία δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών, καθώς και κάθε άλλη δήλωση ή γνωστοποίηση ή κοινοποίηση που υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές αντί της άδειας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών, στα οποία δεν χορηγείται κατά νόμο άδεια ή έγκριση ή δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ή γνωστοποίησης ή κοινοποίησης, αντί άδειας, στις αρμόδιες αρχές, υποβάλλουν δήλωση καταχώρισης στο ΕΚΜΕΑ. Με την καταχώριση στο ανωτέρω μητρώο των αδειών, εγκρίσεων ή γνωστοποιήσεων σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο και την υποβολή των δηλώσεων σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο, αποδίδεται σε καθέναν από τα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών μοναδικός Αριθμός Μητρώου Διακινητή Καπνικών Προϊόντων (ΑΜΔΙΚΑΠ).
4. Ο ΑΜΔΙΚΑΠ του αποστολέα και του παραλήπτη αναγράφεται υποχρεωτικά σε κάθε διακίνηση στο εσωτερικό της χώρας μέχρι το τελικό σημείο λιανικής πώλησης στα προβλεπόμενα κατά περίπτωση εμπορικά ή συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς.
5. Το ΕΚΜΕΑ διαλειτουργεί και διασυνδέεται με το πληροφοριακό σύστημα του μητρώου ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων του άρθρου 106Α.