Άρθρο 61 Τροποποίηση της περιπτώσεως α’ της παραγράφου 6 του άρθρου 2 και της περιπτώσεως α’ του άρθρου 272Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄97)

 

Στην περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 και στην περίπτωση α’ του άρθρου 272Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999), η λέξη «διοικητικές» αντικαθίσταται από τη λέξη «δημόσιες».