Άρθρο 19 Καθορισμός κινήτρων και αμοιβών – Μέτρα προστασίας – Τροποποίηση του άρθρου 158 του ν. 2960/2001

1. Η παρ. 4 του άρθρου 158 του ν. 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθορίζονται:
α) οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης αμοιβών στους παρέχοντες πληροφορίες, οι οποίοι συμβάλλουν,
αα) στη διευκόλυνση της έρευνας για τη διαπίστωση και καταστολή λαθρεμπορικών πράξεων των άρθρων 155 και επόμενα του παρόντος νόμου ή
αβ) στην κατάσχεση λαθραίων ειδών και εμπορευμάτων, καθώς και
β) το ύψος και το είδος των αμοιβών που δίδονται ως αντάλλαγμα στα πρόσωπα της περ. α΄, οι οποίες μπορεί να είναι υλικές, χρηματικές ή άλλες, ή και ηθικές. Οι χρηματικές αμοιβές που καταβάλλονται είναι κατ’ αποκοπή ποσά ή και ποσοστιαίες, έως είκοσι τοις εκατό (20%) επί των εισπραχθέντων πολλαπλών τελών ή του πλειστηριάσματος των κατασχεθέντων λαθραίων ειδών. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα μέτρα προστασίας για τα πρόσωπα της περ. α’.».
2. Στο τέλος του άρθρου 158 του ν. 2960/2001 προστίθεται παρ. 5, η οποία έχει ως εξής:
«5. Για τις αξιόποινες πράξεις των άρθρων 155 και επόμενα του παρόντος νόμου, η έρευνα δύναται να συμπεριλάβει και τη διενέργεια των ειδικών ανακριτικών πράξεων του άρθρου 254 Κ.Π.Δ., υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτό.
Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης.».

  • 18 Οκτωβρίου 2020, 18:48 | ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

    Με τα άρθρο αυτό αποκλείονται οι πληροφοριοδότες για ναρκωτικά και για όπλα γιατί ούτε εκπλειστηριάζονται ούτε επιβάλλονται πολλαπλά τέλη. Επίσης αφαιρείται το κίνητρο από κάθε πληροφοριοδότη αφού είναι αμφίβολο αν θα πάρει αμοιβή και άγνωστο το χρονικό διάστημα που πρέπει να περιμένει για να αμειφθεί