Άρθρο 62 Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν.δ. 811 της 18/19.1.1971 (ΦΕΚ Α΄ 9) για τους προϊσταμένους Τμημάτων έμμισθων υποθηκοφυλακείων

 

Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.δ. 811 της 18/19.1.1971 (ΦΕΚ Α΄ 9) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Υποθηκοφυλακείο που μετατρέπεται σε έμμισθο λειτουργεί σε επίπεδο τμήματος με προϊστάμενο κατηγορίας ΠΕ για την επιλογή του οποίου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 2812/2000 (Α` 67). Ως προϊστάμενοι τμημάτων των υποθηκοφυλακείων του άρθρου 32 του ν. 4456/2017 (Α` 24) μπορούν να επιλεγούν: α) υπάλληλοι του τομέα υπαλλήλων των έμμισθων υποθηκοφυλακείων της χώρας και κτηματολογικών γραφείων Ρόδου και Κω – Λέρου, κατηγορίας ΠΕ και βαθμού τουλάχιστον Β΄ με πτυχίο νομικής ή πτυχίο οποιασδήποτε άλλης κατεύθυνσης ή β) μόνιμοι δικαστικοί υπάλληλοι του κλάδου διοικητικού – οικονομικού ή του κλάδου γραμματέων του τομέα υπαλλήλων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών, κατηγορίας ΠΕ και βαθμού τουλάχιστον Β΄ με πτυχίο νομικής ή πτυχίο οποιασδήποτε άλλης κατεύθυνσης, με την προϋπόθεση ταυτόχρονης μετάταξής τους στον οικείο τομέα των υποθηκοφυλακείων.
Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένου σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, καθήκοντα προϊσταμένου ασκεί ο διοικητικός προϊστάμενος που είναι ήδη τοποθετημένος στο οικείο υποθηκοφυλακείο. Η τοποθέτηση σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια δεν θίγει την τοποθέτηση των προϊσταμένων κατηγορίας ΠΕ με πτυχίο Νομικής που έλαβε χώρα στα οικεία υποθηκοφυλακεία κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 72080/11.10.2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού Δικαιοσύνης.
Στους προϊσταμένους των παρ. 1 και 2 θα παρασχεθούν επιμορφωτικά σεμινάρια, στο πλαίσιο των καθηκόντων τους για την καταχώριση πράξης ή απόφασης σχετικά με τη σύσταση, μεταβίβαση ή κατάργηση εμπράγματων δικαιωμάτων στα τηρούμενα βιβλία των υποθηκοφυλακείων. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης καθορίζεται ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος παροχής υπηρεσιών των σεμιναρίων αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διοργάνωσή τους.».

  • 18 Μαρτίου 2020, 13:08 | Δ.Γ. Έμμισθη Υποθηκοφύλακας

    Είναι φανερό ότι συνεχίζεται, εσκεμμένα πλέον, η αποδόμηση του θεσμού των Υποθηκοφυλακείων, υπαγόμενου ακόμη στη Δικαστική Εξουσία και προστατευόμενου από το Σύνταγμα. Από την ισοβιότητα της θέσεως = δημόσιου λειτουργήματος του έμμισθου και άμισθου υποθηκοφύλακα («Ο φύλαξ των υποθηκών (έμμισθος και άμισθος) ασκεί μεν δημόσιον λειτούργημα, δεν αποτελεί όμως δημόσιον διοικητικόν υπάλληλον αλλά πρόσωπον του δικαστικού οργανισμού συγκαταλεγόμενον μεταξύ των βοηθητικών δικαστικών λειτουργών, ως εκ της ιδιαιτέρας σημασίας των καθηκόντων των δια τας σχέσεις του αστικού δικαίου, όπερ ασκεί διαγεγραμμένην εκ του νόμου δικαιοδοσίαν, ενεργούν κατά την ενάσκησιν αυτή, ουχί κατά τας διαταγάς των ιεραρχικώς προϊσταμένων του, αλλά, κατ΄ιδίαν κρίσιν, αυτοτελώς και άνευ εξαρτήσεως από της εκτελεστικής ή άλλης εξουσίας» ίδετε Μπαλή, Εμπράγματο Δίκαιο παρ.302 σελ 607 επ, απόφαση ΕφΠατρών 309/1972 ΝοΒ 21.386), περάσαμε, με το «μνημείο αντισυνταγματικότητας» Ν. 4512/2018, στην 5ετή θητεία του προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου δημόσιου υπαλλήλου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, παρόλο που οι αποφάσεις του, στα πλαίσια του διενεργούμενου ελέγχου νομιμότητας, έχουν χαρακτήρα πράξεως «οιονεί δικαστικού οργάνου» (Εφ Θεσ 600/2009). Εν τω μεταξύ, σαν να μην υπήρχε άλλη λύση για τα «ακέφαλα» άμισθα υποθηκοφυλακεία (και τις άνομες καταστάσεις που, από αμέλεια και αδιαφορία των υπευθύνων, είχαν δημιουργηθεί σ΄αυτά), προχώρησαν το 2017, κόντρα στους λόγους που είχαν επιβάλει την ανάγκη ύπαρξης αμίσθων υποθ/κείων, στην εμμισθοποίηση είκοσι τέτοιων και, διαχωρίζοντας, εντελώς αυθαίρετα, τις ιδιότητες του «Διοικητικού Προϊσταμένου» και του «Υποθηκοφύλακα», ιδιότητες που από ιδρύσεως των υποθ/κείων συνυπάρχουν αναγκαία στο ίδιο πρόσωπο (πλην των μεγάλων υποθ/κείων Αθηνών-Θεσσαλονίκης) κατέληξαν να ορίζονται αρμόδιοι για την καταχώριση των πράξεων οι προϊστάμενοι της γραμματείας των Ειρηνοδικείων και Πρωτοδικείων, ανεξαρτήτως της κατοχής ή μη πτυχίου νομικής (Ν. 4456/2017 άρθρο 32, Ν. 4487/2017 άρθρο 44).
    Με την προτεινόμενη τροποποίηση «το τερμάτισαν»: Σύμφωνα με τους νομοθετούντες δεν χρειάζεται το πτυχίο Νομικής για να επιλύεις τα καθημερινά αναφυόμενα νομικά ζητήματα κατά τη λειτουργία του Υποθηκοφυλακείου. Με ένα επιμορφωτικό σεμινάριο (αλήθεια, πόσων ωρών;) υπαλλήλου με πτυχίο οποιασδήποτε άλλης κατεύθυνσης η δουλειά γίνεται.
    Με τη «λογική» αυτή, συγχωρέστε με, αλλά, μήπως να νομοθετηθούν επιμορφωτικά σεμινάρια για νοσοκόμους ή, ακόμη καλύτερα, τραπεζοκόμους, τραυματιοφορείς κ.α. ώστε να απασχοληθούν ως ιατροί και επιμορφωτικά σεμινάρια για εργάτες και τεχνίτες της οικοδομής, ώστε να απασχοληθούν στις θέσεις που σήμερα καταλαμβάνουν μηχανικοί (πχ πολεοδόμηση, οικοδομικές άδειες, κτηματολόγιο) και μάλιστα με μικρότερο κόστος;
    Παρακαλώ, κάνετε, τουλάχιστον, μία προσπάθεια να διορθώσετε τα σφάλματα που έγιναν στα Υποθηκοφυλακεία (στο όνομα, δήθεν, της ταχύτερης ολοκλήρωσης του Κτηματολογίου και με σαθρές αιτιολογίες που ήδη έχουν αυτοαναιρεθεί) με σημαντικότερο την καταργημένη εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης (κανένας ξένος παράγοντας δεν απαίτησε κάτι τέτοιο). Εάν διορθωθεί αυτό, πολλές άλλες διορθώσεις θα επέλθουν νόμιμα, συνταγματικά και ομαλά για όλους.