Άρθρο 35 Πλαστογραφία που σχετίζεται με τρομοκρατική δραστηριότητα (άρθρο 12 περ. γ’ Οδηγίας)

 

Όποιος διαπράττει το αδίκημα του άρθρου 216 ΠΚ με σκοπό την τέλεση ενός από τα αδικήματα των άρθρων 187A και 187B ΠΚ, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή.