Άρθρο 20 Διαδικασία αδειοδότησης πλωτών μέσων ως αποθηκών, μέσων διακίνησης και εφοδιασμού ενεργειακών προϊόντων – Τροποποίηση του άρθρου 178 του ν. 2960/2001

Στο άρθρο 178 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), προστίθεται παρ. 8, ως εξής:
«8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας των πλωτών μέσων ως μέσων αποθήκευσης, διακίνησης και εφοδιασμού, κατά περίπτωση, ενεργειακών προϊόντων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.».